KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2002, Вип. 20

Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2002, Вип. 20

 

Recent Submissions

 • Гриця, Т. Г.; Gritsya, T. G. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 138 -145, 2002)
  Аналізується нормативний компонент змісту освіти, який визначається відповідним державним стандартом освіти, а вибірковий – вищими закладами освіти. Анализируется нормативный компонент содержания образования, который ...
 • Бойко, О. В.; Boiko, O. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 133 - 138, 2002)
  Досліджено правовий механізм реалізації діяльності держави по запобіганню і профілактиці насильства в сім'ї. Исследован правовой механизм реализации деятельности государства по предотвращению и профилактике насилия в ...
 • Леженіна, О. І.; Lezhenina, O. I. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 129 - 133, 2002)
  Досліджується ефективність управління міжнародною правоохоронною діяльністю органів внутрішніх справ України, зокрема, інформаційно-правовий аспект цієї проблеми. Исследуется эффективность управления международной ...
 • Кузніченко, С. О.; Kuznichenko, S. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 125 - 129, 2002)
  Досліджуються актуальні проблеми надзвичайного законодавства в зарубіжних країнах, пропонується використовувати багатий теоретичний досвід і практику його застосування при розробці надзвичайного законодавства в Україні. ...
 • Дубко, Ю. В.; Dubko, Yu. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 120 - 125, 2002)
  На думку автора, зміст особливих умов складає особлива оперативна обстановка і реагування на неї, що виражається у вигляді переходу на оперативно-бойову організацію та подальші дії (операції) з локалізації та ліквідації ...
 • Мезенцева, І. Є.; Mezenntseva, I. Ye. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 116 - 120, 2002)
  Досліджуються актуальні проблеми антилегалізаційного законодавства: світовий досвід і тенденції розвитку. Исследуются актуальные проблемы антилегализацийного законодательства: мировой опыт и тенденции развития. Current ...
 • Лантінов, Я. О.; Lantinov, Ya. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 112 - 116, 2002)
  Автор у цій роботі обгрунтовує, що, зважаючи на неоднорідність діянь, які поєднані в ст.202 КК «Порушення порядку зайняття господарською і банківською діяльністю», є доцільним поділити її на три окремі норми. Першу з них, ...
 • Бородін, І. Л.; Borodin, I. L. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 94 - 97, 2002)
  Розглянуті актуальні питання про повноваження суду при винесенні рішення за результатами перевірки законності і обгрунтованості адміністративних актів. Рассмотрены актуальные вопросы о полномочиях суда при вынесении ...
 • Ільїна, О. В.; Ilyina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5693-5273 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 365 - 367, 2002)
  У статті висвітлені проблеми правового захисту озонового шару Землі як окремого суб’єкта атмосферного повітря. В статье освещены проблемы правовой защиты озонового слоя Земли как отдельного субъекта атмосферного ...
 • Гожиков, С. А.; Hozhykov, S. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 361 - 365, 2002)
  Аналіз літератури про адміністративні правопорушення, що стосуються постанов і їх виконань у справах про порушення правил рибальства й охорони рибних запасів, свідчить про відсутність деяких регламентацій чи розпоряджень. ...
 • Поліщук, Г. С.; Polishchuk, H. S. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 354 - 360, 2002)
  Розглядаються умови підвищення ефективності попереджувального впливу кримінального законодавства у сфері охорони довкілля. Рассматриваются условия повышения эффективности предупредительного воздействия уголовного ...
 • Пєтухов, В. А.; Petukhov, V. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 350 - 354, 2002)
  Розглядається процес професіоналізації, на який впливають усі напрямки і форми навчально-виховної роботи, передбачені навчальними планами і програмами, у тому числі практика та стажування в практичних органах, службах і ...
 • Куліш, А. М.; Kulish, A. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 343 - 350, 2002)
  Дослідження суті основних ознак та юридичної природи соціальноправового захисту працівників органів податкової міліції України. Исследование сути основных признаков и юридической природы социальноправового защиты работников ...
 • Венедиктов, В. С.; Venedyktov, S. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 326 - 331, 2002)
  Аналізується регулювання становища жінок в сфері зайнятості , яке є дуже актуальним для нашої країни. Україна зобов'язана мати свої концептуальні, науково обґрунтовані та послідовні підходи в проведенні гендерної політики. ...
 • Греков, І. П.; Hrekov, I. P. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 340 - 343, 2002)
  Аналізуються питання нормативно-правового забезпечення службово-трудових відносин державних службовців . Анализируются вопросы нормативно-правового обеспечения служебно-трудовых отношений государственных служащих. The ...
 • Іншин, М. І.; Inshyn, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2868-581X (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 331 - 334, 2002)
  Досліджується поняття державної служби в Україні з різних аспектів. Пропонуються свої варіанти визначень поняття державної служби в її різних аспектах. Исследуется понятие государственной службы в Украине по различным ...
 • Затолокіна, Н. В.; Zatolokina, N. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 378 - 380, 2002)
  Аналізуються процеси врегулювання майнових і земельних відносин у реформованих підприємствах Харківської області. Анализируются процессы урегулирования имущественных и земельных отношений в реформированных предприятиях ...
 • Шишка, Р. Б.; Shyshka, R. B. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 368 - 373, 2002)
  Досліджується проблема суб’єкта правовідносин у сфері авторського права. Исследуется проблема субъекта правоотношений в сфере авторского права. The problem of the subject of legal relations in the field of copyright is ...
 • Халін, М. М.; Khalin, M. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 216 - 222, 2002)
  Розглянуті процесуальні особливості порушення кримінальної справи органами міліції. Рассмотрены процессуальные особенности возбуждения уголовного дела органами милиции. Procedural features of initiation of criminal case ...
 • Слінько, С. В.; Slinko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8611-3759 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 210 - 215, 2002)
  Проводиться дослідження специфічних управлінських відносин, закріплення і регламентація владних повноважень у законодавстві . Проводится исследование специфических управленческих отношениий, закрепление и регламентация ...

View more