Право і безпека, 2022, № 2 (85)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. В. В. Сокуренко. – Харків, 2022. – № 2 (85). – ISSN 2617-2933 (Online). – DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2022.2.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 15 з 15
 • Документ
  Право і безпека, 2022, № 2 (85)
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2022) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  «Право і безпека» – це науковий журнал із відкритим доступом, метою якого є поширення результатів наукових досліджень як теоретичного, так і практичного характеру в галузях права та безпеки. Завданнями видання є сприяння дослідникам у здійсненні наукової діяльності, поширення новітніх наукових знань, оприлюднення досліджень з актуальних питань права і юридичної психології, протидії злочинності, забезпечення національної безпеки та прав людини, захисту інтелектуальної власності, кібербезпеки, реформування законодавства тощо.
 • Документ
  Цифрова держава в контексті правової реформи в Україні: теоретико-правовий аспект
  (Право і безпека. – 2022. – № 2 (85). – С. 202-217, 2022) Наджафлі, Е. М.; Nadzhafli, E. M.
  Дослідження присвячено вивченню теоретико-правових аспектів формування цифрової держави, що є невід’ємним елементом дигіталізації всіх сфер суспільного життя та вимогою сучасності. Встановлено, що правову реформу в галузі формування цифрової держави слід визнати таким різновидом правової реформи, який спрямовується на цілісне, комплексне змінення умов та правової основи організації і функціонування апарату держави з метою спрощення системи державного управління, суттєвого підвищення його ефективності. Актуальною потребою на сьогодні слід визнати перехід від екстенсивної парадигми формування цифрової держави до інтенсивної яка б передбачала інклюзивну модель формування цифрової держави завдяки реальному залученню до вирішення державних справ інститутів громадянського суспільства, стимулювала громадянську ініціативу та унеможливлювала прийняття ключових правових актів без попереднього громадського обговорення.
 • Документ
  Інструментальні аспекти пропорційності в цивільному судочинстві
  (Право і безпека. – 2022. – № 2 (85). – С. 169-178, 2022) Бортнік, О. Г.; Bortnik, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7816-0387; Степаненко, Т. В.; Stepanenko, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2323-987X
  Досліджено роль пропорційності як інструмента подолання правової невизначеності при застосуванні судами принципів і норм права в сучасному цивільному судочинстві. Наголошено, що справедливим є судочинство, в якому гарантується збалансоване, обґрунтоване необхідністю обмеження можливостей у реалізації процесуально-правових інтересів та здійсненні прав, а також дотримання встановленої законом процедури. Зроблено висновок, що пропорційність – це інструментальний принцип, що дозволяє забезпечити правовий дискурс, який є засобом досягнення збалансованого правового та соціального результату, з якими пов’язується забезпечення верховенства права під час здійснення владних повноважень.
 • Документ
  Проблеми вдосконалення національного законодавства про охорону праці
  (Право і безпека. – 2022. – № 2 (85). – С. 158-168, 2022) Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234
  Досліджено норми чинного і майбутнього національного законодавства у сфері охорони праці та норми законодавства Європейського Союзу щодо безпеки та охорони здоров’я працівників на роботі. Відмічено, що національне законодавство у сфері охорони праці сьогодні характеризується певною застарілістю та невідповідністю нормативним документам Європейського Союзу у відповідній сфері. Здійснено аналіз норм підготовлених Кабінетом Міністрів України проєктів Закону України «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі» та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення вимог законодавства про безпеку та здоров’я працівників на роботі». Обґрунтовано пропозиції та рекомендації з удосконалення вказаних законопроєктів. Надано авторське визначення терміна «безпека та охорона здоров’я працівників на роботі».
 • Документ
  Феномен лежачої спадщини у спадковому праві
  (Право і безпека. – 2022. – № 2 (85). – С. 149-157, 2022) Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179
  З’ясовано сутність феномена лежачої спадщини у спадковому праві. Зроблено висновок, що право власності на спадкове майно набувається спадкоємцем ретроспективно з часу відкриття спадщини незалежно від правового режиму успадкованого майна, а також моменту державної реєстрації права власності на спадщину. Наголошено, що необхідною умовою виникнення права власності на спадщину є її прийняття спадкоємцем у спосіб та строки, визначені цивільним законодавством. Доведена спірність теорії розщеплення права власності на спадкове майно через її невідповідність конструкції універсального спадкового правонаступництва. Феномен лежачої спадщини характеризує фактичний стан об’єктів спадкового правонаступництва з часу відкриття спадщини до моменту її прийняття спадкоємцем. Юридично такого проміжку стану безсуб’єктності майна не існує, зважаючи на закріплене в законі правило про зворотну силу прийняття спадщини.
 • Документ
  Законодавчі новели щодо здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану
  (Право і безпека. – 2022. – № 2 (85). – С. 140-148, 2022) Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-7235
  Повномасштабна війна росії проти України докорінно змінила як повсякденне життя українців, так і функціонування державних органів та установ. У результаті чого до низки нормативно-правових актів були внесені відповідні зміни та доповнення. Не стало винятком і кримінальне процесуальне законодавство. Звісно, змін зазнали й норми, що регулюють особливості здійснення порядку проведення досудового розслідування та судового провадження в умовах воєнного стану. Проте системний аналіз і вивчення положень КПК України свідчить, що окремі нововведення є доволі дискусійними та суперечливими. У цьому ракурсі аргументовано необхідність усунення законодавчих колізій з метою ефективної та однозначної практичної правореалізації законодавчих норм, що стосуються здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану.
 • Документ
  Правові засади організації та діяльності міліції УРСР у 1949–1950-х рр.
  (Право і безпека. – 2022. – № 2 (85). – С. 121-130, 2022) Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
  Досліджено основні аспекти структури міліції у 1949–1950-х рр., головні напрями її діяльності. Висвітлено зміни у Кримінально-процесуальному кодексі УРСР, якими керувалася міліція при здійсненні своєї правоохоронної функції. Відмічено, що структура місцевих органів міліції по областях України в повоєнний період була однотипною, але могла відрізнятися (залежно від оперативних умов) кількістю штатних одиниць. Проаналізовано причини злочинності у вказаний період. Значну увагу приділено роботі міліції щодо протидії злочинності, яка здійснювалася за такими напрямами: 1) попередження та розкриття злочинів структурними підрозділами міліції (карного розшуку і боротьби з розкраданням соціалістичної власності та спекуляції); 2) проведення дізнання та здійснення низки слідчих функцій.
 • Документ
  Зміна прокурором підслідності: проблеми правозастосування
  (Право і безпека. – 2022. – № 2 (85). – С. 107-120, 2022) Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591
  Проаналізовано новели кримінального процесуального законодавства щодо розширення підстав для зміни прокурором підслідності кримінальних правопорушень. Визначено проблеми правозастосування, що можуть мати місце у випадку доручення прокурором здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення органу досудового розслідування, який не спеціалізується на розслідуванні такої категорії кримінальних проваджень. Констатовано, що в умовах воєнного стану підслідність як одне із загальних положень досудового розслідування втратило своє первинне категоричне значення, сутність якого полягає у визначенні компетенції органу досудового розслідування на підставі сукупності встановлених законом ознак кримінального провадження. Окреслено шляхи вдосконалення кримінального процесуального законодавства стосовно унормування положень кримінального процесуального законодавства в частині дискреційних повноважень прокурора при визначенні органу досудового розслідування, якому доручається проведення досудового розслідування кримінального правопорушення.
 • Документ
  Статус жінки на Стародавньому Сході: особливості шлюбно-сімейних відносин у Месопотамії
  (Право і безпека. – 2022. – № 2 (85). – С. 91-106, 2022) Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418; Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X
  Досліджено основні критерії соціальної диференціації жінок у перших державних утвореннях Міжріччя. Показано вплив релігії на формування розуміння місця і ролі жінки в суспільстві. Розглянуто особливості шлюбно-сімейних відносин у Стародавній Месопотамії. З’ясовано причини храмової та вуличної масової проституції. В основу роботи покладено принцип історизму. При вивченні першоджерел використовувалися порівняльно-правовий, герменевтичний методи та системний аналіз. Зроблено висновок, що суспільне становище жінки у Стародавній Месопотамії не було однозначним. Найбільш впливовими та законодавчо захищеними були вищі жриці – ентум і надітум. Найменш захищеними були повії та рабині. Історія жінок Дворіччя дає підстави стверджувати, що вирішення проблем гендерної нерівності неможливе лише шляхом зміни законодавства. Необхідний комплексний підхід, який враховував би такі складові, як релігія, культура, право, економіка, психологія тощо.
 • Документ
  Правове регулювання обігу в Україні піротехнічних виробів та адміністративної відповідальності за його порушення
  (Право і безпека. – 2022. – № 2 (85). – С. 81-90, 2022) Бугайчук, К. Л.; Buhaichuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010
  Досліджено зміст нормативно-правових актів, що регулюють питання обігу піротехнічних виробів в Україні. Особливу увагу приділено нормам, які встановлюють правила й обмеження торгівлі, перевезення та використання піротехнічних виробів громадянами України. Досліджено нормативні підстави притягнення фізичних осіб до адміністративної відповідальності за порушення порядку виготовлення, перевезення, зберігання та використання піротехнічних виробів. На підставі аналізу положень наказів МВС України з питань обігу побутових піротехнічних виробів, а також судової практики за ст. 195-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення виявлено прогалини у нормативному регулюванні відповідальності за порушення правил торгівлі та використання піротехнічних виробів, запропоновано шляхи їх вирішення.
 • Документ
  Пандемія як правова передумова запровадження деяких спеціальних правових режимів
  (Право і безпека. – 2022. – № 2 (85). – С. 71-80, 2022) Расторгуєва, Н. О.; Rastorhuieva, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1234-2767
  Статтю присвячено дослідженню пандемії як правової передумови запровадження спеціальних правових режимів. Зазначено, що осмислення сутності пандемії як явища зі сфери медицини та соціальних відносин указує про те, що пандемія спричиняє не лише медичні та інші соціальні наслідки, а ще й юридичні. Визначено юридичну природу правових режимів, а також здійснено їх класифікацію. Зазначено, що пандемія є передумовою запровадження режиму надзвичайного стану. Із метою усунення пандемії мають бути вжиті такі заходи: карантинні заходи; евакуація населення; спеціальний порядок розподілення продуктів харчування і предметів першої необхідності; мобілізація; зміна графіків роботи підприємств, установ та організацій.
 • Документ
  Служба в органах Державного бюро розслідувань України як різновид публічної служби
  (Право і безпека. – 2022. – № 2 (85). – С. 61-70, 2022) Діденко, О. М.; Didenko, O. M.; Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160
  У статті висвітлено авторське бачення загальних положень теорії служби в органах Державного бюро розслідувань України як різновиду публічної служби. Проаналізовано застосування законів України «Про Державне бюро розслідувань» і «Про державну службу» щодо служби в органах Державного бюро розслідувань України. Визначено ознаки служби в органах Державного бюро розслідувань України. Встановлено, що нормативно-правові, організаційні, кадрові та інші засади служби в органах Державного бюро розслідувань України мають свою специфіку порівняно з публічною службою, хоча значною мірою охоплюються цим поняттям. Виділено схожі ознаки служби в органах Державного бюро розслідувань України та публічної служби. Визначено поняття служби в органах Державного бюро розслідувань України.
 • Документ
  Війна та кримінально-правова політика України: виклики та відповіді
  (Право і безпека. – 2022. – № 2 (85). – С. 40-49, 2022) Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794; Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7944-5712
  Статтю присвячено характеристиці основних викликів війни для розвитку української суспільства і держави та відповідей на них у сфері формування і реалізації кримінально-правової політики. Надано опис і пояснення основним та опосередкованим загрозам, пов’язаним із повномасштабною збройною агресією РФ проти України. Проаналізовано зміни в законі про кримінальну відповідальність, що відбулися як реакція на вказані загрози у формі криміналізації суспільно небезпечних діянь, а також зміни у практиці застосування кримінально-правових норм про колабораціонізм, пособництво державі-агресору, виправдовування, заперечення збройної агресії проти України, воєнні злочини тощо. Виявлено недоліки цих змін, вади, сформульовано пропозиції щодо їх усунення через удосконалення як на правотворчому, так і правозастосовному рівнях.
 • Документ
  Форми спеціальних знань, що використовуються під час розслідування таємного викрадення чужого майна
  (Право і безпека. – 2022. – № 2 (85). – С. 30-39, 2022) Гайдар, О. В.; Haidar, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1818-0180
  Розглянуто наукові дослідження щодо форм спеціальних знань, які використовуються під час розслідування таємного викрадення чужого майна. Визначено поняття форм спеціальних знань, що використовуються при розслідуванні кримінальних правопорушень. Наведено різні класифікації форм спеціальних знань, які використовуються під час досудового розслідування. Представлено форми спеціальних знань, що використовуються під час розслідування крадіжок. Вибірково проаналізовано судові рішення, ухвалені у кримінальних справах за фактом крадіжок, стосовно використання спеціальних знань і їх форм. Наголошено на необхідності використання форм спеціальних знань.
 • Документ
  Адміністративно-правові інструменти взаємодії сервісних центрів МВС з іншими правоохоронними органами
  (Право і безпека. – 2022. – № 2 (85). – С. 21-29, 2022) Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X
  Зосереджено увагу на розкритті змісту нової ідеології служіння сервісних центрів МВС і правоохоронних органів, спрямованої на забезпечення прав і свобод людини та громадянина, а також інтересів юридичних осіб під час надання якісних публічних послуг у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. На підставі аналізу наукових позицій учених досліджено терміни «адміністративно-правовий інструмент» і «взаємодія». З’ясовано зміст і основні форми взаємодії сервісних центрів МВС з іншими правоохоронними органами щодо надання якісних публічних послуг у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.