Право і безпека, 2021, № 2 (81)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. В. В. Сокуренко. – Харків, 2021. – № 2 (81). – 192 с. – ISSN 2617-2933 (Online). – DOI: 10.32631/pb.2021.2.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • Документ
  Право і безпека, 2021, № 2 (81)
  (2021) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  «Право і безпека» – це науковий журнал із відкритим доступом, метою якого є поширення результатів наукових досліджень як теоретичного, так і практичного характеру в галузях права та безпеки. Завданнями видання є сприяння дослідникам у здійсненні наукової діяльності, поширення новітніх наукових знань, оприлюднення досліджень з актуальних питань права і юридичної психології, протидії злочинності, забезпечення національної безпеки та прав людини, захисту інтелектуальної власності, кібербезпеки, реформування законодавства тощо.
 • Документ
  Правова невизначеність послуги як об’єкта цивільних прав
  (Право і безпека – 2021. – №2 (81). – С.182-187, 2021) Шишка, О. Р.; Shyshka, O. R.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1396-0508
  Виявлено проблему нормативно-правового встановлення послуги як об’єкта цивільних прав. Зроблено висновок про те, що послуга є матеріальним благом, річчю, яка полягає в дії чи діяльності надавача послуги. Обґрунтовано та сформульовано пропозиції щодо вдосконалення концепту послуги як об’єкта цивільних прав у Цивільному кодексі України з метою погодження такого закону з вимогами правової визначеності.
 • Документ
  Особливості інформування батьків стосовно психічних захворювань їхніх неповнолітніх дітей
  (Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 176-181, 2021) Петленко, О. В.; Petlenko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2005-9600; Гнідко, Н. В.; Hnidko, N. V.
  Розглянуто особливості доведення інформації з боку психологів батькам, діти яких мають резидуально-органічну церебральну недостатність центральної нервової системи, з метою підвищення психологічної компетентності батьків і поліпшення процесу адаптації неповнолітніх до умов соціального середовища.
 • Документ
  Особливості правового регулювання недопущення дискримінації за ознакою статі у працевлаштуванні
  (Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 160-168, 2021) Кучко, А. В.; Kuchko, A. V.
  Проведено всебічний аналіз правових засад недопущення дискримінації в реалізації права на працю. Визначено особливості правового регулювання недопущення дискримінації за ознакою статі у працевлаштуванні. Виявлено проблемні питання, пов’язані з правовим регулюванням недопущення дискримінації за статевою ознакою у працевлаштуванні. Сформульовано обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення національного трудового законодавства стосовно недопущення дискримінації жінок і чоловіків на ринку праці.
 • Документ
  Діяльність підрозділів детективів у Національній поліції України: сучасний стан і перспективи
  (Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 149-153, 2021) Заворіна, О. П.; Zavorina, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7477-3570; Фомін, О. В.; Fomin, O. V.
  Досліджено питання, пов’язані із застосуванням поліцейської та приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні. Проаналізовано сучасний стан цієї діяльності у зарубіжних країнах, а також проблеми запровадження такої діяльності в Україні. Розглянуто перспективні напрями подальших досліджень указаних питань та сформульовано пропозиції щодо врегулювання механізму запровадження, організації та здійснення поліцейської детективної діяльності. За результатами дослідження напрацьовано конкретні пропозиції та рекомендації.
 • Документ
  Національна поліція України як сторона контракту про проходження служби в поліції
  (Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 144-148, 2021) Вереітін, С. В.; Vereitin, S. V.
  Надано пропозиції і рекомендації з удосконалення теоретичних положень трудового права щодо особи роботодавця у трудових правовідносинах поліцейських та норм національного законодавства щодо правового статусу Національної поліції України як сторони контракту про проходження служби в поліції.
 • Документ
  Окремі аспекти правового регулювання відсторонення від роботи: ознаки, види і соціальні гарантії
  (Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 136-143, 2021) Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007
  Досліджено проблему правового регулювання відсторонення від роботи, ознаки дефініції та соціальні гарантії на час відсторонення. Наголошено, що дефініція «відсторонення від роботи» відрізняється від «відсторонення від посади». Розглянуто ознаки «відсторонення від роботи», види та соціальні гарантії працівникам на час відсторонення.
 • Документ
  Психологічні особливості конфліктної поведінки працівників поліції: гендерний аспект
  (Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 122-129, 2021) Платковська, О. В.; Platkovska, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0011-9290
  Розглянуто внутрішньоособистісні та міжособистісні конфлікти, суб’єктами яких виступають працівники поліції. Наведено психологічні та моральні передумови попередження конфліктів за участю працівників поліції. Досліджено гендерні особливості агресивності і конфліктності правоохоронців. Визначено гендерні особливості стилів поведінки поліцейських у конфліктних ситуаціях.
 • Документ
  Проблеми ідентифікації транспортного засобу за слідами шин на ґрунті
  (Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 111-115, 2021) Чернець, М. Г.; Chernets, M. H.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0302-5698
  Досліджено проблеми ідентифікації транспортного засобу за слідами шин на ґрунті. Визначено особливості фіксації слідчим і криміналістом слідів шин транспортного засобу під час огляду місця події. Встановлено можливості транспортно-трасологічної експертизи для вивчення слідів коліс автомобіля. Стверджується, що проблемою для доказування причетності транспортного засобу до вчинення злочину є можливість заміни шин або коліс автомобіля одразу ж після скоєння злочину. Запропоновано рекомендації щодо ідентифікації транспортного засобу за слідами шин на ґрунті.
 • Документ
  Обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування втручання в діяльність працівника правоохоронного органу
  (Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 97-103, 2021) Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573
  Здійснено аналіз слідчо-судової практики щодо розслідування втручання в діяльність працівників правоохоронних органів, а також наукових праць, присвячених дослідженню обставин, що підлягають з’ясуванню під час розслідування. На підставі здійсненого аналізу визначено обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування втручання у діяльність працівників правоохоронних органів, а також здійснено їх систематизацію.
 • Документ
  Теоретичні аспекти професійної компетентності поліцейських підрозділу тактико-оперативного реагування
  (Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 79-84, 2021) Романенко, Є. С.; Romanenko, Ye. S.
  Проведено теоретичний аналіз професійної компетентності працівників правоохоронних органів і надано визначення поняття професійної компетентності працівника поліції підрозділу тактико-оперативного реагування Національної поліції України. Досліджено проблеми виникнення професійної кризи, вигорання та зниження службової мотивації. Запропоновано шляхи вдосконалення складових професійної компетентності працівника поліції.
 • Документ
  Адміністративний нагляд Національної поліції України
  (Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 72-78, 2021) Ковальов, І. М.; Kovalov, I. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0151-388X; Євтушок, В. А.; Yevtushok, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9206-3276
  Досліджено правове регулювання адміністративного нагляду Національної поліції України. Вивчено публікації науковців, які досліджували проблеми здійснення адміністративного нагляду поліції в різних галузях економіки та державного управління. Проаналізовано норми законодавчих актів, які встановлюють наглядові повноваження поліції. Визначено поняття адміністративного нагляду поліції та його ознаки, а також розроблено пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію».
 • Документ
  Практика адміністративно-юрисдикційної діяльності поліцейського офіцера громади – невід’ємна складова засад формування місцевої та державної безпекової політики
  (Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 67-71, 2021) Калашник, М. В.; Kalashnyk, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9547-0344
  Здійснено аналіз сутності організаційно-правових засад діяльності поліцейського офіцера громади, його взаємодії з іншими підрозділами Національної поліції України, органами державної влади та місцевого самоврядування і громадами. Проаналізовано сукупність завдань, функцій і повноважень поліцейського офіцера громади та нинішній стан нормативно-правового забезпечення діяльності поліцейських офіцерів громади. Окреслено алгоритм дій поліцейського офіцера громади в межах поєднання функцій дільничного офіцера поліції та поліцейського патрульної поліції.
 • Документ
  До визначення поняття «дисциплінарна відповідальність поліцейських»
  (Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 60-66, 2021) Жеребцов, Д. Є.; Zherebtsov, D. Ye.
  Розглянуто наукові підходи до визначення поняття «дисциплінарна відповідальність». Визначено ознаки дисциплінарної відповідальності поліцейських. Запропоновано авторське визначення поняття «дисциплінарна відповідальність поліцейських», під яким розуміється застосування до поліцейського, який вчинив дисциплінарний проступок, дисциплінарних стягнень, передбачених Законом України «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України».
 • Документ
  Характеристика показників блоку професійного становлення керівників системи МВС України
  (Право і безпека – 2021. – №2 (81). – С.50-59, 2021) Бойко-Бузиль, Ю. Ю.; Boiko-Buzyl, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1715-4327
  Розглянуто проблему професійного й особистісного становлення управлінської ланки сектора безпеки та оборони України. У порівняльному аналізі з працівниками, які не виконують управлінських функцій, подано результати емпіричного вивчення блоку професійного становлення професійного й особистісного становлення керівників системи МВС України. Надано характеристику компонентів блоку професійного становлення (активності, поведінки, праці, спілкування) через показники професійного та особистісного становлення сучасного менеджера МВС.
 • Документ
  Доктринальні підходи до визначення змісту права інтелектуальної власності
  (Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 33-41, 2021) Піхурець, О. В.; Pikhurets, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7512-951X; Піхурець, А. О.; Pikhurets, A. O.
  Проаналізовано зміст права інтелектуальної власності. Розглянуто існуючі наукові підходи до визначення системи особистих немайнових прав і майнових (виключних) прав на результати інтелектуальної діяльності та прирівняні до них об’єкти. Виявлено недоліки та прогалини в системі цивільно-правової охорони особистих немайнових і майнових (виключних) прав суб’єктів права інтелектуальної власності. Сформульовано перспективні напрями вдосконалення законодавства в цій сфері.
 • Документ
  Роль митного законодавства та практики його реалізації в охороні тваринного світу України
  (Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 27-32, 2021) Панов, І. О.; Panov, I. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1462-2316
  Досліджено законодавство та практику його застосування щодо митного й іншого документального оформлення операцій із переміщення через митний кордон України зразків диких тварин, виявлено основні недоліки у процедурах попередження незаконного вивезення представників дикої фауни, запропоновано механізми унеможливлення та попередження передачі для митного оформлення незаконно добутих диких тварин з метою їх вивезення за межі країни.
 • Документ
  Діяльність МВС Української РСР щодо протидії економічній злочинності в середині 1950-х років
  (Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 13-20, 2021) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
  Досліджено основні напрями діяльності міліції Української РСР, пов’язані з боротьбою проти економічної злочинності в середині 1950-х років. Головну увагу приділено керівництву цією діяльністю з боку МВС УРСР, показано, які недоліки бачило в цій роботі міністерство, які шляхи їх подолання вказувало. Підкреслено, що аналіз цих явищ з боку апарату МВС не завжди був глибоким, у ньому були повтори та поверхневі судження. Наведено дані, які характеризують стан економічної злочинності в республіці у 1954–1955 рр.