Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2017, № 2 (16)

Постійне посилання зібрання

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О.М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2017. - № 2 (16). - __ с. - ISSN 2304-4556.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 11 з 11
 • Документ
  Зловживання владою або службовим становищем як спосіб вчинення корупційних злочинів та окремий склад злочину
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 2 (16). - С. 172-183, 2017) Биков, К. Г.; Bykov, K. H.
  Розглядається питання щодо змісту й сутності зловживання владою або службовим становищем як способу вчинення корупційних злочинів, передбачених ст. 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357 і 410 Кримінального кодексу України, а також обов’язкової юридичної ознаки складу злочину, передбаченого ст. 364 Кримінального кодексу України. Зазначається, що в наведених нормах зловживання службовим становищем за своїм змістом охоплює зловживання владою і є або способом вчинення відповідних корупційних злочині, або об’єктивною ознакою, що характеризує злочин у сфері службової діяльності.
 • Документ
  Визначення найманства за законодавством України про кримінальну відповідальність
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 2 (16). - С. 132-140, 2017) Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020; ResearcherID: D-1818-2016
  У статті розглянуто історичну трансформацію поняття «найманство» у міжнародному праві і кримінальному праві України. Проаналізовано особливості дефініції поняття «найманство», закріпленої у законодавстві України про кримінальну відповідальність, а також визначено недоліки формулювання цього поняття у ст. 447 КК України. Запропоновано внесення змін до примітки вказаної статті.
 • Документ
  Особливості суб’єктивної сторони юридичного складу перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій (стаття 170 Кримінального кодексу України)
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 2 (16). - С. 230-238, 2017) Фоменко, М. В.; Fomenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6606-5769
  Стаття присвячена кримінально-правовому аналізу складових вини при вчиненні перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій. Доводиться можливість вчинення цього злочину як з прямим, так і непрямим умислом. Надана характеристика інтелектуальному і вольовому моменту. Розмежовані ситуації існування прямого і непрямого умислів при вчиненні вказаного злочину.
 • Документ
  Майно як предмет злочинів проти власності та предмет суспільних відносин права власності на речі та інші речові права
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 2 (16). - С. 121-131, 2017) Харченко, В. Б.; Kharchenko, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1214-0313
  Розглядається питання щодо змісту і сутності ознак предмета злочинів проти власності за КК України 1960 р. та КК України 2001 р. Констатується, що зміст таких ознак пояснюється в першу чергу тим напрямом соціально-політичного устрою нашої країни, що проголошується в конституційних положеннях нашої держави на момент прийняття відповідного кримінального закону і знаходить своє закріплення в положеннях цивільного законодавства. Робиться висновок про те, що визначення предмета злочинів проти власності, надане в законі про кримінальну відповідальність, застаріло і не відповідає положенням як Конституції України, так і чинного ЦК України.
 • Документ
  Кримінальна відповідальність військовослужбовців за викрадення, привласнення зброї, військового майна, бойових припасів: історико-правовий аспект
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 2 (16). - С. 210-220, 2017) Русанова, Л. В.; Rusanova, L. V.
  Стаття присвячена вивченню ґенези встановлення у кримінальному законодавстві норми про відповідальність військовослужбовців за викрадення, привласнення зброї, військового майна, бойових припасів. З’ясовано, що першим актом, яким криміналізується цей злочин, було Соборне Уложення 1649 р., наступним стали «Права, за якими судиться малоросійський народ», а також те, що КК УРСР 1960 р. включав майже аналогічну норму тій, що закріплена в сучасному КК України.
 • Документ
  Ґенеза кримінально-правового забезпечення охорони добросовісної конкуренції в Україні
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 2 (16). - С. 239-249, 2017) Чорнуха, О. С.; Chornukha, O. S.
  Розглядається питання щодо змісту і сутності добросовісної конкуренції, її місця у структурі конкурентного законодавства України, а також гносеологічні аспекти становлення і розвитку системи державно-правового забезпечення охорони засобів індивідуалізації товарів і послуг та комерційної таємниці на землях України. Зазначається, що на сьогодні в контексті економічної інтеграції України в європейське і світове товариства проблема протидії недобросовісній конкуренції набуває нового, більш широкого значення. Констатується, що питання кримінально-правового забезпечення охорони добросовісної конкуренції і протидії цьому негативному явищу й досі залишаються до кінця не вирішеними, з огляду на що законодавство щодо цього потребує подальшого вдосконалення.
 • Документ
  Юридична складова професійної підготовки поліцейських як необхідна умова їх професіогенезу
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 2 (16). - С. 55-65, 2017) Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018
  У статті досліджено питання професійно-правового спрямування підготовки працівників поліцейських підрозділів України, визначена її юридична складова як необхідна умова виховання висококваліфікованих фахівців-правоохоронців.
 • Документ
  Методологічні підходи до вирішення проблем функцій норм кримінального права
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 2 (16). - С. 81-91, 2017) Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Митрофанов, І. І.; Mytrofanov, I. I.
  Аналізуються проблеми функцій норм кримінального права через зіставлення їх змісту з правовою природою методу кримінально-правового регулювання. Робиться висновок, що функції норм кримінального права не можливо вивчати без урахування завдань галузі права і методу правового регулювання. Констатується, що норми кримінального права, що встановлюють покарання за вчинення кримінального правопорушення, виконують дві головні функції – запобіжну та відновлювальну.
 • Документ
  Правові засади протидії наркозлочинності: функціональний аналіз
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 2 (16). - С. 46-54, 2017) Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016
  Статтю присвячено аналізу законодавчих чинників, що впливають на механізм протидії наркозлочинності. Розглянуто найбільш проблемні моменти правового регулювання протидії наркоманії, запропоновано шляхи вирішення окреслених питань.
 • Документ
  Соціально-правовий механізм протидії злочинності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 2 (16). - С. 29-35, 2017) Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258
  У статті проаналізовані основні підходи до формулювання поняття «соціально-правовий механізм протидії злочинності» і обґрунтовано можливість його застосування у кримінологічних дослідженнях.
 • Документ
  Забезпечення публічної безпеки як система
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 2 (16). - С. 21-28, 2017) Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018
  У статті проаналізовано та виділено дві ключові цілі забезпечення публічної безпеки: охорона і захист громадян від загроз публічній безпеці. Визначено основні завдання забезпечення публічної безпеки.