Автореферати дисертацій (Abstracts of Thesis). УДК 343.98(043.3)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 34
 • Документ
  Теоретичні засади методики розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України : автореферат дисертації
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012) Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; Волобуєв, А. Ф. - науковий консультант
  У дисертації здійснено комплексний криміналістичний аналіз теоретичних засад формування та реалізації методики розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України. На підставі узагальнення наукових підходів, нормативно-правових актів, слідчої та судової практики запропоноване авторське визначення поняття бюджетної сфери, злочинів у цій сфері, виокремлено їх ознаки. Розроблено криміналістичну класифікацію злочинів у бюджетній сфері України. Сформульовано поняття криміналістичної характеристики зазначених злочинів, визначено її структуру, теоретичне та практичне значення, проаналізовано складові елементи. Удосконалено структуру окремих методик розслідування, надано характеристику джерел і принципів їх формування. Розглянуто теоретичні основи та практичні аспекти реалізації ситуаційного підходу в методиках розслідування злочинів даної групи. Удосконалено визначення поняття тактичного завдання розслідування, класифікацію тактичних завдань, диференційовано типові тактичні завдання розслідування злочинів у бюджетній сфері та підкреслено їх значення в системі криміналістичних методичних рекомендацій. Виокремлено та проаналізовано типові тактичні операції, організація та проведення яких характерні для досудового розслідування вказаних злочинів. Досліджено особливості взаємодії правоохоронних і контролюючих органів у протидії злочинності в бюджетній сфері, розкрито зміст окремих форм такої взаємодії. Приділено увагу питанням використання спеціальних знань під час досудового розслідування злочинів у бюджетній сфері, запропоновано власне визначення цієї теоретичної категорії та характеристику найбільш розповсюджених форм використання спеціальних знань у кримінальному провадженні. Розглянуто сучасний стан методико-криміналістичного забезпечення розслідування окремих груп і видів злочинів у бюджетній сфері, окреслено перспективи формування відповідних міжвидових, комплексних, видових і підвидових криміналістичних методик. Встановлено типові причини злочинів у бюджетній сфері, умови, що сприяють їх вчиненню, розкрито сутність криміналістичного запобігання злочинам зазначеного типу та визначено форми його реалізації в методиці розслідування.
 • Документ
  Техніко-криміналістичне дослідження паспорта громадянина України, що містить безконтактний електронний носій із біометричними даними власника документа : автореферат дисертації
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Безсонна, Т. Ф.; Bezsonna, T. F.; Степанюк, Р. Л. - науковий керівник
  У дисертації розроблено загальні теоретичні і методичні положення, пов’язані з техніко-криміналістичним дослідженням паспорта громадянина України, що містить безконтактний електронний носій із біометричними даними власника документа, а також удосконалено відповідну експертну методику для підвищення рівня практичної орієнтованості її можливостей. Визначено зміст і з’ясовано місце біометричного паспорта серед системи документів, що підтверджують громадянство України. Встановлено сутність та значення криміналістичного дослідження наведеного різновиду документів, що посвідчують особу. Виділено правові та організаційні основи криміналістичного дослідження біометричного паспорта громадянина України. Висвітлено особливості проведення слідчого огляду паспорта громадянина України, що містить безконтактний електронний носій із біометричними даними власника документа, з метою виявлення ознак його підробки. Виокремлено й охарактеризовано методи технікокриміналістичного дослідження біометричного паспорта для виїзду за кордон та пластикової картки типу ID-1. Надано практичні рекомендації з особливостей підготовки та призначення судово-технічної експертизи зазначених документів, що підтверджують громадянство України. Розкрито специфіку порядку проведення судово-експертного дослідження документів вказаної категорії. Розроблено рекомендації щодо оцінки відповідного висновку експерта та його значення у кримінальному провадженні.
 • Документ
  Можливості безпілотних літальних апаратів під час розслідування захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника
  (Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 3 листоп. 2023 р.). - Львів, 2023. - С. 176-179, 2023) Прокопенко, О. Ю.; Prokopenko, O. Y.
  Розглянуто можливості використання безпілотних літальних апаратів під час розслідування захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника.
 • Документ
  Методика розслідування незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги : автореферат дисертації
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Шевців , В. М.; Shevtsiv, V. M.; Глобенко, Г. І. - науковий керівник
  Проаналізовано наукові підходи до формування криміналістичної характеристики як невід’ємного елемента окремої криміналістичної методики. Визначено сутність і з’ясовано значення криміналістичної характеристики незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Наведено структурні елементи криміналістичної характеристики досліджуваних кримінальних правопорушень (предмет, типові способи, час, місце, обстановка і типові сліди, особа злочинця) та розкрито їх зміст. Сформульовано криміналістичні рекомендації щодо розслідування цього виду кримінального правопорушення з урахуванням принципів періодизації, ситуативної зумовленості та алгоритмізації. Систематизовано обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Типізовано слідчі ситуації початкового та наступного етапів розслідування досліджуваного виду кримінального правопорушення. Наведено криміналістичні рекомендації щодо тактики проведення окремих процесуальних дій та встановлено особливості використання можливостей судових експертиз.
 • Документ
  Методика розслідування створення, керівництва злочинною спільнотою чи злочинною організацією, а також участі у ній : автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Рубель, А. М.; Rubel, A. M.; Рубель, А. Н.; Степанюк, Р. Л. - науковий консультант
  Досліджено методику розслідування створення, керівництва злочинною спільнотою чи злочинною організацією, а також участі у ній. Визначено сутність і з’ясовано значення криміналістичної характеристики створення, керівництва злочинною спільнотою чи злочинною організацією, а також участі у ній. Названо структурні елементи криміналістичної характеристики досліджуваних кримінальних правопорушень (особа потерпілого, особа злочинця, способи вчинення, слідова картина (обстановка, типові сліди)) і розкрито їх зміст. Здійснено формування криміналістичних рекомендацій стосовно розслідування створення, керівництва злочинною спільнотою чи злочинною організацією, а також участі з урахуванням принципів періодизації, ситуативної зумовленості та алгоритмізації. Систематизовано обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування створення, керівництва злочинною спільнотою чи злочинною організацією, а також участі у ній. Типізовано слідчі ситуації початкового та наступного етапів розслідування створення, керівництва злочинної спільнотою чи злочинної організацією, а також участі у ній. Запропоновано алгоритми дій слідчого. Виокремлено й охарактеризовано тактичні операції. Наведено криміналістичні рекомендації з приводу тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Встановлено особливості використання можливостей судових експертиз.
 • Документ
  Основи методики розслідування кіберзлочинів : автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2020) Довженко, О. Ю.; Dovzhenko, O. Yu.; Довженко, А. Ю.; Дрозд, В. Г. - науковий керівник
  Досліджено теоретичі, нормативно-правові та організаційні засади методології розслідування кіберзлочинів. Розглянуто проблеми методології боротьби з кіберзлочинами та кіберзлочинністю відповідно до вимог чинного Кримінального процесуального кодексу України. Визначено стан наукової розробки проблеми, охарактеризовано історичні аспекти та сучасний стан методології боротьби з кіберзлочинністю. Окреслено теоретичні основи методології розслідування кіберзлочинів відповідно до приписів чинного кримінального процесуального законодавства та з урахуванням віртуального характеру кіберзлочинності. Проведено дослідження типових слідчих ситуацій, що виникають при розслідуванні кіберзлочинів, зокрема тих, що існують на початковому та наступному етапі розслідування. Розглянуто тактику проведення окремих слідчих дій та їхні особливості, що визначаються «віддаленим», віртуальним характером діяння. Показано особливості тактики проведення слідчих дій з метою визначення динаміки розвитку подій в кіберсвіті.
 • Документ
  Методика розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних у стані сильного душевного хвилювання : автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Строк, І. А.; Strok, I. A.; Строк, И. А.; Чернець, М. Г. - науковий керівник
  У дисертації сформовано окрему криміналістичну методику досудового розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних у стані сильного душевного хвилювання. Визначено теоретичні передумови формування криміналістичної характеристики умисних тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних у стані сильного душевного хвилювання. Встановлено обстановку вчинення умисних тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних у стані сильного душевного хвилювання. Окреслено типові способи та сліди умисних тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних у стані сильного душевного хвилювання. Наголошено на особливостях особи злочинця та потерпілого від умисних тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних у стані сильного душевного хвилювання. Наведено особливості початку кримінального провадження; сутність та значення обставин, що підлягають з’ясуванню при розслідуванні умисних тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних у стані сильного душевного хвилювання. Визначено типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних у стані сильного душевного хвилювання, відповідні їм алгоритми дій слідчого та типові слідчі ситуації наступного етапу розслідування; з’ясовані тактичні операції та особливості огляду місця події під час розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних у стані сильного душевного хвилювання. Виокремлено особливості тактики допиту підозрюваних і свідків, слідчого експерименту та призначення судових експертиз під час розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних у стані сильного душевного хвилювання.
 • Документ
  Вивчення особи підозрюваного слідчим як елемент окремої криміналістичної методики : автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Бурбело, Б. А.; Burbelo, B. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1071-1338; Волобуєв, А. Ф. - науковий керівник
  У дисертації досліджено основні проблемні питання, пов’язані з вивченням слідчим особи підозрюваного та визначенням цього напрямку діяльності як елементу окремої криміналістичної методики. Проаналізовано стан дослідження проблем вивчення особи підозрюваного та її обумовленість завданнями кримінального судочинства. Визначено зміст кримінально-правового, кримінологічного, кримінально-процесуального і криміналістичного аспектів вивчення особи підозрюваного у кримінальному провадженні. Досліджено особливості вивчення особи підозрюваного слідчим шляхом проведення процесуальних дій; розглянуто проблеми використання спеціальних знань з метою вивчення особи підозрюваного; встановлено особливості вивчення особи підозрюваного як елемент профілактичної діяльності слідчого. Визначено, що однією з форм протидії розслідуванню є викривлення інформації про особу підозрюваного з метою створення таких обставин, які унеможливлюють притягнення її до відповідальності або зменшують її рівень, шляхом симуляції психічних та фізичних захворювань та заподіяння різного роду членоушкоджень. Охарактеризовано основні способи виявлення та подолання симуляції та членоушкодження у кримінальному провадженні.
 • Документ
  Теоретичні основи методики розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності : автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573; Гусева, В. А.; Степанюк, Р. Л. - науковий консультант
  Дисертація присвячена комплексному дослідженню методологічних та теоретичних основ методики розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності. У дослідженні розроблено криміналістичну класифікацію злочинів зазначеної категорії, визначено елементи методики розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності. Охарактеризовано елементи криміналістичної характеристики зазначених злочинів, обставини, що підлягають встановленню, а також особливості початку кримінального провадження, типові слідчі ситуації та відповідні їм алгоритми слідчих (розшукових) дій на початковому та наступному етапах розслідування. Установлено особливості планування, організації та взаємодії слідчого з іншими суб’єктами під час розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності.
 • Документ
  Розслідування та попередження викрадення людини, вчиненого з корисливих мотивів : автореф. дис.
  (Харків, 2005) Олішевський, В. В.; Olishevskyi, V. V.; Олишевский, В. В.; Гаєнко, В. І. - науковий керівник
  Дисертація являє собою комплексне наукове дослідження проблем розслідування та попередження викрадення людини, вчиненого з корисливих мотивів. У дисертації розроблено криміналістичну характеристику викрадення людини, вчиненого з корисливих мотивів. Робота містить низку теоретичних положень і практичних рекомендацій, які сформульовані з урахуванням особливостей предмета злочинного посягання, механізму вчинення викрадень людей, практики їх розкриття, розслідування та попередження, і мають елементи наукової новизни.
 • Документ
  Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, вчинених із застосуванням комп’ютерних технологій : автореферат дисертації
  (Харків, 2007) Пашнєв, Д. В.; Pashnev, D. V.; Пашнев, Д. В.; Щербаковський, М. Г. - науковий керівник
  Автор дає визначення „комп’ютерним злочинам” „комп’ютерним технологіям” і розкриває їх зміст. В роботі досліджуються типові способи застосування комп’ютерних технологій в злочинних цілях. Способи диференціюються згідно підготовчому, основному, заключному етапам вчинення комп’ютерних злочинів. Зазначено, що комп’ютерні сліди виникають під впливом комп’ютерних технологій і являють собою якісні та кількісні зміни комп’ютерної інформації. В дисертації досліджуються структура та форми використання спеціальних знань при розслідуванні комп’ютерних злочинів. Вказується, що знання фахівців складають основні спеціальні технічні знання та додаткові юридичні знання. В роботі запропоновані принципи створення комп’ютерних технологій збирання комп’ютерних слідів, наведені існуючи програмно-технічні засоби їх дослідження. Особливу увагу приділено застосуванню спеціальних знань на стадії порушення кримінальної справи. Підтримана пропозиція щодо проведення на цій стадії судової експертизи. Розглянуті особливості роботи спеціаліста при проведенні слідчих дій в залежності від ситуацій. Дано визначення предмету комп’ютерно-технічної експертизи, її задач та об’єктів дослідження.
 • Документ
  Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків : автореф. дис.
  (Харків, 2011) Косміна, Н. М.; Kosmina, N. M.; Космина, Н. Н.; Щербаковський, М. Г. - науковий керівник
  Дисертація присвячена проблемам використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків. На основі аналізу наукових праць вітчизняних та закордонних вчених, слідчої та експертної практики дисертантом розкривається сутність, форми та структура спеціальних знань обізнаних осіб, які залучаються слідчим при розслідуванні згадуваних злочинів. Автором визначено мету та особливості роботи спеціаліста, залученого для проведення слідчих дій. У роботі докладно розглянуто непроцесуальні форми використання спеціальних знань в стадії порушення кримінальної справи, проведення попередніх досліджень, а також для участі в оперативно-розшукових заходах у лікарських установах, де використовуються наркотичні засоби та психотропні речовини. У роботі визначено класифікаційні, ідентифікаційні та діагностичні завдання, що виносяться на експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Сформульований предмет зазначеної експертизи. Автором запропоновані алгоритми вирішення типових завдань експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. The dissertation is devoted to problems of using of forensic knowledge in investigation of drugtrafficking. On the basis of analysis of scientific researches of native and foreign scientists, investigating and expert practice, author determines essence, forms and structure of forensic knowledge of specialists, who engaged in investigating of drug-trafficking. Author determines main aims and peculiarities of activity of specialists, who participate in investigation of such crimes. An important thing that have been considered in the work is activities of specialists during operative crime detection action in hospitals where drugs and psychotropics are used to apply. In the work author widely covered problems of drugs mass determining when drugs are in mixture with other type of drugs or non-drug substance. This question is very important for a crime qualification. Taking into account her own many years’ experience author offers algorithms of solving of typical tasks of the expertise of drugs and psychotropics Диссертация посвящена проблемам использования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Специальные знания определяются как систематизированные неюридические научные и практические знания, умения и навыки в определенной отрасли человеческой деятельности, полученные в результате профессиональной подготовки и опыта работы, которые используются в процессуальной и непроцессуальной формах для установления обстоятельств преступления. Автором раскрываются цели и особенности работы специалиста, привлекаемого к участию в производстве следственных действий. Предложены алгоритмы исследования наркотиков – порошкообразного вещества; растительных объектов; жидкостей; следов наркотиков на предметах-носителях; лекарственных средств; объектов с целью идентификации. Автор в оценке заключения эксперта выделяет цели (оценка заключения в целом и установленных фактических данных), уровни и субъектов (экспертный, следственный, судебный), виды (формальная, специальная), содержание.
 • Документ
  Використання спеціальних бухгалтерських знань при розслідуванні економічних злочинів : автореф. дис.
  (Харків, 2006) Дондик, Н. Я.; Dondyk, N. Ya.; Гаєнко, В. І. - науковий керівник
  Дисертація являє собою комплексне монографічне дослідження актуальної проблеми використання спеціальних бухгалтерських знань при розслідуванні економічних злочинів. Механізм вчинення економічних злочинів включає в себе використання господарських операцій та відповідних документів, особливості змісту яких визначаються сферою господарської діяльності. При розслідуванні такої злочинної діяльності виникає необхідність врахування не тільки виду злочину але й галузевої специфіки нормативного регулювання та документообігу. Особливості слідоутворення при вчиненні економічних злочинів обумовлюють необхідність використання спеціальних бухгалтерських знань у процесуальній і непроцесуальній формах для виявлення, розслідування і попередження цих злочинів. У роботі проаналізовано сутність економічних злочинів, дана їх класифікація з урахуванням особливостей механізму відображення у документах. Розроблено класифікацію документів, в яких знаходять відображення злочинні дії з використанням фінансово-господарських операцій. Проаналізовано зміст методів документального і фактичного контролю суб’єкта господарювання в стадії перевірки матеріалів про економічні злочини, визначені особливості вирішуваних завдань спеціалістом бухгалтером при проведенні окремих слідчих дій, визначені особливості судовобухгалтерської експертизи при розслідуванні окремих різновидів економічних злочинів. У дисертації дістало подальший розвиток вчення про криміналістичну профілактику економічних злочинів з участю фахівця-бухгалтера і сформульовані відповідні рекомендації. The dissertation is complex monographic research of a topical problem of using special accounting knowledge in economic crime investigation. Mechanism of an economic crime commission includes using of different commercial transactions reflected in particular kinds of documents, which depend on particular field of commercial activities. For effective investigation it is necessary to take in account not only kind of crime committed but also specifics of legal regulations of the field of commercial activities and circulation of documents. Particularities of trace formation during economic crime commission leads to necessity of special accounting knowledge use in procedural and non-procedural forms for the mentioned crimes detection, investigation and prevention. The essence of economic crime is analyzed in the work and its classification is developed based on reflection of mechanism of a crime traces in different documents. Classification of documents where criminal activities with use of commercial transactions reflect is developed. Content of methods of factual and documented control of a commercial entity at the stage of investigation of preliminary material on economic crime is analyzed; particularities of tasks for forensic accountant within particular investigative actions are identified as well as particularities of forensic accounting examination within investigation of particular kind of economic crime. Scientific teaching of criminalistics prevention of economic crime with participation of forensic accountant has received its further development and particular recommendations are developed. Диссертация представляет собой комплексное монографическое исследование актуальной проблемы использования специальных бухгалтерских знаний при расследовании экономических преступлений. Механизм совершения экономических преступлений включает в себя использование хозяйственных операций и соответствующих документов, особенности, содержания которых определяются сферой хозяйственной деятельности. При расследовании такой преступной деятельности возникает необходимость учета не только вида преступления, но и отраслевой специфики нормативного регулирования и документооборота. Разработана классификация документов, в которой находят отображения преступные действия с использованием финансово-хозяйственных операций. Проанализировано содержание методов документального и фактического контроля субъекта хозяйствования в стадии проверки материалов об экономических преступлениях, определены особенности решаемых задач специалистом-бухгалтером при проведении отдельных следственных действий, определены особенности судебно-бухгалтерской экспертизы при расследовании отдельных разновидностей экономических преступлений. В диссертации получило дальнейшее развитие учение о криминалистической профилактике экономических преступлений с участием специалиста-бухгалтера. Отдельно рассмотрена роль судебно-бухгалтерской экспертизы в профилактике экономических преступлений и сформулированы соответствующие рекомендации.
 • Документ
  Методика розслідування умисних вбивств малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності : автореф. дис.
  (Харків, 2019) Ганжа, Т. В.; Ganzha, T. V.; Ганжа, Т. В.; Кікінчук, В. В. - науковий керівник
  У дисертації розроблено окрему криміналістичну методику розслідування умисних вбивств малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності. Запропоновано структуру та внутрішній зміст криміналістичної характеристики злочинів досліджуваної категорії. Зокрема, наведено криміналістично значущу інформацію про особу злочинця та потерпілого, визначено поняття типових способів умисних вбивств даного різновиду, здійснено їх класифікацію та виокремлено відповідні їм типові сліди, виділено та охарактеризовано елементи обстановки цих злочинів. Визначено типові джерела інформації про умисні вбивства зазначеного різновиду, а також перелік обставин, що підлягають з’ясуванню. Здійснено типізацію слідчих ситуацій на початковому та наступному етапах розслідування умисних вбивств малолітніх дітей або жінок, які завідомо для винного перебували у стані вагітності, й розроблено відповідні алгоритми дій слідчого. Визначено завдання й ряд організаційно-тактичних особливостей проведення окремих слідчих (розшукових) дій, зокрема огляду місця події, допиту потерпілих, свідків і підозрюваних, слідчого експерименту, а також підготовки та призначення судових експертиз у кримінальних провадженнях вказаної категорії.
 • Документ
  Комплексне експертно-криміналістичне дослідження транспортних засобів : автореф. дис.
  (Харків, 2018) Сезонов, В. С.; Sezonov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2580-2953; Петрова, І. А. - науковий керівник
  У дисертації розроблено теоретичні та методичні основи експертно-криміналістичного дослідження транспортних засобів і документів, що їх супроводжують. Встановлено сутність і практичне значення даного виду експертного дослідження. Визначено його правові та організаційні основи. Надано характеристику транспортних засобів і супровідних документів як об’єктів криміналістичного дослідження. Проаналізовано предмет і завдання відповідних експертиз. Виокремлено загальні методи, що застосовуються під час зазначеного виду експертних досліджень, розкрито їхній зміст і особливості застосування. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення методик експертного дослідження ідентифікаційних номерів транспортних засобів і документів, що супроводжують транспортні засоби. Висвітлено специфіку підготовки криміналістичної експертизи транспортних засобів, загальний порядок її проведення та особливості оцінки висновку експерта і його використання у кримінальному провадженні.
 • Документ
  Методика розслідування умисних вбивств, вчинених способом, небезпечним для життя багатьох осіб : автореф. дис.
  (Харків, 2019) Невгад, В. В.; Nevhad, V. V.; Юхно, О. О. - науковий керівник
  У дисертації розроблено окрему криміналістичну методику розслідування умисних вбивств, вчинених способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Визначено поняття криміналістичної характеристики даної групи вбивств. Встановлено та класифіковано їх типові способи, сліди, обстановку та знаряддя. Наведено рекомендації щодо особливостей початку кримінального провадження за фактом умисного вбивства, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб, а також перелік обставин, що підлягають з’ясуванню. Удосконалено положення щодо організації та проведення типових тактичних операцій під час досудового розслідування зазначеної категорії злочинів. Розроблено науково-практичні рекомендації щодо організації та проведення огляду місця події. Сформульовано теоретичні та практичні рекомендації з організації та проведення слідчого експерименту. Дістали подальшого розвитку наукові положення щодо предмета і тактики допиту потерпілого, підозрюваного і свідків під час розслідування вбивств, учинених способом, небезпечним для багатьох осіб. Здійснена систематизація судових експертиз, що призначаються під час розслідування зазначеної категорії злочинів, перелік їх завдань, рекомендації щодо підготовки об’єктів і оцінювання результатів.
 • Документ
  Розслідування підроблення документів та їх використання у сфері підприємництва : автореф. дис.
  (Харків, 2006) Осика, І. М.; Osyka, I. M.; Осыка, И. Н.; Волобуєв, А. Ф. - науковий керівник
  Дисертація являє собою комплексне наукове дослідження проблем розслідування підроблення документів та їх використання у сфері підприємництва. У роботі наведено криміналістичну класифікацію документів, що стають об'єктами підроблення та злочинного використання у сфері підприємництва. Запропоноване визначення способу підроблення документа і способу використання підробленого документа. Розглянуті сучасні способи підроблення і використання документів, описані їх ознаки та розроблена класифікація. У дисертації визначені проблемні питання аналізу первинного матеріалу у справах даної категорії, сформульований орієнтовний перелік первинного матеріалу та відповідні рекомендації. Визначені обставини, що підлягають обов'язковому встановленню, а також типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та надані рекомендації щодо алгоритму дій слідчого у кожній ситуації. Сформульовані рекомендації щодо підготовки та проведення окремих слідчих дій і судових експертиз документів.
 • Документ
  Методика розслідування самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи : автореф. дис.
  (Харків, 2018) Перлін, В. С.; Perlin, V. S.; Перлин, В. С.; Пчеліна, О. В. - науковий керівник
  У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми, що виявляється в розробленні методики розслідування самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи. Запропоновано теоретичну концепцію формування та реалізації криміналістичної характеристики самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи. Виокремлено та розкрито зміст таких елементів криміналістичної характеристики, як способи вчинення, особа злочинця, особа потерпілого, слідова картина (час, місце, обстановка, типові сліди). Підкреслено, що методику розслідування самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи необхідно будувати з урахуванням принципу періодизації. Виокремлено три етапи розслідування вказаних кримінальних правопорушень. Визначено та систематизовано обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи. Виокремлено типові слідчі ситуації та тактичні завдання для кожного з етапів розслідування. Запропоновано відповідні ситуативно обумовлені алгоритми дій слідчого. Розглянуто особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Визначено специфіку підготовки та призначення судових експертиз.
 • Документ
  Теоретичні та методичні основи судової телекомунікаційної експертизи : автореф. дис.
  (Харків, 2017) Коршенко, В. А.; Korshenko, V. A.; Щербаковський, М. Г. - науковий керівник
  У дисертації розроблено наукові основи, загальні методичні і організаційні положення судової телекомунікаційної експертизи. Визначено поняття телекомунікаційної експертизи, досліджено її місце в системі судових експертиз і проаналізовано значення у кримінальному провадженні. Систематизовано об’єкти судової телекомунікаційної експертизи, окреслено предмет та запропоновано перелік завдань цієї експертизи. Розглянуто систему методів і засобів діагностичних та ідентифікаційних досліджень у рамках судової телекомунікаційної експертизи. Виявлено особливості тактики призначення та проведення судової телекомунікаційної експертизи під час розслідування злочинів, а також надано науково обґрунтовані рекомендації щодо використання її результатів у кримінальному провадженні.
 • Документ
  Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням правил безпеки руху або експлуатації транспорту : автореф. дис.
  (Харків, 2017) Карпенко, Д. О.; Karpenko, D. O.; Карпенко, Д. А.; Сімонович, Д. В. - науковий керівник
  У дисертації здійснено комплексний аналіз особливостей техніко- криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням правил безпеки руху або експлуатації транспорту. На основі аналізу позицій учених-криміналістів, чинного кримінального та кримінального процесуального законодавства визначено поняття та зміст техніко-криміналістичного забезпечення досудового розслідування. Розкрито організаційні та правові основи техніко- криміналістичного забезпечення досудового розслідування дорожньо- транспортних пригод, встановлено їх взаємозв’язок. З’ясовано сутність і види суб’єктів техніко-криміналістичного забезпечення досудового розслідування дорожньо-транспортних пригод.