Право і безпека, 2015, № 4 (59)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. О. М. Головко. – Харків, 2016. - № 4 (59). - 172 с. - ISSN 1727-1584.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 24
 • Документ
  Юридична природа недійсного правочину
  (Право і безпека. - 2015. - № 4 (59). - С. 115–120., 2015) Бахаєва, А. С.; Bakhaieva, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6498-2213
  Відображено дискусійність дослідження питання щодо визначення юридичної природи недійсних правочинів та їх місця в системі юридичних фактів. Проаналізовано кілька основних підходів до визначення правової природи недійсних правочинів. Зроблено висновок, що правочин, вчинений із порушенням загальних вимог його чинності, як юридичний факт належить до неправомірних дій, а отже, – до правопорушень. Проте, незважаючи на недійсність правочину з точки зору об’єктивного права, за певних умов такі правочини можуть визнаватися судом дійсними, оскільки не порушують конкретних суб’єктивних прав інших осіб, не завдають шкоди, не містять ознаки протиправності тощо. Тобто визнається дійсним не правочин – юридичний факт (що виник спочатку), а правочин-правовідношення, який згодом призвів до певних юридичних наслідків.
 • Документ
  Оперативно-розшукова характеристика одержання неправомірної вигоди службовими особами в органах місцевого самоврядування
  (Право і безпека. - 2015. - № 4 (59). - С. 67–71., 2015) Болвінов, С. П.; Bolvinov, S. P.
  На основі аналізу теоретичного та емпіричного матеріалу розглянуто зміст та складові елементи оперативно-розшукової характеристики одержання неправомірної вигоди службовими особами в органах місцевого самоврядування. Надано оперативно-розшукову характеристику предмета, об’єктивної сторони та способів одержання неправомірної вигоди службовими особами в органах місцевого самоврядування, а також осіб, які готують і вчиняють кримінальні правопорушення у вказаній сфері.
 • Документ
  Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг
  (Право і безпека. - 2015. - № 4 (59). - С. 71–77., 2015) Брильов, М. О.; Brilev, M. O.
  Досліджено основні елементи оперативно-розшукової характеристики злочинів, пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг. У результаті аналізу теорії оперативно-розшукової діяльності виділено такі складові оперативно-розшукової характеристики зазначених злочинів: кримінально-правова (предмет злочинного посягання, об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона); криміноло- гічна (стан, динаміка, форми прояву злочину, особа злочинця, причини та умови, які сприяють скоєнню злочину); криміналістична (типові та оригінальні способи скоєння та маскування злочину, сліди скоєння злочину).
 • Документ
  Соціально-психологічні детермінанти бродяжництва підлітків
  (Право і безпека. - 2015. - № 4 (59). - С. 147–150., 2015) Геращенко, О. В.; Gerashchenko, O. V.
  Розглянуто теоретичні аспекти проблеми бездоглядності та бродяжництва підлітків. Показано, що бродяжництво – мультифакторний феномен, в основі якого лежать соціально-економічні, соціально-психологічні та психологічні чинники, які результуються у переживанні підлітком безпосередніх причин самовільного залишення домівки. Наведено результати емпіричного дослідження причин бродяжництва юнаків та дівчат.
 • Документ
  Інституційні реформи Державної фіскальної служби України як основа побудови нової сервісної служби
  (Право і безпека. - 2015. - № 4 (59). - С. 24–27., 2015) Грушевський, В. А.; Grushevsky, V. A.
  Проаналізовано механізм упровадження інституційних реформ у системі фіскальних органів України. Визначено ключові напрямки оптимізації роботи Державної фіскальної служби.
 • Документ
  Інформаційно-психологічні впливи в умовах соціальної аномії
  (Право і безпека. - 2015. - № 4 (59). - С. 6-10., 2015) Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277
  Визначено особливості сучасного психологічного стану українського суспільства як соціальної аномії. Суспільство, значна частина якого перебуває в такому стані, є ідеальним матеріалом для будь-якого навіювання, для насадження ідей будь-якого толку. Інформаційно-психологічна війна в таких умовах стає оптимальним засобом боротьби між державами, партіями та фінансовими угрупованнями: інформаційні операції, пропагандистські кампанії, таємні акції, чорний піар, підривна діяльність, диверсійні психологічні технології впливають на сприйняття, комунікацію, групову згуртованість або розрізненість тощо. Інформаційно-психологічна війна виступає формою насильства, в якій в якості інструмента примусу використовуються можливості впливу інформації на психіку людини. Підготовка суспільства до активної протидії інформаційно-психологічним загрозам (як зовнішнім, так і внутрішнім) стає питанням подальшого успішного функціонування українського суспільства.
 • Документ
  База даних як об’єкт інформаційних правовідносин
  (Право і безпека. - 2015. - № 4 (59). - С. 27–31., 2015) Єфіменко, М. Ю.; Yefimenko, M. Y.
  На підставі аналізу дефініцій «база даних», «об’єкти інформаційних правовідносин» доводиться, що база даних може розглядатися як об’єкт інформаційних правовідносин. Наголошено, що розгляд бази даних у межах інформаційних правовідносин потребує удосконалення законодавства.
 • Документ
  Професійне здоров’я правоохоронців як предмет психологічного дослідження
  (Право і безпека. - 2015. - № 4 (59). - С. 150–155., 2015) Жданова, І. В.; Zhdanova, I. V.
  Виконано теоретичний аналіз професійного здоров’я правоохоронців як предмета психологічного дослідження. Розкрито сутність психології професійного здоров’я, визначено її основні методологічні підходи, мету, завдання та перспективи розвитку. Показано, що професійне здоров’я правоохоронців вивчається фрагментарно та опосередковано, через його складові та окремі психологічні аспекти. Доведено, що існує нагальна потреба у розробці цілісної психологічної концепції збереження та зміцнення професійного здоров’я правоохоронців.
 • Документ
  Організація взаємодії слідчих з органами державного фінансового контролю при виявленні злочинів на підприємствах галузі цукрового виробництва
  (Право і безпека. - 2015. - № 4 (59). - С. 83–88., 2015) Іванцова, О. В.; Ivantsova, O. V.
  Розглянуто питання взаємодії правоохоронних органів України з органами державного фінансового контролю у протидії злочинності в галузі цукрового виробництва. Висвітлено роль Державної фінансової інспекції України у протидії злочинності у сфері економічної безпеки держави.
 • Документ
  Окремі аспекти чинників, що впливають на ефективність протидії організованій злочинності в сучасних умовах
  (Право і безпека. - 2015. - № 4 (59). - С. 89–93., 2015) Качмар, Б. М.; Kachmar, B. M.
  Розглянуто актуальні питання протидії сучасній організованій злочинності, досліджено і проаналізовано нормативно-правові акти, окремі чинники, що стосуються її виникнення і діяльності підрозділів поліції щодо протидії організованій злочинності в сучасних умовах.
 • Документ
  Приєднання до апеляційної скарги в адміністративному судочинстві
  (Право і безпека. - 2015. - № 4 (59). - С. 36-41, 2015) Кирилюк, І. В.; Kyryliuk, I. V.
  Розкрито сутність і значення приєднання до апеляційної скарги в адміністративному судочинстві України. Сформульовано авторське визначення поняття «приєднання до апеляційної скарги». Обґрунтовано необхідність внесення змін до чинного законодавства з удосконалення правового регулювання приєднання до апеляційної скарги та скасування сплати судового збору за подання заяви про приєднання до апеляційної скарги до суду.
 • Документ
  Поняття та зміст суб’єктивних прав учасників господарських товариств. Правомочність на захист
  (Право і безпека. - 2015. - № 4 (59). - С. 120-125., 2015) Киричок, А. В.; Kyrychok, A. V.
  Виходячи з аналізу норм чинного законодавства та правових позицій наукової спільноти, встановлено поняття права учасників господарських товариств і його зміст. Особливу увагу приділено аналізу змісту права учасників господарських товариств і дослідженню підходів, які розглядають право як просту і як складну правову категорію. Досліджено місце захисту прав учасників господарських товариств у структурі корпоративного права – як правомочності, так і як окремого права.
 • Документ
  Зміст поняття «розвідувальне опитування»
  (Право і безпека. - 2015. - № 4 (59). - С. 93–97., 2015) Купенко, С. А.; Kupenko, S. A.
  Розглянуто погляди радянських, вітчизняних та зарубіжних учених на зміст поняття «розвідувальне опитування». Виокремлено дискусійні аспекти, які впливають на існування полеміки навколо дефініції «розвідувальне опитування» та на неоднозначне розуміння її змісту серед науковців і практичних працівників.
 • Документ
  Теоретичні аспекти проблеми професійно-психологічної надійності персоналу органів внутрішніх справ
  (Право і безпека. - 2015. - № 4 (59). - С. 156–160., 2015) Макаренко, П. В.; Ларіонов, С. О.; Makarenko, P. V.; Larionov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3027-8535; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9055-3287
  Розглянуто теоретичні аспекти проблеми психологічної надійності професійної діяльності людини, окреслено основні напрямки у дослідженнях надійності. Проаналізовано поняття психологічної та професійної надійності, визначено чинники її актуальності як предмета дослідження в юридичній психології. Охарактерізовано складові психологічної надійності персоналу ОВС (мотиваційна, когнітивна, емоційно-вольова). Встановлено, що професійно-психологічна надійність – це процесуальна (поміхостійкість, стабільність, опірність) та результативна (те ж саме протягом тривалого часу) характеристики професійної діяльності, в основі якої лежать певні психічні процеси та особистісні якості. Запропоновано шляхи підвищення професійно-психологічної надійності персоналу органів внутрішніх справ.
 • Документ
  Простір професійного розвитку як невід’ємна складова професіогенезу особистості
  (Право і безпека. - 2015. - № 4 (59). - С. 160–165., 2015) Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736
  Розглянуто просторовий аспект соціальної та професійної реальності, трикомпонентну психологічну модель професії, до складу якої входять: модель професійного середовища; концептуальна (образно-понятійна) модель професійної діяльності; модель суб’єкта діяльності. Підкреслено значення професійного простору у процесі становлення професіонала-фахівця. Проаналізовано підходи до розуміння змісту, структури та значення поняття «професійне середовище» в гуманітарних та культурно-історичних дослідженнях. Розглянуто психологічну концепцію Дж. Холланда, яка об’єднала в собі теорію особистості з теорією вибору професії. Зроблено висновок, що професійний розвиток передбачає рух особистості у професійному просторі, залежить від закономірностей психічного розвитку, відбувається у певних соціокультурних умовах.
 • Документ
  Актуальність ролі віктимологічних знань у профілактиці корисливо-насильницьких злочинів
  (Право і безпека. - 2015. - № 4 (59). - С. 97–102., 2015) Мірошніченко, Т. О.; Miroshnichenko, T. O.
  Проаналізовано роль жертви злочину за умови її взаємозв’язку зі злочинцем та обставинами (ситуацією), які призвели до скоєння корисливо-насильницького злочину. Приділено увагу зв’язку «жертва – ситуація» як обов’язковому елементу обставин скоєння злочину. Проаналізовано наукові підходи до визначення причин віктимної поведінки жертв у момент скоєння злочину та після нього.
 • Документ
  Досвід конституційно-правового регулювання права на недоторканність житла у країнах Східної Європи та його значення для України
  (Право і безпека. - 2015. - № 4 (59). - С. 17-23., 2015) Наумова, Н. М.; Naumova, N. M.
  На підставі аналізу конституційно-правових положень Основних Законів країн Східної Європи показано основні сучасні риси та тенденції у регламентації питання щодо недоторканності житла, зокрема визначено критерії та ознаки універсалізації та біфуркації змісту та зовнішніх ознак відповідних норм права. Подано характеристику та розкрито особливості конституційно-правових гарантій захисту права людини на недоторканність житла. Визначено практичне та теоретичне значення конституційно-правового досвіду постсоціалістичних країн Східної Європи для вдосконалення механізму та способів забезпечення недоторканності житла в Україні.
 • Документ
  Складові елементи податкової системи України та їх організаційно-правові зв’язки
  (Право і безпека. - 2015. - № 4 (59). - С. 47-50., 2015) Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344
  Проаналізовано різні підходи до складових елементів податкової системи України. Розглянуто види податків, котрі за різними підходами входять до податкової системи України, а також інші елементи податкової системи України в широкому розумінні. Визначено окремі організаційно-правові зв’язки між складовими елементами податкової системи України.
 • Документ
  Інформаційна взаємодія Національної поліції України з органами публічної влади та громадськістю
  (Право і безпека. - 2015. - № 4 (59). - С. 50-55., 2015) Процких, О. Ю.; Protskykh, O. Y.
  Викладено напрямок удосконалення діяльності Національної поліції України, що обумовлює створення методів і форм правового регулювання та забезпечення ефективності її діяльності з питань інформаційної взаємодії з органами публічної влади.
 • Документ
  Особливості класифікації позовів у цивільному судочинстві
  (Право і безпека. - 2015. - № 4 (59). - С. 126-132., 2015) Пуль, С. І.; Pul, S. I.
  З’ясовано особливості класифікації позовів у цивільному судочинстві. Проаналізовано різні ознаки такої класифікації. Визначено, що класифікація позовів можлива за матеріально-правовою і процесуально-правовою ознаками. Стверджується, що за матеріально-правовою ознакою класифікація позовів відповідає галузі права. Досліджено, що залежно від мети захисту суб’єктивного права або законного інтересу розрізняють позови: про присудження, про визнання, перетворювальні. Виділено також такі ознаки для класифікації: характер посягання на суб’єктивні права і законні інтереси суб’єктів матеріальних правовідносин; орган, правомочний розглядати і вирішувати цивільні та адміністративні позови; суб’єктний склад.
Сторінка видання : http://pb.univd.edu.ua/