Право і безпека, 2017, № 3 (66)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. М. Ю. Бурдін. – Харків, 2017. - № 3 (66). - _ с. - ISSN 1727-1584.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 21
 • Документ
  Загальнотеоретична характеристика підстав звільнення від юридичної відповідальності
  (Право і безпека. – 2017. – № 3 (66). – С. 26–32, 2017) Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729
  Виокремлено та проаналізовано основні суттєві риси підстав, що звільняють від юридичної відповідальності, сформульовано поняття «підстави звільнення від юридичної відповідальності». Їх автор визначає як визначені законодавством обставини, за наявності яких особа, що порушила суб’єктивні права або вчинила правопорушення, не притягається до юридичної відповідальності. До основних ознак підстав звільнення від юридичної відповідальності віднесено: 1) зв’язок з юридично значущою неправомірною поведінкою; 2) формальне закріплення на законодавчому рівні; 3) реалізацію спеціальним суб’єктом; 4) специфічні юридичні наслідки (за умови реалізації підстав звільнення від юридичної відповідальності держава відмовляється від застосування відповідних заходів державно-правового примусу).
 • Документ
  Юридичні факти у механізмі правового регулювання житлових відносин
  (Право і безпека. – 2017. – № 3 (66). – С. 113–116, 2017) Аврамова, О. Є.; Avramova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1941-9894; ResearcherID: J-9043-2016
  Визначено юридичні факти у механізмі правового регулювання житлових відносин, які поділяються на правопороджуючі, правовприпиняючі, правозмінюючі та комплексні. Це – конкретні життєві обставини, що призводять до виникнення, зміни чи припинення житлових правовідносин. Вони передбачені у нормативних актах як приватного, так і публічного права. Наголошено, що виникнення житлових правовідносин пов’язується з моментом виникнення потреби в проживанні у житлі, оскільки потреба в проживанні є первинним елементом у системі правопороджуючих юридичних фактів.
 • Документ
  Урахування гендерного аспекту як засобу підвищення ефективності правоохоронної діяльності
  (Право і безпека. – 2017. – № 3 (66). – С. 149–153, 2017) Твердохлєбова, Н. Є.; Tverdokhliebova, N. Ye.
  Проаналізовано специфічні проблеми інтеграції ґендеру в процес реформування поліцейських сил у сучасних умовах. Обґрунтовано необхідність створювати репрезентативні за кадровим складом інститути поліцейських сил. Сформульовано рекомендації щодо вдосконалення побудови правоохоронної системи, яка має передбачити оптимальне використання людського ресурсу для підвищення ефективності професійної діяльності правоохоронних органів.
 • Документ
  Трудова дисципліна та методи її забезпечення
  (Право і безпека. – 2017. – № 3 (66). – С. 98–102, 2017) Коваленко, К. В.; Kovalenko, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2105-9664; ResearcherID: J-7803-2016
  Висвітлено правові засади та особливості правового регулювання трудової дисципліни й методів її забезпечення взагалі та службової дисципліни зокрема. На підставі аналізу досліджень провідних науковців та нормативно-правових актів визначено сутність «трудової дисципліни» як багатоаспектного явища. Акцентовано увагу на необхідності внесення змін до проекту Трудового кодексу України № 1658. Проаналізовано положення проекту закону України № 4670 «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» щодо правового регулювання службової дисципліни та методів її забезпечення.
 • Документ
  Система негласних слідчих (розшукових) дій та процесуальні підстави їх проведення
  (Право і безпека. – 2017. – № 3 (66). – С. 87–92, 2017) Терещук, С. С.; Tereshchuk, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7263-4155
  Розглянуто кримінальне процесуальне законодавство України, що регулює проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Виявлено певні неузгодженості та прогалини, надано окремі пропозиції та рекомендації щодо удосконалення чинного законодавства.
 • Документ
  Соціальний інтелект у професійній діяльності суб’єкта
  (Право і безпека. – 2017. – № 3 (66). – С. 153–158, 2017) Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892
  Узагальнено результати сучасних досліджень місця здібностей соціального інтелекту у структурі професійно важливих властивостей особистості. Описано структурні компоненти соціального інтелекту психолога, педагога, спеціаліста із соціальної роботи. Показано, що в осіб із більш високим рівнем соціального інтелекту краще розвинена саморегуляція, вони впевнені в собі, обирають більш конструктивні та оригінальні шляхи розв’язання у професійній діяльності ситуацій, пов’язаних зі спілкуванням.
 • Документ
  Психологічні ресурси стресостійкості майбутніх правоохоронців
  (Право і безпека. – 2017. – № 3 (66). – С. 14–20, 2017) Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793
  Представлено результати дослідження особливостей трьох груп психологічних ресурсів стресостійкості майбутніх правоохоронців на різних етапах професіогенезу. З’ясовано, що ціннісними ресурсами у групі слухачів магістратури виступають їхні прагнення отримати освіту, яка буде високо оцінена суспільством, дозволить їм досягти матеріального достатку і поставлених цілей. У групі майбутніх правоохоронців 1-го курсу навчання такими ресурсами є їхні бажання творчо розвиватися, розкривати власні можливості. Регулятивні ресурси майбутніх правоохоронців на різних етапах професіогенезу спрямовані на збереження власного здоров’я, проте мають схильність до виснаження. Інструментальні ресурси стресостійкості майбутніх правоохоронців – слухачів магістратури і першокурсників представлені активними копінг-стратегіями поведінки в сукупності з використанням соціальних ресурсів.
 • Документ
  Процесуальні аспекти оскарження результатів проведення обшуку у домоволодінні особи
  (Право і безпека. – 2017. – № 3 (66). – С. 80–84, 2017) Салманов, О. В.; Salmanov, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9421-5085; Терещук, С. С.; Tereshchuk, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7263-4155
  Розглянуто кримінальне процесуальне законодавство України щодо проведення та оскарження такої слідчої (розшукової) дії, як обшук. Установлено неузгодженості та прогалини з цих питань, наведено окремі пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства.
 • Документ
  Професійний психологічний добір на службу до поліції з використанням адаптованого індивідуально-типологічного опитувальника
  (Право і безпека. – 2017. – № 3 (66). – С. 125–133, 2017) Барко, В. І.; Barko, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4962-0975; Кирієнко, Л. А.; Kyriienko, L. A.; Барко, В. В.; Barko, V. V.
  Розглянуто питання україномовної адаптації психодіагностичної методики «Індивідуальнотипологічний опитувальник» у межах удосконалення системи професійного добору кадрів для Національної поліції України. Викладено теоретичні основи й показано внутрішню структуру процесу адаптації, розкрито процедуру та результати дослідження щодо перевірки надійності та валідності методики, отримано середньонормативні показники для загальної вибірки, визначено нові стандартизовані тестові норми. Результати дослідження довели діагностичну верифікацію зазначеного опитувальника та доцільність його використання з метою психологічного добору персоналу Національної поліції України.
 • Документ
  Первинна професійна підготовка як необхідна правова вимога до підготовки поліцейських
  (Право і безпека. – 2017. – № 3 (66). – С. 103–112, 2017) Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018
  Обґрунтовано важливість первинної професійної підготовки для професійного становлення кожного поліцейського та для формування «нової поліції» взагалі. Розглянуто, як саме первинна професійна підготовка впливає на особистість полісмена, яким чином вона формує свідомість майбутнього професіонала. Указано на основні проблеми, які виявлено за час підготовки кадрів для лав Національної поліції України, та запропоновано шляхи їх вирішення.
 • Документ
  Перспективи залучення громадян та їх об’єднань до співпраці з поліцією у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку
  (Право і безпека. – 2017. – № 3 (66). – С. 71–74, 2017) Комзюк, А. В.; Komziuk, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2615-103X
  Проаналізовано взаємодію Національної поліції України з громадськими об'єднаннями у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку. Визначено проблеми залучення до співпраці громадян та перспективи залучення громадян та їх об’єднань до співпраці з поліцією.
 • Документ
  Особливості тактики використання під час досудового розслідування висновку експерта, в якому реалізовано право на експертну ініціативу
  (Право і безпека. – 2017. – № 3 (66). – С. 92–97, 2017) Щербанюк, Д. В.; Scherbanyuk, D. V.
  Розглянуто специфіку використання висновку судового експерта, в якому реалізовано право на експертну ініціативу, в доказуванні під час досудового розслідування. Відзначено вплив експертної ініціативи на обрання цілей використання слідчим висновку експерта. Підкреслено суттєве значення висновків експерта, сформульованих ініціативно, для вирішення профілактичних завдань у кримінальному провадженні. Надано рекомендації щодо особливостей використання інформації, одержаної внаслідок експертної ініціативи, для обрання тактичних прийомів проведення окремих слідчих (розшукових) дій та організації тактичних операцій.
 • Документ
  Особливості конституційного статусу особи в монархіях Арабського Сходу
  (Право і безпека. – 2017. – № 3 (66). – С. 21-26, 2017) Гришко, Л. М.; Gryshko, L. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0347-1118
  На основі чинних конституцій монархій Арабського Сходу та політико-правової практики продемонстровано особливості закріплення прав, свобод та обов’язків громадян (підданих). Зроблено висновок про те, що конституційний статус особи в цих державах лише формально виглядає суттєво модернізованим і демократизованим, проте фактично не є таким. Водночас наведено приклади діяльності органів конституційної юстиції, що свідчать про суттєві зміни в розумінні закріплених принципів, прав та свобод.
 • Документ
  Мотивація правомірної поведінки особи як результат і проблема її правового виховання
  (Право і безпека. – 2017. – № 3 (66). – С. 10–14, 2017) Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665
  Обґрунтовано можливість і доцільність у межах загальнотеоретичного понятійного апарату, який стосується питань правової соціалізації, правосвідомості, правової культури особи, використання протилежних за змістом понять «правове виховання» і «правове антивиховання».
 • Документ
  Кримінально-правовий захист честі та гідності поліцейського є невідкладним
  (Право і безпека. – 2017. – № 3 (66). – С. 67–71, 2017) Єпішко, І. С.; Yepishko, I. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7105-0011
  В рамках дослідження проблеми кримінально-правового захисту честі та гідності особи проаналізовано стан визначення понять «честь» і «гідність», наголошено на необхідності криміналізації окремих видів правопорушень у сфері захисту честі та гідності особи, зокрема коли йдеться про необхідність належної охорони честі та гідності працівника поліції.
 • Документ
  Концептуальні засади психологічного супроводу різних етапів професіогенезу правоохоронців
  (Право і безпека. – 2017. – № 3 (66). – С. 139–144, 2017) Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736
  Розглянуто мету, завдання та сутність психологічного супроводу професіогенезу правоохоронців. Проаналізовано концептуальні засади здійснення заходів у межах діагностичного, профілактичного та корекційного напрямків психологічного супроводу довузівського, вузівського та післявузівського етапів професійного розвитку правоохоронців. Наголошено, що врахування проаналізованих особливостей сприяє гармонійному, збалансованому процесу професійного становлення, результатом якого є високий рівень професіоналізму.
 • Документ
  Генезис тимчасового доступу до речей і документів
  (Право і безпека. – 2017. – № 3 (66). – С. 74–80, 2017) Кузубова, Т. О.; Kuzubova, T. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6488-4971
  Досліджено зародження та розвиток правового інституту тимчасового доступу до речей і документів, який об’єднав у собі виїмку, огляд, копіювання документів. Проаналізовано положення Законів про судочинство у справах про злочини та проступки 1857 р., Статуту кримінального судочинства 1864 р., КПК УСРР 1922 р. та 1927 р., КПК України 1960 р., що регламентували порядок застосування виїмки. Запропоновано періодизацію процесу формування тимчасового доступу до речей і документів.
 • Документ
  Форми здійснення правотворчого процесу в діяльності Міністерства внутрішніх справ України
  (Право і безпека. – 2017. – № 3 (66). – С. 52-56, 2017) Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X
  Досліджено правотворчий процес як різновид юридичного процесу. Вивчено підходи до розгляду категорій «нормотворча діяльність» і «відомча нормотворчість» та їх сутності, що склалися в юридичній науці. На підставі теоретичного аналізу юридичної літератури визначено, що правотворчий процес у діяльності Міністерства внутрішніх справ України здійснюється у формах відомчого нормотворчого процесу (безпосередній правотворчий процес) та сумісної з іншими вповноваженими суб’єктами правотворчості (опосередкований правотворчий процес).
 • Документ
  Емоційний інтелект у складі ресурсності представників професій юридичних видів
  (Право і безпека. – 2017. – № 3 (66). – С. 121–125, 2017) Бабенко, О. О.; Babenko, O. O.
  Охарактеризовано основні елементи впливу феномена емоційного інтелекту на ефективну самореалізацію особистості та її пристосування до складних умов професійної та особистісної взаємодії. З’ясовано зміст понять «соціономічний вид професії», «емоційний інтелект», «стресостійкість», «ресурсність особистості» та «саногенне мислення» і підкреслено важливість такого механізму мислення. Наголошено, що слід приділити увагу подальшому вивченню впливу емоційного інтелекту на професійне становлення представників професій юридичних видів та підвищення рівня емоційного інтелекту задля ефективного виконання професійних обов’язків, збереження власного здоров’я та підвищення психологічної культури суспільства в цілому.
 • Документ
  Дефініція «особистісно-професійна зрілість» у психологічних дослідженнях
  (Право і безпека. – 2017. – № 3 (66). – С. 159–164, 2017) Черкашин, А. І.; Cherkashyn, A. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4929-6706
  Наведено результати дослідження дефініції особистісно-професійної зрілості у працях вітчизняних та зарубіжних учених. Визначено, що зрілість є найбільш тривалим періодом онтогенезу, який характеризується тенденцією до досягнення найвищого розвитку духовних, інтелектуальних і фізичних здібностей людської особистості. Указано, що особистісно-професійна зрілість є інтегративним, багатоскладовим психічним утворенням, яке визначає саморозвиток і самодетермінацію особистості у професійній та особистісній сферах власної життєдіяльності. Наголошено, що основними принципами психолого-педагогічної діяльності щодо формування особистіснопрофесійної зрілості майбутнього фахівця є результативність, ефективність, об’єктна орієнтованість змісту педагогічної дії, особистісна орієнтованість, рефлективність і гармонійність.
Сторінка видання : http://pb.univd.edu.ua/