Автореферати дисертацій (Abstracts of Thesis). УДК 349.2/.3(043.3)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 70
 • Документ
  Медичне обслуговування як форма соціального захисту населення України : автореферат дисертації
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2009) Солопова, І. В.; Solopova , I. V.; Мельник, К. Ю. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено проблемам правового регулювання надання медичного обслуговування населенню України. В дисертації визначено місце інституту медичного обслуговування в праві соціального забезпечення; здійснено теоретичний аналіз категорій: „медичне обслуговування”, „якісна медична допомога”, „правовідносини з медичного обслуговування”; проаналізовані гарантії в сфері охорони здоров'я; досліджені види медичної допомоги населенню України; проаналізовано сучасний стан національного правового регулювання медичного обслуговування. Особлива увага була приділена дослідженню правовідносин з медичного обслуговування, визначенню їх ознак і складових елементів. В роботі було досліджено міжнародно-правове регулювання медичного обслуговування та закордонний досвід забезпечення населення медичними послугами. На підставі проведеного аналізу внесено пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення інституту медичного обслуговування.
 • Документ
  Правове регулювання служби працівників органів внутрішніх справ за контрактом : автореферат дисертації
  (Київ, 2012) Яценко, Т. П.; Yatsenko, T. P.; Бандурка, О. М. - науковий керівник
  Дисертаційне дослідження присвячено проблемам правового регулювання служби працівників органів внутрішніх справ за контрактом. З’ясовано юридичну природу контракту як різновиду трудового договору. Надано власне визначення терміна “контракт про службу в органах внутрішніх справ”. Охарактеризовано службу в органах внутрішніх справ як різновид трудової діяльності. Виявлено особливості контакту в регулюванні трудових відносин працівників органів внутрішніх справ. Вивчено сучасний стан прийняття на службу до органів внутрішніх справ. Розглянуто зміст контракту про службу в органах внутрішніх справ. Вивчено різновиди змін умов контракту про службу в органах внутрішніх справ. Розглянуто підстави припинення служби в органах внутрішніх справ. Надано пропозиції з удосконалення національного законодавства, зокрема запропоновані зміни та доповнення до Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України “Про міліцію”, Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ, а також проекту Трудового кодексу України з питань використання контракту, виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин працівників органів внутрішніх справ.
 • Документ
  Юридичні гарантії укладення, зміни та розірвання трудового договору : автореферат дисертації
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2015) Бабенко, А. О.; Babenko , A. O.; Мельник, К. Ю. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено дослідженню юридичних гарантій укладення, зміни та розірвання трудового договору. Вивчається сутність категорії «юридичні гарантії» та місце її у правовій системі. Визначається специфіка юридичних гарантій у трудовому праві. Вказується, що для трудового права характерними є наступні гарантуючі засоби: діяльність професійних спілок, застосування страйку, функціонування системи органів та організацій, які здійснюють нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, діяльність комісій по трудових спорах. Сформульовано авторське визначення понять «юридичні гарантії у трудовому праві», «трудовий договір», «переведення на іншу роботу». Надається соціально-правова характеристика трудового договору. Обґрунтовується, що трудовий договір слід вважати найважливішою юридичною гарантією дотримання трудових прав населення. Вивчається закордонний досвід встановлення юридичних гарантій укладення, зміни та розірвання трудового договору. Розглядається сучасний стан юридичних гарантій укладення, зміни та розірвання трудового договору в Україні. Розроблено науково обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення юридичних гарантій укладення, зміни та розірвання трудового договору.
 • Документ
  Правове регулювання оплати праці працівників прокуратури України : автореферат дисертації
  (Дніпропетровськ : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2016) Шевченко, Н. Л.; Shevchenko, N. L.; Мельник, К. Ю. - науковий керівник
  Дисертація присвячена дослідженню сутності та особливостей правового регулювання оплати праці працівників прокуратури України та, зокрема, її структури. Розглянуто право на оплату праці як соціально-економічне право людини та соціальні стандарти у сфері оплати праці. Надано характеристику працівників прокуратури як суб’єктів трудового права. Комплексно розглянуто національну та зарубіжну практику правового регулювання оплати праці працівників прокуратури. Досліджено поняття та сутність оплати праці працівників прокуратури України. Особливо увагу приділено структурі заробітної плати працівників прокуратури України як складного системного явища. Досліджені як внутрішня будова, структура оплати праці працівників прокуратури України як така, так і окремі її структурні елементи – посадовий оклад, надбавки, доплати, премії. Обґрунтовано рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення законодавства про оплату праці працівників прокуратури України, а також загального трудового законодавства в частині оплати праці.
 • Документ
  Правові основи проходження служби в органах внутрішніх справ особами жіночої статі : автореферат дисертації
  (Луганськ, 2010) Чорноус, О. В.; Chornous, O. V.; Бандурка, О. М. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено аналізу правового регулювання праці жінок в органах внутрішніх справ України. У роботі розглядаються історичні передумови праці жінок, зокрема в правоохоронній сфері. Досліджено службово-трудові правовідносини жінок-працівників органів внутрішніх справ як складову предмета трудового права. Проаналізовані норми міжнародного законодавства та національного, в частині регулювання праці жінок. Досліджується проблема гендерного паритету в органах внутрішніх справ, оформлення трудового договору (контракту) з жінками-працівниками органів внутрішніх справ,особливості регулювання праці останніх. Робота супроводжується низкою пропозицій щодо вдосконалення чинного трудового законодавства, яке регулює працю жінок-працівників органів внутрішніх справ.
 • Документ
  Проблеми теорії та практики систематизації трудового законодавства : автореферат дисертації
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2020) Обушенко, Н. М.; Obushenko , N. M.; Могілевський, Л. В. - науковий консультант
  Дисертаційне дослідження присвячено проблемі теорії та практики систематизації трудового законодавства. У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що полягає у визначенні теоретичних та практичних проблем систематизації трудового законодавства, а також опрацюванні відповідних пропозицій та рекомендацій щодо їх розв’язання. У роботі розкрито ґенезу трудового законодавства в Україні, з’ясовано роль і значення систематизації українського законодавства, систематизовано концептуальні підходи до розуміння сутності й ознак трудового законодавства України, проаналізовано стан дослідження проблеми систематизації цього законодавства, розкрито теоретикометодологічні підходи до розуміння сутності систематизації трудового законодавства, класифіковано принципи його систематизації, встановлено її мету, завдання та функції, охарактеризовано об’єкт та суб’єкт систематизації трудового законодавства, з’ясовано її технологію та етапи, виявлено особливості систематизації законів України, підзаконних нормативно-правових актів, локальних нормативно-правових актів і міжнародних нормативно-правових актів у сфері праці, встановлено сутність та особливості інкорпорації як способу систематизації трудового законодавства, охарактеризовано кодифікацію як спосіб систематизації трудового законодавства, узагальнено зарубіжний досвід такої систематизації та запропоновано можливості його використання в Україні, а також запропоновано концептуальні засади систематизації трудового законодавства.
 • Документ
  Правове регулювання стимулювання праці працівників Державної податкової служби : автореферат дисертації
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2020) Горбань, Т. С.; Horban , T. S.; Могілевський, Л. В. - науковий керівник
  Дисертаційне дослідження присвячено проблематиці покращення правового регулювання стимулювання праці працівників Державної податкової служби. У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що полягає у визначенні сутності та особливостей правового регулювання стимулювання праці працівників Державної податкової служби, а також опрацюванні відповідних пропозицій та рекомендацій щодо його вдосконалення. Надається характеристика працівникам Державної податкової служби як суб’єктам трудового права. З’ясовується сутність та зміст стимулювання праці працівників Державної податкової служби. Встановлюються види стимулів, що можуть бути застосовані до працівників Державної податкової служби. Розкривається сутність єдності та диференціації правового регулювання стимулювання праці працівників Державної податкової служби. Визначаються принципи та гарантії стимулювання праці працівників Державної податкової служби. Виокремлюються методи та форми стимулювання праці працівників Державної податкової служби. З’ясовуються умови та порядок застосування заохочень до працівників Державної податкової служби. Узагальнюється зарубіжний досвід стимулювання праці працівників податкових органів та встановлюються можливості його використання в Україні. Опрацьовуються шляхи розвитку загального та спеціального трудового законодавства, яке визначає правові засади стимулювання праці працівників Державної податкової служби.
 • Документ
  Проблеми теорії і практики запровадження інституту медіації у трудовому праві : автореферат дисертації
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2020) Лях, І. О.; Liakh , I. O.; Могілевський, Л. В. - науковий консультант
  У дисертації на основі комплексного аналізу теоретичних положень, законодавства України та практики його реалізації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми – визначення сутності й особливостей запровадження інституту медіації у трудовому праві, що лягло в основу вироблення відповідної концепції, а також пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення відповідного правового регулювання. Охарактеризовано періоди становлення та розвитку інституту вирішення трудових спорів в Україні; визначено сутність медіації як одного з альтернативних способів вирішення трудових спорів; узагальнено стан дослідження проблеми запровадження інституту медіації у трудовому праві; проаналізовано правові засади запровадження інституту медіації у трудовому праві; визначено поняття та розкрито значення запровадження процедури медіації під час вирішення трудових спорів в Україні; встановлено місце медіації в системі способів вирішення трудових спорів в Україні; з’ясовано перешкоди для запровадження процедури медіації під час вирішення трудових спорів в Україні; систематизовано принципи запровадження інституту медіації у трудовому праві; охарактеризовано структуру процедури медіації під час вирішення трудових спорів; проаналізовано правовий статус суб’єктів процедури медіації при вирішенні трудових спорів в Україні; визначено роль і значення медіаторів у процедурі медіації під час вирішення трудових спорів в Україні; окреслено особливості впровадження процедури медіації під час вирішення окремих трудових спорів в Україні; узагальнено зарубіжний досвід запровадження інституту медіації та запропоновано можливості його використання у трудовому праві Україні; окреслено перспективні напрямки правового регулювання впровадження інституту медіації у трудовому праві; опрацьовано концептуальні засади запровадження інституту медіації у трудовому праві.
 • Документ
  Правові засади забезпечення трудових прав працівників Державної податкової служби України : автореферат дисертації
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2020) Панчук, В. В.; Panchuk , V. V.; Могілевський, Л. В. - науковий керівник
  Дисертаційне дослідження присвячено проблемним питанням забезпечення трудових прав працівників Державної податкової служби України. У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що полягає у визначенні сутності та особливостей правових засад забезпечення трудових прав працівників Державної податкової служби України, а також опрацюванні пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення відповідного законодавства. Здійснюється історико-правовий аналіз становлення та розвитку правових засад забезпечення трудових прав працівників Державної податкової служби України. Визначається поняття та особливості трудових прав працівників Державної податкової служби України. Здійснюється класифікація видів трудових прав працівників Державної податкової служби України. З’ясовується поняття та структура механізму правового регулювання забезпечення трудових прав працівників Державної податкової служби України. Окреслюються особливості правового регулювання забезпечення трудових прав працівників Державної податкової служби України. Визначається коло форм та методів правового регулювання забезпечення трудових прав працівників Державної податкової служби України. Надається характеристика гарантіям забезпечення трудових прав працівників Державної податкової служби України. Узагальнюється зарубіжний досвід забезпечення трудових прав працівників податкових органів та визначаються можливості його використання в Україні. Окреслюються напрямки вдосконалення реалізації права на працю працівників Державної податкової служби України. Встановлюються шляхи вдосконалення окремих трудових прав працівників Державної податкової служби України.
 • Документ
  Матеріальне та моральне заохочення працівників Національної поліції України : автореферат дисертації
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Балик, С. О.; Balyk, S. O.; Могілевський, Л. В. - науковий керівник
  Дисертаційне дослідження присвячено проблемі матеріального та морального заохочення працівників Національної поліції України. У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, яке полягає в тому, щоб з’ясувати сутність, зміст та особливості матеріального та морального заохочення працівників НПУ, на основі чого розробити пропозиції та рекомендації, спрямовані на вдосконалення норм чинного законодавства у відповідній сфері. З’ясовується правова природа та здійснюється класифікація видів заохочень, що застосовуються до працівників поліції. Визначається поняття та розкривається зміст матеріальних заохочень працівників Національної поліції України. Встановлюється сутність та види моральних заохочень працівників поліції. Надається характеристика правовим засадам застосування заохочень до працівників поліції та з’ясовується місце серед них норм трудового права. Окреслюється коло принципів застосування моральних та матеріальних заохочень до працівників поліції. З’ясовуються підстави та умови застосування моральних та матеріальних заохочень до працівників поліції. Розкривається порядок застосування моральних та матеріальних заохочень до працівників поліції. Узагальнюється зарубіжний досвід морального та матеріального заохочення поліцейських та опрацьовуються можливості його використання в Україні. Встановлюються шляхи вдосконалення законодавства, яке визначає правові засади застосування заохочень до працівників поліції.
 • Документ
  Особливості правового регулювання реалізації права на працю працівниками закладів вищої освіти : автореферат дисертації
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2020) Рижеченко, К. С.; Ryzhechenko, K. S.; Могілевський, Л. В. - науковий керівник
  У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання – визначення сутності та особливостей правового регулювання реалізації права на працю працівниками закладів вищої освіти, а також виробленню пропозицій щодо шляхів удосконалення загального трудового та спеціального законодавства в цій сфері. У результаті проведеного дослідження сформульовано ряд висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети.
 • Документ
  Правове регулювання проходження служби співробітниками Служби судової охорони : автореферат дисертації
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2020) Бондар, В. І.; Bondar, V. I.; Могілевський, Л. В. - науковий керівник
  У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, яке полягає у визначенні сутності та особливостей проходження служби співробітниками Служби судової охорони та окресленні напрямів удосконалення правового регулювання основних умов проходження служби в Службі судової охорони. Розкриваються особливості правового статусу співробітника Служби судової охорони як суб’єкта трудового права. Виокремлюються етапи становлення та розвитку правового регулювання трудової діяльності в Службі судової охорони. З’ясовується співвідношення норм трудового та інших галузей права у правовому регулюванні проходження служби в Службі судової охорони. Розкриваються критерії диференціації правового регулювання проходження служби співробітниками Служби судової охорони. Характеризуються об’єктивні критерії диференціації правового регулювання проходження служби співробітниками Служби судової охорони. Окреслюються суб’єктивні критерії диференціації правового регулювання проходження служби співробітниками Служби судової охорони. Розкривається зміст правового регулювання робочого часу, нормування праці та часу відпочинку співробітників Служби судової охорони. Надається характеристика правового регулюванню оплати праці співробітників Служби судової охорони. Окреслюється роль та значення комплектування кадрів Служби судової охорони. Узагальнюються особливості припинення служби співробітниками Служби судової охорони.
 • Документ
  Правове регулювання праці моряків по українському і міжнародному законодавству : автореферат дисертації
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Підпала, І. В.; Pidpala, I. V.; Пидпала, И. В.; Уварова, Н. В. - науковий консультант
  Досліджено сутність та особливості правового регулювання праці моряків за українським і міжнародним законодавством, а також опрацювано напрями вдосконалення відповідного нормативно-правового регулювання. З’ясовано поняття «моряк» та охарактеризовано основні елементи його статусу. Окреслено професійно-кваліфікаційні якості моряків та правові вимоги до них. Встановлено вимоги до фізичної підготовки та стану здоров’я моряків. Розкрито правові чинники регулювання працевлаштування моряків. Визначено види та особливості трудових договорів моряків. З’ясовано особливості робочого часу та часу відпочинку моряків та охарактеризовано їх правове регулювання. Встановлено сутність оплати праці моряків та узагальнено її особливості. Надано характеристику правовим аспектам регулювання оплати праці моряків та окреслено її визначення в колективному та трудовому договорі. Розкрито сутність міжнародно-трудових правовідносин та норм, що регулюють працю моряків. Охарактеризовано нормативно-правові чинники репатріації моряків. Встановлено сутність та зміст правового механізму формування соціального забезпечення моряків. Надано характеристику правовим гарантіям трудових та соціальних прав моряків як фактору підвищення ефективності їхньої діяльності.
 • Документ
  Правове регулювання забезпечення безпеки праці в умовах європейської інтеграції України : автореферат дисертації
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Погорєлова, Л. Г.; Pohorielova, L. H.; Погорелова, Л. Г.; Середа, О. Г. - науковий керівник
  Досліджено класифікацію етапів формування і становлення правового регулювання забезпечення безпеки праці. Надано характеристику безпеці праці як самостійній категорії трудового права. З’ясовано зміст, сутність та надано визначення забезпечення безпеки праці. Розкрито сутність та з'ясовано особливості правового регулювання забезпечення безпеки праці. Проаналізовано елементну структуру механізму правового регулювання забезпечення безпеки праці. Визначено принципи правового забезпечення безпеки праці та наведено їх класифікація. З’ясовано умови притягнення до юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері забезпечення безпеки праці. Узагальнено зарубіжний досвід правового регулювання забезпечення безпеки праці та встановлено можливості його використання в Україні. Опрацьовано шляхи розвитку та вдосконалення трудового законодавства, яке визначає засади правового регулювання забезпечення безпеки праці в Україні.
 • Документ
  Особливості захисту трудових прав громадян, які працюють дистанційно : автореферат дисертації
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Соіч, О. В.; Soich, O. V.; Соич, О. В.; Козін, С. М. - науковий керівник
  Надано визначення поняттю та окреслюються види дистанційної роботи. Встановлено сутність, зміст та об’єктивна обумовленість захисту трудових прав громадян, які працюють дистанційно. Надано оцінку стану правового регулювання захисту трудових прав громадян, які працюють дистанційно. З’ясовано поняття та структура механізму правового регулювання захисту трудових прав громадян, які працюють дистанційно. Надано характеристику юридичним гарантіям захисту трудових прав громадян; встановлено коло форм та способів захисту трудових прав громадян, які працюють дистанційно. Узагальнено зарубіжний досвід захисту трудових прав громадян, які працюють дистанційно та опрацьовано можливості його використання в Україні. Встановлено шляхи вдосконалення норм чинного законодавства, яке визначає правові засади захисту трудових прав громадян, які працюють дистанційно.
 • Документ
  Особливості правового регулювання соціального забезпечення поліцейських в Україні : автореферат дисертації
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Кісіль, О. Ю.; Kisil, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6323-474X; Лукаш, С. С. - науковий керівник
  Досліджено сутність та особливості правового регулювання соціального забезпечення поліцейських в Україні, а також опрацьовано відповідні пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення загального та спеціального трудового законодавства у відповідній сфері. Надано характеристику працівнику поліції, як суб’єкту права соціального забезпечення. Оцінено стан правового регулювання соціального забезпечення поліцейських в Україні. Окреслено коло принципів правового регулювання соціального забезпечення поліцейських в Україні. З’ясовано роль та значення соціального забезпечення поліцейських. Встановлено зміст забезпечення умов професійної діяльності поліцейських. Розкрито питання грошового забезпечення поліцейських в Україні. Надано характеристику соціального захисту працівників поліції а також пенсійного забезпечення поліцейських в Україні. Узагальнено зарубіжний досвід правового регулювання соціального забезпечення поліцейських та встановлюються можливості його використання в Україні. Опрацьовано напрямки вдосконалення загального та спеціального законодавства України, яким визначаються правові засади соціального забезпечення поліцейських.
 • Документ
  Особливості правового регулювання праці поліцейських : автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Корольчук, Б. Л.; Korolchuk, B. L.; Могілевський, Л. В. - науковий керівник
  Досліджено загальні та спеціальні правові умови реалізації поліцейськими права на працю, де сформульовано низку теоретичних та практичних положень і рекомендацій з удосконалення законодавства, що регулює працю поліцейських в Україні. У роботі узагальнено теоретичні позиції щодо визначення правової природи службово-трудових правовідносин поліцейських. Розкрито зміст правового становища поліцейського та органів Національної поліції як учасників службово-трудових правовідносин. Охарактеризовано порядок укладання трудового договору (контракту) з поліцейським. Розкрито зміст та специфіку трудової функції поліцейського. Визначено зміст та умови зміни контракту про проходження служби в поліції. Розкрито проблеми та особливості правового регулювання службового часу та часу відпочинку поліцейських. Охарактеризовано режими робочого часу та облік службового часу поліцейських. Окреслено особливості праці поліцейських за межами нормальної тривалості службового часу. Опрацьовано й обґрунтовано пропозиції та рекомендації, спрямовані на вдосконалення чинного трудового законодавства України та практики його застосування, що регулює працю поліцейських.
 • Документ
  Правові засади захисту трудових прав мігрантів : автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Козін, С. М.; Kozin, S. M.; Могілевський, Л. В. - науковий консультант
  Наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми, яка полягає у з’ясуванні сутності й особливостей правових засад захисту трудових прав мігрантів, а також опрацюванні концептуальних засад вдосконалення відповідного трудового законодавства. Встановлено особливості правового статусу мігрантів як суб’єктів трудового права. Надано визначення поняттю та окреслено види трудових прав мігрантів. З’ясовано сутність та особливості захисту трудових прав мігрантів. Розкрито правові засади захисту трудових прав мігрантів. Окреслено систему суб’єктів захисту трудових прав мігрантів. Визначено принципи захисту трудових прав мігрантів та коло гарантій захисту трудових прав мігрантів. Виявлено форми та методи захисту трудових прав мігрантів. Встановлено зміст державного захисту трудових прав мігрантів. Надано характеристику міжнародному захисту трудових прав мігрантів. Розкрито сутність позадержавного захисту трудових прав мігрантів. Охарактеризовано судовий захист трудових прав мігрантів. Узагальнено іноземний досвід правового регулювання захисту трудових прав мігрантів і встановлено можливості його використання в Україні.
 • Документ
  Матеріальна відповідальність працівника: поняття, особливості, види : автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Гайдаренко, Л. О.; Haidarenko, L. O.; Гайдаренко, Л. А.; Сичова, В. В. - науковий керівник
  Досліджено інститут матеріальної відповідальності працівника, поняття й види. Зазначено, що матеріальна відповідальність працівника є різновидом юридичної відповідальності. Відмічено, що матеріальна відповідальність працівника за майнову шкоду, завдану роботодавцеві у зв’язку з невиконанням чи неналежним виконанням ним своїх обов’язків за трудовими правовідносинами, є особливим правовим інститутом трудового права і має тільки йому властиві ознаки: свій суб’єкт, підстави й умови її настання, види і межі відповідальності, порядок покриття шкоди, свої цілі й завдання. Досліджено доктринальні та законодавчі аспекти поняття договірної матеріальної відповідальності працівників. Розкрито підходи до поняття договірної матеріальної відповідальності. Надано характеристика критеріїв розмежування договірної матеріальної відповідальності з цивільною, кримінальною та адміністративною видами відповідальності. На цій основі формується ідея самостійності матеріальної відповідальності, яка об’єднує її галузеві підвиди.
 • Документ
  Форми захисту трудових прав державних службовців : автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Апанаскович, Л. В.; Apanaskovych, L. V.; Уварова, Н. В. - науковий керівник
  У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, яке полягає в тому, щоб з’ясувати коло, сутність та зміст форм захисту трудових прав державних службовців, а також, спираючись на позитивний вітчизняний та зарубіжний досвід, розробити ряд пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення норм загального та спеціального трудового законодавства у відповідній сфері. Розкрито генезу становлення та розвитку законодавства у сфері захисту трудових прав державних службовців. З’ясовано сутність та особливості захисту трудових прав державних службовців. Визначено поняття та здійснюється класифікація форм захисту трудових прав державних службовців. Надано характеристику юрисдикційним та неюрисдикційним формам захисту трудових прав державних службовців. Встановлено сутність, зміст, особливості та межі самозахисту трудових прав державних службовців. Окреслено способи захисту трудових прав державних службовців та надано їх загальна характеристика. Узагальнено зарубіжний досвід захисту трудових прав державних службовців та опрацьовано можливості його використання в Україні. З’ясовано шляхи покращення загального та спеціального трудового законодавства, у якому закріплюються форми захисту трудових прав державних службовців.