Право і безпека, 2016, № 4 (63)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. М. Ю. Бурдін. – Харків, 2016. - № 4 (63). - 180 с. - ISSN 1727-1584.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 25
 • Документ
  Особливості президентського контролю за діяльністю Національної гвардії України
  (Право і безпека. – 2016. – № 4 (63). – С. 29–34, 2016) Байрачна, Т. О.; Bairachna, T. O.
  Розглянуто форми здійснення президентського контролю за діяльністю Національної гвардії України. З’ясовано, що специфічність здійснення контролю за діяльністю Національної гвардії України обумовлена її правовим статусом – це військове формування з правоохоронними функціями. На підставі аналізу вітчизняного законодавства визначено засади й особливості здійснення президентського контролю та з’ясовано наявні вади у його правовому регулюванні. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства.
 • Документ
  Концептуальні засади професійно-психологічного тренінгу «збереження психологічного здоров’я поліцейських Національної поліції України»
  (Право і безпека. – 2016. – № 4 (63). – С. 104-109, 2016) Барко, В. І.; Barko, V. I.; Остапович, В. П.; Ostapovich, V. P.; Барко, В. В.; Barko, V. V.
  Розкрито теоретико-психологічні засади розробки професійно-психологічного тренінгу, присвяченого проблемі збереження психологічного здоров’я поліцейських Національної поліції України. Підкреслено, що з цією метою під час професійної підготовки поліцейських доцільно використовувати можливості технології професійно-психологічного тренінгу, оскільки вона уможливлює комплексне вирішення завдань формування у них психолого-правових знань, практичних умінь, досвіду емоційно-ціннісних відносин і поведінки, забезпечення психологічної надійності та стійкості, здатності протистояти стресам і конфліктам. Відзначено, що тренінг може базуватися на ідеях гуманістичної та гештальт-психології й психоаналітичної концепції. Надано рекомендації щодо розробки та проведення професійно-психологічного тренінгу в підрозділах Національної поліції України.
 • Документ
  Стан, перспективи та досвід формування конфліктологічної культури майбутніх працівників патрульної та кіберполіції
  (Право і безпека. – 2016. – № 4 (63). – С. 121–127, 2016) Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481; Ларіонов, С. О.; Larionov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3027-8535
  Розглянуто деякі психолого-педагогічні аспекти конфліктологічної підготовки майбутніх працівників поліції. Визначено змістові компоненти навчальних дисциплін конфліктологічного спрямування в контексті формування їх професійної культури.
 • Документ
  Окремі питання процесуального порядку закінчення досудового розслідування
  (Право і безпека. – 2016. – № 4 (63). – С. 60-64, 2016) Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213
  Досліджено окремі питання, що стосуються процесуального порядку закінчення досудового розслідування. Вказано на деякі недоліки правової регламентації досліджуваного інституту, зокрема, порядку надання доступу до матеріалів кримінального провадження, строку на ознайомлення з ними. Запропоновано авторське бачення усунення вказаних недоліків.
 • Документ
  Соціально-психологічні аспекти встановлення гендерного паритету в Національній поліції України
  (Право і безпека. – 2016. – № 4 (63). – С. 128–132, 2016) Горбачова, О. В.; Gorbachova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6296-736X
  Розкрито проблемні питання імплементації принципу гендерного паритету в діяльність Національної поліції України. Окреслено репертуар гендерних стереотипів та їх вплив на проходження служби й професійну взаємодію. Акцентовано, що вкоріненість практик гендерної дискримінації є функціонально обумовленою. Визначено основні напрямки необхідних наукових досліджень гендерних відносин у поліції.
 • Документ
  Світовий досвід у сфері правового регулювання екологізації підприємств харчової промисловості: історія та перспективи впровадження в Україні
  (Право і безпека. – 2016. – № 3 (64). – С. 99-103, 2016) Ільїна, О. В.; Ilyina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5693-5273; ResearcherID: J-7874-2016
  Визначено основні напрямки імплементації в національне законодавство України досвіду інших країн у сфері правового регулювання екологізації підприємств харчової промисловості. Досліджено історію становлення й розвитку законодавства щодо збалансування економічних та екологічних вимог у виробничій діяльності харчової промисловості. Установлено особливості запровадження вимог до безпеки та якості харчових продуктів в окремих країнах.
 • Документ
  Загальнотеоретична характеристика підстав юридичної відповідальності
  (Право і безпека. – 2016. – № 4 (63). – С. 20-24, 2016) Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729
  Враховуючи сутність вузького (класичного) та широкого підходів до розуміння необхідних підстав юридичної відповідальності, до них віднесено фактичну, нормативно-правову, процесуальну підстави. Проведено загальнотеоретичну характеристику виокремлених підстав юридичної відповідальності.
 • Документ
  Міжнародні стандарти незалежності та безсторонності суду в кримінальному процесі України
  (Право і безпека. – 2016. – № 4 (63). – С. 65-70, 2016) Коровайко, О. І.; Korovaiko, O. I.
  На підставі аналізу юридичної літератури та чинного кримінального процесуального законодавства та з урахуванням практики Європейського суду з прав людини розглянуто проблеми реалізації міжнародних стандартів незалежності та безсторонності суду в кримінальному судочинстві України. Визначено, що вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство повинно вдосконалюватись у напрямі формування механізму належного забезпечення дотримання вимог незалежності та безсторонності суду під час розгляду кримінального обвинувачення. Запропоновано уточнені формулювання завдань кримінального судочинства, перелік обставин, що виключать участь суддів у кримінальному судочинстві, наведено пропозиції щодо вдосконалення процедури відводів.
 • Документ
  Взаємозв’язки заздрості зі структурно-функціональними характеристиками відповідальності у засуджених: гендерний ракурс
  (Право і безпека. – 2016. – № 4 (63). – С. 133–137, 2016) Ламаш, І. В.; Lamash, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9548-4006; ResearcherID: I-7320-2016; Лук’янова, О. С.; Lukianova, O. S.
  Подано результати дослідження взаємозв’язків заздрості зі структурно-функціональними характеристиками відповідальності у засуджених у гендерному ракурсі. На ґрунті теоретичного аналізу вітчизняних та зарубіжних досліджень феномен заздрості розглянуто в контексті кримінальної поведінки. Емпірично встановлено взаємозв’язки між окремими характеристиками відповідальності та двома видами заздрості: заздрістю-неприязню та заздрістю-смутком. Визначено гендерну специфіку виявлених взаємозв’язків.
 • Документ
  Особливості процесуального статусу заявника та свідка у кримінальному процесі України
  (Право і безпека. – 2016. – № 4 (63). – С. 71-75, 2016) Осінська, О. М.; Osinska, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7533-5209
  Розглянуто поняття заявника та здійснено порівняльний аналіз процесуального статусу заявника і свідка. Встановлено, що процесуальний статус заявника є трансформативним і може змінюватися під час кримінального провадження. Зазначено, що заявник, як і свідок, може заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом. Зроблено висновок, що заявником у кримінальному процесі може бути особа будь-якого віку. Запропоновано розширити коло прав заявника.
 • Документ
  Деформації правової свідомості в суспільстві, що трансформується
  (Право і безпека. – 2016. – № 4 (63). – С. 24-28, 2016) Пампура, М. В.; Pampura, M. V.
  Розкрито зміст поняття «деформація правової свідомості». Розглянуто сучасні наукові підходи до класифікації форм деформації правової свідомості. Досліджено характер впливу сучасних трансформаційних процесів на процеси деформації правової свідомості в перехідному суспільстві. Визначено особливості деформації правосвідомості в сучасному суспільстві, що трансформується.
 • Документ
  Специфіка психологічних бар’єрів професійної переідентифікації поліцейських на початкових етапах професійної діяльності
  (Право і безпека. – 2016. – № 4 (63). – С. 142–148, 2016) Посохова, Я. С.; Posokhova, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930; ResearcherID: I-7336-2016
  Подано науковий аналіз проблеми психологічних бар’єрів професійної переідентифікації особистості на різних етапах професійної діяльності. З’ясовано, що психологічні бар’єри в більшості випадків – це реакція людини на об’єктивні труднощі. В емпіричному дослідженні отримані результати дозволили встановити, що порівняно з етапом первинної професійної підготовки у працюючих поліцейських вірогідно підвищується бар’єр помилкової установки, який свідчить про «міфотворчі», «романтичні» уявлення патрульних поліцейських стосовно своєї професії. На етапі професійної діяльності зменшується бар’єр сприйнятливості до нового, що зумовлює відхід від професійного догматизму, «вузькості» освіти, посилення орієнтації на нові ідеї, засоби діяльності та стратегії поведінки.
 • Документ
  Кримінологічні засади протидії расизму та ксенофобії як фоновим для злочинності явищам в Україні
  (Право і безпека. – 2016. – № 4 (63). – С. 75-80, 2016) Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7944-5712; ResearcherID: I-7026-2016
  У рамках розгляду кримінологічних засад протидії расизму та ксенофобії як фоновим для злочинності явищам в Україні запропоновано теоретичну модель стратегії протидії цим злочинам, яка включає орієнтуючий, інституційний та операційний компоненти.
 • Документ
  Деякі особливості допиту неповнолітнього підозрюваного у кримінальному провадженні
  (Право і безпека. – 2016. – № 4 (63). – С. 81-85, 2016) Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591
  Розглянуто особливості допиту неповнолітнього підозрюваного у кримінальному провадженні з метою забезпечення реалізації його процесуальних прав. Сформульовано й обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення процесуальних механізмів, які більшою мірою допоможуть з’ясувати обставини скоєння неповнолітнім кримінального правопорушення, що, в свою чергу, має привести до підвищення якості досудового розслідування кримінальних проваджень щодо неповнолітніх.
 • Документ
  Взаємозв’язок психологічної ресурсності особистості з перфекціонізмом майбутніх правоохоронців
  (Право і безпека. – 2016. – № 4 (63). – С. 148–152, 2016) Рудай, А. С.; Rudai, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4260-2275
  Представлено результати дослідження взаємозв’язку психологічної ресурсності особистості з перфекціонізмом майбутніх правоохоронців. Виявлено, що в першокурсників перфекціонізм слугує певним мотиватором для професійного розвитку. У курсантів четвертого курсу з підвищенням прагнення надалі розвиватися у професії, позитивно оцінювати свої можливості підвищується можливість по-новому сприймати складні ситуації, а також із підвищенням креативності підвищується позитивне ставлення до всіх осіб, що дозволяє професійно саморозвиватися.
 • Документ
  Проблематика юридичної психології в структурі юрислінгвістики
  (Право і безпека. – 2016. – № 4 (63). – С. 153–156, 2016) Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004
  Презентовано нову междисціплінарну науку – юридичну лінгвістику (юрислінгвістику). Спираючись на логіку міждисциплінарних досліджень, проведено аналіз низки юрислінгвістичних робіт з метою пошуку синергії з юридичною психологією. Показано, що тематично найбільш близьким до юридичної психології є такий ґрунтовно розроблений напрямок юрислінгвістики, як лінгвістична конфліктологія. Наукові здобутки цього напрямку можуть бути корисними в юридичній психології під час дослідження лінгвоправових конфліктів.
 • Документ
  Типові завдання судово-експертного дослідження
  (Право і безпека. – 2016. – № 4 (63). – С. 6-11, 2016) Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311
  Розглянуто поняття й види завдань судової експертизи як практичної діяльності. Проаналізовано основні точки зору вчених щодо класифікації типових завдань судово-експертного дослідження. Підставою диференціації завдань експертизи запропоновано вважати інформацію, що виникає під час вчинення злочину. Інформація встановлюється дослідженням властивостей окремих об’єктів або характеристик процесу взаємодії декількох об’єктів.
 • Документ
  Деякі напрямки розвитку адміністративно-правового регулювання організації та діяльності Державної фіскальної служби України
  (Право і безпека. – 2016. – № 4 (63). – С. 51–55, 2016) Шулатова, І. С.; Shulatova, I. S.
  Проаналізовано деякі реорганізаційно-структурні заходи та з урахуванням останніх змін нормативно-правового характеру здійснено пошук нових шляхів удосконалення діяльності сучасної Державної фіскальної служби України, що потребують більш зваженого підходу до їх реалізації, зокрема щодо виправлення висловлених зауважень і запровадження висунутих пропозицій.
 • Документ
  Реформування поліцейських органів зарубіжних країн: правовий та психологічний аспекти
  (Право і безпека. – 2016. – № 4 (63). – С. 162–169, 2016) Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018
  Розглянуто сучасні правові та психологічні проблеми, що супроводжують процес реформування правоохоронних органів різних країн світу. Визначено історичні та соціальні особливості реформ поліції у Великобританії, США, Японії, Чехії, Польщі та Грузії. Проаналізовано напрямки психологічного супроводу реформ органів поліції та їх використання у вітчизняній практиці, як-то: оптимізація процесів становлення професійної ідентичності співробітників поліції, мобілізація психічних та психологічних ресурсів у процесі здійснення професійної діяльності, створення атмосфери психологічної безпеки, оцінювання, корекція, супровід та організаційний консалтинг поточної діяльності працівників поліції.
 • Документ
  Гендерні особливості статусно-рольової та поведінкової віктимності неповнолітніх
  (Право і безпека. – 2016. – № 4 (63). – С. 169–173, 2016) Шиліна, А. А.; Shylina, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7377-0776; Іванов, М. С.; Ivanov, M. S.
  Проаналізовано проблему віктимності в сучасній психології. Визначено, що віктимологічний напрям профілактики поведінки неповнолітніх має важливе значення. Вивчено особливості статусно-рольової та поведінкової віктимності дівчат і хлопців юнацького віку.
Сторінка видання : http://pb.univd.edu.ua/