Монографії (Monographs). УДК 35

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Актуальні проблеми адміністративно-правового регулювання діяльності Національної поліції України : монографія
  (Харків : Факт, 2022. – 452 с., 2022) Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694; Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160; Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241; Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504; Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749
  Монографію присвячено актуальним проблемам адміністративно- правового регулювання діяльності Національної поліції України. Аналізуються проблеми адміністративно-правового регулювання структури та статусу Національної поліції України, служби в Національній поліції України, розробки та видання правових актів управління, застосування примусу та здійснення адміністративних процедур в діяльності Національної поліції України, а також контролю за її діяльністю. Для науковців, викладачів, ад’юнктів, аспірантів закладів вищої освіти юридичного профілю, всіх, хто цікавиться питаннями адміністративно-правового регулювання діяльності Національної поліції України.
 • Документ
  Адміністративно-правові засади діяльності поліції Грузії, країн Балтії та України: порівняльний аналіз : монографія
  (Харків : Константа, 2019. - 490 с., 2019) Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250
  Монографію присвячено комплексному дослідженню актуальних теоретико-методологічних, нормативно-правових, організаційних і практичних питань адміністративно-правових засад діяльності поліції Грузії, країн Балтії та України. Визначено основні поняття та ознаки базових категорій, серед яких: поліція, поліцейська діяльність, адміністративно-правові засади, адміністративно-правовий статус та адміністративна правосуб’єктність. Встановлено та визначено європейські принципи діяльності поліції, їх співвідношення з вітчизняними принципами діяльності поліції, на основі їх аналізу запропоновано класифікацію принципів діяльності поліції. З’ясовано особливості реалізації форм і методів діяльності поліції у сучасних державах. Надається змістовна характеристика адміністративноправових засад превентивної та інтервенційної діяльності поліції Грузії та країн Балтії. Удосконалено зміст роз’яснювально-превентивної діяльності як складової соціального управління. Розглянуто актуальні питання зміни сутності інституту дільничного інспектора поліції на офіцера «першого контакту». На основі аналізу й узагальнення зарубіжного досвіду адміністративно-правових засад діяльності поліції Грузії та країн Балтії сформульовано положення, висновки, практичні пропозиції та рекомендації щодо удосконалення адміністративноправових засад організації та діяльності поліції в Україні з урахуванням успішного міжнародного досвіду. Монографію призначено для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів, працівників правоохоронних органів, представників громадськості і широкого кола читачів, які цікавляться актуальними питаннями адміністративного права та правоохоронних органів.
 • Документ
  Становлення та розвиток міліції України (1921-1930 роки): історико-правове дослідження : [монографія]
  (Харків : Золота миля, 2015. – 492 с., 2019) Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Ярмиш, О. Н.; Yarmysh, O. N.
  Книга є продовженням попередньої роботи авторів, що була присвячена історії поліції в Україні у ХVІІІ ст. – 1917 р. Досліджуючи далі у хронологічному порядку проблему розвитку правоохоронних органів, автори у даній розвідці зосередили свою увагу на історії міліції в Україні 1920-х рр., тобто фактично дана робота є другим томом нашої роботи із задуманої багатотомної серії монографій з історії поліції / міліції.
 • Документ
  Правове регулювання управлінської та правоохоронної діяльності у сфері оподаткування : колективна монографія
  (Харків: Панов, 2016. – 472 с., 2016) Рябченко, О. П.; Riabchenko, О. P.; Денисюк, С. Ф.; Denysiuk, S. F.; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Артеменко, І. А.; Artemenko, I. A.; Біла, В. Р.; Bila, V. R.; Войтенко, І. С.; Voitenko, I. S.; Литвин, Н. А.; Lytvyn, N. A.; Параниця, С. П.; Параниця, С. П.; Рябченко, Ю. Ю.; Riabchenko, Yu. Yu.; Тильчик, О. В.; Tylchyk, O. V.; Туник, Ю. І.; Туник, Ю. І.; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; ;
  Монографія присвячена аналізу наукових джерел та розробок, узагальнення правозастосовної практики контролюючих і правоохоронних органів в сфері оподаткування, вітчизняного і зарубіжного законодавства та досвіду адміністративної діяльності державних органів, які виконують аналогічні функції, досліджено недоліки управлінської та правоохоронної діяльності в сфері оподаткування та розроблено рекомендації щодо удосконалення законодавства в даній сфері та підвищення ефективності цієї діяльності. Рекомендовано для студентів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів, суддів, практичних працівників правоохоронних органів.
 • Документ
  Адміністративно-правовий механізм реалізації правоохоронної функції держави : монографія
  (Харків: ХНУВС, 2014. — 544 с., 2014) Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016
  Монографія є комплексним дослідженням сутності та особливостей адміністративно-правового механізму реалізації правоохоронної функції держави. У роботі проаналізовано методологічні засади адміністративно-правового механізму реалізації правоохоронної функції держави, надано загальну характеристику адміністративно-правового забезпечення реалізації правоохоронної функції держави. Окрема увага у роботі приділена аналізу специфіки діяльності суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави. У монографії сформульовано конкретні пропозиції щодо удосконалення адміністративного законодавства у правоохоронній сфері, підвищення ефективності взаємодії правоохоронних органів України та Європейського Союзу. Монографія буде корисною викладачам, ад’юнктам, аспірантам, докторантам вищих навчальних закладів юридичного профілю, працівникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також всім, хто цікавиться проблемами правоохоронної діяльності.
 • Документ
  Організаційно-правові засади діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України : монографія
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 352 с., 2020) Дрозд, В. Г.; Drozd, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-7138; Пономаренко, А. В.; Ponomarenko, A. V.; Климчук, В. П.; Klymchuk, V. P.; Цуцкірідзе, М. С.; Tsutskiridze, M. S.; Бурлака, В. В.; Burlaka, V. V.; Гаврилюк, Л. В.; Havryliuk, L. V.; Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Дударець, Р. М.; Dudarets, R. M.
  У монографії вивчено та проаналізовано організаційно-правові засади діяльності слідчих підрозділів Національної поліції. Досліджено міжнародний та зарубіжний досвід правового регулювання діяльності слідчих підрозділів, механізм взаємодії слідчих з іншими органами та підрозділами Національної поліції. Розглянуто проблемні питання контролю та нагляду за діяльністю слідчих підрозділів Національної поліції. Висвітлено теоретичні та прикладні проблеми реалізації повноважень слідчими Національної поліції, на основі чого запропоновано шляхи вдосконалення чинного законодавства України. Монографію виконано зі зважанням на останні зміни до чинного законодавства станом на 1 червня 2019 р. Робота може бути корисна для науковців (працівників правоохоронних органів, зокрема слідчих підрозділів Національної поліції України), викладачів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться проблемами організаційно-правових засад діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України.
 • Документ
  Адміністративно-правовий статус Національної гвардії України : монографія
  (Харків : ХНУВС, 2017. — 288 с., 2017) Горбач, Д. О.; Horbach, D. O.; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016
  Монографія є комплексним дослідженням сутності та особливостей адміністративно-правового статусу Національної гвардії України. У роботі здійснено історико-правовий огляд становлення та розвитку адміністративно-правового статусу військових формувань держави з правоохоронними функціями. Надано характеристику Національної гвардії України як суб’єкта реалізації правоохоронної функції держави. Визначено особливості правових основ діяльності Національної гвардії України та з’ясовано місце серед них адміністративного законодавства. Розкрито сутність адміністративно-правового статусу Національної гвардії України та проаналізовано його елементи. Окреслено адміністративно-правові засади взаємодії Національної гвардії України зі структурними підрозділами МВС України та іншими суб’єктами реалізації правоохоронної функції держави. Узагальнено зарубіжний досвід правового регулювання статусу військових формувань держави з правоохоронними функціями та визначено можливості його використання в Україні. Вироблено пропозиції та рекомендації щодо удосконалення законодавства, яке закріплює адміністративно-правовий статус Національної гвардії України та регулює її діяльність.
 • Документ
  Адміністративно-правова кваліфікація правопорушень у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки : монографія
  (Харків: Панов, 2017. - 232 с., 2017) Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950; Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160
  Монографію присвячено комплексному аналізу адміністративно-правової кваліфікації у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки. У роботі визначено теоретичне підґрунтя проведення кваліфікації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки. Вироблено загальні та спеціальні принципи здійснення адміністративно-правової кваліфікації, запропоновано правила проведення кваліфікації адміністративних правопорушень та описано процедуру проведення кваліфікації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, остання поділена на етапи та стадії. Сформульовано напрямки вдосконалення законодавства про адміністративні правопорушення у зазначеній сфері. Монографія буде корисною науковцям, практичним працівникам правоохоронних органів, викладачам, студентам, аспірантам і докторантам вищих юридичних навчальних закладів, а також всіх, хто цікавиться проблемами пов’язаними з адміністративно-правовою кваліфікацією правопорушень, об’єктом посягання яких є громадський порядок та громадська безпека.