Автореферати дисертацій (Abstracts of Thesis). УДК 34(043.3)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 64
 • Документ
  Обмеження у правовому становищі судді: теоретико-правовий аспект: автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2020) Байбак, О. І.; Baibak , O. I.; Бурдін, М. Ю. - науковий керівник
  Розглянуто особливості формування переліку обмежень правового становища судді у вітчизняній юриспруденції дорадянської доби. Показано проблематику обмежень правового становища судді у вітчизняній юриспруденції радянського періоду. Комплексно охарактеризовано вітчизняні та зарубіжні сучасні науково-теоретичні підходи щодо розуміння обмеження як елементу правового становища судді. Осмислено вітчизняний досвід нормативної регламентації обмежень правового становища судді. Продемонстровано зарубіжні практики нормативного опосередкування обмежень правового становища судді, на підставі чого виявлено їхню специфіку. Напрацьовано класифікаційну характеристику обмежень правового становища судді. Визначено перспективи вдосконалення правового регулювання обмежень правового становища судді в Україні.
 • Документ
  Правове регулювання та організація фінансово-економічної діяльності органів місцевого самоврядування на українських землях у складі Російської імперії (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) : автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012) Пампура, М. В.; Pampura, M. V.
  Здійснено системний аналіз організаційно-правових засад фінансово-економічної діяльності органів місцевого самоврядування в українських землях у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. Визначено компетенцію органів територіального та станового самоврядування в економічно-фінансовій сфері, її співвідношення з компетенцією органів державної влади на місцях. Здійснено реконструкцію організаційно-правових засад діяльності органів місцевого самоврядування у фінансово-економічній сфері в українських губерніях з урахуванням їх структурно-функціональних взаємозв’язків та особливостей правозастосовної практики. Виявлено характерні риси, притаманні відносинам самоврядних органів та місцевих органів державного управління в економічно-фінансовій сфері в українських губерніях, що входили до складу Російської імперії. З’ясовано особливості нормотворчої та організаційно-розпорядчої діяльності органів місцевого самоврядування у фінансово-економічній сфері в надзвичайних обставинах під час системної кризи 1915-1917 рр.
 • Документ
  Моделі судової влади в Україні та країнах СНД: теоретико-компаративістська характеристика : автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2015) Пєнцов, М. В.; Pentsov, M. V.; Бурдін, М. Ю. - науковий керівник
  Дисертаційне дослідження присвячено комплексному теоретикокомпаративному аналізу моделей судової влади в Україні та країнах СНД. Виявлено притаманні Україні та країнам СНД особливості функціонування судової влади як виду державної влади. З’ясовано специфіку правових відносин, що виникають під час взаємодії судової влади з іншими гілками влади. Досліджено поняття «судова влада» – як незалежної гілки державної влади; визначено місце й роль судової влади у структурі державного апарату України та країн СНД. Розкрито основні принципи та функції судової влади, що визначені в конституціях країн СНД. Встановлено, що особливістю моделі судової влади в Україні є природне прагнення до континентальної моделі судоустрою, що пов’язано із особливостями національної правосвідомості. Виявлено законодавчі лакуни для подальшого реформування судової системи в Україні.
 • Документ
  Права людини і релігійна свобода: соціокультурні імплікації та нормативна пропорційність : автореф. дис.
  (Харків, 2019) Пайда, Ю. Ю.; Paida, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419; Балинська, О. М. - науковий консультант
  Досліджено особливості нормативного впорядкування та філософсько-правового осмислення державної політики забезпечення релігійної свободи в контексті дотримання прав людини. Проаналізовано методологічну та джерельну базу дослідження, стан наукової розробки проблеми, сучасні підходи дослідників стосовно наукового розуміння виникнення і вирішення проблем прав людини та релігійної свободи. Наголошено на тому, що у межах цих наукових розробок питання співвідношення прав людини і релігійної свободи недостатньо проаналізовано з позицій філософського осмислення та правової регламентації. Зазначено, що релігійна свобода (як і всі основоположні права людини) мають соціальнобуттєву зумовленість, адже суспільство є осередком формування і джерелом кореспондування духовних потреб особи у правову систему, що забезпечує бінарний логічний зв‘язок (соціокультурні імплікації) соціуму і права, а також гарантує нормативну пропорційність релігійної свободи в межах реалізації загальних прав людини. Вивчено актуальні питання вдосконалення нормативно-правового регулювання процесів реалізації прав людини і релігійної свободи. Наголошено, що процес імплементації міжнародноправових норм про захист права людини на релігійну свободу на рівні національного законодавства триває. Цей процес відбувається на засадах соціального, правового, політичного прагматизму, зокрема на принципах доцільності та ефективного поєднання мети і засобів, зорієнтованих на розбудову законодавчої бази з урахуванням норм, регламентованих міжнародними документами з прав людини, а також світових екуменічних тенденцій.
 • Документ
  Правове становище іноземців на українських територіях: історико-правове дослідження (XVIII-XX ст.) : автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Шишкін, Є. С.; Shyshkin, Ye. S.; Шишкин, Е. С.; Добкіна, К. Р. - науковий керівник
  Всезагально розглянуто сутнісні особливості визначення та формування правового становища іноземців на українських територіях у XVIII-XX столітті. Визначено структурні елементи їх правого статусу, гарантії та юридичні обов’язки, а також особливості участі іноземців у цивільних, господарських та трудових правовідносинах й умови їх юридичної відповідальності. Констатовано, що в нинішніх умовах функціонування української державності питання визначення правового статусу іноземців конституйовано шляхом закріплення правових норм в окремому розділі Конституції України, які є фундаментальною основою закріплення правового статусу іноземців, у тому числі спеціальних нормативних актів на відміну від досліджуваного періоду перебування під владою Російської імперії, коли питання правового становища іноземців закріплювалися на рівні різних підзаконних та нормативних актів, які приймалися з метою правового регулювання різноманітних суспільних відносин. Визначено, що в сучасних умовах іноземці мають досить широкий спектр прав та юридичних гарантій, у той час як у період знаходження українських територій у складі Російської імперії їх статус характеризувався широким спектром обмежень майнових аспектів, що дає підстави стверджувати про гуманістичний характер сучасного законодавства та характер нормативно-правового розвитку державної політики у сфері правового регулювання іноземців.
 • Документ
  Кадрове забезпечення Збройних Сил України: історико-правове дослідження (кінець ХІХ–ХХ ст.) : автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Северінова, О. Б.; Severinova, O. B.; Северинова, А. Б.; Барабаш, О. О. - науковий консультант
  У роботі розкрито вплив військової реформи 1864–1883 рр. у Російській імперії на кадрове забезпечення армії на українських землях, зафіксовано зміни в структурі Збройних сил Російської імперії на українських землях у зазначений історичний період. Показано особливості формування національного війська під час подій Української революції 1917–1921 рр., проаналізовано організаційно-правові засади діяльності підрозділів Червоної армії в Радянській Україні у 20–30-ті рр. ХХ ст. Розглянуто організаційно-функціональну побудову радянського війська на території УСРР та встановлено своєрідності кадрової політики у збройних силах на території УСРР у 1920-х – першій половині 1930-х рр. Всебічно охарактеризовано нормативно-правові засади формування кадрової компоненти Червоної армії в передвоєнний період. Розширено межі та систематизовано наявні правові уявлення щодо специфіки кадрового забезпечення військових частин та окремих підрозділів Червоної армії на території УРСР у період Другої світової війни. Відновлено історико-правову картину процесів кадрової роботи в радянських збройних силах в УРСР у повоєнний період (1945–1953). Осмислено трансформацію нормативного опосередкування функціонування радянських Збройних сил у другій половині 1950–1980 рр. Подано комплексну характеристику організаційно-функціональної побудови частин та підрозділів Радянської армії на території УРСР та запропоновано історико-правову оцінку змін у кадровій політиці в радянських Збройних силах протягом другої половини 1950–1980-х рр. Визначено значення набутої юридичної спадщини у сфері регулювання кадрового забезпечення збройних сил протягом ХІХ – ХХ ст. для подальшого розвитку та вдосконалення кадрової компоненти Збройних Сил України.
 • Документ
  Правове регулювання страхової діяльності на українських землях у складі Російської імперії: історико-правове дослідження : автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Пономаренко, П. О.; Ponomarenko, P. O.; Пономаренко, П. А.; Барабаш, О. О. - науковий керівник
  Досліджено становлення та трансформацію особливостей правового регулювання страхової діяльності в період знаходження українських територій у складі Російської імперії. Всебічно охарактеризовано становлення та еволюцію правового статусу страхових організацій, засади її функціонування, а також нормативно-правові засади страхової діяльності. Визначено специфіку становлення та організаційно-правових засад нагляду у сфері страхової діяльності, а також системи органів та установ.
 • Документ
  Правове регулювання державного управління в Україні (XVIII-XX століття): історико-правове дослідження : автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Мирний, Д. В.; Myrnyi, D. V.; Мирный, Д. В.; Россіхін. В. В. - науковий керівник
  Досліджено правове регулювання державного управління на українських територіях у досліджуваний період на основі системного історико-правового порівняльного аналізу найрізноманітніших архівних джерел, нормативно-правових актів й наукової літератури. Розглянуто сутність науково-методологічних концепцій та підходів до визначення поняття «державного управління» у системі політико-правових учень. Проаналізовано наукову періодизацію становлення та розвитку правових засад забезпечення та реалізації державного управління у XVIІI – XX столітті. Показано правову природу та конкретні історико-правові умови формування державного управління. Виявлено загальні закономірності та особливості правових засад функціонування органів та установ державно-управлінської діяльності. З’ ясованои причини та умови, що сприяли становленню татрансформації правових засад та правового регулювання державного управління на українських територіях. Охарактеризовано правове становище та роль системи органів публічного управління в умовах становлення українського державотворення. Обґрунтовано специфіку нормативно-правових засад забезпечення державного управління як детермінанти ефективності державно-управлінської діяльності.
 • Документ
  Кримінальна відповідальність неповнолітніх осіб: історико-правове дослідження (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії) : автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Стороженко, І. О.; Storozhenko, I. O.; Стороженко, И. А.; Добкіна, К. Р. - науковий керівник
  Досліджено становлення та трансформація інституту кримінальної відповідальності неповнолітніх осіб на українських територіях. Всебічно охарактеризовано особливості державно-правового забезпечення кримінального судочинства у справах щодо неповнолітніх осіб, а також визначено специфіку нормативно-правового регулювання відносин у сфері протидії злочинності. Осмислено вітчизняний досвід нормативно-правової регламентації кримінальної відповідальності неповнолітніх осіб та визначено перспективи вдосконалення правового регулювання. В межах дисертаційної роботи обґрунтовано низку наукових концептуальних положень, висновків та узагальнень, які характеризуються важливим значенням для історико-правової науки України та можуть бути враховані в процесі українського державотворення.
 • Документ
  Правове регулювання місцевого самоврядування на українських землях у складі Російської імперії: історико-правове дослідження : автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Данило, С. М.; Danylo, S. M.; Добкіна, К. Р. - науковий керівник
  Розглянуто правове регулювання місцевого самоврядування на українських територіях, що перебували у складі Російської імперії. Всебічно охарактеризовано систему органів місцевого самоврядування, їх правовий статус та нормативно-правові засади діяльності та функціонування. Визначено специфіку становлення окремих органів місцевого самоврядування та їх значення у державноправовому житті в залежності від хронологічних рамок. Визначено, що в силу надмірної диференціації нормативно-правових актів та законів питання щодо діяльності та функціонування місцевого самоврядування в межах правової системи Російської імперії не набувало першочергово значення, внаслідок чого нормативні акти щодо місцевого самоврядування були розпорошеними та гальмували процес їх становлення та трансформації. В межах дисертаційної роботи обґрунтовано низку наукових концептуальних положень, висновків та узагальнень, які характеризуються важливим значенням для історико-правової науки України та можуть бути враховані в процесі українського державотворення.
 • Документ
  Становлення та трансформація фінансової системи в Україні (XVIII-XX століття): історико-правове дослідження : автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Карп’як, О. О.; Karpiak, O. O.; Карпяк, О. О.; Россіхін. В. В. - науковий керівник
  Досліджено становлення та трансформація фінансової системи в Україні. Всебічно охарактеризовано становлення та розвиток фінансово-правових відносин на українських територіях у їх історико-правовому осяганні. Визначено специфіку становлення окремих фінансових зобов’язань та їх значення у державній політиці в залежності від хронологічних рамок, а також інститут державного фінансового контролю як форму забезпечення фінансової політики.
 • Документ
  Визначеність як властивість права : автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Байбак, А. Г.; Baibak, A. H.; Бурдін, М. Ю. - науковий керівник
  У дисертаційному дослідженні розглянуто концептуальні складники вчення про визначеність у праві. Спираючись на здобутки фундаментальної юридичної науки, наново переосмислено роль визначеності в системі властивостей і характеристик позитивного права. Відстежено особливості наукового дискурсу, що точиться навколо природи визначеності в праві, у вітчизняній та пострадянській аналітичній юриспруденції. Розкрито сутність визначеності як прийому нормотворчої техніки. Досліджено забезпечувально-гарантійні аспекти визначеності як однієї з важливих юридичних гарантій прав людини. Продемонстровано значення визначеності для розвитку мови права. Розглянуто різноманітні аспекти визначеності у праві як у світлі законодавства України, що стосується питань нормотворчості, так і правових позицій Конституційного Суду України. Висвітлено проблематику визначеності в праві в рішеннях Європейського суду з прав людини та показано їхнє значення для розвитку правової системи України.
 • Документ
  Інституціоналізація відповідальності держави: теоретичні та конституційно-правові аспекти : автореф. дис.
  (Київ, 2021) Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; Бакумов, А. С.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974; Барабаш, Ю. Г. - науковий консультант
  З’ясовано теоретико-правові засади вчення про відповідальність держави. Проаналізовано наявні історико-правові вчення про відповідальність держави в їх діахронній перспективі. Окреслено основні підходи до змістовного наповнення поняття «відповідальність держави» в українській та зарубіжній правовій доктрині. З'ясовано особливості юридичної відповідальності як складової правового статусу держави. Означено структурні характеристики інституту юридичної відповідальності держави. Осмислено перспективи модернізації інституту відповідальності держави якскл адової конституційної реформи в сучасній Україні. Запропоновано шляхи вирішення конституційноправових проблем розвитку інститутів прямого народовладдя. Встановлено та проаналізовано конституційно-правові аспекти забезпечення юридичної відповідальності держави в сучасній Україні в умовах дії особливих правових режимів. Охарактеризовано значення правових позицій Конституційного Суду України для формування, утвердження і розвитку інституту відповідальності держави як одного з ключових інститутів у системі конституціоналізму.
 • Документ
  Механізм протидії виникненню правового нігілізму у сфері правозастосовної діяльності Національної поліції України (теоретико - правовий аспект) : автореф. дис.
  (Харків, 2018) Хаврат, О. О.; Khavrat, O. O.; Хаврат, А. А.; Шульга, А. М. - науковий керівник
  Досліджено теоретико-правовий аспект механізму протидії виникненню правового нігілізму у правозастосовній діяльності поліції. Запропоновано модель вирішення проблеми запобігання і ефективної протидії правовому нігілізму у діяльності служб, підрозділів і посадових осіб Національної поліції України. Обґрунтовано доцільність застосування системи таких заходів протидії правового нігілізму як: здійснення дієвого громадського контролю за діяльністю поліції; налагодження ефективної та реальної взаємодії поліції та суспільства; проведення правової пропаганди як у системі Національної поліції; здійснення якісного відбору на посади працівників органів Національної поліції; формування належної правосвідомості та правової культури поліцейських і постійне її підтримання; забезпечення взаємообумовленості якісного вдосконалення співробітника з його кар'єрним ростом і рівнем матеріального забезпечення; запровадження інституту відповідальності за нігілістичні установки та висловлювання особового складу Національної поліції; підвищення рівня суспільної довіри до системи правоохоронних органів; розвиток національної правової ідеї; підвищення якості правової освіти та виховання дітей та молоді; упорядкування нормативно-правової бази, що регламентує діяльність Національної поліції; популяризація справедливості права; підвищення соціально-економічного рівня життя населення; боротьбі з корупцією.
 • Документ
  Організаційно-правові засади діяльності прокуратури в українських губерніях Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. : автореф. дис.
  (Харків, 2019) Кашарський, Ф. В.; Kasharskyi, F. V.; Кашарский, Ф. В.; Гавриленко, О. А. - науковий керівник
  У дисертації викладено результати комплексної історико-правової розробки організаційно-правових засад діяльності системи органів прокуратури в українських губерніях Російської імперії у період з середини ХІХ ст. і до початку ХХ ст. Запропоновано авторську модель історичної періодизації становлення та еволюції наглядових державних органів на теренах України від найдавніших часів до ХІХ століття. Проаналізовано організаційно-функціональні зміни, які спіткали органи прокуратури після проведення судової реформи у Російській імперії після 1864 р. Висвітлено комплекс питань внутрішньо-службової організації діяльності прокурорських працівників. Акцентовано увагу на забезпеченні політичної благонадійності прокурорських працівників і встановлення умов професійного відбору на службу. Охарактеризовано процесуальну діяльність прокуратури у ХІХ – на початку ХХ століття. Встановлено особливості сутності основних напрямів діяльності прокуратури, якими були процесуальна діяльність та діловодство. У контексті дослідження особливостей функціонування прокуратури проаналізовано діяльність інституту повірених. У дисертації на основі узагальнення історико-правових засад діяльності прокуратури в українських губерніях у ХІХ – на початку ХХ століть сформульовано пропозиції щодо удосконалення нормативної бази, яка регулює діяльність прокуратури України сьогодні.
 • Документ
  Правове регулювання банківської діяльності на українських землях у складі Російської імперії: історико-правове дослідження : автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2020) Подолян, Ю. О.; Podolian, Yu. O.; Барабаш, О. О. - науковий керівник
  Досліджено становлення та трансформацію особливостей правового регулювання відносин у сфері банківської діяльності в період знаходження українських територій у складі Російської імперії. Всебічно охарактеризовано систему банківських та інших кредитно-фінансових установ, які існували на українських територіях в досліджуваний період у їх історико-правовому осяганні. Визначено специфіку становлення та нормативно-правового регулювання всієї сукупності банківських операцій та їх значення у державній фінансово-економічній політиці.
 • Документ
  Сутність та реалізації права людини на вищу освіту : автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Пряміцин, В. Ю.; Priamitsyn, V. Yu.; Прямицын, В. Ю.; Чепульченко, Т. О. - науковий керівник
  У дисертації викладено результати дослідження сутності та реалізації права людини на вищу освіту. Проаналізовано основні підходи до розуміння права на вищу освіту. Проведено періодизацію становлення й розвитку ідеї права на вищу освіту. Наведено авторську дефініцію поняття "право на вищу освіту". Визначено зміст права на вищу освіту як комплексу правомочностей. Досліджено зарубіжний і міжнародний досвід розуміння сутності права на вищу освіту та його реалізації. Встановлено класифікацію суб’єктів реалізації права на вищу освіту залежно від їх правового статусу й ролі в реалізації цього права. Визначено систему захисту й гарантування права на вищу освіту. Досліджено систему принципів права на вищу освіту й визначено особливості реалізації доступності та якості вищої освіти. Розроблено пропозиції щодо способів удосконалення освітнього законодавства.
 • Документ
  Дигіталізація судової влади: теоретико-правовий аспект : автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Заїкін, А. П.; Zaikin, A. P.; Заикин, А. П.; Бойчук, А. Ю. - науковий керівник
  У поданому дисертаційному дослідженні всебічно охарактеризовано судову владу як державного-правовий інститут в розрізі уявлень про інформатизацію суспільства. Проведено комплексну наукову розвідку загальних проблем держави і права, детермінованих дігіталізацією судової влади. Репрезентовано методологічні засади розуміння впливу процесів інформатизації сучасної держави на розвиток судової влади. Виявлено тенденції та особливості вітчизняного досвіду правового опосередкування дігіталізації органів публічної влади, включаючи органи судової влади. Визначено та охарактеризовано актуальні питання й проблеми впровадження в Україні концепції «електронного суду». Продемонстровано значення європейських практик інформатизації держави, включаючи інформатизацію судової влади, для судової гілки влади в Україні. У порівняльно-правовій площині показано тенденції та новації у царині інформатизації судової влади в провідних неєвропейських країн сучасного світу. Розглянуто перспективи модернізації інституціональної складової судової влади, як незалежної гілки влади у правовій державі, що відбувається під впливом глобалізаційних інформаційних процесів.
 • Документ
  Становлення та трансформація форм власності на землю: історико-правове дослідження (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії) : автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Жиравецький, Т. М.; Zhyravetskyi, T. M.; Жиравецкий Т. М.; Россіхін, В. В. - науковий керівник
  У дисертації розглянуто розвиток та трансформацію форм власності на землю на українських територіях, що перебували у складі Російської імперії. Всебічно охарактеризовано становлення та перетворення земельних правовідносин у системі політико-правових учень та розвиток нормативно-правових засад регулювання земельних відносин. Визначено та представлено комплексний аналіз інституту приватної власності на землю.
 • Документ
  Правове становище жінки на українських землях у складі Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. : автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2009) Нестерцова-Собакарь, О. В.; Nestertsova-Sobakar, O. V.; Нестерцова-Собакарь, А. В.; Головко, О. М. - науковий керівник
  Дисертація містить комплексне дослідження правового становища жінок на українських землях у складі Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Проаналізовано як публічно-правовий, так і приватноправовий статус жінок, його залежності від станової належності. Показано залежність розширення прав жінок від суспільного руху в Російській імперії. Розкрито особливості регулювання становища жінки нормами цивільного та сімейного права, впливами правових традицій Гетьманщини та українського звичаєвого права. У пореформені часи посилилося залучення жінок до службово-трудової діяльності. Важливим чинником цього став розвиток жіночої освіти на українських землях: як початкової, так і середньої, професійної й особливо вищої освіти.