Право і безпека, 2008, № 2, т. 7

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 33
 • Документ
  Кримінально-правові та криміналістичні особливості електричної та теплової енергії як предмета злочинів
  (Право і Безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 77-81, 2008) Сафонов, Д. А.; Safonov, D. A.
  Розглянуто кримінально-правові та криміналістичні особливості електричної та теплової енергії як предмета злочинів.
 • Документ
  Кваліфікація й доказування в методиці розслідування злочинів
  (Право і Безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 43-48., 2008) Щербаковська, К. О.; Shcherbakovska, K. O.
  В статті розкрито значення процесу кваліфікації й доказування, встановлено їх місце в структурі методик розслідування окремих видів злочинів. В статье раскрыто значение процесса квалификации и доказывания, установлено их место в структуре методик расследования отдельных видов преступлений. The importance of the process of qualification and evidence is revealed in the article, their place in the structure of methods of investigation of certain types of crimes is established.
 • Документ
  Вивчення особистості обвинуваченого як елемент криміналістичної методики
  (Право і Безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 40-43., 2008) Волобуєв, А. Ф.; Volobuiev, A. F.; Бурбело, Б. А.; Burbelo, B. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1071-1338
  Розглянуто проблематику вивчення особи, що обвинувачується у вчиненні злочину під час досудового слідства. Наголошено на доцільності відображення відповідних положень у криміналістичній методиці. Рассмотрена проблематика изучения личности, обвиняемой в совершении преступления во время досудебного следствия. Отмечено целесообразность отражения соответствующих положений в криминалистической методике. The problem of studying the person accused of committing a crime during the pre-trial investigation is considered. It is emphasized that it is appropriate to reflect the relevant provisions in the forensic methodology.
 • Документ
  Митна політика України в умовах розвитку відносин з Європейським Союзом
  (Право і Безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 24-29., 2008) Панов, І. О.; Panov, I. O.
  В статті розглядається митна політика України в умовах розвитку відносин з Європейським Союзом. В статье рассматривается таможенная политика Украины в условиях развития отношений с Европейским Союзом. The article deals with the customs policy of Ukraine in the context of developing relations with the European Union.
 • Документ
  Діяльність МВС України у попередженні злочинів проти прав і свобод людини
  (Право і Безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 9-13., 2008) Мартиненко, О. А.; Martynenko, O. A.
  Розглянуто діяльність МВС України у попередженні злочинів проти прав і свобод людини. Визначено напрямки роботи МВС в галузі захисту прав людини, що забезпечують реформування органів внутрішніх справ та дозволяють вибудовувати стратегію менеджменту згідно з вимогами Європейського суду з прав людини до дій працівників правоохоронних органів. Рассмотрена деятельность МВД Украины в предупреждении преступлений против прав и свобод человека. Определены направления работы МВД в области защиты прав человека, которые обеспечивают реформирование органов внутренних дел и позволяют выстраивать стратегию менеджмента в соответствии с требованиями Европейского суда по правам человека к действиям сотрудников правоохранительных органов. The activity of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the prevention of crimes against human rights and freedoms is considered. The directions of work of the Ministry of Internal Affairs in the field of human rights protection are provided reform of the law enforcement agencies and allow the development of a management strategy in accordance with the requirements of the European Court of Human Rights for the actions of law enforcement officials.