Право і безпека, 2008, № 2, т. 7

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 33
 • Документ
  Кримінально-правові та криміналістичні особливості електричної та теплової енергії як предмета злочинів
  (Право і Безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 77-81, 2008) Сафонов, Д. А.; Safonov, D. A.
  Розглянуто кримінально-правові та криміналістичні особливості електричної та теплової енергії як предмета злочинів.
 • Документ
  Кваліфікація й доказування в методиці розслідування злочинів
  (Право і Безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 43-48., 2008) Щербаковська, К. О.; Shcherbakovska, K. O.
  В статті розкрито значення процесу кваліфікації й доказування, встановлено їх місце в структурі методик розслідування окремих видів злочинів. В статье раскрыто значение процесса квалификации и доказывания, установлено их место в структуре методик расследования отдельных видов преступлений. The importance of the process of qualification and evidence is revealed in the article, their place in the structure of methods of investigation of certain types of crimes is established.
 • Документ
  Вивчення особистості обвинуваченого як елемент криміналістичної методики
  (Право і Безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 40-43., 2008) Волобуєв, А. Ф.; Volobuiev, A. F.; Бурбело, Б. А.; Burbelo, B. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1071-1338
  Розглянуто проблематику вивчення особи, що обвинувачується у вчиненні злочину під час досудового слідства. Наголошено на доцільності відображення відповідних положень у криміналістичній методиці. Рассмотрена проблематика изучения личности, обвиняемой в совершении преступления во время досудебного следствия. Отмечено целесообразность отражения соответствующих положений в криминалистической методике. The problem of studying the person accused of committing a crime during the pre-trial investigation is considered. It is emphasized that it is appropriate to reflect the relevant provisions in the forensic methodology.
 • Документ
  Митна політика України в умовах розвитку відносин з Європейським Союзом
  (Право і Безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 24-29., 2008) Панов, І. О.; Panov, I. O.
  В статті розглядається митна політика України в умовах розвитку відносин з Європейським Союзом. В статье рассматривается таможенная политика Украины в условиях развития отношений с Европейским Союзом. The article deals with the customs policy of Ukraine in the context of developing relations with the European Union.
 • Документ
  Діяльність МВС України у попередженні злочинів проти прав і свобод людини
  (Право і Безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 9-13., 2008) Мартиненко, О. А.; Martynenko, O. A.
  Розглянуто діяльність МВС України у попередженні злочинів проти прав і свобод людини. Визначено напрямки роботи МВС в галузі захисту прав людини, що забезпечують реформування органів внутрішніх справ та дозволяють вибудовувати стратегію менеджменту згідно з вимогами Європейського суду з прав людини до дій працівників правоохоронних органів. Рассмотрена деятельность МВД Украины в предупреждении преступлений против прав и свобод человека. Определены направления работы МВД в области защиты прав человека, которые обеспечивают реформирование органов внутренних дел и позволяют выстраивать стратегию менеджмента в соответствии с требованиями Европейского суда по правам человека к действиям сотрудников правоохранительных органов. The activity of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the prevention of crimes against human rights and freedoms is considered. The directions of work of the Ministry of Internal Affairs in the field of human rights protection are provided reform of the law enforcement agencies and allow the development of a management strategy in accordance with the requirements of the European Court of Human Rights for the actions of law enforcement officials.
 • Документ
  Роль інформаційних технологій у глобалізації вищої освіти
  (Право і Безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 217-223., 2008) Сезонова, І. К.; Sezonova, I. K.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9396-7434; Хорошайло, Ю. Є.; Khoroshailo, Y. Y.; Колісник, Т. П.; Kolisnyk, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7442-8136
  Вектор сучасної політики і стратегії розвитку України в національній системі освіти спрямований на її адаптацію до умов соціально-орієнтованої економіки, трансформацію й інтеграцію в європейське і світове співтовариство. Запропоновані принципи впровадження інформаційних і телекомунікаційних технологій є одним зі шляхів рішення поставленої задачі. Вектор современной политики и стратегии развития Украины в национальной системе образования направлен на ее адаптацию к условиям социально-ориентированной экономики, трансформацию и интеграцию в европейское и мировое сообщество. Предложенные принципы внедрения информационных и телекоммуникационных технологий являются одним из путей решения поставленной задачи. The analysis practice of introduction information technologies allowed selecting basic directions solution of problem of providing high-quality and accessible education in the conditions of integration in European and world Community.
 • Документ
  Система підрахунку трафіку мережі з використанням засобів об'єктно-орієнтованого програмування
  (Право і Безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 213-217., 2008) Лановий, О. Ф.; Lanovyi, O. F.; Кобзев, І. В.; Kobzev, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7182-5814; Удовенко, О. С.; Udovenko, O. S.
  У статті проводиться огляд проблем розробки і дослідження аспектів створення білінгових системи розрахунку трафіку обчислювальних мереж із використанням сучасних програмних засобів. За результатами цього аналізу здійснені розробка і дослідження білінгової системи, яка побудована на використанні Ruby on Rails. Проведен обзор проблем разработки и исследования аспектов создания биллинговых систем подсчета траффика вычислительных сетей с использованием современных программных средств. По результатам этого анализа осуществлена разработка и исследование биллинговой системы, построеннной с использованием Ruby on Rails. Thе article is devoted to the problem of development and researching aspects of creation billings systems of counting and traffic of computer local networks is conducted with the using of modern programming tools. On results this analysis development and research the billing system is carried out, based with the using of Ruby on Rails.
 • Документ
  Розробка функції довіри для покращання алгоритму автентифікації користувача
  (Право і Безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 209-213., 2008) Єрохін, А. Л.; Yerokhin, A. L.; Кухаренок, М. А.; Kukharenok, M. A.; Турута, О. П.; Turuta, O. P.
  У роботі проводиться аналіз алгоритму автентифікації. Автори пропонують використовувати ознаки агентів, історію для визначення довіри до дій агента. Наводяться проблеми, які виникають під час роботи агента з сервісом та пропонуються методи визначення причини проблемі та шляхи подолання. Як ефективний інструмент для визначення проблемних моментів запропонована функція оцінки довіри. В отчете рассматривается алгоритм аутентификации. Предлагается использовать различные признаки агентов, историю их работы для оценки доверия действию агента. Проводится анализ проблем, признаки и способы их решения. Предлагается метод оценки доверия для улучшения работы алгоритм аутентификации. In the paper algorithm of authentication is determined. The analysis of problems, sign and methods of their decision are conducted. The method of estimation of trust is offered for the improvement of work algorithm of authentication
 • Документ
  Інформаційна система моделювання впливу чинників злочинності
  (Право і Безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 204-209., 2008) Зацеркляний, М. М.; Zatserklianyi, M. M.; Бабій, А. С.; Babii, A. S.
  У статті розглядається підхід до створення інформаційної системи, призначеної для моделювання злочинності. В роботі пропонується система опрацювання знань, що приймає форму системи підтримки прийняття рішень. При цьому електронно-обчислювальна машина проводить аналіз створеної моделі злочинності. За результатами цього аналізу коригується початкова модель. В статье рассмотрены подходы к созданию информационной системы, предназначенной для моделирования преступности. В работе предложена система обработки знаний, которая принимает форму системы поддержки принятия решений. При этом ЭВМ производит анализ созданной модели преступности. По результатам этого анализа вносятся корректировки в начальную модель. In the article approaches for the creation of the informative system, intended for the design of criminality are represented. The system of treatment of knowledges, which takes a form of system of support of making a decision, is in-process offered. Thus computer is made by the analysis of the created model of criminality. On results this analysis adjustments are brought in in an initial model.
 • Документ
  Управління взаємодією студентів з ЕОМ
  (Право і Безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 198-204, 2008) Єрохін, А. Л.; Yerokhin, A. L.; Кольченко, О. В.; Kolchenko, O. V.
  У статті пропонується оригінальний підхід до розробки методу та програмних засобів для управління взаємодією особи, що навчається, з комп’ютером, на основі інтелектуальних моделей людино-машинної взаємодії. Розглядаються напрямки реалізації підходу та побудовано діаграми взаємодії користувачів з програмними системами. В статье предлагается оригинальный подход к разработке метода и программных средств для управления взаимодействием обучаемого с компьютером на основе интеллектуальных моделей человеко-машинного взаимодействия. Рассматриваются направления реализации подхода, а также построены диаграммы взаимодействия пользователей с программными системами. In article original approach to development of the method and software programs for governing interaction trained with computer on base of the intellectual models of the manmachine interaction is offered. The directions to realization of the approach, as well as is built diagrams of the user interaction with programm system are considered.
 • Документ
  Системний аналіз ефективності використання альтернативних видів енергоносіїв на автомобільному транспорті
  (Право і Безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 193-198., 2008) Шаша, І. К.; Shasha, I. K.; Сазонов, О. Г.; Sazonov, O. H.; Лемешко, О. М.; Lemeshko, O. M.
  У статті розглянуто проблему використання альтернативних видів енергоносіїв на автомобільному транспорті, зокрема, деякі аспекти використання палива у спеціальних транспортних засобах, які застосовуються в службовій діяльності підрозділами МВС України. Наведено рівні забрудненості атмосфери міст з інтенсивним автомобільним рухом та здійснено комплексний аналіз експлуатаційних показників автомобілів з урахуванням рівнів викидів NOx, ароматичних вуглеводнів і сумарної токсичності відпрацьованих газів. В статье рассмотрена проблема использования альтернативных видов энергоносителей на автомобильном транспорте, в частности, некоторые аспекты использования топлива в специальных транспортных средствах, применяемых в служебной деятельности подразделений МВД Украины. Приведены уровни загрязненности атмосферы городов с интенсивным движением и осуществлен комплексный анализ эксплуатационных показателей автомобилей с учетом уровней выбросов NOx, ароматических углеводородов и суммарной токсичности отработавших газов. The problem of using alternative kinds of energy resource on vehicles, namely some aspects of using fuel in special vehicles applied for official activity by police units of Ukraine is viewed in this article. Levels of atmosphere pollution of cities with hard traffic are presented; complex analysis of operational indicators of vehicles taking into consideration the level of NOx, aromatic hydrocarbons and total toxicity of waste gases emission is realized.
 • Документ
  Обмеження недержавного контролю над правоохоронними органами
  (Право і Безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 81-85., 2008) Шестак, С. В; Shestak, S. V.
  У статті розглядаються підстави обмеження недержавного контролю над діяльністю правоохоронних органів. В статье рассматриваются основания ограничения негосударственного контроля над деятельностью правоохранительных органов. In the article arguments of the limitation of non-governmental control activity on law enforcement organs are reviewed.
 • Документ
  Пенсійна система України та місце в ній спеціального пенсійного забезпечення
  (Право і Безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 92-98., 2008) Колотік, А. С.; Kolotik, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1289-7172
  В статті визначено пенсійну систему як сукупність правових, економічних та організаційних норм та інститутів, мета яких – надання фізичним особам пенсій та інших видів соціального забезпечення за рахунок коштів пенсійних фондів. Спираючись на національне законодавство, автор відмічає функціонування в Україні змішаної багаторівневої пенсійної системи. Так, поряд із трирівневою системою пенсійного страхування існує система спеціального пенсійного забезпечення. Остання запроваджена для окремих категорій громадян. В статье определено пенсионную систему как совокупность правовых, экономических и организационных норм и институтов, цель которых - предоставление физическим лицам пенсий и других видов социального обеспечения за счет средств пенсионных фондов. Опираясь на национальное законодательство, автор отмечает функционирования в Украине смешанной многоуровневой пенсионной системы. Так, наряду с трехуровневой системой пенсионного страхования существует система специального пенсионного обеспечения. Последняя введена для отдельных категорий граждан. The article defines the pension system as a set of legal, economic and organizational norms and institutions aimed at providing individuals with pensions and other types of social security at the expense of pension funds. Based on national legislation, the author notes the functioning of a mixed multi-level pension system in Ukraine. Yes, along with the three-tier pension insurance system there is a special pension insurance system. The latter is implemented for certain categories of citizens.
 • Документ
  Гарантії здійснення права на ім'я
  (2008) Молчанов, Р. Ю.; Molchanov, R. Yu.
  В статті на підставі проведеного дослідження зроблено висновки, що право на ім’я здійснюється вільно, на власний розсуд носія права. Разом із тим, воно має свої межі, встановлені нормамипринципами, юридичними обов’язками, організаційно-правовими гарантіями та міжнародними нормами-гарантіями. В статье на основании проведенного исследования сделаны выводы, что право на имя осуществляется свободно, по своему усмотрению носителя права. Вместе с тем, оно имеет свои пределы, установленные нормамипринципамы, юридическими обязанностями, организационно-правовыми гарантиями и международными нормами-гарантиями. The article concludes from the research that the right to the name is exercised freely, at the discretion of the right holder. However, it has its limits, set standardsprinciples, legal obligations, legal guarantees and international standards-guarantees.
 • Документ
  Особливості проведення зустрічних звірок за ініціативою правоохоронних органів
  (Право і Безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 142-144., 2008) Акімов, В. В.; Akimov, V. V.
  В статті здійснено аналіз законодавчих та нормативно-правових документів з питань проведення зустрічних звірок, з’ясовано прогалини в законодавстві, запропоновано зміни і доповнення до Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» та інших нормативно-правових актів. В статье осуществлен анализ законодательных и нормативно-правовых документов по вопросам проведения встречных сверок, выяснено пробелы в законодательстве, предложены изменения и дополнения к Закону Украины «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине» и других нормативно-правовых актов. The article analyzes the legislative and regulatory documents on the issues of counterintelligence, clarified gaps in the legislation, proposed amendments to the Law of Ukraine "On the State Control and Audit Service in Ukraine" and other regulatory acts.
 • Документ
  Особливості будівництва як об'єкта адміністративно-правового регулювання
  (Право і Безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 127-131., 2008) Ромасько, В. О.; Romasko, V. O.
  В статті визначено об’єкти адміністративно-правового регулювання, що виникають у сфері будівництва та їх особливості. В статье определены объекты административно-правового регулирования, возникающих в сфере строительства и их особенности. The article defines the objects of administrative and legal regulation that arise in the field of construction and their peculiarities.
 • Документ
  Сутність та види адміністративно-правових відносин за участю фінансових компаній з торговлі цінними паперами
  (Право і Безпека. - 2008. - № 2, Т. 7. - С. 123-127., 2008) Радько, Д. В.; Radko, D. V.
  В статті здійснено уточнення сутності та видів адміністративно-правових відносин за участю фінансових компаній з торгівлі цінними паперами. В статье осуществлено уточнение сущности и видов административно-правовых отношений с участием финансовых компаний по торговле ценными бумагами. The article clarifies the essence and types of administrative and legal relations involving financial trading companies.
 • Документ
  Компетенція загальної поліції за законодавством Російської імперії (друга половина ХІХ ст.)
  (Право і Безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С.144-151., 2008) Холод, Ю. А.; Kholod, Yu. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1264-7656
  В статті проаналізовано законодавство Росії другої половини ХІХ ст. Визначено, що недоліком законодавства царської Росії була відсутність загального поліцейського статуту, місце якого посідав «Статут про попередження і припинення злочинів», який за своєю системою та способом викладання був застарілим. Статут надавав поліції можливість втручатися у всі сфери громадського життя і навіть в особисте життя людей, але не визначав, яким чином та в яких межах поліція зобов’язувалася здійснювати свої права. В статье проанализировано законодательство России второй половины XIX в. Определено, что недостатком законодательства царской России было отсутствие общего полицейского устава, место которого занимал «Устав о предупреждении и пресечении преступлений», который по своей системе и способом преподавания был устаревшим. Устав предоставлял полиции возможность вмешиваться во все сферы общественной жизни и даже в личную жизнь людей, но не определял, каким образом и в каких пределах полиция обязывалась осуществлять свои права.The article analyzes the legislation of Russia in the second half of the nineteenth century. It was determined that the lack of legislation in tsarist Russia was the absence of a general police statute, the seat of which was the "Statute on the Prevention and Cessation of Crimes," which by its system and method of teaching was outdated. The statute provided the police with the opportunity to intervene in all spheres of public life and even into the personal lives of the people, but did not specify how and to what extent the police undertook to exercise their rights.
 • Документ
  Роль адміністративної процедури в профілактиці злочинів у службовій діяльності
  (Право і Безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 73-77., 2008) Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344
  Стаття присвячена дослідженню адміністративної процедури щодо спроможності за допомогою її норм здійснювати профілактику злочинів у сфері службової діяльності. Автором з’ясовується сутність понять «адміністративна процедура» та «профілактика злочинів», а також можливості адміністративної процедури з профілактики злочинів у сфері службової діяльності. Статья посвящена исследованию административной процедуры, возможности с помощью её норм осуществлять профилактику преступлений в сфере служебной деятельности. Автором определяется сущность понятий «административная процедура» и «профилактика преступлений», а также возможности административной процедуры по профилактике преступлений в сфере служебной деятельности. The article is devoted to administrative procedure and its possibilities concerning crime prevention research. The essence of such definitions as «administrative procedure» and «crime prevention» is determined. Possibilities of administrative procedure in crime prevention in the sphere of officials’ activity are considered.
 • Документ
  Медіація як специфічний захід кримінально-правового характеру до неповнолітніх, які вчинили діяння легкого та середнього ступеня тяжкості, з угодою про примирення
  (Право і Безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 68-73, 2008) Северин, О. О.; Severyn, O. O.
  У статті розглядається вітчизняний та зарубіжний досвід застосування до неповнолітніх правопорушників покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, а також можливість внесення до законодавства України щодо відповідальності неповнолітніх правопорушників, змін, які б давали можливість не тільки і не стільки карати правопорушників, скільки виховувати їх.