Автореферати дисертацій (Abstracts of Thesis). УДК 351.72(043.3)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Правове регулювання обов’язкових платежів, що пов’язані з отриманням спадщини та подарунків : автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Савченко, С. В.; Savchenko, S. V.; Гетманець, О. П. - науковий керівник
  Дисертаційне дослідження присвячено з’ясуванню сутності та особливостей правового регулювання обов’язкових платежів зі спадщини та подарунків. У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, яке полягає в тому, щоб спираючись на аналіз наукових здобутків вітчизняних вчених та норм чинного законодавства, з’ясувати сутність та особливості правового регулювання справляння платежів зі спадщини та дарунків, на основі чого розробити пропозиції та рекомендації, спрямовані на покращення відповідного нормативно-правового забезпечення. Здійснено історико-правовий аналіз розвитку правового регулювання справляння платежів зі спадщини та дарунків. Оцінено стан нормативно-правового регулювання справляння платежів зі спадщини та дарунків в Україні на сучасному етапі. Встановлено порядок сплати платежів зі спадщини та дарунків. Окреслено шляхи удосконалення правового механізму податку на доходи фізичних осіб, отримані у результаті прийняття у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав.
 • Публікація
  Правове регулювання податку на додану вартість в Україні: автореферат дисертації
  (Харків : Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2010) Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; Vlada Husieva; Перепелиця, М. О. - науковий керівник
  Дисертаційна робота присвячена аналізу й визначенню правової природи податку на додану вартість, розкриваються основні та додаткові елементи правового механізму цього обов’язкового платежу. У роботі зауважується, що податок на додану вартість відноситься до групи непрямих податків. У дисертаційному дослідженні розглядаються основні (обов'язкові) елементи податку, які обов'язково повинні бути визначені в законодавчому акті при встановленні податкового зобов'язання по податку на додану вартість. На відміну від основних, додаткові елементи правового механізму податку на додану вартість не мають самостійного конструктивного значення, але виконують обов’язкову допоміжну роль при встановленні та регулюванні податків.У зв’язку з цим в роботі аналізуються такі додаткові елементи правового механізму податку на додану вартість як: пільги, база оподаткування, податковий період, методи розрахунку цього податку та інші. Обґрунтовується доцільність виділення в окремий підрозділ аналізу звільнень по цьому податку. У дисертації обґрунтовується низка нових у теоретичному плані й важливих для практики понять і положень. На захист виносяться зроблені дисертантом узагальнення, оцінки й висновки, нові підходи до вирішення питань поставленої проблеми.
 • Документ
  Банківський контроль в Україні: адміністративно-правові засади
  (Харків, 2011) Симов’ян, В. С.; Symovian, V. S.; Симовьян, В. С.; Гетманець, О. П. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено дослідженню адміністративно-правових засад організації та здійснення банківського контролю в Україні. Проведено вивчення інституту правового регулювання банківського контролю та з’ясовано його місце у системі адміністративного та фінансового права. Досліджено сутність та значення банківського контролю для правового регулювання фінансової діяльності держави, зокрема розв’язано проблему визначення терміна «банківський контроль», проаналізовано принципи, завдання, функції та види банківського контролю. Розглянуто онтологічно-правові форми банківського контролю в Україні. Визначено систему органів банківського контролю. Досліджено правовий статус та повноваження Національного банку України як органу державного банківського контролю. Проаналізовано організаційно-правові засади внутрішнього банківського контролю. Приділено увагу з’ясуванню завдань внутрішнього банківського контролю. Окремо досліджено елементи системи внутрішнього контролю. Надано характеристику правових засобів удосконалення процедури реєстрації і ліцензування банківської діяльності. Вивчено правові засоби захисту інтересів клієнтів банку при здійсненні банківських операцій. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення правових та організаційних засад здійснення банківського контролю в України.
 • Документ
  Фінансово-правове регулювання державної реєстрації суб’єктів господарювання в Україні : автореф. дис.
  (Харків, 2019) Литвиненко, А. А.; Lytvynenko, A. A.; Гетманець, О. П. - науковий керівник
  Дисертація присвячена дослідженню фінансово-правового регулювання державної реєстрації суб’єктів господарювання в Україні. У роботі проведена загальнотеоретична характеристика державної реєстрації суб’єктів господарювання в Україні як напрям фінансової діяльності держави. Визначені поняття, сутність і функції державної реєстрації суб’єктів господарювання у фінансовій діяльності держави, проаналізовані принципи державної реєстрації суб’єктів господарювання, а також систематизовані суб’єкти процесу державної реєстрації суб’єктів господарювання, визначені складові їх правосуб’єктності. Досліджені особливості збору та акумулювання адміністративного збору за державну реєстрацію суб’єктів господарювання, а також особливості розподілу адміністративного збору за державну реєстрацію суб’єктів господарювання. Проведене дослідження особливостей державного фінансового контролю в сфері державної реєстрації суб’єктів господарювання. Проаналізований зарубіжний досвід правового регулювання державної реєстрації суб’єктів господарювання у порівнянні із законодавством України. Визначені основні проблеми правового регулювання державної реєстрації суб’єктів господарювання як напрямку фінансової діяльності держави, визначені способи усунення прогалин в правовому регулюванні, а також запропоновані шляхи оптимізації законодавства в сфері державної реєстрації суб’єктів господарювання як напрямку фінансової діяльності.
 • Документ
  Правове регулювання фінансового контролю за видатками фізичних осіб : автореф. дис.
  (Харків, 2018) Лученцов, Г. В.; Luchentsov, H. V.; Гетманець, О. П. - науковий керівник
  В дисертації досліджується інституційна природа відносин з контролю за видатками фізичних осіб в Україні та місце інституту фінансового контролю за видатками фізичних осіб в системі права України; міжнародно-правові та історичні передумови формування в Україні інституту фінансового контролю за видатками фізичних осіб. Визначено поняття, предмет та види фінансового контролю за видатками фізичних осіб. Сформульовано поняття «видатків фізичних осіб». Проводиться докладний аналіз основних елементів правового статусу Національного агентства з питань запобігання корупції, виявлено недоліки чинного законодавства щодо правової регламентації цілей, завдань і функцій Національного агентства з питань запобігання корупції. Здійснюється характеристика та систематизується склад, підконтрольних фінансовому контролю за видатками фізичних осіб, суб’єктів. Охарактеризовано форми і методи здійснення фінансового контролю за видатками фізичних осіб. Визначається поняття та види юридичної відповідальності за порушення вимог фінансового контролю за видатками фізичних осіб. Встановлюються особливості застосування заходів адміністративної відповідальності за порушення вимог фінансового контролю за видатками фізичних осіб.
 • Документ
  Правові підстави та наслідки класифікації податків та зборів в Україні : автореф. дис.
  (2017) Ананьєва, Є. А.; Ananieva, Ye. A.; Ананьева, Е. А.; Кучерявенко, М. П. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено зясуванню правових підстав та наслідків класифікації податків та зборів в Україні. Зауважується, що класифікація не тільки сприяє дослідженню, розвитку, вдосконаленню певних понять, предметів, явищ, а й сама розвивається та вдосконалюється з розвитком та видозміненням останніх. Водночас, завдання розбудови класифікацій, їх мета, повинні, як і завдання будь-якої науки, кінець-кінцем, не обмежуватись тільки теоретичною площиною, а й виходити на рівень практичного застосування, втілення на практиці, сприяти наступному витку діалектичного розвитку тих чи інших відносин, явищ, понять тощо. Налогошено, що при проведенні будь-якої класифікації податкових обов’язкових платежів податковий режим має слугувати саме загальним базовим критерієм, вихідною засадою класифікації, залучаючи при цьому додаткові, спеціальні критерії по ділу, які будуть в контексті правового режиму наводити різкість на той чи інший правовий аспект класифікованих податків та зборів.
 • Документ
  Фінансово-правове забезпечення місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис.
  (Харків, 2017) Добровінський, А. В.; Dobrovynskyi, A. V.; Добровинский, А. В.; Гетманець, О. П. - науковий керівник
  У дисертації досліджено теоретичні засади фінансово-правового забезпечення місцевого самоврядування в Україні та практику їх реалізації. Надано авторські визначення понять «фінансово-правове забезпечення місцевого самоврядування» і «бюджет територіальної громади» та з’ясовано особливості повноважень територіальної громади у місцевому самоврядуванні як учасника фінансових правовідносин. Визначено види фінансових правовідносин на рівні місцевого самоврядування. З’ясовано основні принципи фінансово-правового забезпечення місцевого самоврядування. Обґрунтовано науково-практичний підхід до інституційного забезпечення діяльності держави у розвитку місцевого самоврядування як необхідний елемент державотворення.
 • Документ
  Принципи бюджетного права України : автореф. дис.
  (Харків, 2016) Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4753-7433; Гетманець, О. П. - науковий керівник
  У дисертації визначено види принципів бюджетного права України та охарактеризоване їх зміст. Проаналізована сутність загальноправових та загальних фінансово-правових принципів і їх вплив на принципи бюджетного права. Розглянуто загальні та спеціальні (інституційні) принципи бюджетного права. Доведено, що бюджетна діяльність потребує встановлення чітких правових приписів у бюджетному законодавстві і їх дотримання. Визначені судова та прецедентна форми вияву принципів бюджетного права і сформульовано пропозиції щодо вдосконалення правових засад регулювання бюджетних відносин.
 • Документ
  Правове регулювання бюджетного контролю в Україні : автореф. дис.
  (Харків, 2009) Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799; Гетманец, О. П.; Бандурка, О. М. - науковий консультант
  Дисертація присвячена удосконаленню організаційно-правових засад бюджетного контролю в Україні. Охарактеризовано стан наукової розробки проблеми, сформульоване поняття бюджетного контролю, визначено його сутність, мета завдання і значення, принципи, види, методи нормативно-правові основи і організаційну структуру. З’ясовано правові засади діяльності суб’єктів загального і спеціалізованого бюджетного контролю в Україні. Охарактеризовано особливості організації зовнішнього і внутрішнього бюджетного контролю. Сформульовано рекомендації щодо удосконалення правового регулювання бюджетного контролю.