Право і безпека, 2013, № 4 (51)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. О. М. Головко. – Харків: 2013. - № 4 (51). - 1__ с. - ISSN 1727-1584.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Окремі аспекти протидії кіберзлочинам під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у діяльності підрозділів досудового розслідування
  (Право і безпека. - 2013. - № 4 (51). - С. 123-127, 2013) Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
  Проаналізовано стан сучасних наукових досягнень у сфері інформаційних технологій за період існування молодої незалежної України. Досліджено проблеми діяльності уперше створених підрозділів органів внутрішніх справ по боротьбі з кіберзлочинністю і їх взаємодії з підрозділами досудового розслідування щодо впровадження в практичну діяльність новел чинного законодавства стосовно негласних слідчих (розшукових) дій. Проаналізовано наукові роботи дослідників із указаної тематики, висловлено думку автора щодо наявних проблем. На підставі власного дослідження дані пропозиції щодо вдосконалення чинного кримінального процесуального і кримінального законодавства, а так само нормативної бази МВС України, що стосуються організаційних питань діяльності слідчих і оперативно-розшукових підрозділів, а також щодо напрямів проведення наукових досліджень та інших проблемних питань упровадження чинного КПК України у практичну діяльність правоохоронних органів. The state of modern scientific achievements in the field of information technology for the period of existence of independent Ukraine is analyzed. Based on the statistics and law enforcement agencies experience of introducing current criminal procedural law in practical activities of pretrial investigation units and operative investigation units the impact of the technology on the criminalization of those criminal offenses that are committed by its usage are researched. The problems are researched that appear in activity of the newly created departments of the internal affairs against cyber crimes and their interaction with the pretrial investigation units during the holding of undercover investigative actions. The author analysis the scientific researcher referred to the topic of the article and suggests his opinion. The author makes some propositions to improve the existing criminal procedure and criminal law, as well as the regulatory framework of Ministry of Internal Affairs of Ukraine. Проанализировано состояние современных научных достижений в сфере информационных технологий за период существования молодой независимой Украины. Исследованы проблемы деятельности впервые созданных подразделений органов внутренних дел по борьбе с киберпреступностью и их взаимодействия с подразделениями досудебного расследования по внедрению в практическую деятельность новелл действующего законодательства относительно негласных следственных (розыскных) действий. Проанализированы научные работы исследователей по указанной тематике, высказано мнение автора по имеющимся проблемам. На основании собственного исследования даны предложения по совершенствованию действующего уголовного процессуального и уголовного законодательства, а так же нормативной базы МВД Украины.
 • Документ
  Організаційно-правові засади діяльності податкової міліції в Україні
  (Право і безпека. - 2013. - № 4 (51). - С. 29-33, 2013) Бондаренко, Я. Г.; Bondarenko, Y. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8383-6502; Чуйков, А. Ю.; Chuikov, A. Yu.; Сергієнко, Д. В.; Serhiienko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8929-4743
  На підставі аналізу позитивного досвіду становлення податкової системи інших держав та з урахуванням національних особливостей і наукових напрацювань надано пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання діяльності податкової міліції в Україні. Обґрунтовано виділення фінансової відповідальності в самостійний вид юридичної відповідальності та її застосування.
 • Документ
  Дерптська історико-правова школа (перша третина ХІХ ст.)
  (Право і безпека. - 2013. - № 4 (51). - С. 6-14, 2013) Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
  Здійснено аналіз наукового доробку вчених-правознавців Дерптської історико-правової школи щодо розробки методології історико-правової науки, вивчення питань виникнення держави та її становлення у східних слов’ян, викладання правових дисциплін на початку ХІХ ст.
 • Документ
  Правове регулювання створення господарських товариств на підставі модельного статуту
  (Право і безпека. - 2013. - № 4 (51). - С. 158-162, 2013) Коваленко, К. В.; Kovalenko, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2105-9664
  Зроблено спробу прослідкувати становлення концепції створення суб’єктів господарювання на підставі модельного статуту, визначено правові засади та особливості модельного статуту, проаналізовано практику застосування модельного статуту як в Україні, так і в інших державах. Досліджено відмінні риси модельного статуту та типового установчого документа. Акцентовано увагу на необхідності внесення змін до законодавства стосовно визначення поняття «модельний статут» та визнання рішення про створення суб’єкта господарювання на підставі модельного статуту установчим документом.
 • Документ
  Контроль як спосіб забезпечення законності в діяльності органів прокуратури
  (Право і безпека. - 2013. - № 4 (51). - С. 53-58, 2013) Синчук, В. Л.; Synchuk, V. L.
  Проаналізовано й уточнено сутність поняття контролю за діяльністю органів прокуратури, визначено його особливості. Зазначено, що розробка, впровадження та практичне використання дієвої системи демократичного контролю у відповідності до світових і європейських стандартів за прокуратурою є надзвичайно важливим завданням для уряду України. Констатовано, що контроль за діяльністю органів прокуратури України включає три складові: зовнішній, внутрішній та громадський контроль. Визначено шляхи підвищення ефективності контролю над прокуратурою в Україні.
 • Документ
  Аналіз системи охорони державної таємниці в Китайській Народній Республіці
  (Право і безпека. - 2013. - № 4 (51). - С. 38-42, 2013) Манжай, О. В.; Manzhai, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5435-5921; Косминя, А. П.; Kosmynia, A. P.
  Проаналізовано нормативно-правову базу у сфері захисту державної таємниці в Китайській Народній Республіці. Розкрито поділ інформації за ступенем секретності та надано визначення інформації, яка відноситься до кожного ступеню. Наведено організаційну структуру захисту державних секретів. Досліджено особливості китайської системи охорони державної таємниці щодо захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. Окреслено кримінальну відповідальність за злочини у сфері державної таємниці. На підставі проведеного аналізу запропоновано розробити методику оцінки та порядок відшкодування шкоди, завданої розголошенням державної таємниці.
Сторінка видання : http://pb.univd.edu.ua/