Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2015, № 3 (11)

Постійне посилання зібрання

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О.М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2015. - № 3 (11). - 264 с. - ISSN 2304-4556.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 13 з 13
 • Документ
  Політичні репресії та терор як соціально-правові феномени: кримінологічний аспект
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 3 (11). - С. 167-179., 2015) Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794
  Проаналізовано соціально-правову сутність політичних репресії та терору. Встановлено, що політичні репресії як різновид масової політичної злочинної діяльності, функціонально спрямовані на збереження, підтримання сприятливої для керівництва держави внутрішньополітичної кон’юнктури. Надані визначення і характеристика політичного терору, я саме як різновиду державної політики, злочинної політичної технології, що застосовується для утримання влади через фізичне знищення опонентів, залякування населення, зміни параметрів масової політичної та правової свідомості.
 • Документ
  Особисті немайнові та виключні майнові права на об’єкти інтелектуальної власності у структурі неправомірної вигоди
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 3 (11). - С. 90-101., 2015) Харченко, В. Б.; Kharchenko, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1214-0313
  У статті розглядається питання щодо змісту та сутності неправомірної вигоди, що полягає у нематеріальних активах, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав; коли такими нематеріальними активами виступають особисті немайнові права інтелектуальної власності; обґрунтовується необхідність їх віднесення до ознак злочинів, передбачених статтями 160, 354, 3641, 3652, 368, 3683, 3684, 369, 3692, 370 КК України.
 • Документ
  Розвиток кримінального законодавства, що передбачає відповідальність за службове підроблення: історико-правовий аналіз (I століття до н. е. – початок XX століття)
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 3 (11). - С. 199-208., 2015) Остапенко, Я. С.; Ostapenko, Ya. S.
  Розглянуто розвиток кримінального законодавства, що передбачає відповідальність за службове підроблення, проведено історично-правовий аналіз виникнення та формування поняття «службове підроблення» та відповідальності за його вчинення в історично-правових документах від зародження римського права до Жовтневих подій 1917 року, вивчено досягнення історичних епох і процес адаптації поняття «службове підроблення» до сучасних правових реалій.
 • Документ
  Тенденції та прогноз розвитку злочинності в Харківській області
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 3 (11). - С. 137-146., 2015) Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016
  Статтю присвячено аналізові основних тенденцій злочинності в Харківській області та їх прогнозуванню на найближчу перспективу. Також розглянуто окремі показники злочинності в Харківській області за перше півріччя 2015 року.
 • Документ
  Кримінально-правова характеристика потерпілого від злочину, передбаченого статтею 148 Кримінального кодексу України
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 3 (11). - С. 209-222., 2015) Романчук, І. О.; Romanchuk, I. O.
  У статті проаналізовано існуючі в теорії кримінального права спірні позиції вчених щодо визначення потерпілого як кримінально-правової категорії. З’ясовано різницю між процесуальним і кримінально-правовим статусом потерпілого. Визначено потерпілих від такого злочину, як підміна дитини, передбаченого ст. 148 Кримінального кодексу України. Розглянуто кримінально-правове становище дитини як потерпілого у разі вчинення щодо неї підміни. Наводяться приклади можливості підміни дитини старшого віку (14–18 років), запропоновано вважати потерпілими від даного злочину не лише дітей, які використовувалися для підміни, а й їх близьких родичів (у тому числі й батьків).
 • Документ
  Суїцидальність та злочинність: характеристика кримінологічно значущих зв’язків
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 3 (11). - С. 223-235., 2015) Шкуро, В. В.; Shkuro, V. V.
  Проаналізовано зв’язки між суїцидальністю та агресивно-насильницькою злочинністю. Із використанням аналізу динамічних рядів та математичного інструментарію обчислення лінійної кореляції Пірсона встановлено наявність сильної позитивної кореляції між суїцидальністю та вбивствами, тяжкими тілесними ушкодженнями, зґвалтуваннями, хуліганствами. На підставі отриманих даних, а також вивчення природи зазначених злочинів агресивно-насильницької спрямованості аргументується спільність окремих груп детермінант між ними та суїцидальністю.
 • Документ
  Поняття громадської безпеки
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 3 (11). - С. 236-243., 2015) Ярмиш, Н. О.; Yarmysh, N. O.
  У статті проведено комплексне дослідження поняття «громадська безпека», здійснено критичний аналіз поглядів вчених щодо його визначення. Запропоновано авторську дефініцію поняття «громадська безпека».
 • Документ
  Кримінально-правова охорона об’єктів культурної спадщини від сучасних загроз тероризму
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 3 (11). - С. 125-136., 2015) Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020; ResearcherID: D-1818-2016
  У статті розглянуто особливості кваліфікації тероризму, пов’язаного з незаконним поводженням з об’єктами культурної спадщини. Визначено особливості норм, що встановлюють кримінальну відповідальність за незаконне поводження з об’єктами культурної спадщини у мирний час та в умовах збройних конфліктів. Виявлено вади у встановленні кримінальної відповідальності щодо руйнування об’єктів культурної спадщини в умовах збройного конфлікту, запропоновано шляхи їх усунення.
 • Документ
  Просторові аспекти чинності національного кримінального закону: деякі проблеми регламентації
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 3 (11). - С. 59-69., 2015) Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O.
  У статті розглянуто зміст територіального принципу чинності закону України про кримінальну відпо - відальність. Звертається увага на його неузгодженість з принципами встановлення меж кримінальної юрисдикції держави, які існують у міжнародному праві. Відзначено на невідповідності національного й міжнародного права в частині регламентації просторових аспектів дії кримінального закону України. Запропонована нова редакція ст. 6 Кримінального кодексу України.
 • Публікація
  Кримінально-правовий захист працівників правоохоронних органів: сучасний стан та перспективи вдосконалення
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 3 (11). - С. 34-43., 2015) Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; Сергій Гусаров
  У статті розглянуто питання забезпечення захисту працівників правоохоронних органів, наведено приклади його вирішення в деяких країнах, надано пропозиції щодо шляхів удосконалення законодавства в цьому напрямку.
 • Документ
  Нормативно-правові чинники віктимологічного впливу на злочинність
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 3 (11). - С. 147-154., 2015) Давиденко, В. Л.; Davydenko, V. L.
  У статті розглядаються та аналізуються міжнародно-правові документи і законодавчі акти України, які регулюють правове становище і захист потерпілої особи і є нормативно-правовим підґрунтям створення механізму протидії віктимізації населення.
 • Документ
  Окремі питання кримінально-правової характеристики злочину, передбаченого статтею 150.1 Кримінального кодексу України
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 3 (11). - С. 102-111., 2015) Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388
  У статті зосереджується увага на розмежуванні складів злочину, передбачених ст. 304 та 150.1 КК України, також на суб’єктивних ознаках останнього.
 • Документ
  Боротьба зі злочинністю в аспекті її організації
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 3 (11). - С. 9-18., 2015) Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258
  Статтю присвячено аналізу організаційних засад боротьби зі злочинністю. Розглянуто цілі, завдання та функції управління боротьбою зі злочинністю, зокрема, планування, координація, контроль та вимірювання ефективності.
Сайт видання: http://www.visnikkau.org/