Право і безпека, 2009, № 4 (31)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 36
 • Документ
  Адміністративно-правове забезпечення проходження служби працівниками оперативно-розшукових підрозділів органів внутрішніх справ
  (Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С. 79-83., 2009) Букін, М. П.; Bukin, M. P.
  Визначено критерії класифікації працівників оперативно-розшукових підрозділів органів внутрішніх справ, елементи проходження ними державної служби, а також особливості державно-службової діяльності осіб рядового та начальницького складу оперативно-розшукових підрозділів органів внутрішніх справ.
 • Документ
  Інформаційне забезпечення юрисдикційної діяльності дільничного інспектора міліції
  (Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С.83-87, 2009) Бродовський, В. В.;
  Досліджено проблемні питання інформаційного забезпечення юрисдикційної діяльність дільничного інспектора міліції. Доведено, що юрисдикційна діяльність становить специфічну форму адміністративної діяльності дільничного інспектора міліції щодо розгляду та вирішення по суті підвідомчих справ про адміністративні правопорушення. Исследованы проблемные вопросы информационного обеспечения юрисдикционной деятельность участкового инспектора милиции. Доказано, что юрисдикционная деятельность составляет специфическую форму административной деятельности участкового инспектора милиции относительно рассмотрения и решения по существу подведомственных дел об административных правонарушениях. Problems of providing sheriffs with information in jurisdictional activity are researched. It is proved that jurisdictional activity composes specific form of sheriff’s administrative activity about trying and solving cases on administrative offences.
 • Документ
  Перегляд адміністративних актів як спосіб забезпеченності іх законності
  (Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С. 87-90., 2009) Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016
  Розкрито зміст поняття «адміністративний акт». Висвітлено основні види таких актів з точки зору невідповідності їх принципу законності. Розкрито зміст перегляду як способу забезпечення законності адміністративного акта. Раскрыто содержание понятия «административный акт». Отображены основные виды таких актов с точки зрения несоответствия их принципу законности. Раскрыто содержание пересмотра как способа обеспечения законности административных актов. The content of the notion “administrative act” is researched. The main kinds of such acts from the viewpoint of their contradiction to the legality principle are described. The content of review as the way of administrative acts legality guaranteeing is researched.
 • Документ
  Порушення правил дозвільної діяльності у сфері безпеки дорожнього руху
  (Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С. 90-94., 2009) Денисюк, Д. С.; Denysiuk, D. S.
  Розглянуто адміністративну відповідальність за порушення правил дозвільної системи у сфері безпеки дорожнього руху. Подано авторську класифікацію правопорушень та визначено напрямки удосконалення чинного законодавства в зазначеній сфері. Рассмотрена административная ответственность за правонарушения правил разрешительной деятельности в сфере безопасности дорожного движения. Предложена авторская классификация правонарушений и определены направления усовершенствования действующего законодательства в указанной сфере. Administrative liability for offences in licensing activity in the sphere of traffic safety is researched. An author’s classification of offences is offered; directions of legislation in force improvement in the mentioned sphere are defined.
 • Документ
  Загальна характеристика законодавства про державну службу в органах пожежного нагляду
  (Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С. 95-98., 2009) Троян, І. М.; Troian, I. M.
  Проаналізовано діюче законодавство, яке регламентує проходження державної служби в органах державного пожежного нагляду. Визначено місце органу державного пожежного нагляду в системі пожежної охорони з метою чіткого нормативного закріплення та шляхи подальшого вдосконалення. Проанализировано действующее законодательство, которым регламентировано прохождение государственной службы в органах государственного пожарного надзора. Определено место органа государственного пожарного надзора в системе пожарной охраны с целью четкого нормативного закрепления, и пути последующего совершенствования. Legislation in force regulating state service in state fire control agencies is analyzed. The place of state fire control agency in the system of fire guard aimed on its proper normative fixation and ways of its further improvement is defined.
 • Документ
  Деякі напрямки удосконалення організаційно-правового забезпечення доказування в адміністративному судочинстві України
  (Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С. 103-106, 2009) Дубенко, О. М.; Dubenko, O. M.
  Визначено, що питання якості і ефективності правосуддя прямо залежить від стану організаційноправового забезпечення судочинства, яке становить собою комплекс робіт та заходів, пов’язаних з фінансовим, матеріально-технічним, кадровим забезпеченням діяльності судів.
 • Документ
  Організація розслідування злочину слідчо-оперативною групою
  (Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С. 123-127., 2009) Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675
  Деталізовано дії керівника та членів слідчо-оперативної групи з організації розслідування злочину. Визначено способи та мету організації розслідування злочину слідчо-оперативною групою. Детализированы действия руководителя и членов следственно-оперативной группы по организации расследования преступления. Определены способы и цели организации расследования преступления следственно-оперативной группой. Organizational actions of supervisor and members of investigative and authorized operative group are specified. Methods and goals of crime investigation organization by investigative and authorized operative group are determined
 • Документ
  Тактичні і практичні особливості проведення слідчого огляду у справах про масові заворушення під час проведення спортивних заходів
  (Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С. 127-130., 2009) Пабат, О. В.; Pabat, O. V.
  Проаналізовано особливості тактики огляд місця події у справах про масові заворушення під час проведення спортивних заходів. Розглянуто окремі особливості практичного здійснення огляду місця події та інших видів слідчого огляду в справах аналізованої категорії. Проанализированы особенности осмотра места происшествия по делам о массовых беспорядках во время проведения спортивных мероприятий. Рассмотрены отдельные особенности практического осуществления осмотра места происшествия и других видов следственного осмотра по делам анализируемой категории. Peculiarities of crime scene search in riot cases during sport events are analyzed. Some peculiarities of realization crime scene search and other species of investigative search in cases of analyzed category are researched.
 • Документ
  Криміналістична характеристика наруги над могилою
  (Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С. 130-134., 2009) Сафонов, Д. А.; Safonov, D. A.
  На основі вивчення слідчо-судової практики запропоновано криміналістичну характеристику злочину, передбаченого ст. 297 КК України «Наруга над могилою». На основе изучения следственно-судебной практики предложена криминалистическая характеристика преступления, предусмотренная ст. 297 УК Украины «Надругательство над могилой». Criminalistic characteristic of a crime overseen by article 297 of Criminal Code of Ukraine «Violation of grave» is offered on the base of investigative and judicial practice study.
 • Документ
  Економічні та правові основи вирішення екологічної кризи
  (Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С. 154-158., 2009) Петрова, І. А.; Petrova, I. A.
  Визначено, що основними забруднювачами навколишнього середовища є підприємства промисловості, комунального господарства і транспорт. Для вирішення цих проблем в Україні виділено три механізми реалізації еколого-економічної політики, які потребують удосконалення в нових умовах господарювання. Определено, что основными загрязнителями окружающей среди являются промышленные предприятия, предприятия коммунального хозяйства и транспорт. Для разрешения этих проблем в Украине выделено три механизма реализации эколого-экономической политики, которые требуют усовершенствования в новых условиях хозяйствования. It is pointed that the main polluters are industrial enterprises, municipal enterprises and transport. There are three mechanisms of environmental and economic policy realizing demanding improvement in new management conditions in order to solve these problems in Ukraine.
 • Документ
  Особливи відмінності цивільного позову у кримінальному та цивільному судочинстві
  (Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С. 158-162., 2009) Літвінова, О. В.; Litvinova, O. V.
  Розглянуто цивільний позов як правовий інструмент захисту майнових прав осіб, потерпілих від злочину. Проаналізовано особливості цивільного позову, що заявляється при провадженні у кримінальній справі порівняно з цивільним позовом, поданим у порядку цивільного судочинства. Рассмотрен гражданский иск как правовой инструмент защиты имущественных прав лиц, потерпевших от преступления. Проанализированы особенности гражданского иска, который заявляется при производстве по уголовному делу в сравнении с гражданским иском, поданным в порядке гражданского судопроизводства. A civil action as a legal instrument of property rights defence of persons who were victims of any crime is researched. Peculiarities of civil action, which is submitted in criminal proceeding comparing to the civil action, submitted in the order of civil legal proceeding are analyzed.
 • Документ
  Сутність контрольних правовідносин щодо здійснення розрахункових операцій
  (Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С. 162-166., 2009) Стреляний, В. І.; Strelianyi, V. I.
  Розглянуто актуальні питання щодо регламентації контролю за здійсненням розрахункових операцій. Висловлено думку щодо визначення змісту та структури контрольних правовідносин у зазначеній сфері. Рассматриваются актуальные вопросы регламентации контроля за осуществлением расчетных операций. Высказано суждение по поводу определения содержания и структуры контрольных правоотношений в указанной сфере. Actual problems concerning control regulation in the sphere of payment operations realization are researched. Itрегламентации контроля is suggested to define the content and structure of control legal relations in this sphere.
 • Документ
  Правовий режим прибудинкової території багатоквартирного будинку після його приватизації
  (Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С. 166-169., 2009) Євко, В. Ю.; Yevko, V. Y.
  Визначено, що прибудинкова територія є особливим об’єктом права власності на землю через те, що вона має задовольняти інтереси великої кількості осіб та призначена для розміщення і обслуговування житлового будинку. Вказано, що суб’єктами права власності на прибудинкову територію можуть бути територіальні громади – на землі комунальної власності і держава – на землі державної власності. Як висновок зазначено, що власникам жилих та нежилих приміщень прибудинкова територія належить на праві спільної часткової власності. Определено, что придомовая территория является особым объектом права собственности на землю потому, что она должна удовлетворять интересы большого количества лиц и предназначена для размещения и обслуживания жилого дома. Указано, что субъектами права собственности на придомовую территорию могут быть территориальные громады – на земли коммунальной собственности и государство – на земли государственной собственности. Как вывод указано, что владельцам жилых и нежилых помещений придомовая территория принадлежит на праве общей долевой собственности. It is defined that the territory attached to a house is a special object of property right on the land because it must satisfy the interests of a large range of people, and it is intended for placing and maintenance of a dwelling house. It is pointed out that the territorial communities can be the subjects of property right on the territory attached to a house (on the lands of communal property), and the state is a subject of property right on the territory attached to a house on the public property land. Hence, the territory attached to a house belongs to the owners of residential and nonresidential premises on the right of common property.
 • Документ
  Майно непідприємницьких фізкультурно-спортивних організацій
  (Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С. 170-173., 2009) Тіхонова, М. А.; Tikhonova, M. A.
  Розглянуто визначення складу майна непідприємницьких фізкультурно-спортивних організацій (за текстом НФСО), його класифікація та оборотоздатність. Рассмотрено определение состава имущества непредпринимательских физкультурно-спортивных организаций (согласно тексту НФСО), его классификация и обороноспособность. Property composition of Non-governmental Sports Organizations (NSO), its classification and turnover potential are researched.
 • Документ
  До визначення поняття та підстав диференціації норм трудового права
  (Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С. 135-138., 2009) Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234; ResearcherID: J-7829-2016
  Досліджено сутність диференціації норм трудового права. Обґрунтовано доцільність виділення поряд із суб’єктною і об’єктивною диференціацією третьої групи – суб’єктно-об’єктивної, до якої слід віднести ті підстави, які мають як суб’єктний, так і об’єктивний характер. Визначено поняття «диференціація норм трудового права». Исследована сущность дифференциации норм трудового права. Обоснована целесообразность выделения вместе с субъектной и объективной дифференциацией третьей группы – субъектно-объективной, к которой следует отнести те основания, которые имеют как субъектный, так и объективный характер. Определено понятие «дифференциация норм трудового права». The essence of labour law norms’ differentiation is researched. The reasonability of separation the third group – subject-object together with subject and object differentiation is grounded. It is essential to relate to this group grounds which have both subject and object features.
 • Документ
  До визначення поняття " спеціальні пенсії" працівників органів внутрішніх справ
  (Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С. 139-144., 2009) Колотік, А. С.; Kolotik, A. S.
  Досліджено питання визначення поняття спеціальних пенсій» працівників органів внутрішніх справ. Представлено ґрунтовний науковий аналіз динаміки розвитку поняття «спеціальних пенсій», підстави його виникнення та закріплення в чинному законодавстві України. Исследованы вопросы определения понятия «специальных пенсий» работников органов внутренних дел. Представлен основательный научный анализ динамики развития понятия «специальных пенсий», основания его возникновения и упрочения в действующем законодательстве Украины. The problems of defining the notion «special pensions» of police officers are researched. A profound scientific analysis of development dynamics of the notion «special pensions», grounds of its origin and consolidation in Ukrainian legislation in force are presented.
 • Документ
  Участь недержавного сектора у протидії корупції
  (Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С. 9-13, 2009) Грищенко, М. В.; Hryshchenko, M. V.
  Розглянуто організаційну побудову недержавного сектора, діяльність якого сприяє зниженню рівня корупції в державі. Проаналізовано новели в антикорупційному законодавстві, що спрямовані на підвищення ефективності діяльності цього соціального інституту. Рассмотрено организационное устройство негосударственного сектора, деятельность которого оказывает воздействие на снижение уровня коррупции. Проанализированы новеллы антикоррупционного законодательства, которые направлены на повышение эффективности деятельности рассматриваемого социального института. The organizational structure of non-governmental sector, which activity influences on the decrease of corruption level is researched. The innovations of the anti-corruption legislation directed on increasing the efficiency of the observed social institute’s activity are analyzed
 • Документ
  Імунітет Президента України: проблеми законодавчого регулювання
  (Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С.13-19., 2009) Кожевников, А. Ю.; Kozhevnikov, A. Yu.
  Проаналізовано сучасний стан законодавчого врегулювання правового становища Президента України в частині наявних гарантій забезпечення належної реалізації наданих йому повноважень, складником яких є імунітет глави держави. Досліджено сучасний стан законодавчого врегулювання імунітету Президента України та запропоновано заходи до його вдосконалення. Проанализировано современное состояние законодательного урегулирования правового положения Президента Украина в части существующих гарантий обеспечения должной реализации данных ему полномочий, составляющей которых выступает иммунитет главы государства. Исследовано современное состояние законодательного урегулирования иммунитета Президента Украины и предложены меры по его усовершенствованию. Current state of legislative regulation of the President of Ukraine legal status concerning existing guarantees of proper realization guaranteeing of his authorities, which component is immunity of head of the state, is analyzed. Current state of legislative regulation of the President of Ukraine immunity is researched and measures of its improvement are offered.
 • Документ
  Генеза законодавства України щодо участі України в міжнародних миротворчих операціях
  (Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С. 19-24., 2009) Meshcheriakova, O. V.; Мещерякова, О. В.
  Проаналізовано національне законодавство України, що регулює участь органів внутрішніх справ України в міжнародних миротворчих операціях ООН. Проанализировано национальное законодательство, которое регулирует участие органов внутренних дел Украины в международных миротворческих операциях ООН. National legislation that regulates participation of internal affairs agencies of Ukraine in UN international peacekeeping operations is analyzed.
 • Публікація
  Трансформація функцій держави та ії вплив функціонування органів внутрішніх справ України
  (Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С. 24-29., 2009) Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; Іван Кріцак
  Досліджено закономірності трансформації функцій сучасної держави в умовах формування постіндустріального суспільства, що призводить до переорієнтації функціональної спрямованості органів внутрішніх справ України та сприяє їх перетворенню на державну структуру надання правоохоронних послуг населенню. Исследованы закономерности трансформации функций современного государства в условиях формирования постиндустриального общества, что приводит к переориентации функциональной направленности органов внутренних дел Украины и способствует их превращению в государственную структуру предоставления правоохранительных услуг населению. Regularity of modern state functions’ transformation in the conditions of post-industrial society formation that leads to reorientation of functional direction of internal affairs agencies of Ukraine and favors their transformation into state structure of providing law enforcement services to public is researched.