Право і безпека, 2009, № 4 (31)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 36
 • Документ
  Адміністративно-правове забезпечення проходження служби працівниками оперативно-розшукових підрозділів органів внутрішніх справ
  (Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С. 79-83., 2009) Букін, М. П.; Bukin, M. P.
  Визначено критерії класифікації працівників оперативно-розшукових підрозділів органів внутрішніх справ, елементи проходження ними державної служби, а також особливості державно-службової діяльності осіб рядового та начальницького складу оперативно-розшукових підрозділів органів внутрішніх справ.
 • Документ
  Інформаційне забезпечення юрисдикційної діяльності дільничного інспектора міліції
  (Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С.83-87, 2009) Бродовський, В. В.;
  Досліджено проблемні питання інформаційного забезпечення юрисдикційної діяльність дільничного інспектора міліції. Доведено, що юрисдикційна діяльність становить специфічну форму адміністративної діяльності дільничного інспектора міліції щодо розгляду та вирішення по суті підвідомчих справ про адміністративні правопорушення. Исследованы проблемные вопросы информационного обеспечения юрисдикционной деятельность участкового инспектора милиции. Доказано, что юрисдикционная деятельность составляет специфическую форму административной деятельности участкового инспектора милиции относительно рассмотрения и решения по существу подведомственных дел об административных правонарушениях. Problems of providing sheriffs with information in jurisdictional activity are researched. It is proved that jurisdictional activity composes specific form of sheriff’s administrative activity about trying and solving cases on administrative offences.
 • Документ
  Перегляд адміністративних актів як спосіб забезпеченності іх законності
  (Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С. 87-90., 2009) Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016
  Розкрито зміст поняття «адміністративний акт». Висвітлено основні види таких актів з точки зору невідповідності їх принципу законності. Розкрито зміст перегляду як способу забезпечення законності адміністративного акта. Раскрыто содержание понятия «административный акт». Отображены основные виды таких актов с точки зрения несоответствия их принципу законности. Раскрыто содержание пересмотра как способа обеспечения законности административных актов. The content of the notion “administrative act” is researched. The main kinds of such acts from the viewpoint of their contradiction to the legality principle are described. The content of review as the way of administrative acts legality guaranteeing is researched.
 • Документ
  Порушення правил дозвільної діяльності у сфері безпеки дорожнього руху
  (Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С. 90-94., 2009) Денисюк, Д. С.; Denysiuk, D. S.
  Розглянуто адміністративну відповідальність за порушення правил дозвільної системи у сфері безпеки дорожнього руху. Подано авторську класифікацію правопорушень та визначено напрямки удосконалення чинного законодавства в зазначеній сфері. Рассмотрена административная ответственность за правонарушения правил разрешительной деятельности в сфере безопасности дорожного движения. Предложена авторская классификация правонарушений и определены направления усовершенствования действующего законодательства в указанной сфере. Administrative liability for offences in licensing activity in the sphere of traffic safety is researched. An author’s classification of offences is offered; directions of legislation in force improvement in the mentioned sphere are defined.
 • Документ
  Загальна характеристика законодавства про державну службу в органах пожежного нагляду
  (Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С. 95-98., 2009) Троян, І. М.; Troian, I. M.
  Проаналізовано діюче законодавство, яке регламентує проходження державної служби в органах державного пожежного нагляду. Визначено місце органу державного пожежного нагляду в системі пожежної охорони з метою чіткого нормативного закріплення та шляхи подальшого вдосконалення. Проанализировано действующее законодательство, которым регламентировано прохождение государственной службы в органах государственного пожарного надзора. Определено место органа государственного пожарного надзора в системе пожарной охраны с целью четкого нормативного закрепления, и пути последующего совершенствования. Legislation in force regulating state service in state fire control agencies is analyzed. The place of state fire control agency in the system of fire guard aimed on its proper normative fixation and ways of its further improvement is defined.