Право і безпека, 2014, № 4 (55)

Permanent URI for this collection

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. О. М. Головко. – Харків: 2014. - № 4 (55). - 2__ с. - ISSN 1727-1584.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Окремі проблеми забезпечення прав неповнолітнього підозрюваного під час досудового розслідування
  (Право і Безпека. - 2014. - № 4. - С. 142-145., 2014) Пієв, С. С.; Piev, S. S.; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
  Визначено окремі особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх. Досліджено ряд проблем, що виникають під час досудового розслідування кримінальних проваджень щодо неповнолітніх. Обґрунтовано необхідність особливого підходу до захисту прав неповнолітніх, які вчинили кримінальне правопорушення.
 • Item
  Процесуальні особливості участі захисника як учасника кримінального провадження
  (Право і безпека. - 2014. - № 4 (55). - С. 109-113, 2014) Єрохін, В. В.; Yerokhin, V. V.; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
  З урахуванням чинного кримінального процесуального законодавства України та практики його застосування розглянуто особливості участі захисника у кримінальному провадженні. Зосереджено увагу на статусі та процесуальних повноваженнях захисника. Зазначено, що чинним Кримінальним процесуальним кодексом України чітко не закріплені права захисника, у зв’язку з чим запропоновано внести зміни та доповнення з цього питання.
 • Item
  Висвітлення діяльності міліції в роки непу в роботах істориків 50–80-х років ХХ ст.
  (Право і безпека. - 2014. - № 4 (55). - С. 7-11, 2014) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
  Розглянуто розвиток досліджень з історії діяльності міліції в добу непу в працях істориків 50–80-х років ХХ ст., проаналізовано основні публікації з цієї тематики, визначено основні тенденції в розвитку історіографії цього питання, досягнення та недоліки у працях істориків, які займалися відповідною тематикою.
 • Item
  Здійснення права участі в управлінні господарським товариством
  (Право і безпека. - 2014. - № 4 (55). - С. 187-192, 2014) Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538
  Проаналізовано зміст права участі в управлінні господарським товариством шляхом встановлення системи правомочностей, що його складають. На підставі проведеного дослідження зроблено висновок, що досліджуване право складають правомочності: участі у підготовці до проведення загальних зборів; брати участь у загальних зборах учасників господарського товариства; голосувати з усіх питань порядку денного загальних зборів; правомочність вимагати проведення позачергових загальних зборів учасників.
 • Item
  Процесуальний статус представника потерпілого у кримінальному провадженні
  (Право і безпека. - 2014. - № 4 (55). - С. 80-85, 2014) Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985
  З урахуванням чинного кримінального процесуального законодавства України та практики його застосування досліджено питання процесуального статусу представника потерпілого у кримінальному провадженні. Запропоновано шляхи удосконалення положень КПК України з порушеного питання.
 • Item
  Напрями діяльності НАТО у справі протидії кіберзлочинності
  (Право і безпека. - 2014. - № 4 (55). - С. 119-123, 2014) Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X; Карачевцев, О. В.; Karachevtsev, O. V.
  Досліджено проблему протидії кіберзлочинності, що є загрозою міжнародній інформаційній безпеці, у рамках Організації Північноатлантичного договору (НАТО), проаналізовано напрями діяльності НАТО і організаційні форми співпраці з Україною у зазначеній сфері. Запропоновано шляхи вирішення окремих питань проблеми.
 • Item
  Територіальне самоврядування у Речі Посполитій
  (Право і безпека. - 2014. - № 4 (55). - С. 21-28, 2014) Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X
  Висвітлено особливості здійснення територіального самоврядування на польських землях у Речі Посполитій. Розкрито вплив територіальних поділів Польщі на процеси формування самоврядно-адміністративних систем та самоврядних концепцій на території окупованих польських земель. Особливу увагу приділено практичним аспектам взаємодії між органами територіального самоврядування та місцевими урядовими адміністраціями Речі Посполитої.
 • Item
  Досвід країн Балтії та Грузії щодо протидії корупції в органах внутрішніх справ та можливість його використання в Україні
  (Право і безпека. – 2014. – № 4 (55). – С. 149-154, 2014) Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250
  Зазначено, що явище корупції має руйнівний характер і уповільнює економічний розвиток країни. Розглянуто та проаналізовано досвід країн Балтії та Грузії у сфері боротьби проти корупції в органах внутрішніх справ, а також доведено доцільність обрання саме цих держав. На підставі проведеного аналізу стратегічних антикорупційних програм країн Балтії та Грузії сформульовано деякі корисні закономірності, які можуть стати в нагоді під час створення антикорупційної стратегії України.
 • Item
  Деякі питання удосконалення інституту сприяння осіб оперативним підрозділам
  (Право і безпека. - 2014. - № 4 (55). - С. 137-141, 2014) Перепелиця, М. М.; Perepelytsia, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5066-0726; ResearcherID: J-6767-2016
  Розглянуто проблемні питання інституту сприяння осіб оперативним підрозділам у протидії злочинності. Проаналізовано різні точки зору на значення інституту сприяння осіб для оперативно-розшукової діяльності. Наведено класифікацію сприяння осіб. Розглянуто окремі терміни, що відображають сутність цього інституту. Здійснено ретроспективний аналіз стану конфіденційного співробітництва у радянський період вітчизняної історії. Запропоновано шляхи удосконалення інституту сприяння осіб оперативним підрозділам в умовах сучасності.
 • Item
  Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих загальних судів в Україні
  (Право і безпека. - 2014. - № 4 (55). - С. 64-70, 2014) Прошутя, І. Д.; Proshutia, I. D.
  Розкрито співвідношення понять «адміністративно-правове регулювання» та «адміністративно-правове забезпечення». Проаналізовано нормативно-правові акти, що складають основу адміністративно-правового забезпечення діяльності місцевих загальних судів в Україні. Наведено пріоритетні напрямки вдосконалення адміністративно-правового забезпечення діяльності місцевих загальних судів в Україні.
 • Item
  Принципи систематизації законодавства про органи охорони правопорядку
  (Право і безпека. – 2014. - № 4 (55). – С. 51-54, 2014) Качинська, М. О.; Kachynska, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470
  Обґрунтовано необхідність систематизації законодавства про органи охорони правопорядку. Відокремлено та деталізовано принципи систематизації законодавства про органи охорони правопорядку. Звернуто увагу на виникнення нових функцій органів охорони правопорядку, у зв’язку з чим запропоновано впровадження засади «служіння інтересам людини і громадянина».
 • Item
  Адміністративний примус як метод протидії незаконному гральному бізнесу в Україні: заходи та прогалини правового забезпечення його реалізації
  (Право і безпека. – 2014. - № 4(55). – С. 38-45, 2014) Герасименко, В. С.; Herasymenko, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3310-0684; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3310-0684
  З метою визначення конкретного переліку заходів адміністративного примусу як методу протидії незаконному гральному бізнесу визначено суб’єктів їх застосування (органи доходів і зборів, органи внутрішніх справ, суд) та відповідно проаналізовано нормативно-правові акти, які закріплюють повноваження (права) останніх. Крім того, описано конкретні прогалини правового забезпечення реалізації відповідних заходів адміністративного примусу та запропоновано конкретні шляхи їх вирішення.
Сторінка видання : http://pb.univd.edu.ua/