Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2016, № 3 (14)

Permanent URI for this collection

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О.М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2016. - № 3 (14). - 268 с. - ISSN 2304-4556.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Механізм злочинної поведінки
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 3 (14). - С. 110-119, 2016) Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258
  Стаття присвячена аналізу закономірностей формування та функціонування елементів механізму злочинної поведінки. Останній розглядається як процес зміни зовнішнього середовища, складне психофізіологічне явище, в якому сконцентровані усі психічні і фізичні потенції індивіду.
 • Item
  Організаційно-правова модель діяльності поліції країн Балтії щодо протидії тероризму: перспективи реалізації позитивного досвіду в Україні
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 3 (14). - С. 22-32, 2016) Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250
  Досліджено основи організаційно-правової діяльності поліції країн Балтії щодо протидії тероризму. Особливу увагу приділено специфіці діяльності антитерористичних підрозділів поліції країн Балтії, їх завданням та основним напрямам роботи. На підставі проведеного аналізу обґрунтовано доцільність використання досвіду діяльності антитерористичних поліцейських підрозділів Естонії (K-COMMANDO), Латвії (ОМЕГА) та Литви (ARAS) в Україні.
 • Item
  Закордонний досвід протидії діяльності тоталітарних сект та перспективи його використання на території України
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 3 (14). - С. 188-201, 2016) Луценко, І. Г.; Lutsenko, I. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4610-8549
  У статті розглянуто досвід зарубіжних країн з протидії діяльності тоталітарних сект, що проводиться на рівні держави, правоохоронних органів та громадських організацій. Зазначений досвід дасть змогу створити ефективні механізми протидії діяльності тоталітарних сект в Україні, оскільки в європейських країнах набагато раніше і держава, і громадськість зіткнулися з протиправними діями тоталітарних сект, а також руйнівними наслідками їх діяльності.
 • Item
  Питання впровадження ювенальної юстиції в Україні
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 3 (14). - С. 142-150, 2016) Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011
  Розглянуто можливість та доцільність запровадження в Україні ювенальної юстиції та відновного правосуддя. Акцентована увага на актуальності дослідження питань, пов’язаних із пошуком нових засобів попередження злочинності неповнолітніх. Окреслено основні проблеми, що виникають у зв’язку із запровадженням в Україні ювенальної юстиції, та запропоновано шляхи їх подолання. Спираючись на позитивний досвід зарубіжних країн та враховуючи національні потреби, зроблено висновок стосовно доцільності впровадження в Україні ювенальної юстиції.
 • Item
  Ґенеза кримінальної відповідальності за злочини у сфері земельних відносин
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 3 (14). - С. 87-98, 2016) Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869
  Стаття присвячена проблемам встановлення кримінальної відповідальності за злочини у сфері земельних відносин. Наведено визначення поняття «земельні злочини» як основного термінологічного обороту злочинів у сфері земельних відносин. Названо передумови виникнення кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані із земельними ресурсами. Розглянуто об’єктивні та суб’єктивні ознаки загального складу земельних злочинів. Окреслено шляхи протидії злочинам у сфері земельних відносин.
 • Item
  Проблеми та перспективи виконання в Україні вироку міжнародної судової установи
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 3 (14). - С. 99-109, 2016) Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020; ResearcherID: D-1818-2016
  У статті розглянуто генезис, зміст, умови та особливості виконання вироку міжнародної судової установи за кримінальним правом України. Виявлено недоліки КК України в питанні закріплення підстав і правил виконання вироку міжнародної судової установи і визначено шляхи їх усунення.
 • Item
  Кримінологічні засади протидії злочинам агресії
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 3 (14). - С. 11-21, 2016) Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018
  Стаття присвячена характеристиці кримінологічних засад протидії злочинам агресії. Встановлено, що вони складають систему міждисциплінарних наукових начал, підходів, керівних положень в організації, розробці та реалізації заходів щодо ранньої, безпосередньої та посткримінальної превенції, які ґрунтуються на кримінологічних знаннях про детермінацію, закономірності відтворення злочинів агресії, механізм злочинної поведінки, особистість злочинця. У структурі кримінологічних засад запропоновано розглядати кілька базових взаємопов’язаних їх компонентів: орієнтуючий, структурний та функціональний. Надано їх характеристику.
Сторінка видання: http://www.visnikkau.org/