Право і безпека, 2017, № 1 (64)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. М. Ю. Бурдін. – Харків, 2017. - № 1 (64). - _ с. - ISSN 1727-1584.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 22
 • Документ
  Професіоналізм діяльності та особистості керівників органів і підрозділів МВС України
  (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 119–124, 2017) Бойко-Бузиль, Ю. Ю.; Boiko-Buzyl, Yu. Yu.; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.
  Здійснено психологічний аналіз сутності та визначено специфічні особливості категорії професіоналізму в психолого-педагогічній науці. Розкрито зміст професіоналізму як результату діяльності та як властивості особистості. Охарактеризовано дві взаємообумовлені діалектичні єдності професіоналізму – професіоналізм діяльності та професіоналізм особистості. Узагальнено суттєві ознаки професіоналізму керівників органів і підрозділів МВС України. Зроблено акцент на важливості професіоналізму як детермінанти успішного виконання професійної управлінської діяльності.
 • Документ
  Система ставлень особистості: теоретичні аспекти дослідження
  (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 130-134, 2017) Гончарова, Г. О.; Goncharova, G. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9366-4591; Ларіонов, С. О.; Larionov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3027-8535
  Визначено зміст поняття «ставлення», його структуру, функції, основні види та форми. Проаналізовано погляди учених щодо трактування понять «ставлення» та «система ставлень особистості». Описано розвиток поняття «ставлення» у психології, розглянуто основні ставлення особистості, до яких більшість учених відносять ставлення до суспільства, праці, інших людей і до себе. Поділено ставлення на свідомі та несвідомі, емоційні й раціональні, внутрішньоособистісні та міжособистісні, позитивні і негативні.
 • Документ
  Роль подій у правовому регулюванні права природокористування, специфіка припинення існування суб’єкта природокористування
  (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 99-103, 2017) Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314
  На підставі аналізу норм, які визначають підстави припинення різноманітних видів природокористуваня, встановлено, що події, пов’язані із припиненням суб’єктів природокористування, недостатньо чітко визначені природоресурсним законодавством і потребують повного законодавчого закріплення. Зроблено висновок про доцільність внесення змін до чинного законодавства з метою більш повного та чіткого формулювання суті юридичного факту – події, яка покладена в саму суть підстави припинення правовідносин – припинення існування суб’єкта права.
 • Документ
  Шляхи оптимізації професійного психологічного відбору кандидатів на службу до Національній поліції України
  (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 12-19, 2017) Барко, В. І.; Barko, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4962-0975; Остапович, В. П.; Ostapovich, V. P.; Барко, В. В.; Barko, V. V.
  Розкрито теоретичні засади оптимізації психодіагностичних методів і засобів, які застосовуються з метою здійснення професійного психологічного відбору поліцейських кадрів для Національної поліції України. Підкреслено доцільність використання досвіду професійного відбору поліцейських передових країн, де здійснюються поетапні багатоступінчаті процедури вивчення професійної придатності кандидатів на посади. Проаналізовано теорію та практику професійного психологічного відбору персоналу до Національної поліції України, запропоновано напрями вдосконалення цього процесу на основі реалізації комплексного підходу, який базується на теорії провідних тенденцій.
 • Документ
  Теоретико-правовий аналіз понять «кіберзлочин» і «кіберзлочинність»
  (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 74-78, 2017) Русецький, А. А.; Rusetskyi, A. A.; Куцолабський, Д. А.; Kutsolabskyi, D. A.
  Проаналізовано поняття «кіберзлочин» і «кіберзлочинність», які використовуються в науковій юридичній літературі, та охарактеризовано основні види кіберзлочинів.
 • Документ
  Мова професійних убивць
  (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 146–150, 2017) Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004
  Розглянуто мову професійних убивць як професійну мову. Наведено низку характерних прикладів такої мови. Показано, що специфічною особливістю мови убивць є її евфемізація, яка спрямовується ними на певне пом’якшення оцінок порушень злочинцями соціальних установлень, а іноді й на виправдання цих порушень. Крім того, характерною ознакою мови вбивць є пряма (щодо своїх жертв) або прихована вербальна агресія, що має на меті вербальний вплив на адресата з метою зміни його ціннісних установок щодо дій злочинців.
 • Документ
  Конституція УНР 1918 року: історія розробки, прийняття та оцінки в історіографії
  (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 35-39, 2017) Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418
  Досліджено основні етапи конституційного процесу в Україні у період існування Української Центральної Ради. Висвітлено історію розробки та прийняття Конституції Української Народної Республіки. Проаналізовано її зміст. Показано розходження науковців в оцінках Основного Закону УНР, що пояснюється різними підходами та критеріями до визначення її сутності та значення. Зроблено висновок, що, хоча Конституція УНР була прийнята в останній день існування Центральної Ради і не діяла жодного дня, це не може применшити її значення в історії вітчизняного революційного конституціоналізму. Текст Основного Закону не тільки враховував найкращі досягнення світової та національно-правової думки, а й за рівнем демократичності багато в чому і перевищував усі сучасні йому конституції. Не поступався він чинним тоді основним законам і за рівнем правової культури та юридичної техніки.
 • Документ
  Поняття та види принципів юридичної відповідальності
  (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 24-31, 2017) Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729
  Сформульовано визначення принципів юридичної відповідальності, проведено їх класифікацію. Залежно від сфери дії виокремлено загально правові, міжгалузеві, галузеві принципи юридичної відповідальності.
 • Документ
  Окремі аспекти кримінальної процесуальної складової при кваліфікації злочинів
  (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 78-83, 2017) Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
  Розглянуто застосування кримінальної процесуальної складової при здійсненні кваліфікації злочинів. Проаналізовано застосування та співвідношення норм матеріального та процесуального права при кваліфікації злочинів і при виконанні завдань і мети конкретного кримінального провадження.
 • Документ
  Покарання військових в античних державах
  (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 31-35, 2017) Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X
  Показано, що полісний тип державності обумовлював формування в кожному місті-державі своєї самостійної правової системи. З’ясовано, що спільної уніфікованої системи покарань військових у Давній Греції не існувало. Проте афінське право було більш юридично розвинутим з усіх правових систем полісів і впливало на формування правових інститутів інших античних міст-держав. Показано, як кримінальне право Афін достатньо чітко визначало військові покарання за найбільш небезпечні та тяжкі за своїми наслідками злочини. Розглянуто також ставлення до військовополонених, види та способи їх покарання. Показано також, що у Давньому Римі, на відміну від Давньої Греції, склалася доволі диференційована система видів військових злочинів та покарань, націлена на встановлення жорсткої дисципліни в армії.
 • Документ
  Проблеми визначення та характеристики договору оренди нежитлових приміщень, будівель, споруд
  (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 103-109, 2017) Морозова, Ю. В.; Morozova, Yu. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3218-310X
  Проаналізовано та визначено спеціальну цивілістичну категорію, розглянуто характеристики окремих видів договору оренди. Встановлено зв’язок між учасниками договорів та правове регулювання останніх. Проаналізовано поняття «будівля», «споруда», «нежитлове приміщення» залежно від мети використання та встановлено співвідношення цих категорій.
 • Документ
  Особистісні чинники психологічної готовності працівників підрозділів поліції спеціального призначення до професійно-службової діяльності в екстремальних умовах
  (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 155-160, 2017) Ярещенко, О. А.; Yareschenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2475-7572; Моргунов, О. А.; Morgunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620
  Проаналізовано поняття і зміст психологічної готовності особистості до професійнослужбової діяльності в екстремальних умовах. Визначено підходи до розуміння сутності психологічної готовності. На матеріалі порівняльного емпіричного дослідження 34 працівників підрозділу спеціального призначення та 34 працівників підрозділу кадрового забезпечення поліції визначено коло особистісних рис та проявів, що лежать в основі високого рівня психологічної готовності до професійно-службової діяльності спецпризначенців.
 • Документ
  Міжнародний досвід законодавчого забезпечення гендерної рівності
  (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 93-98, 2017) Кушнир, Н. В.; Kushnyr, N. V.
  Проаналізовано міжнародний досвід законодавчого забезпечення гендерної рівності з метою імплементації міжнародно-правових норм в у українське національне законодавство. Наголошено на тому, що досягнення гендерної рівності більшою чи меншою мірою охоплює процеси реформування національних законодавств, а практичні результати можливі лише через створення правового забезпечення рівності, відповідних державних механізмів правового забезпечення та через активну участь громадянського суспільства в цих процесах.
 • Документ
  Особливості здібностей соціального інтелекту іноземних студентів
  (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 150-154, 2017) Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892; Штриголь, Д. В.; Shtrygol, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7346-2677
  Проаналізовано особливості здібностей соціального інтелекту студентів з Індії, країн Східної Африки та Близького Сходу. Виявлено подібність рівнів і структури взаємозв’язків окремих здібностей соціального інтелекту іноземних та вітчизняних студентів. Зазначено, що найбільш високий рівень розвитку соціального інтелекту виявлений у студентів з країн Близького Сходу. Наголошено, що наявні відмінності в розвитку здібностей соціального інтелекту обстежених не повинні їм заважати в успішній міжкультурній комунікації.
 • Документ
  Кримінологічний аналіз проекту Закону України «Про пенітенціарну систему»
  (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 68-73, 2017) Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794
  У процесі кримінологічному аналізу положень проекту закону України «Про пенітенціарну систему» виявлено дві групи його недоліків – концептуального і техніко-юридичного характеру, надано їх опис та обґрунтування. Визначено шляхи вдосконалення законопроекту через усунення виявлених недоліків. Запропоновано закріпити в цьому законопроекті поняття пенітенціарної системи, під якою можливо розуміти цілісну, керовану систему державних органів та установ, що забезпечують формування і реалізацію державної політики у сфері виконання покарань, здійснення пробації.
 • Документ
  Спеціальна трудова правосуб’єктність поліцейських
  (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 84-88, 2017) Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; ResearcherID: AAB-6020-2020
  Розглянуто вимоги до трудової правосуб’єктності поліцейських, встановлені українським законодавством. Відзначено, що такі вимоги є виправданими з огляду на специфіку професійної діяльності поліцейських і значення їх служби для держави та суспільства. Проаналізовано досвід різних країн щодо окремих вимог до кандидатів на посади поліцейських. Надано рекомендації з удосконалення національного законодавства в цій сфері.
 • Документ
  Протидія злочинам, що вчиняються за допомогою методів соціальної інженерії в Інтернетi
  (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 63-68, 2017) Онищенко, Ю. М.; Onyshchenko, Yu. N.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071; Петров, К. Е.; Petrov, K. E.; Кобзев, І. В.; Kobzev, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7182-5814; ResearcherID: I-9046-2016
  Досліджено найбільш поширені алгоритми злочинних дій у мережі Інтернет та визначено проблеми, що виникають під час профілактики та боротьби з кіберзлочинністю. Сформульовано пропозиції щодо протидії використанню різноманітних технік соціальної інженерії для здійснення шахрайських дій у мережі Інтернет.
 • Документ
  Психолого-правові аспекти проведення поліграфних опитувань у системі МВС України
  (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 124-129, 2017) Вагіна, О. В.; Vagina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8934-4752
  Розкрито теоретико-психологічні і правові засади організації та проведення опитувань працівників МВС України з використанням поліграфа. Проаналізовано теорію та практику здійснення поліграфних досліджень у нашій країні, підкреслено доцільність використання передового досвіду зарубіжних країн у цьому питанні. Намічено напрями вдосконалення правових і психологічних аспектів використання поліграфних опитувань працівників правоохоронних органів, зокрема щодо розробки законодавчої та нормативно-правової бази застосування поліграфа правоохоронними органами, психологічного обґрунтування та стандартизації методик поліграфного обстеження, виявлення психологічних умов проведення передтестової бесіди, поводження з обстежуваними, формулювання запитань, виявлення протидії опитуванню, візуальних особливостей неправдивої інформації тощо.
 • Документ
  Особливості особистісної зрілості працівників правоохоронних органів, які виконували службово-бойові завдання в нетипових умовах
  (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 134-140, 2017) Кудар, К. В.; Kudar, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1925-6431
  Наведено результати дослідження особистісної зрілості та її основних складових (мотивації досягнень, ставлення до свого «Я», почуття громадянського обов’язку, життєвої установки, здатності до психологічної близькості з іншими людьми) у працівників Національної поліції України та Національної гвардії України після виконання ними службових завдань у зоні проведення антитерористичної операції (АТО). Виявлено відмінності при порівнянні цих двох груп за такими аспектами особистісної зрілості, як почуття громадянського обов’язку та життєва установка.
 • Документ
  Специфіка локалізації суб’єктивного контролю у працівників кримінально-виконавчої служби з різним рівнем психологічної готовності до інноваційної діяльності
  (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 114-119, 2017) Алексєєнко, Н. В.; Aleksieienko, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1975-3745
  Представлено результати дослідження локалізації суб’єктивного контролю у працівників кримінально-виконавчої служби з різним рівнем психологічної готовності до інноваційної діяльності. Встановлено, що досліджувані з високим рівнем психологічної готовності до інноваційної діяльності характеризуються більшою інтернальністю, більшого вираженістю її проявів у власному життєвому досвіді, виявляють більшу готовність до подолання труднощів, більш схильні брати на себе відповідальність у міжособистісних стосунках. Досліджувані з низьким рівнем такої готовності характеризуються більшою вираженістю установок, які відповідають переконаній екстернальності.
Сторінка видання : http://pb.univd.edu.ua/