Дисертації (Thesis). УДК 343.2/.7(043.5)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Виправлення та ресоціалізація осіб, засуджених за злочини проти громадського порядку та моральності, в Україні : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2024) Заїка, Д. Є.; Zaika, D. Ye.; Денисов, С. Ф. - науковий керівник
  У дисертації досліджено історико-філософську еволюцію виправлення та ресоціалізації, як процесів. Запропоновано періодизацію вітчизняної історії розвитку виправлення та ресоціалізації засуджених.
 • Документ
  Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб: сутність і форми : дисертація
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2020) Крижановський, М. В.; Kryzhanovskyi, M. V.; Ященко, А. М. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню сутності та форм заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, у результаті якого розроблено науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення законодавства України стосовно нормативної регламентації окремих положень розділу XIV-I Загальної частини КК України, порядку застосування і виконання заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.
 • Документ
  Спеціальні засади призначення покарання окремим категоріям осіб : дисертація
  (Харків, 2018) Ворона, В. С.; Vorona, V. S.; Шинкарьов, Ю. В. - науковий керівник
  Робота присвячена комплексному науковому дослідженню теоретичних і практичних проблем спеціальних засад призначення покарання окремим категоріям осіб. Вперше здійснено періодизацію розвитку законодавчого закріплення спеціальних засад призначення покарання від давніх часів до сьогодення. Сформульовано доктринальну дефініцію спеціальних засад призначення покарання окремим категоріям осіб як правил призначення покарання відносно певних суб’єктів, які законом виділяються в окремі групи в зв’язку з їх специфічними особистісними, соціальними, демографічними чи професійними ознаками.
 • Документ
  Кримінально-правова характеристика корупційних злочинів, пов’язаних з незаконним заволодінням майном та іншими предметами : дисертація
  (Харків, 2018) Биков, К. Г.; Bykov, K. H.; Харченко, В. Б. - науковий керівник
  Дисертація присвячена комплексній кримінально-правовій характеристиці корупційних злочинів, передбачених статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 КК України, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем. Вперше надано науковий опис і пояснення соціальної обумовленості та системи підстав і принципів криміналізації корупційних злочинів, пов’язаних з незаконним заволодінням чужим майном або іншими предметами, внаслідок чого обґрунтована необхідність існування підстав кримінальної відповідальності за таку протиправну поведінку; водночас, встановлена невідповідність основним міжнародно-правовим конвенціям щодо запобігання та протидії корупції визначення в законі про кримінальну відповідальність України вичерпного кола суспільно небезпечних діянь, що визнаються корупційними злочинами, та включення до них злочинів, передбачених ч. 2 ст. 262, ч. 2 ст. 308, ч. 2 ст. 312, ч. 2 ст. 313, ст. 320, ст. 357 та ч. 2 ст. 410 КК України.
 • Документ
  Кримінально-правовий захист охоронної діяльності в Україні : дисертація
  (Харків, 2020) Сийплокі, М. В.; Syiploki, M. V.; Кузнецов, В. В. - науковий консультант
  У дисертації комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки на системному рівні опрацювання сформовано цілісну концепцію наукового забезпечення кримінально-правового захисту охоронної діяльності в Україні як систему знань про його зміст, форми і засоби, а також основні напрями удосконалення у теоретичній площині й кримінально-превентивній практиці. Охоронна діяльність – це вид господарської діяльності, один із напрямків правоохоронної діяльності, що полягає у системі правових, організаційних, економічних, технологічних, фізичних та інших заходів, які здійснюються суб’єктами, що мають специфічні права й обов’язки із забезпечення охорони життя та здоров’я фізичних осіб та їх власності, власності юридичних осіб чи держави від протиправних посягань, визначені законами, підзаконними актами та цивільно-правовими угодами.
 • Документ
  Громадський вплив як один з основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених : дисертація
  (Харків, 2018) Турчина, О. С.; Turchyna, O. S.; Бараш, Є. Ю. - науковий керівник
  Дисертація присвячена розробленню науково обґрунтованих напрямів удосконалення правового регулювання та здійснення громадського впливу на виправлення і ресоціалізацію засуджених. На основі всебічного комплексного аналізу наукової літератури, емпіричних матеріалів та вивчення міжнародної і зарубіжної практики здійснення громадського впливу сформульовано визначення поняття громадського впливу, розкрито його зміст та форми, проаналізовано стан наукової розробки, ґенезу формування аналізованого явища, запропоновано шляхи розвитку та вдосконалення ролі громадського впливу на засуджених в умовах сьогодення.
 • Документ
  Кримінально-правове забезпечення охорони добросовісної конкуренції в Україні : дисертація
  (Харків, 2018) Чорнуха, О. С.; Chornukha, O. S.; Чернуха, А. С.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8095-7969; Харченко, В. Б. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено кримінально-правовому аналізу дій у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності та передбачені статтями 229, 231 та 232 КК України, підставам і засобам диференціації кримінальної відповідальності за недобросовісну конкуренцію, а також проблемам віднесення контрафакта до предметів наведеної групи злочинів. Розглянуто зміст відносин, у яких беруть участь суб’єкти господарювання у зв’язку з недобросовісною конкуренцією, та його значення у механізмі забезпечення суспільних інтересів, інтересів конкурентів і споживачів як пріоритетних у захисті від проявів недобросовісної конкуренції. Вивчено зарубіжний досвід правового забезпечення охорони конкурентних відносин. Надано оцінку наявних прогалин та недоліків у встановленні підстав кримінальної відповідальності за порушення відносин, в яких беруть участь суб’єкти господарювання у зв’язку з недобросовісною конкуренцією. Запропоновано нову редакцію статей 229, 231 та 232 КК України, а також доповнення змісту фальсифікованих лікарських засобів, як предмета злочинів, передбачених статтями 305 і 321-1 КК, вказівкою щодо їх небезпечності для життя і здоров’я особи.
 • Документ
  Кримінально-правовий захист прав працівників у договірних відносинах з роботодавцем (ст. 173 КК України) : дисертація
  (Харків, 2019) Танаджі, В. Г.; Tanadzhi, V. H.; Танаджи, В. Г.; Литвинов, О. М. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено дослідженню особливостей кримінально-правового захисту прав працівників у договірних відносинах із роботодавцем. Проаналізовано історичні аспекти виникнення кримінальної відповідальності за грубе порушення угоди про працю (ст. 173 КК України), вивчено зарубіжний досвід із цього питання, зокрема кримінальне законодавство таких країн світу, як США, Франція, ФРН, Польща, Японія, та законодавство пострадянських країн, у якому так чи інакше відображено норми, що встановлюють кримінальну відповідальність за порушення трудових прав людини у сфері договірних відносин із роботодавцем. Розкрито його основні поняття, здійснено кримінально-правову характеристику його об’єктивних і суб’єктивних ознак. Запропоновано напрями вдосконалення ст. 173 КК України, зокрема, шляхом внесення певних змін у її диспозицію та доповнення приміткою до цієї статті. Виявлено особливості та критерії відмежування складу злочину, передбаченого ст. 173 КК України, від інших складів, зокрема, передбачених статтями 149, 190 КК України. Критично проаналізовано санкції, які містяться в ст. 173 КК України.
 • Документ
  Кримінально-правова охорона земельних ресурсів України: теоретико-правовий аспект : дисертація
  (Харків, 2019) Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869; Тютюгін, В. І. - науковий консультант
  Наукова робота є першим в Україні комплексним дослідженням, у якому з урахуванням положень чинного законодавства, досягнень юридичної теорії і практики висунуто низку концептуальних у теоретичному та прикладному аспектах положень і висновків, які визначають механізм кримінально-правової охорони земельних ресурсів України, розкривають місце, роль і функції такої охорони. У дисертації виявлено й вирішено окремі питання теоретико-правових проблем охорони земельних ресурсів України, розглянуто закріплені законодавством засоби забезпечення їх кримінально-правової охорони від суспільно небезпечних посягань. Проаналізовано історичні чинники забезпечення кримінально-правової охорони цих природних ресурсів, вироблено загальнотеоретичну дефініцію юридичної конструкції «злочини проти земельних ресурсів». З’ясовано сутність і характерні особливості видів об’єкта злочинів проти земельних ресурсів України. Запропоновано при визначені об’єктів розглядуваних злочинів використовувати змішаний (комбінований) підхід. Особливу увагу приділено характеристиці земельних ресурсів як специфічного предмета досліджуваних злочинів. Проведено системний аналіз складів злочинів, які входять до групи злочинів проти земельних ресурсів, виявлено недоліки їх конструкції, сформульовано й обґрунтовано висновки, рекомендації і пропозиції з удосконалення відповідних норм чинного кримінального законодавства. Підкреслено особливості форм реалізації кримінальної відповідальності за злочини проти земельних ресурсів України й заходи їх кримінально-правової охорони.
 • Документ
  Кримінально-правова характеристика поганого поводження з військовополоненими (ст. 434 Кримінального кодексу України) : дисертація
  (Харків, 2019) Бадюков, Ю. В.; Badiukov, Yu. V.; Житний, О. О. - науковий керівник
  У дослідженні здійснено кримінально-правовий аналіз поганого поводження з військовополоненими (ст. 434 КК України). Простежено розвиток заборонного припису про відповідальність за погане поводження з військовополоненими у історичному та міжнародно-правовому аспектах. Здійснено оцінку норми про поводження з військовополоненими на її відповідність приписам міжнародного права, що визначають «правила ведення оголошеної війни чи будь-якого іншого збройного конфлікту». Надано характеристику родового і безпосередніх об’єктів злочину, визначено коло потерпілих від злочинів, відповідальність за які передбачено ст. 434 КК України. Виявлено та пояснено банкетний характер кримінально-правової заборони щодо поганого поводження з військовополоненими. Проаналізовано кримінально-правовий зміст діянь «погане поводження», «недбале виконання обов’язків щодо хворих і поранених», визначено ознаки спеціального суб’єкта злочину. Розглянуто зміст ознак суб’єктивної сторони злочинів, передбачених ст. 434 КК України та надано їх характеристику. Сформульовано рекомендації щодо удосконалення законодавчої конструкції заборонного припису та практики його застосування.