Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2021, № 2 (25)

Постійне посилання зібрання

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О. М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2021. - № 2 (25). - 188 с. - ISSN 2304-4756.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 15 з 15
 • Документ
  Науковий відгук на проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо додаткового захисту малолітніх» (реєстр. № 5358)
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 175-181, 2021) Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020
  Зазначено, що запровадження цілої низки новел до Кримінального кодексу у питаннях протидії домашньому насильству та захисту прав неповнолітніх утворювали колізії в кримінальному законодавстві, що не сприяє покращенню захисту прав дітей в Україні. Саме тому внесення чергових змін до Кримінального кодексу щодо додаткового захисту дітей, зокрема малолітніх, потребує ретельного дослідження.
 • Документ
  Політико-кримінологічна модель державно-приватного партнерства
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 158-174, 2021) Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794; Дундич, Л. В.; Dundych, L. V.
  Розглянуто проблему формування політико-кримінологічної моделі державно-приватного партнерства, що репрезентує стратегічний підхід до формування та розкриття кримінально-превентивної взаємодії публічної адміністрації та бізнесу з найменшими криміногенними ризиками.
 • Документ
  Кримінальні правопорушення у сфері обігу криптовалюти
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 149-157, 2021) Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7596-294X; Дорош, А. О.; Dorosh, A. O.
  Розглянуто криптовалюту як фактор здійснення протиправних діянь, а також як предмет злочинів. В ході аналізу виділено основні ознаки протиправних посягань з використанням криптовалюти. Зроблено висновок про необхідність визнання криптовалюти як предмет злочинів проти власності.
 • Документ
  Особливості інформаційно-криміналістичної протидії тероризму і наркобізнесу
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 142-148, 2021) Леоненко, О. А.; Leonenko, O. A.; Левицький, В. В.; Levytskyi, V. V.; Шевелев, К. Є.; Shevelev, K. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3501-5021
  Досліджено особливості та проблеми інформаційно-криміналістичної протидії тероризму і наркобізнесу. Визначено шляхи удосконалення заходів протидії тероризму і наркобізнесу в Україні.
 • Документ
  Сучасний стан системи установ виконання покарнь в Україні
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 135-141, 2021) Боднар, І. В.; Bodnar, I. V.; Кондратов, Д. Ю.; Kondratov, D. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5426-4878
  Надано ​​характеристику складових елементів системи установ виконання покарань та визначено проблеми їх діяльності. Відзначено, що умови утримання, в яких знаходяться засуджені в установах виконання покарань, надають можливість іншим засудженим впливати на їх поведінку, що значно ускладнює роботу, яку проводять представники адміністрації установ виконання покарань щодо виправлення і ресоціалізації засуджених. Констатовано, що існуюча в Україні система органів і установ виконання покарань морально застаріла, вона не може ефективно виконувати свої функції і досягати цілей, які поставлені перед нею.
 • Документ
  Використання штучного інтелекту у протидії злочинності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 128-134, 2021) Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011; Свистун, Я. В.; Svystun, Ya. V.
  Досліджено питання використання технологій штучного інтелекту в правоохоронній діяльності в цілому і у протидії злочинності зокрема. Акцентовано увагу на необхідності визначення кола невирішених проблем, пов'язаних з використанням технологій штучного інтелекту в Україні та пошуку шляхів їх вирішення з метою мінімізації можливих негативних наслідків у разі використання його поза правовим полем.
 • Документ
  Кримінологічний аналіз нормативно-правових актів України на предмет наявності дискримінації за релігійною ознакою
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 119-127, 2021) Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675
  Проаналізовано нормативно-правові акти України на предмет наявності норм, що містять дискримінацію за релігійною ознакою. Виділено конкретні дискримінаційні норми, визначено їх суперечливість Конституції України та Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Зроблено прогноз про можливі наслідки нормативно-правових актів України, які містять дискримінацію за релігійною ознакою. Надано пропозиції щодо усунення недоліків.
 • Документ
  Кримінальний правопорушник: особа чи особистість (до проблеми термінологічного закріплення)
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 108-118, 2021) Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335
  Проаналізовано проблему визначення правильності та доцільності використання термінів «особа» та «особистість» стосовно характеристики кримінальних правопорушників (злочинців).
 • Документ
  Психоаналіз в кримінології: горизонти можливого
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 72-85, 2021) Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794
  Проаналізовано базові напрямки, концепти і підходи психоаналізу, пояснено можливості їх використання в системі кримінологічного знання і практики протидії злочинності.
 • Документ
  Бездіяльність як ознака об’єктивної сторони у складі безгосподарського використання земель
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 47-54, 2021) Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349
  Розглянуто необхідність актуалізації уваги до проблем дослідження бездіяльності як ознаки об'єктивної сторони кримінального правопорушення під час здійснення безгосподарного використання земель з метою правильної оцінки і розуміння сутності складу даного кримінального правопорушення під час його кваліфікації.
 • Документ
  Особа злочинця, що вчинив незаконне проводення аборту
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 40-46, 2021) Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388
  Надано опис основних ознак характеристики особи правопорушника, яка вчинила незаконне проведення аборту (ст. 134 КК України). Зазначено, що знання про особу злочинця є необхідним для визначення найбільш ефективних засобів викриття та запобігання цим кримінальним правопорушенням, здійснення індивідуальних превентивних заходів та прогнозування поведінки окремих осіб, які можуть вдаватися до незаконного проведення аборту.
 • Документ
  Підстави криміналізації суспільно-небезпечних діянь
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 33-39, 2021) Фоменко, М. В.; Fomenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6606-5769
  Проаналізовано різні наукові погляди з питання дослідження проблеми підстав криміналізації суспільно небезпечних діянь. Найбільш правильним і схваленим вітчизняної кримінально-правова доктриною вважається підхід щодо визнання підставами криміналізації об'єктивних потреб суспільства в охороні певних суспільних відносин. До підстав криміналізації слід відносити: 1) суспільну небезпечність діяння; 2) його відносну поширеність; 3) необхідність кримінально-правових гарантії; 4) виконання міжнародно-правових зобов'язань.
 • Документ
  Деякі міркування з приводу розмежування спеціальних заходів протидії домашньому насильству, що нормативно визначені в різних галузях національного законодавства
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 24-32, 2021) Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487; Шинкарчук, А. Я.; Shynkarchuk, A. Ya.
  Сформульовано на підставі системного аналізу окремі положення чинного законодавства України, а також вивчено доктринальні позиції, що стосуються регламентації спеціальних заходів протидії домашньому насильству у різних галузях національного законодавства, узагальнено висновки щодо їх розмежування та як наслідок – доцільність нормативного їх визначення у кримінальному та кримінальному процесуальному законодавстві.
 • Документ
  Ситуаційний аналіз системи протидії злочинності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 63-71, 2021) Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258
  Розглянуто кримінологічні питання формування та використання ситуаційного аналізу в сфері протидії злочинності. Показано його переваги, а також актуальні проблеми застосування. Встановлено ряд методологічних недоробок, які обмежують його ефективне використання.
 • Документ
  Наукова парадигма стратегій протидії злочинності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 13-23, 2021) Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258
  Розглянуто проблему пізнання, розвитку та потенціалу боротьби зі злочинністю, стратегії в сфері протидії злочинності. Під час вибору стратегій треба виходити не стільки з можливостей, скільки із запитів зовнішнього середовища, брати участь у формуванні його вимог до протидії злочинності та шляхом творчого використання власних і сторонніх ресурсів доводити здатність задовольняти ці вимоги.