Право і безпека, 2023, № 4 (91)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. В. В. Сокуренко. – Харків, 2023. – № 4 (91). – ISSN 2617-2933 (Online). – DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2023.4

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Право і безпека, 2023, № 4 (91)
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  «Право і безпека» – це науковий журнал із відкритим доступом, метою якого є поширення результатів наукових досліджень як теоретичного, так і практичного характеру в галузях права та безпеки. Завданнями видання є сприяння дослідникам у здійсненні наукової діяльності, поширення новітніх наукових знань, оприлюднення досліджень з актуальних питань права і юридичної психології, протидії злочинності, забезпечення національної безпеки та прав людини, захисту інтелектуальної власності, кібербезпеки, реформування законодавства тощо.
 • Документ
  Антиномії англо-американської та вітчизняної юриспруденції в осмисленні проблематики прав дитини
  (Право і безпека. – 2023. – № 4 (91). – С. 150-160, 2023) Бурдін, М. Ю.; Burdin , M. Yu.; Невзоров, І. Л.; Nevzorov, I. L.; Томляк, Т. С.; Tomliak , T. S.
  Проаналізовано сучасні погляди представників вітчизняної та англо-американської юриспруденції щодо проблематики прав дитини. Розглянуто як вітчизняні, так і англо-американські підходи щодо праворозуміння, в межах яких проблематика охорони дитинства набуває свого пріоритетного значення. Розкрито зміст поняття «дитина» в межах вітчизняної та англо-американської юриспруденції. Відзначено спектр правомочностей дитини у вітчизняній та англоамериканській юридичній думці. Критично осмислено категорію «найкращі інтереси дитини», яка набула свого значення в межах англо-американської юриспруденції.
 • Документ
  Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника
  (Право і безпека. – 2023. – № 4 (91). – С. 139-149, 2023) Прокопенко, О.Ю.; Prokopenko, O.Yu.
  Проаналізовано особливості використання спеціальних знань під час здійснення кримінального провадження за фактом захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника. З’ясовано зміст поняття «спеціальні знання», визначено особливості використання спеціальних знань під час досудового слідства за ст. 349 КК України. Встановлено форми використання спеціальних знань під час розслідування окресленого правопорушення. Досліджено особливості використання спеціальних знань під час проведення слідчих (розшукових) дій. Визначено орієнтовний перелік судових експертиз та з’ясовано питання, які можливо вирішити в результаті призначення та проведення таких досліджень, розглянуто консультаційну форму використання спеціальних знань.
 • Документ
  Покращення публікаційної активності українських учених: проблематика, шляхи вирішення, використання математико-статистичних методів
  (Право і безпека. – 2023. – № 4 (91). – С. 129-138, 2023) Сербенюк, С. О.; Serbeniuk , S. O.
  Розглянуто можливі шляхи вирішення проблеми належної державної підтримки та фінансування публікацій українських учених у провідних закордонних фахових виданнях. Сформовано механізм обчислення відповідного фінансування. Запропоновано визначення понять «механізм державної підтримки та фінансування публікацій українських учених у зарубіжних фахових виданнях, включених до провідних міжнародних баз даних», «провідні міжнародні бази даних» та «закордонне фахове видання». Проаналізовано публікаційну активність (1996–2022) українських учених у наукових виданнях, що індексуються в міжнародній наукометричній базі даних Scopus.
 • Документ
  Погляди Ніколло Макіавеллі на публічну безпеку
  (Право і безпека. – 2023. – № 4 (91). – С. 119-128, 2023) Загуменна, Ю. О.; Zahumenna, Yu. O.
  З’ясовано особливості побудови концепцій феномена публічної безпеки у філософсько-правових поглядах Нікколо Макіавеллі. Розглянуто публічну безпеку за доби Відродження та Реформації в європейській політико-правовій думці з одночасною експлікацією ключових теоретичних узагальнень у цій сфері. Опрацьовано основні праці Макіавеллі, в яких були артикульовані фундаментальні безпекові погляди.
 • Публікація
  Social status of women in Ancient Sparta
  (Право і безпека. – 2023. – № 4 (91). – С. 106-118, 2023) Lohvynenko, I. A.; Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, Ye. S.; Логвиненко, Є. С.; Логвиненко (Велика) Євгенія Сергіївна
  Визначено та проаналізовано фактори, які визначали особливості соціального статусу жінки у Стародавній Спарті. Показано, що встановлення контролю общини над приватним життям, а саме: жорстка регламентація шлюбно-сімейних відносин, обов’язковість специфічного загального виховання, що для дівчат розпочиналося з восьми років і тривало фактично до заміжжя, визначало те, що загальнодержавні інтереси для жінки ставали пріоритетними і домінували над сімейними цінностями. З’ясовано, що у Спарті, як і в інших полісах Стародавньої Греції, дітонародження вважалось найголовнішою функцією жінки, оскільки потомство мало продовжувати родові традиції та піклуватися про старих батьків, проводити релігійні обряди тощо. Тільки дітей чоловічої статі розглядали як майбутніх громадян і захисників поліса.
 • Документ
  Цифрова річ як «новий» об’єкт «нових» цивільних правовідносин
  (Право і безпека. – 2023. – № 4 (91). – С. 68-81, 2023) Сліпченко, А. С.; Slipchenko, A. S.; Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.
  Осмислено та встановлено поняття цифрових речей як «нових» об’єктів «нових» цивільних правовідносин, яке пропонують увести до цивільного законодавства України. Наголошено, що ті правовідносини, які виникають «у цифровому середовищі», повністю охоплюються вже відомими видами цивільних правовідносин та не є новими, якщо порівняти з тими, що вже існують, а цифрова річ не є новим об’єктом цивільних прав. Вона є лише новою та додатковою назвою вже давно відомих та навіть традиційних об’єктів цивільних прав, зокрема послуг, майнових прав, інформації, результатів інтелектуальної, творчої діяльності, оборотоздатних об’єктів особистих немайнових правовідносин тощо. Єдина особливість віртуальних об’єктів полягає в тому, що вони створюються та надаються за допомогою цифрових технологій, інтернет-ресурсу.
 • Документ
  Правові підстави здійснення фізичною особою, потерпілою від кримінального правопорушення, права на компенсацію шкоди за рахунок держави (цивільно-правовий аспект)
  (Право і безпека. – 2023. – № 4 (91). – С. 56-67, 2023) Тимошенко, Д. В.; Tymoshenko , D. V.
  Встановлено особливості правових підстав здійснення фізичною особою права на відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, за рахунок Державного бюджету України. Визначено правові підстави здійснення фізичною особою права на компенсацію за рахунок Державного бюджету України шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. З’ясовано особливості здійснення фізичною особою права на компенсацію такої шкоди за рахунок держави. Запропоновано шляхи вдосконалення механізму цивільно-правового регулювання відносин із компенсації (відшкодування) шкоди (збитків).
 • Документ
  The quality of judicial decisions in cases of bullying in professional educational institutions
  (Право і безпека. – 2023. – № 4 (91). – С. 45-55, 2023) Yushkevych, O. G.; Юшкевич, О. Г.
  Досліджено позиції науковців щодо розуміння поняття «якість судового рішення». Так, критеріями якісного судового рішення є правосудність, своєчасність, вмотивованість, чіткість, чиста мова та доступний стиль. Проаналізовано нормативно-правові акти щодо вироблення єдиного підходу до розуміння якості судових рішень. Розглянуто судові рішення у справах про булінг у закладах професійної освіти, ухвалені відповідно до положень Кодексу України про адміністративні правопорушення, щодо наявності або відсутності вимог якості судових рішень. Встановлено, що певна кількість судових рішень не мають складових якості судових рішень. Наголошено на недоліках чинного законодавства про адміністративні правопорушення, зокрема застарілості норм Кодексу України про адміністративні правопорушення, відсутності статті, в якій було б передбачено ухвалення судами іменем України постанов у справах про адміністративні правопорушення, тощо. Проведено аналіз судових рішень, ухвалених судами в період з 2019 по 2021 рр. у справах про адміністративні правопорушення, предметом розгляду яких є булінг учасників освітнього процесу в закладах професійної освіти, щодо їх чіткості (зрозумілості) та обґрунтованості. Акцентовано увагу на тому, що більшість судових рішень містять вичерпний перелік доказів у справі, суди дотримуються вимоги щодо зобов’язання з’ясувати, чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності тощо.
 • Документ
  Протидія економічній злочинності в Україні в 1946–1949 рр.
  (Право і безпека. – 2023. – № 4 (91). – С. 9-19, 2023) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.
  Досліджено основні чинники, які спричинили зростання економічної злочинності в перші повоєнні роки (1946–1949), її основні прояви у промисловості, сільському господарстві та торгівлі, кримінально-правову політику держави щодо цього виду злочинності та діяльність міліції щодо протидії їй. Виявлено причини виникнення та існування економічної злочинності у вказаний період, охарактеризовано рівень економічної злочинності в республіці в 1946–1949 рр., проаналізовано та оцінено заходи, які вживалися Міністерством внутрішніх справ республіки для покращення протидії економічній злочинності.