Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2019, Спецвип.

Постійне посилання зібрання

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О.М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2019. - Спец. вип. - 190 с. - ISSN 2304-4756.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 15 з 15
 • Документ
  Проблеми тлумачення істотної шкоди й тяжких наслідків в аспекті кваліфікації злочину, передбаченого статтею 367 КК України
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С. 24-32, 2019) Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487
  Системно досліджено окремі положення статей 364–367 КК України, вивчено судову практику, пов’язану із застосуванням указаних статей Особливої частини КК України, й на підставі цього зроблено власні узагальнюючі висновки щодо тлумачення істотної шкоди й тяжких наслідків в аспекті кваліфікації дій особи за частинами 1 і 2 ст. 367 КК України.
 • Документ
  Примушування до вагітності як діяння, що посягає на волю та гідність людини, під кутом зору доцільності його криміналізації
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С. 33-42, 2019) Лизогуб, Я. Г.; Lyzohub, Ya. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9824-0798
  Розглянуто питання доцільності криміналізації такого суспільнонебезпечного явища, як примушування до вагітності під кутом зору злочинів проти волі, честі та гідності особи. Аналізуючи спрямованість заподіяння шкоди під час вчинення такого діяння, автор обґрунтовує послідовність включення норми про його відповідальність саме до розділу ІІІ чинного КК України. Також проаналізовано питання примушування та примусу під кутом зору форми та змісту розглядуваного суспільно-небезпечного діяння. Наводяться відповідні аргументи щодо розуміння тих чи інших способів впливу на потерпілу особу як складових діяння, щодо якого порушено питання в частині доцільності його криміналізації. У підсумковій частині статті надано рекомендації щодо поліпшення чинного кримінального законодавства, а також запропоновано авторський варіант вигляду кримінально-правової норми про відповідальність за примушування до вагітності.
 • Документ
  Досвід деяких європейських країн щодо кримінально-правової охорони права на таємницю кореспонденції
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С.53-61, 2019) Кондратов, Д. Ю.; Kondratov, D. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5426-4878
  Проаналізовано чинні кримінально-правові приписи кримінального законодавства Франції, Німеччини, Швейцарії, Швеції та Іспанії щодо питання забезпечення охорони права на таємницю кореспонденції. На підставі цього дослідження встановлено, що кримінальне законодавство багатьох зарубіжних держав охороняє таємницю кореспонденції на належному рівні.
 • Документ
  Особливості суб’єкта перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій і громадських організацій
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С. 71-76, 2019) Фоменко, М. В.; Fomenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6606-5769
  Досліджено питання встановлення суб’єкта перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій і громадських організацій. Виявлено суперечності між конструкцією санкції кримінально-правової норми та її змістом. Запропоновано внести зміни до ст. 170 КК України, доповнивши її частиною 2: «вчинення цього злочину службовою особою з використанням службового становища».
 • Документ
  Криміногенний вплив букмекерства та беттінгу на сферу спорту
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С. 77-87, 2019) Денисов, С. Ф.; Denysov, S. F.; Кулик, С. Г.; Kulyk, S. H.
  У статті розглянуто та проаналізовано сучасний стан букмекерської діяльності та беттінгу в Україні, а також їх криміногенного впливу на сферу спорту. Розкривається зв’язок ринку державних лотерей із букмекерським бізнесом. Визначаються тенденції розвитку букмекерства в Україні, а також негативні та позитивні можливі наслідки цього процесу. Піднято проблему такого розповсюдженого виду букмекерського шахрайства як договірні матчі та шляхів запобігання останнім.
 • Документ
  Шляхи вдосконалення системи спеціально-кримінологічної та індивідуальної протидії злочинам, що посягають на територіальну цілісність, конституційний лад і національну безпеку
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С. 88-96, 2019) Носач, А. В.; Nosach, A. V.
  Розглянуто причини неефективності системи заходів протидії злочинам проти державного суверенітету й територіальної цілісності України. Наголошено на необхідності зміни принципів формування системи державних органів щодо забезпечення національної безпеки, а також добору кадрів на керівні посади суб’єктів спеціальної профілактики злочинів у зазначеній сфері. Визначено найважливіші заходи спеціальної та індивідуальної протидії злочинам, що посягають на територіальну цілісність і державний суверенітет. Відзначено, що стан національної безпеки України, її суверенітету та територіальної цілісності має визначатися реалізацією ідеї національного єднання, блокуванням сепаратистських тенденцій в окремих регіонах, розвитком інтеграційних процесів у країні.
 • Документ
  Поняття та система економічної безпеки: кримінологічний вимір
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С. 97-105, 2019) Сазонов, В. В.; Sazonov, V. V.
  Подано опис і пояснення кримінологічному змісту та системі економічної безпеки держави. У вузькому розумінні її визначено як стан захищеності економічної систем та її інститутів від дії кримінальних і криміногенних факторів. У широкому – як частину національної безпеки, що відображає прийнятний у конкретних історичних умовах рівень ураженості економіки злочинністю, а також допустимий ступінь економікокримінального впливу на політику, право, культуру та довкілля. Система економічної безпеки охоплює дві мережеві зони – внутрішню та зовнішню.
 • Документ
  Загальні фактори відтворення асоціальних явищ
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С.106-113, 2019) Маслова, Н. Г.; Maslova, N. H.
  Проаналізовано загальну проблематику детермінації фонових для злочинності явищ, а також окремих факторів їх відтворення в контексті ситуації в сучасній Україні. This article analyzes the general problem of determination of the background to the phenomena of crime, as well as individual factors of reproduction in the context of the situation in present-day Ukraine. Статья посвящена анализу общей проблематики детерминации фоновых для преступности явлений, а также отдельных факторов их воспроизводства в контексте ситуации в современной Украине.
 • Документ
  Принцип презумпції невинуватості в системі захисту прав і свобод людини
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С.114-120, 2019) Авдєєв, О. О.; Avdeiev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4203-8165; Шевелев, К. Є.; Shevelev, K. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3501-5021
  Розкривається значення одного з найважливіших принципів правосуддя – презумпції невинуватості. Проводиться дослідження походження цього принципу як в історичному, так і в практичному аспектах. Окремо розглядається питання, якою мірою дотримуються основні положення принципу в законодавстві України, і наскільки сучасна дійсність відповідає цим нормам. The authors of the article have revealed the essence of one of the most important principles of justice – presumption of innocence principle. The origin of this principle has been studied both in historical and in practical aspects. The authors have separately considered the issues of the extent to which the basic provisions of the principle are observed in the legislation of Ukraine and how modern reality complies with those norms. Раскрывается значение одного из важнейших принципов правосудия – презумпции невиновности. Проводится исследование происхождения данного принципа как в историческом, так и в практическом аспектах. Отдельно рассмотрены вопросы, до какой степени соблюдены основные положения данного принципа в законодательстве Украины, и насколько современная действительность соответствует тем нормам.
 • Документ
  Віртуальні гроші в розрізі українського законодавства
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С.121-130, 2019) Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388
  Інтернет став невід'ємною частиною сучасного повсякденного життя. Інформація поряд із торгівлею й консультацією стала ще доступнішою через мережу Інтернет. Реалізація товарів, а іноді навіть надання деяких послуг активно переходять на онлайн-обслуговування. Мета цієї статті – встановити, чим є криптовалюта, електроні гроші; знайти шляхи вирішення поставлених перед державою завдань, спираючись на чинне законодавство. Існує декілька варіантів вирішення проблеми: визначення криптовалюти як об'єкта валютного регулювання, включення криптовалюти до переліку об'єктів цивільних правовідносин. Механізм принципово нових товарно-грошових відносин так чи інакше запущено.
 • Документ
  Злочинність і час: онтологія і метафізика кримінологічного аналізу
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С.144-154, 2019) Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794
  У кримінологічних дослідженнях варто розрізняти час фізичний і соціальний, а також мати на увазі, що: а) соціальний час – це місце (часовий вимір) відтворення колективних ідентичностей у сюжетних комбінаціях наративів; б) соціальний простір є багатовимірним у сенсі множинності часових вимірів, які розгортаються у єдиному фізичному часо-просторі та змінюють його; в) злочинність породжується як усередині окремих часових вимірів, як результат внутрішніх протиріч (непорозумінь у буквальному значенні), так і внаслідок міжчасових конфліктів. It is offered to distinguish in criminological studies, between physical and social time, and also to take into account that: a) social time is the place (time dimension) of the reproduction of collective identities in narratives’ meaningful compositions; b) social space is multidimensional in the sense of the multiplicity of time dimensions that unfold in a single physical time-space and change it, c) crime is generated both within certain time dimensions, as a result of internal contradictions (misunderstandings in the literal sense), and as a result of intertemporal conflicts. В криминологических исследованиях предложено различать время физическое и социальное, а также учитывать, что: а) социальное время - это место (временное измерение) воспроизведения коллективных идентичностей в сюжетных композициях нарративов; б) социальное пространство является многомерным в смысле множественности временных измерений, которые разворачиваются в едином физическом времени-пространстве и изменяют его, в) преступность порождается как внутри отдельных временных измерений, как результат внутренних противоречий (недоразумений в буквальном смысле), так и вследствие межвременных конфликтов.
 • Документ
  Щодо змісту поняття та ролі наступності в кримінальному праві
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С.43-52, 2019) Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349
  Розглянуто зміст поняття та ролі наступності в кримінальному праві. Важливість дослідження цього питання полягає в тому, що системний аналіз та вивчення градації історії кримінального права України слугують поглибленню уявлення про розвиток кримінально-правових відносин у цілому в нашій державі. Періоди розвитку українського кримінального права є науково важливими, при цьому вони мають ураховувати типи й форми держави та права в різні історичні часи, особливості кримінально-правових джерел і правових інститутів, а також інші соціально-політичні чинники.
 • Документ
  Нові постулати часу в концепції кримінологічної детермінації
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С. 155-162, 2019) Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258
  Час завдяки своїм активним властивостям вносить в наш світ організуючий початок і тим самим протистоїть звичайному порядку розвитку процесів, що призводить до руйнації організованості і подальшої ентропії. Це вплив часу дуже малий в порівнянні зі звичайним руйнуванням процесів, однак він в природі є всюди і тому є можливість його накопичення. Він зростає обернено пропорційно розміру сукупності.
 • Документ
  Паноптикон vol. II, або Новий Віктимальний Порядок
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С. 163-174, 2019) Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016
  Стаття присвячена аналізу соціального контролю при транзиті суспільства до Нового Віктімальному Порядку. Зроблено висновок, що інституційна структура суспільства перестає бути власне соціальною структурою, але вона не зникає. Цей парадокс пояснюється за допомогою симуляцій. Іронічна симуляція інституційних зразків в соціальних практиках - новий модус існування людини в умовах Нового Віктімального Порядку.
 • Документ
  Чи можна примиритися з близькими родичами та членами сім’ї у разі загибелі потерпілого?
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С.175-184, 2019) Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487
  Стаття присвячена системному дослідженню окремих положень ст. 46, ч. 5 ст. 65, п. 2 ч. 1 ст. 66, ч. 2 ст. 66, ч. 2 ст. 75 КК України, а також ст. ст. 55, 284-288, 468-476 КПК України. Вивчено судову практику, що пов'язана із застосуванням зазначених статей, на цій основі зроблені власні узагальнюючі висновки про можливість примирення з близькими родичами і членами сім'ї потерпілого в разі його загибелі.