Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.98

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 473
 • Item
  Незаконний обіг зброї: методи криміналістичної протидії
  (Організаційно-правове забезпечення національної безпеки в умовах воєнного стану: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кропивницький, 7 лип. 2023 р.). – Кропивницький: ДонДУВС, 2023. – С. 80-83, 2023) Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.
  Досліджено проблематику незаконного обігу зброї та методів криміналістичної протидії їй. Серед методів криміналістичної протидії цим кримінальним правопорушенням виокремлено два напрями діяльності, зокрема: 1) формування концептуальних криміналістичних засад протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним з незаконним обігом зброї; 2) розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення практичної діяльності органів досудового розслідування та дізнання у сфері протидії незаконному обігу зброї.
 • Item
  Сутність і значення криміналістичного дослідження біометричного паспорта
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2018. - Вип. 2, т. 2, ч. 2. - С. 121-127, 2018) Безсонна, Т. Ф.; Bezsonna, T. F.
  Підкреслено, що криміналістичне дослідження біометричного паспорта є складною категорією, з’ясування сутності та значення якої потребує комплексного визначення: змісту та призначення криміналістичної техніки в діяльності правоохоронних органів і судово-експертних установ; поняття, видів і завдань криміналістичних (техніко-криміналістичних) досліджень; ролі та квінтесенції криміналістичних досліджень документів узагалі та таких їх різновидів як паспортів, у тому числі біометричних. Зазначено, що терміном «криміналістичне дослідження біометричного паспорта» водночас позначається підгалузь криміналістичної техніки; окреме криміналістичне вчення; діяльність із техніко-криміналістичного забезпечення дослідження біометричних паспортів; безпосередньо техніко-криміналістичне дослідження документів біометричних паспортів як різновид криміналістичної експертизи. Під криміналістичним дослідженням біометричного паспорта запропоновано розуміти теоретичні положення та рекомендації про застосування системи техніко-криміналістичних засобів, методів і способів для забезпечення та проведення дослідження біометричних паспортів та криміналістичної профілактики їх підроблення. З’ясовано значення криміналістичного дослідження біометричного паспорта.
 • Item
  Solving the Problem of Forensic Identification of a Person’s Appearance Based on Video Materials: an Integrated Approach
  (The Law, State and Telecommunications Review, - 2023. - Vol. 15, № 1, - P. 106-121, 2023) Yukhno, O. O.; Юхно, О. О.; Fedosova, O. V.; Федосова, О. В.; Martovytska, O. V.; Мартовицька, О. В.; Sezonov, V. S.; Сезонов, В. С.; Sezonova, I. K.; Сезонова, І. К.
  Метою даної публікації є комплексне дослідження сучасної техніки та розробок для запису та аналізу даних про злочинця. З’ясовано, що в умовах цифровізації правоохоронні органи можуть отримати доступ до персональних біометричних даних громадян, що, з одного боку, спрощує шукати ймовірного злочинця, а з іншого боку, втручається в приватне життя громадян, порушуючи тим самим закон. Проте сучасні системи безпеки та штучний інтелект, вбудовані камери спостереження, безсумнівно, допомагають розкривати злочини.
 • Item
  Класифікація техніко-криміналістичних засобів, які використовуються під час розслідування злочинів, пов’язаних із порушенням правил безпеки руху або експлуатації транспорту
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. - Вип. 2, ч. 2. - С. 326-330, 2016) Карпенко, Д. О.; Karpenko, D. O.
  У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених і норм чинного законодавства України здійснено класифікацію техніко-криміналістичних засобів, які використовуються під час розслідування злочинів, пов’язаних із порушенням правил безпеки руху або експлуатації транспорту. Під такою класифікацією пропонується розуміти процес поділу техніко-криміналістичних засобів досудового розслідування злочинів, пов’язаних із порушенням правил безпеки руху або експлуатації транспорту, на групи за наперед встановленими критеріями класифікації, які вказують на їхні найсуттєвіші ознаки.
 • Item
  Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування порушень законів і звичаїв війни
  (Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2023. – Вип. 2 (31). – С. 11-24, 2023) Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.
  Розглянуто актуальні питання розслідування порушень законів і звичаїв війни, що потребує застосування криміналістичної техніки. Автор мав на меті (за допомогою формально-логічного та системно-структурного методів): визначити чинники, які впливають на техніко-криміналістичне забезпечення розслідування порушень законів і звичаїв війни; схарактеризувати техніко-криміналістичні засоби відповідно до конкретних ситуацій досліджуваних злочинів; надати практичні рекомендації із використання видів і засобів криміналістичної техніки в цих ситуаціях. Зауважено, що техніко-криміналістичне забезпечення розслідування порушень законів і звичаїв війни обумовлено кримінально-правовими та криміналістичними аспектами. Обґрунтовано, що огляд місця події (як важливе джерело доказів) на окупованих і деокупованих територіях має свої особливості (через небезпеку територій, де ведуться активні бойові дії; фізичну неможливість здійснити слідчі (розшукові) дії і/або затримати винних осіб тощо): зокрема, важливого значення у цьому разі набувають техніко-криміналістичні засоби дослідження цифрових слідів. Доведено необхідність під час розслідування порушень законів і звичаїв війни убезпечити працівників правоохоронних органів засобами захисту й відрядити їм на допомогу фахівців у галузі вибухотехніки, геномного аналізу, криміналістичної 3D-реконструкції, профілювання довкілля та ін. Використовувані для таких розслідувань криміналістичні обліки (зокрема, мультимодальні), потребують удосконалення із застосуванням новітнього іноземного досвіду, що сприятиме виявленню максимальної кількості джерел доказової інформації та підвищить оперативність і якість її отримання.
 • Item
  Характеристика типових способів вчинення вбивств, передбачених п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2017. - Вип. 6, т. 4. - С. 127-132, 2017) Невгад, В. В.; Nevhad, V. V.
  Визначено, що спосіб злочину для даного виду вбивств, передбачених п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України може містити як всі структурні елементи, тобто дії щодо підготовки, вчинення та приховування злочину, так і може бути усіченим. Доведено, що повноструктурні способи досліджуваного виду вбивства характерні для злочинів, вчинених на замовлення та у співучасті. Простий спосіб вчинення досліджуваного виду вбивства характерний для випадків спонтанного виникнення умислу на вчинення вбивства.
 • Item
  Особливості огляду місця події під час розслідування умисних вбивств малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2017. - Вип. 6, т. 4. - С. 116-121, 2017) Ганжа, Т. В.; Hanzha , T. V.
  У статті розглянуто організаційні й тактичні особливості проведення огляду місця події під час досудового розслідування умисних вбивств малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності. Наведено типові місця реалізації такого роду злочинного умислу. Виокремлено особливості підготовчого, а також специфіку тактики робочого етапів зазначеної слідчої (розшукової) дії. Висвітлено зміст та засади фахової діяльності щодо техніко-криміналістичного забезпечення огляду місця події у кримінальних провадженнях відзначеної категорії.
 • Item
  Отримання криміналістично значущої інформації шляхом аналізу відкритих інтернет-джерел
  (Правовий часопис Донбасу. - 2020. - № 4(73). - С. 144-155, 2020) Одерій, О. В.; Oderii , O. V.; Кожевніков, О. А.; Kozhevnikov, O. A.
  Протидія злочинним проявам у сучасних реаліях потребує своєчасного та ефективного криміналістичного забезпечення розкриття і розслідування злочинів. Ця мета реалізуєтьсязавдяки всебічному використанню досягнень сучасної науки й техніки, практичному опануванню новітніх технологій. У статті розглянуто технологію OSINT (Open source intelligence), яка являє собою розвідку на основі відкритих джерел. На підставі проведеного аналізу доведено, що вона може бути успішно використана правоохоронними органами для вирішення специфічних криміналістичних завдань. Наведено приклади застосування онлайн-сервісів з пошуку осіб, зафіксованих на фото- або відеозображеннях за антропометричними даними. Визначено шляхи використання отриманої медійної інформації як доказу в кримінальних провадженнях.
 • Item
  Наукові основи та класифікація джерел криміналістичної інформації
  (Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика. - 2023. - № 1(5). - С. 31-37, 2023) Кожевніков, О. А.; Kozhevnikov, O. A.
  Статтю присвячено дослідженню наукових основ і класифікації джерел криміналістичної інформації. Автором проведено аналіз наукових публікацій відповідного тематичного змісту і розглянуто визначення, що наводять різні автори для термінів «інформація», «криміналістична інформація», «криміналістично значуща інформація». На підставі зібраних фактів здійснено узагальнення отриманих відомостей про сутність криміналістичної інформації, сформовано авторське визначення цього терміну. Окремо у статті досліджено проблему класифікації джерел криміналістичної інформації шляхом розгляду та опрацювання вже наявних варіантів та побудови на їхній основі власної системи. Запропоновано впорядкувати джерела криміналістичної інформації за критерієм форми застосування спеціальних знань обізнаної особи, яка вивчає певні об’єкти, явища та процеси як носії інформації про подію, що розслідується. Наведено приклади використання різних джерел криміналістичної інформації під час розслідування злочинів. Результати дослідження можуть бути корисними для судових експертів, спеціалістів-криміналістів, оперативних працівників, слідчих, прокурорів, суддів та інших працівників правоохоронних органів.
 • Item
  Тактика планування розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків
  (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 4. - С. 287-293, 2013) Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.
  Здійснено аналіз тактики планування розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків. Досліджено взаємозв’язки між плануванням та організацією розслідування злочинів.
 • Item
  Принципи та завдання побудови методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності
  (Юридичний науковий електронний журнал. - 2014. - № 6. - С. 217-220, 2014) Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.
  Аргументовано необхідність розробки нових криміналістичних методик у якості інструментарію у боротьбі зі злочинністю. Зазначено завдання побудови криміналістичної методики в цілому та методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності зокрема. Проаналізовано наукові підходи щодо визначення принципів формування криміналістичних методик і запропоновано принципи побудови методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності.
 • Item
  Час, місце, обстановка та типові сліди ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
  (Прикарпатський юридичний вісник. - 2017. - Вип. 1(16), т. 5, ч. 1. - С. 118-122, 2017) Беззубенко, М. В.; Bezzubenko, M. V.
  У статті досліджено час, місце, обстановка та типові сліди ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування як елементів криміналістичної характеристики злочинів ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Визначено, що час є однією із основних елементів, оскільки дозволяє встановити часові зв’язки між злочинними діяннями. Наголошено на важливості встановлення місця, обстановки та типових слідів злочину.
 • Item
  Класифікація джерел криміналістичної інформації (окремий аспект)
  (Актуальні питання кримінального провадження у сучасних умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 31 трав. 2023 р.). – Одеса, 2023. – С. 126-131, 2023) Кожевніков, О. А.; Kozhevnikov, O. A.
  Порушено проблему класифікації джерел криміналістичної інформації.
 • Item
  Актуальні проблеми криміналістики, судової експертизи та кримінального процесу в умовах сьогодення
  (Актуальність та особливості наукових досліджень в умовах воєнного стану : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. з нагоди відзначення Дня науки – 2023 в Україні (м. Київ, 23 трав. 2023 р.). – Київ, 2023. – С. 84-85, 2023) Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; Лішневець, М. І.; Lishnevets, M. I.
  Розглянуто сучасні виклики в судово-медичних науках, криміналістиці та кримінальному процесі, що набувають особливої актуальності в умовах воєнного стану.
 • Item
  До питання визначення структури криміналістичної методики розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з рейдерством
  (Актуальність та особливості наукових досліджень в умовах воєнного стану : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. з нагоди відзначення Дня науки – 2023 в Україні (м. Київ, 23 трав. 2023 р.). – Київ, 2023. – С. 59-62, 2023) Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.
  У тезах доповіді розкрито структуру криміналістичної методики розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з рейдерством.
 • Item
  Організаційні засади ДНК-ідентифікації загиблих унаслідок надзвичайних подій із масовими жертвами
  (Криміналістичний вісник. – 2023. – № 1 (39). – С. 29-38, 2023) Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.
  Мета статті – визначити на підставі аналізу й узагальнення наукових підходів і практичних рекомендацій щодо ідентифікації жертв катастроф основні принципи організації роботи щодо застосування технологій ДНК-аналізу для встановлення особи загиблих унаслідок надзвичайних подій із масовими жертвами. Методологія. Методологічну основу цього дослідження становлять методи порівняльного аналізу, синтезу, індукції та дедукції, абстрагування, пояснення, мисленого експерименту, а також системно-структурний підхід до розгляду процесу ДНК-ідентифікації жертв катастрофи як цілісної множини взаємопов’язаних елементів єдиної операційної системи. Наукова новизна. Уперше в Україні на підставі аналізу й узагальнення змісту керівних документів і науково-методичних рекомендацій із проблематики ідентифікації жертв катастроф визначено та схарактеризовано основні організаційні засади ДНК-ідентифікації загиблих унаслідок надзвичайних подій із масовими жертвами. Висновки. Констатовано, що у зв’язку з масштабною російською агресією проти України, яка призвела до численних людських жертв, набула надзвичайного загострення проблематика ідентифікації загиблих із використанням технологій криміналістичного ДНК-аналізу. Ефективність відповідних процесів значною мірою залежить від належної організації процедур одержання посмертних і еталонних зразків, проведення ДНК-аналізу та порівняння отриманих результатів. У сучасний період для України в питаннях ДНК-ідентифікації жертв війни корисним може бути досвід зарубіжних країн і міжнародних організацій щодо ідентифікації жертв катастроф (DVI), відображений у відповідних керівних документах і рекомендаціях Інтерполу, Міністерства юстиції США, Міжнародного товариства судової генетики (ISFG) і наукових колективів, які узагальнювали й аналізували таку практику. Основними організаційними засадами ДНК-ідентифікації загиблих унаслідок надзвичайних подій (катастроф) із масовими людськими жертвами убачаються: законність – неухильне дотримання вимог чинного законодавства щодо одержання біологічних зразків, поводження з ними, меж допустимого молекулярно-генетичного дослідження, захисту генетичної інформації від розголошення, зберігання біологічного матеріалу та генетичної інформації; стратегічне планування – визначення єдиної стратегії процесу і процедур ДНК-ідентифікації; централізація та координація – визначення єдиного центру управління процесом ДНК-ідентифікації, керівників (координаторів) робочих груп за окремими напрямами, забезпечення постійного зв’язку між ними та узгодження зусиль; матеріально-технічне забезпечення – достатній рівень фінансування, залучення адекватної кількості лабораторій судової генетики та використання сумісного обладнання; кадрове забезпечення – залучення до роботи достатньої кількості кваліфікованого персоналу (фахівців у галузі судової біології та інших осіб, навчених користуватися відповідними засобами та методами); забезпечення якості – суворе дотримання методичних вимог і стандартів на всіх етапах ДНК-ідентифікації.
 • Item
  Особливості техніко-криміналістичного забезпечення розслідування вбивств, учинених у зв’язку з домашнім насильством
  (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 578-581, 2023) Шаповал, К. А.; Shapoval, K. A.
  Зазначено, що техніко-криміналістичне забезпечення розслідування вбивств, учинених у зв’язку з домашнім насильством, слід розуміти як систему правових, наукових, організаційних заходів з розробки, упровадження та практичного використання техніко-криміналістичних засобів і наукових методів, спрямованих на створення умов задля швидкого й ефективного вирішення техніко-криміналістичних завдань.
 • Item
  Особливості класифікації слідів під час заподіяння необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження
  (Legea și viața. – 2023. – Ediție specială. – P. 173-176, 2023) Пензєва, К. М.; Penzieva, К. М.
  Встановлено слідову картину, типову для заподіяння необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження. Виокремлено в різні категорії тілесні ушкодження, біологічні сліди, криміналістичні сліди, до складу яких віднесені зміни в речовій обстановці, сліди-відображення, предмети-речові докази, документи, мікрообʼєкти, запахові, звуковіта ідеальні сліди. Окремо розглянуто сліди в залежності від стадій кримінального правопорушення.
 • Item
  Судова балістика: поняття, об’єкти, завдання
  (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. –  С. 101-103, 2023) Василенко, Н. С.; Vasylenko, N. S.
  Визначено, що на теперішній час практично неможливо уявити організацію розкриття та розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вогнепальної зброї, без використання криміналістичних знань в галузі судової балістики. Вчинення злочинних дій із застосуванням вогнепальної зброї зумовлює безперервний розвиток та вдосконалення досліджень в галузі судової балістики.
 • Item
  Проблемні питання формування криміналістичної характеристики злочинів у наукових дослідженнях учених
  (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 188-190, 2021) Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; Ушакова, М. В.; Ushakova, M. V.
  Визначено, що на сьогодні більшість вітчизняних вчених дотримуються загальної наукової позиції про криміналістичну характеристику кримінальних правопорушень (злочинів) як практично значущу наукову категорію, що є невід’ємною складовою частиною окремих методик розслідування.