Право і безпека, 2009, № 3

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 22
 • Документ
  Проблеми та перспективи ефективного використання транспортних машин в Україні
  (Право і безпека. - 2009. - № 3. - С. 170-173, 2009) Лемешко, О. М.; Lemeshko, O. M.; Сазонов, О. Г.; Sazonov, O. H.
  Розглянуто проблему та перспективи використання пального на автомобільному транспорті. Здійснено аналіз споживання автомобілями пального. Визначено концептуальний шлях розвитку національного автомобілебудування, адекватний сучасним екологічним, економічним і антропогенним уявленням. Рассмотрена проблема и перспективы использования топлива на автомобильном транспорте. Выполнен анализ потребления автомобилями топлива. Определен концептуальный путь развития национального автомобилестроения, адекватный современным экологическим, экономическим и антропогенным представлениям. The problem and some perspectives of fuel usage in vehicles are researched in the article. Fuel consumption by vehicles is analyzed. The conceptual way of national vehicle industry development which is appropriate to modern ecological, economical and anthropogenic ideas is defined.
 • Документ
  Використання методів імітаційного моделювання в діяльності органів внутрішніх справ
  (Право і безпека. - 2009. - № 3. - С. 166-169, 2009) Лановий, О. Ф.; Lanovyi, O. F.
  Розглянуто питання щодо застосування методів імітаційного моделювання для побудови та дослідження складних динамічних систем з визначеною ієрархією. Визначено, що застосування ієрархічного керування елементами моделі дозволяє підвищити швидкість та якість досягнення кінцевої мети керування системою, підтримки прийняття управлінських рішень за рахунок зменшення кількості проміжних результатів. Рассмотрен вопрос о применении методов имитационного моделирования для построения и исследовании сложных динамических систем с определенной иерархией. Указано, что использование средств иерархичного управления элементами модели позволит повысить скорость и улучшить качество получения конечных результатов управления системой, поддержки принятия управленческих решений за счет сокращения количества промежуточных результатов. The problems of implementing methods of simulate modelling for construction and research of difficult dynamic systems with certain hierarchy are considered in the article. The means of simulate modeling use on the basis of hierarchy will allow to raise the speed and quality reception for the end-results for maintenance support of administrative decisions making.
 • Документ
  Оцінка ефективності обслуговування користувача в інформаційній мережі
  (Право і безпека. - 2009. - № 3. - С. 164-166, 2009) Єрохін, А. Л.; Yerokhin, A. L.; Турута, О. П.; Turuta, O. P.
  Запропоновано метод оцінювання ефективності наданого доступу до інформаційної мережі з точки зору користувача, його суб’єктивного уявлення. Розроблено функцію оцінки конкретного доступу. Вказано, що використання такої функції дозволяє встановити зв’язок між потребою користувача та об’єктивними характеристиками каналу зв’язку. Предлагается метод оценки эффективности предоставленного доступа к информационной сети с точки зрения пользователя, его субъективного представления. Разработана функция оценки конкретного доступа. Указано, что использование такой функции позволяет установить связь между потребностью пользователя и объективными характеристиками канала связи. The author offers a method of evaluation access to the information network for a user, its subjective viewpoint. Offered evaluation function is given access. Using such function allows to link user’s needs and the objective characteristics of communication channel. The above mentioned problem solving is actual in further work.
 • Документ
  Історично-правовий аспект розвитку візуального спостереження
  (Право і Безпека. - 2009. - № 3. - С. 57-60, 2009) Шендрик, В. В.; Shendrik, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8967-7223
  Визначено історичний аспект становлення та розвитку візуального спостереження, як метода оперативно-розшукової діяльності. Рассмотрен исторический аспект становления и развития визуального наблюдения, как метода оперативно- розыскной деятельности. Historical aspect of visual surveillance formation and development as the method of operative and search activity is considered.
 • Документ
  Контрольна діяльність місцевих державних адміністрацій у галузі забезпечення законності та правопорядку
  (Право і безпека. - 2009. - № 3. - С. 49-53, 2009) Стороженко, С. М.; Storozhenko, S. M.
  Досліджено сутність контрольної діяльності місцевих державних адміністрацій у галузі забезпечення законності і правопорядку на місцевому рівні. На підставі аналізу наукових точок зору та відповідних нормативно-правових актів розроблено авторське бачення контрольної діяльності останніх та шляхи її удосконалення. Исследована сущность контрольной деятельности местных государственных администраций в сфере обеспечения законности и правопорядка на местном уровне. На основе анализа научных точек зрения и соответствующих нормативно-правовых актов разработано авторское видение контрольной деятельности последних и пути её усовершенствования. The essence of local state administrations’ control activity in the sphere of legality and law order guaranteeing on local level is researched. The author’s view of control activity and ways of its improvement is eleborated on the basis of scientific viewpoints and proper normative and legal acts’ analysis...