Право і безпека, 2009, № 3

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 22
 • Документ
  Проблеми та перспективи ефективного використання транспортних машин в Україні
  (Право і безпека. - 2009. - № 3. - С. 170-173, 2009) Лемешко, О. М.; Lemeshko, O. M.; Сазонов, О. Г.; Sazonov, O. H.
  Розглянуто проблему та перспективи використання пального на автомобільному транспорті. Здійснено аналіз споживання автомобілями пального. Визначено концептуальний шлях розвитку національного автомобілебудування, адекватний сучасним екологічним, економічним і антропогенним уявленням. Рассмотрена проблема и перспективы использования топлива на автомобильном транспорте. Выполнен анализ потребления автомобилями топлива. Определен концептуальный путь развития национального автомобилестроения, адекватный современным экологическим, экономическим и антропогенным представлениям. The problem and some perspectives of fuel usage in vehicles are researched in the article. Fuel consumption by vehicles is analyzed. The conceptual way of national vehicle industry development which is appropriate to modern ecological, economical and anthropogenic ideas is defined.
 • Документ
  Використання методів імітаційного моделювання в діяльності органів внутрішніх справ
  (Право і безпека. - 2009. - № 3. - С. 166-169, 2009) Лановий, О. Ф.; Lanovyi, O. F.
  Розглянуто питання щодо застосування методів імітаційного моделювання для побудови та дослідження складних динамічних систем з визначеною ієрархією. Визначено, що застосування ієрархічного керування елементами моделі дозволяє підвищити швидкість та якість досягнення кінцевої мети керування системою, підтримки прийняття управлінських рішень за рахунок зменшення кількості проміжних результатів. Рассмотрен вопрос о применении методов имитационного моделирования для построения и исследовании сложных динамических систем с определенной иерархией. Указано, что использование средств иерархичного управления элементами модели позволит повысить скорость и улучшить качество получения конечных результатов управления системой, поддержки принятия управленческих решений за счет сокращения количества промежуточных результатов. The problems of implementing methods of simulate modelling for construction and research of difficult dynamic systems with certain hierarchy are considered in the article. The means of simulate modeling use on the basis of hierarchy will allow to raise the speed and quality reception for the end-results for maintenance support of administrative decisions making.
 • Документ
  Оцінка ефективності обслуговування користувача в інформаційній мережі
  (Право і безпека. - 2009. - № 3. - С. 164-166, 2009) Єрохін, А. Л.; Yerokhin, A. L.; Турута, О. П.; Turuta, O. P.
  Запропоновано метод оцінювання ефективності наданого доступу до інформаційної мережі з точки зору користувача, його суб’єктивного уявлення. Розроблено функцію оцінки конкретного доступу. Вказано, що використання такої функції дозволяє встановити зв’язок між потребою користувача та об’єктивними характеристиками каналу зв’язку. Предлагается метод оценки эффективности предоставленного доступа к информационной сети с точки зрения пользователя, его субъективного представления. Разработана функция оценки конкретного доступа. Указано, что использование такой функции позволяет установить связь между потребностью пользователя и объективными характеристиками канала связи. The author offers a method of evaluation access to the information network for a user, its subjective viewpoint. Offered evaluation function is given access. Using such function allows to link user’s needs and the objective characteristics of communication channel. The above mentioned problem solving is actual in further work.
 • Документ
  Історично-правовий аспект розвитку візуального спостереження
  (Право і Безпека. - 2009. - № 3. - С. 57-60, 2009) Шендрик, В. В.; Shendrik, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8967-7223
  Визначено історичний аспект становлення та розвитку візуального спостереження, як метода оперативно-розшукової діяльності. Рассмотрен исторический аспект становления и развития визуального наблюдения, как метода оперативно- розыскной деятельности. Historical aspect of visual surveillance formation and development as the method of operative and search activity is considered.
 • Документ
  Контрольна діяльність місцевих державних адміністрацій у галузі забезпечення законності та правопорядку
  (Право і безпека. - 2009. - № 3. - С. 49-53, 2009) Стороженко, С. М.; Storozhenko, S. M.
  Досліджено сутність контрольної діяльності місцевих державних адміністрацій у галузі забезпечення законності і правопорядку на місцевому рівні. На підставі аналізу наукових точок зору та відповідних нормативно-правових актів розроблено авторське бачення контрольної діяльності останніх та шляхи її удосконалення. Исследована сущность контрольной деятельности местных государственных администраций в сфере обеспечения законности и правопорядка на местном уровне. На основе анализа научных точек зрения и соответствующих нормативно-правовых актов разработано авторское видение контрольной деятельности последних и пути её усовершенствования. The essence of local state administrations’ control activity in the sphere of legality and law order guaranteeing on local level is researched. The author’s view of control activity and ways of its improvement is eleborated on the basis of scientific viewpoints and proper normative and legal acts’ analysis...
 • Документ
  Судовий прецедент та його значення в процесі заповнення прогалин у законодавстві
  (Право і безпека. - 2009. - № 3. - С. 45-49, 2009) Погрібний, І. М.; Pohribnyi, I. M.; Матат, Ю. І.; Matat, Yu. I.
  Досліджено юридичну природу судового прецеденту, його роль у процесі правозастосування. Розглянуто питання щодо можливості заповнення прогалин як однієї з недосконалостей права за допомогою прецеденту. Зроблено висновки стосовно необхідності виокремлення прецеденту правозастосування, що є відмінним за своєю юридичною природою та значенням. Исследуется юридическая природа судебного прецедента, а также его роль в процессе правоприменения. Рассмотрен вопрос относительно возможности заполнения пробелов в законодательстве с помощью прецедента. Сделаны выводы относительно необходимости выделения прецедента правоприменения, который имеет ряд отличных признаков по своей юридической природе и значению. Legal nature of judicial precedent and also its role in law enforcement process are researched in this article. The problem regarding the possibility of gaps filling in legislation with the help of a precedent is considered. Some conclusions about necessity of law-enforcement precedent separation which has a number of distinguishing features by its legal nature and value are made.
 • Документ
  Интеллектуальная элита Украины в условиях современных цивилизационных изменений: базовые характеристики
  (2009) Михайлева, Е. Г.; Mykhaileva, E. H.
  Висвітлено базові характеристики інтелектуальної еліти України. Виділено ряд тенденцій у розвитку вітчизняної інтелектуальної еліти: кристалізація її як групи, що стикається із проблемами її виокремлення із груп-донорів; домінування в сприйнятті інтелектуальної еліти суб’єктивних характеристик; прихильність до постмодерністських цінностей і використання ресурсів постіндустріального суспільства в процесі структурування; несуперечливість ідентифікації тощо. Освещены базовые характеристики интеллектуальной элиты Украины. Выделен ряд тенденций в развитии отечественной интеллектуальной элиты: кристаллизация ее как группы, сочетающаяся с проблемами ее выделения из групп-доноров; доминирование в восприятии интеллектуальной элиты субъективных характеристик; приверженность постмодернистским ценностям и использование ресурсов постиндустриального общества в процессе структурирования; непротиворечивость идентификации и др. Basic characters of intellectual elite of Ukraine are described. A number of following trends in the development of domestic intellectual elite is marked out. These trends are: crystallization of this elite as a group that is combined with the problems of its recruitment from the group-donors; domination of subjective characters in the process of intellectual elite’s perception; adherence to postmodern values and usage of post-industrial society’s resources in the process of structuring; consistency of identification and others.
 • Документ
  Традиції в органах внутрішніх справ з огляду на їх багаторівневу функціональність
  Свєженцева, Ю. О.
  Визначено, що соціальні функції/дисфункції традицій в органах внутрішніх справ можуть неоднаково проявлятися на різних рівнях соціальної системи: мікрорівні (на рівні практичних підрозділів та служб), мезорівні (соціальної підсистеми, ОВС), макрорівні (суспільства в цілому). Цей факт покладено в основу типологічного аналізу традицій в ОВС у контексті ефективного функціонування та розвитку правоохоронної системи України. Особливу увагу приділено дисфункціональним автентичним традиціям, що мають загрозливий характер для системи ОВС та українського суспільства. Определено, что социальные функции/ дисфункции традиций в органах внутренних дел могут неодинаково проявляться на разных уровнях социальной системы: микроуровне (на уровне практических подразделений и служб), мезоуровне (социальной подсистемы, ОВД), макроуровне (общества в целом). Этот факт положен в основу типологического анализа традиций в ОВД в контексте эффективного функционирования и развития правоохранительной системы Украины. Особое внимание было уделено дисфункциональным аутентичным традициям, которые носят угрожающий характер для системы ОВС и украинского общества. It is determined that social functions/dysfunctions of traditions in internal affairs bodies may differently become apparent on different levels of social system: micro level (the level of practical units and services), intermediate level (social subsystem, internal affairs bodies in the whole) and macro level (society in the whole). This fact was the basic for typological analysis of traditions in internal affairs bodies in the context of effective functioning and development of Ukrainian law enforcement system. Special attention was paid to dysfunctional authentic traditions which threaten to internal affairs bodies’ system and Ukrainian society.
 • Документ
  Теорія рівноваги і самоорганізації систем О. О. Богданова та М. І. Бухаріна
  (Право і безпека. - 2009. - № 3. - С. 117-120, 2009) Дубровський, І. М.; Dubrovskyi, I. M.
  Розглянуто розроблену на початку XX ст. О. О. Богдановим та М. І. Бухаріним і маловідому сьогодні теорію рухливої рівноваги, в якій уперше сформульовані основні положення системного підходу і теорії самоорганізації систем. Вказано, що виступаючи теоретичною основою сучасної концепції стійкого розвитку, вона є важливим інформаційним джерелом для її подальшого поглиблення і вдосконалення. Рассмотрена разработанная в начале XX в. А. А. Богдановым и Н. И. Бухариным и малоизвестная сегодня теория подвижного равновесия, в которой впервые сформулированы основные положения системного подхода и теории самоорганизации систем. Указано. что выступая теоретической основой нынешней концепции устойчивого развития, она служит важным информационным источником для ее дальнейшего углубления и совершенствования. Nowadays little-known «Theory of dynamic equilibrium», elaborated in the beginning of XX century by A. A. Bogdanov and N. I. Buharyn, is considered in the article. They formulated the basic tenets of the theory of self-organizing systems for the first time. The theory of dynamic equilibrium like a foundation of modern Concepts of Sustainable Development is an important information source for its further deepening and improvement.
 • Документ
  Завдання відомчої соціології в системі МВС України
  (Право і безпека. - 2009. - № 3. - С. 113-117, 2009) Рущенко, І. П.; Rushchenko, I. P.
  Розглянуто чотири актуальні напрямки, на яких доцільно зосереджуватися соціологам, що працюють у системі МВС України: 1) вивчення громадської думки щодо діяльності органів внутрішніх справ; 2) дослідження реальної ситуації у сфері дотримання законності та забезпеченні прав людини; 3) аналіз ситуації з правопорядком, проведення віктимологічних досліджень; 4) розробка соціальних технологій як у сфері взаємодії представників міліції з різними категоріями населення, так і щодо роботи з персоналом в ОВС. Рассмотрены четыре актуальные направления, на которых целесообразно сосредотачивать свои усилия социологам, которые работают в системе МВД Украины: 1) изучение общественного мнения о деятельности органов внутренних дел; 2) изучение реальной ситуации в сфере соблюдения законности и обеспечения прав человека; 3) анализ ситуации с правопорядком, проведение виктимологических исследований; 4) разработка социальных технологий как в сфере взаимодействия представителей милиции с различными категориями населения, так и в отношении персонала ОВД. Four important directions, urgent for sociologists who work in the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine are observed. They are: 1) examination of public opinion about internal affairs bodies of Ukraine activity; 2) investigation of real situation in the sphere of maintaining law and guaranteeing human rights; 3) analysis of criminal situation, victimologic researches; 4) development of social technologies as in the sphere of community policing, as regarding internal affairs bodies’ personnel.
 • Документ
  Правові принципи інформаційного суверенітету
  (Право і безпека. - 2009. - № 3. - С. 34-38, 2009) Супрун, В. М.; Suprun, V. M.
  Досліджено зміст принципів права у теорії права. Встановлено та обґрунтовано правові принципи інформаційного суверенітету: законність; суверенна рівність держав; невтручання у внутрішні справи держави в інформаційній сфері; принцип адекватної поінформованості держав; принцип формування системи інформаційного суверенітету як складової частини загальної системи національної безпеки країни; принцип відкритості інформації про діяльність суб’єктів забезпечення інформаційного суверенітету, яка не становить державної таємниці. Исследовано содержание принципов права в теории права. Установлено и обосновано правовые принципы информационного суверенитета: законность; суверенное равенство государств; невмешательство во внутренние дела государства в информационной сфере; принцип адекватной информированности государств; принцип формирования системы информационного суверенитета как составляющей общей системы национальной безопасности страны; открытости информации о деятельности субъектов обеспечения информационного суверенитета, которая не является государственной тайной. The content of legal principles in the theory of law is researched. Such legal principles of informative sovereignty as: legality; sovereign equality of countries; non-interference in internal affairs of a country in informative sphere; principle of the adequate information awareness of countries; principle of forming informative sovereignty system, as a component of national safety system of any country; the transparency of information about activity of informative sovereignty securing subjects, which is not a state secret are esablished and proved.
 • Документ
  Щодо правового врегулювання кадрових питань у діяльності державної судової адміністрації України
  (Право і безпека. - 2009. - № 3. - С. 29-33, 2009) Красноборов, О. В.; Krasnoborov, O. V.
  Проаналізовано нормативні акти діяльності Державної судової адміністрації України в частині призначення на посади Голови Державної судової адміністрації України, його заступників та начальників територіальних управлінь. Запропоновано шляхи заповнення правових прогалин у даному напрямку діяльності. Проанализированы нормативные акты деятельности Государственной судебной администрации Украины в части назначения на должности Главы Государственной судебной администрации Украины, его заместителей и начальников территориальных управлений. Предложены пути заполнения правовых пробелов в данном направлении деятельности. Normative acts of activity of State court administration of Ukraine in part of assigning for positions of Head of State court administration of Ukraine, its deputies and chiefs of territorial managements are analyzed. The ways of decision of legal blanks in this direction of activity are offered.
 • Документ
  Стан та перспективи удосконалення нормативно-правового забезпечення євроінтеграційних процесів органами виконавчої влади
  (Право і Безпека. - 2009. - № 3. - С. 8-13, 2009) Пономаренко, Є. В.; Ponomarenko, Ye. V.
  Досліджено сутність понять «адаптація законодавства», «гармонізація законодавства» та «уніфікація законодавства» України до законодавства ЄС. Вироблено авторський підхід до встановлення співвідношення названих дефініцій. Проаналізовано проблеми адаптації до законодавства ЄС «вторинного законодавства», а також завдання органів виконавчої влади України у цій сфері. Исследована сущность понятий «адаптация законодательства», «гармонизация законодательства», «унификация законодательства» Украины к законодательству ЕС. Выработан авторский подход к установлению соотношения названых дефиниций. Проанализированы проблемы адаптации к законодательству ЕС «вторичного законодательства», а также задания органов исполнительной власти Украины в этой сфере. The essence of definitions «adaptation of legislation», «harmonization of legislation» and «unification of legislation» of Ukraine comparing with European Union’s legislation is researched. The author’s approach to determination of correlation of such definitions is worked out. The problems of adaptation to EU’s legislation of «secondary legislation» and tasks of executive agencies of Ukraine in this sphere are analyzed.
 • Документ
  Організаційно-правові форми міждержавного співробітництва поліцейських органів країн Європейського Союзу (Загальнотеоретичний аспект)
  (Право і Безпека. - 2009. - № 3. - С. 14-18, 2009) Передерій, О. С.; Perederii, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4898-876X
  На основі теоретичного аналізу положень базових актів Європейського Союзу розкрито сутність основних організаційно-правових форм співробітництва поліцейських органів держав-членів співдружності. На основе теоретического анализа положений базовых актов Европейского Союза раскрыта сущность основных организационно-правовых форм сотрудничества полицейских органов государств-членов содружества. On the basis of theoretical analysis of the European Union fundamental acts the essence of the the main organizational and legal forms of cooperation between the Commonwealth countries’ police bodies is presented in this article.
 • Документ
  Сучасні правові проблеми формування антикорупційного бюро
  (Право і Безпека. - 2009. - № 3. - С. 5-8, 2009) Грищенко, М. В.; Hryshchenko, M. V.
  Проаналізовано існуючі проблеми протидії корупції в державі, що виникають із неузгодженості правової системи відповідних суб’єктів. Акцентовано увагу на необхідності створення антикорупційного бюро. Проанализованы существующие проблемы противодействия коррупции в государстве, возникающие из-за рассогласованности правовой системы соответствующих субъектов. Акцентируется внимание на необходимости создания антикоррупционного бюро. Existing problems of corruption counteraction in the state, which appear because of legal system’s dismatch of corresponding subjects are analyzed in the article. Special attention is paid to the necessity of Anticorruption Bureau creation.
 • Документ
  Підстави припинення трудових правовідносин із суддями
  (Право і Безпека. - 2009. - № 3. - С. 74-77, 2009) Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.
  Досліджено підстави припинення трудових правовідносин із суддями. Обґрунтовано висновок щодо необхідності доповнення переліку підстав припинення повноважень суддів окремими підставами, які встановлені для державних службовців. Исследованы основания прекращения трудовых правоотношений с судьями. Обосновывается вывод про необходимость дополнения перечня оснований прекращения полномочий судей отдельными основаниями, установленными для государственных служащих. The article is devoted to the research of grounds for cessation of labour legal relations with judges. The conclusion about necessity to add the list of grounds for cessation of labour legal relations with judges by separate grounds established for state officials is proved.
 • Документ
  Форма договору про оплатне надання юридичних послуг
  (Право і Безпека. - 2009. - № 3. - С. 104-106, 2009) Ярошевська, Г. М.; Yaroshevska, H. M.
  Розглянуто питання форми договору про оплатне надання юридичних послуг. Розгляд цього питання обумовлено відсутністю належної законодавчої регламентації цього питання, що породжує цілу низку проблем на практиці. Доведено, що договір про оплатне надання юридичної послуги має укладатися у простій письмовій формі. Рассмотрен вопрос формы договора о возмездном предоставлении юридических услуг. Рассмотрение этого вопроса обусловлено отсутствием надлежащей регламентации данного вида договора, что обуславливает целый ряд проблем на практике. Доказано, что договор о возмездном оказании юридических услуг должен заключаться в простой письменной форме. This article is devoted to the issue of a contract form about paid rendering of legal services. The consideration of this problem is caused by the absence of the appropriate regulation of the contract of such kind that resulted in numeral problems in practice. The author proves that the contract about paid rendering of legal services should be concluded in a simple written form.
 • Документ
  Окремі проблеми застосування законодавчих положень про докази в цивільному процесі
  (Право і Безпека. - 2009. - № 3. - С. 100-103, 2009) Марченко, Р. В.; Marchenko, R. V.
  Розглянуто проблеми інституту доказів в цивільному процесі. На підставі аналізу норм законодавства та теоретичних положень автором запропоновано виключити з переліку засобів доказування пояснення сторін, третіх осіб, їх представників, допитаних як свідків, натомість передбачити такий засіб доказування, як пояснення осіб, які беруть участь у справі, а також визнати звуко-і відеозаписи окремим видом доказів. Рассмотрены проблемы института доказательств в гражданском процессе. На основе анализа норм законодательства и теоретических положений автором предложено исключить из перечня средств доказывания пояснения сторон, третьих лиц, их представителей, допрошенных в качестве свидетелей, и вместо этого предусмотреть такое средство доказывания, как пояснения лиц, участвующих в деле, а также признать звуко- и видеозаписи отдельным видом доказательств. The problems of evidence institution in civil procedure are researched in this article. On the basis of legislative norms and theoretical positions’ analysis the author offers to exclude explanations of parties, third persons, their representatives interrogated as witnesses from the list of evidence. Instead of this the author offers to provide such mean of evidence as explanation of persons participating in a trial, and also to acknowledge sound- and videotape recordings as a separate type of evidence.
 • Документ
  Проблеми правового регулювання парламентського контролю за формуванням державного бюджету України
  (Право і Безпека. - 2009. - № 3. - С. 96-99, 2009) Стародубова, О. А.; Starodubova, O. A.
  Визначено, що повноваження Верховної Ради України в бюджетному процесі деталізуються в норматив но-правових актах, які регламентують парламентську діяльність і бюджетний процес. Вказано на існування неузгодженостей між положеннями нормативно-правових актів, що регламентують контрольну діяльність парламенту, та актами бюджетного законодавства. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань контролю Верховною Радою України процесу формування Державного бюджету України. Определено, что полномочия Верховной Рады Украины в бюджетном процессе детализируются в нормативно-правовых актах, которые регламентируют парламентскую деятельность и бюджетный процесс. Указано на наличие определенных противоречий между положениями нормативно-правовых актов, которые регламентируют контрольную деятельность парламента, и нормативно-правовими актами бюджетного законодательства. Рассмотрены направления усовершенствования контрольных полномочий Верховной Рады Украины в процессе формирования Государственного бюджета Украины.
 • Документ
  Методи бюджетного контролю
  (Право і Безпека. - 2009. - № 3. - С. 91-95, 2009) Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799
  Визначено, що методи бюджетного контролю, такі, як ревізія, перевірка та аудит – це спеціальні методи контролю, які здійснюються спеціальними методичними прийомами (контрольними заходами) на підставі загальнонаукових методів пізнання. Вказано, що в чинному бюджетному законодавстві потрібно визначити поняття «метод контролю», види методів бюджетного контролю, що надасть можливість контролюючим суб’єктам у бюджетному процесі здійснювати повноваження на правових засадах.