Право і безпека, 2018, № 4 (71)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. М. Ю. Бурдін. – Харків, 2019. - № 4 (71). - 172 с. - ISSN 2617-2933 (Online).

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 12 з 12
 • Документ
  Концептуальна модель професійної орієнтації населення стосовно професії «слідчий»
  (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 72-79, 2018) Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736
  Подано основні підходи щодо побудови концептуальної моделі професійної орієнтації населення стосовно вибору професії «слідчий». Розглянуто основні структурні елементи зазначеної моделі: мету, базові принципи, основні завдання, умови (нормативно-правові, організаційно-методичні, психолого-педагогічні) і фактори (об’єктивні та суб’єктивні), об’єкти і суб’єкти профорієнтаційної діяльності; методи, форми та засоби її здійснення на кожному етапі стадії професійного самовизначення.
 • Документ
  Окремі проблеми досудового розслідування вуличних шахрайств і шляхи їх вирішення
  (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 55-59, 2018) Заяць, К. Д.; Zaiats, K. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8406-4284
  Аналіз слідчо-оперативної практики свідчить про численні труднощі доказування під час досудового розслідування дій шахраїв із-за різних факторів. На сучасному етапі багато невирішених питань постає під час розслідування найбільш поширеної групи шахрайств, а саме вуличної форми цього кримінального правопорушення. У дослідженні поставлено за мету висвітлення найбільш поширених на практиці проблем, що виникають на початковому етапі розслідування даної групи шахрайств, та подано рекомендації щодо їх вирішення.
 • Документ
  Особливості особистісної компетентності працівників підрозділів превентивної діяльності Національної поліції
  (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 163-169, 2018) Шломін, О. Ю.; Shlomin, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3682-6387
  Розглянуто особливості загальної особистісної компетентності працівників поліції підрозділів превентивної діяльності на різних етапах професійного розвитку: курсанти першого курсу мають найнижчі рівні самоефективності та самоменеджменту; курсанти четвертого курсу відрізняються цілеспрямованістю, більшою здатністю до самоменеджменту, але є менш автономними; найбільш розвиненим компонентом особистісної компетентності у працівників поліції з досвідом роботи є рефлексивність та вміння працювати в команді. Виявлено специфічність соціальної компетентності працівників поліції на різних етапах професіогенезу.
 • Документ
  Специфіка психологічної готовності до змін і психологічної життєздатності у працівників Кримінально-виконавчої служби
  (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 118-125, 2018) Мітрошкіна, О. В.; Mitroshkina, О. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9433-2836
  Наведено результати дослідження психологічної готовності до змін, психологічної життєздатності та взаємозв’язків між ними у працівників Державної кримінальновиконавчої служби України. Обґрунтовано актуальність вивчення цього феномена в контексті професійної діяльності працівників кримінально-виконавчої служби в умовах її реформування. Емпірично доведено, що досліджувані з різним рівнем психологічної готовності до змін демонструють відмінності як у показниках психологічної життєздатності, так і у структурі взаємозв’язків між компонентами психологічної готовності до змін та психологічною життєздатністю. Отримані результати можуть бути використані у підготовці та перепідготовці персоналу кримінально-виконавчої служби.
 • Документ
  Специфіка долаючої поведінки у взаємозв’язках з толерантністю до невизначеності засуджених чоловіків
  (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 157-162, 2018) Шиліна, А. А.; Shylina, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7377-0776; Скляров, О. М.; Skliarov, O. M.
  Представлено результати дослідження толерантності до невизначеності та долаючої поведінки засуджених чоловіків, які відбувають покарання першим і не першим строками. У групах досліджуваних виявлено окремі статистично значущі відмінності між стратегіями долаючої поведінки, а також значущі кореляційні взаємозв’язки між окремими стратегіями та показниками інтолерантності.
 • Документ
  Особливості соціального інтелекту курсантів, які навчаються в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання
  (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 144-150, 2018) Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892
  Презентовано результати вивчення здібностей соціального інтелекту курсантів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання в різні роки (інтервал між дослідженнями – 15 років) і різних курсів навчання. У них найчастіше діагностувався середній рівень соціального інтелекту, а найбільш розвинутою здібністю була здібність передбачати наслідки поведінки. Із часом у них відбулося певне зниження рівня здібностей соціального інтелекту, найменші зміни сталися із здібністю до логічного узагальнення й виділення загальних істотних ознак у різних невербальних реакціях людини.
 • Документ
  Особливості професійних моральних якостей курсантів закладів вищої освіти МВС України
  (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 104-110, 2018) Маравська, К. І.; Maravska, K. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7103-4350
  Розглянуто особливості професійних моральних якостей курсантів закладів вищої освіти МВС України різної статі та різних років навчання, а також умови їх формування. За допомогою опитувальника визначено рівні розвитку моральних якостей курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ за такими категоріями, як ставлення до Батьківщини, ставлення до суспільства, ставлення до службової діяльності, ставлення до інших і до себе, а також загальний рівень моральних особистісних якостей. Надано пропозиції щодо вдосконалення процесу підготовки курсантів.
 • Документ
  Місце тренінгу в психологічному супроводі особистісних трансформацій працівників поліції
  (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 132-138, 2018) Твердохлєбова, Н. Є.; Tverdokhliebova, N. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3139-4308
  Обґрунтовано необхідність розроблення і впровадження тренінгів у рамках психологічного супроводу особистісних трансформацій майбутніх правоохоронців для оптимізації їх професійно-особистісного розвитку в процесі професійної самореалізації. Розглянуто доцільність використання тренінгових програм розвитку професійної ідентичності, формування ціннісних регуляторів поведінки та мотиваційної сфери, що сприятиме підвищенню ефективності професійної діяльності й самореалізації працівників поліції в сучасних умовах. The necessity of the development and implementation of trainings in the framework of psychological support of personal transformations of future law enforcement officers for the optimization of their professional and personal development in the process of professional selfactuating has been substantiated. The author convinces that the essential factor of prevention of personal and professional crises of law enforcement officers is the formed professional identity, which is an integral part of their professional formation. The development of the value sphere of the personality of law enforcement officers helps to optimize their behavior and self-actuating in such spheres of life as occupation, family life, relationships, hobbies. The motivational component is one of the basic in the system of moral regulation of the activities and behavior of professionals and provides a positive attitude to the chosen kind of professional activity, the desire for self-actuating and achievements, moral and professional settings and interests. Motivation acts as a connecting link between true goals, ideals, beliefs of the personality of a cadet and actions, deeds, decisions that he takes.
 • Документ
  Психологічні складові поліцейського піклування як чинник забезпечення публічної безпеки
  (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 85-90, 2018) Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114
  Проаналізовано основні поняття психологічної складової поліцейського піклування щодо забезпечення публічної безпеки. Розглянуто складові цього поняття. Проаналізовано його розвиток, починаючи з термінів «громадський порядок» і «громадська безпека». Приділено увагу поліцейському заходу, що застосовується виключно для виконання повноважень поліції й має бути законним, необхідним, пропорційним та ефективним. Підкреслено, що реалізація поліцією такого превентивного заходу, як поліцейське піклування, є неможливою без з’ясування психологічного аспекту цього питання. Розкрито деякі психологічні складові поліцейського піклування.
 • Документ
  Особливості установчого процесу в діяльності Міністерства внутрішніх справ України
  (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 29-35, 2018) Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X
  Досліджено установчий процес як різновид юридичного процесу. До його особливостей у діяльності МВС України віднесено те, що він є результатом правового регулювання; не пов’язаний із наявністю спору про право; складається з певної послідовності проваджень (щодо органів і підрозділів − створення, реорганізація та ліквідація; щодо посадових осіб – призначення й усунення з посади); спрямований на формування, розвиток і вдосконалення інституційної та кадрової основи МВС; виступає як особливий нормативний порядок здійснення управлінської діяльності щодо реалізації відповідних правових норм; забезпечує ефективне функціонування механізму державного управління у відповідній сфері.
 • Документ
  Законодавча влада в Республіці Польща
  (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 22-28, 2018) Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X
  Розглянуто проблематику дослідження конституційно-правових аспектів функціонування двопалатного парламенту в Республіці Польща. Установлено, що польська конституційна доктрина передбачає асиметричну двопалатну модель парламенту зі збереженням системної еквівалентності палат. Досліджено особливості правового статусу Сейму та Сенату як палат політичного представництва суверенної польської нації. З’ясовано особливості функціонального розмежування повноважень Сейму і Сенату у світлі національного та європейського законодавства.
 • Документ
  Конституціоналізація стратегічного курсу України в контексті доктрини юридичної відповідальності держави
  (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 13-21, 2018) Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4003-1974
  Проблематику конституційного закріплення стратегічного курсу України проаналізовано через призму доктрини юридичної відповідальності держави. Наголошено, що ідея визнання цього курсу потребує своєї конституціоналізації, що сприятиме змістовному розгортанню та нормативній визначеності юридичної відповідальності держави як ключового елемента інституційного забезпечення правової держави, якою проголошено Україну. Обґрунтовано, що питання конституційно-проектних новацій у частині визначення стратегічного курсу України щодо набуття членства в ЄС і НАТО потребуватимуть посиленої уваги з боку парламенту України. За умови прийняття ідеї фіксації такого курсу в розділі І Конституції України відповідні зміни мають затверджуватися на всеукраїнському референдумі, що надасть конституціоналізації згаданого курсу найвищий рівень легітимності.