Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2013, № 3

Постійне посилання зібрання

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О. М. Бандурка. - Харків: Золота миля, 2013. - № 3. - 264 с. - ISSN 2304-4556.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 12
 • Документ
  Політична еліта та політична свідомість громадян в умовах демократичної трансформації пострадянської України
  (Вісник Львівського університету. Серія філос.- політолог. студії. 2019. Випуск 22, c. 166-173, 2019) Матета, О. А.; Mateta, О. А.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3087-9832
  У статті розглянуто проблеми демократичної трансформації українського суспільства. Проаналізовано сучасний стан політичної свідомості українських громадян. Охарактеризовано еволюцію політичної еліти з 90-х рр. ХХ ст. і її сучасний стан в Україні. Встановлено взаємозв’язок між процесами формування політичної еліти та політичної свідомості громадян в умовах демократичної трансформації пострадянської України. The article deals with the problems of democratic transformation of Ukrainian society. The present state of political consciousness of Ukrainian citizens is analyzed. The evolution of the political elite from the 90s of the twentieth century has been characterized and its current state in Ukraine. The relationship between the processes of formation of political elite and political consciousness of citizens in the conditions of post-Soviet Ukraine democratic transformation is established. В статье рассмотрены проблемы демократической трансформации украинского общества. Проанализировано современное состояние политического сознания украинских граждан. Охарактеризировано эволюцию политической элиты в 90-х гг. ХХ века и ее современное состояние в Украине. Установлена взаимосвязь между процессами формирования политической элиты и политического сознания граждан в условиях демократической трансформации постсоветской Украины.
 • Документ
  Вплив структурних диспропорцій на економічну безпеку України
  (Сучасні проблеми фінансового моніторингу : збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 листопада 2018 року). – Харків : ХНЕУ, 2018., 2018) Павленко, Н. В.; Pavlenko, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7460-7380
  В роботі проаналізовані основні стуктурні зміни, що відбулися в економіці України за останні роки. Виявлені значні деформації структури економіки, що призвели до втрати її конкурентоспроможності та зниження рівня економічної безпеки. The paper analyzes the main structural changes that have taken place in the Ukrainian economy in recent years. Significant deformations of the structure of the economy have been identified, which led to the loss of its competitiveness and lower level of economic security. В работе проанализированы основные структурные изменения, которые произошли в экономике Украины за последние годы. Выявлены значительные деформации структуры экономики, которые привели к потере ее конкурентоспособности та снижению уровня экономической безопасности.
 • Документ
  Парадокси протидії злочинності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 3. - С. 83-90, 2013) Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517
  Статтю присвячено аналізу зовнішніх проявів кризи системи протидії злочинності. Запропоновано комплекс заходів, спрямованих на подолання визначених негативних тенденцій.
 • Документ
  Кримінально-правова характеристика предмета злочину, передбаченого статтею 321-1 Кримінального кодексу України
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 3. - С. 31-41, 2013) Байлов, А. В.; Поляков, С. І.; Bailov, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6900-1915
  Проаналізовано поняття лікарський засіб, визначено поняття лікарських засобів, які є предметом злочину, передбаченого ст. 321-1 Кримінального кодексу України, визначені предмети, які не можуть бути предметом досліджуваного злочину.
 • Документ
  Кримінальна політика як наукова течія у сфері протидії злочинності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 3. - С. 6-11, 2013) Богатирьов, І. Г.; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258
  У статі розглядається кримінальна політика як наукова течія у сфері протидії злочинності. Проаналізовано погляди вчених на дану проблему з позиції кримінального права та кримінології.
Сайт видання: http://www.visnikkau.org/