Дисертації (Thesis). УДК 343.1(043.5)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 12 з 12
 • Документ
  Досудове розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2024) Гонтаренко, В. П.; Hontarenko, V. P.; Абламський, С. Є. - науковий керівник
  Дисертаційне дослідження присвячене проблемним аспектам здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством. Висвітлено стан наукового дослідження проблем досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством. Виокремлено й охарактеризовано три етапи розвитку наукової думки про проблеми досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством, зміст і ґенеза яких зумовлена зміною матеріально-правової основи кваліфікації досліджуваної категорії правопорушень.
 • Документ
  Процесуальний порядок використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Смаглюк, С. В.; Smahliuk, S. V.; Романюк, В. В. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено визначенню сутності та особливостей процесуального порядку використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, а також опрацюванню пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення адміністративного законодавства у відповідній сфері. У дослідженні проаналізовано стан наукової розробки питання використання результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні у вітчизняній юридичній науці Наведено характеристику правового регулювання процесуальної діяльності з проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні як гарантії забезпечення правомірності проведення таких дій. Підтверджено точку зору науковців, що досліджувані дії є засобами збирання доказів, що й визначає їх роль та значення. З’ясовано зміст поняття «результати негласних слідчих (розшукових) дій», їх різновиди та особливості формування. Визначено систему та охарактеризовано процесуальні вимоги до результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій як засобів їх легітимізації як доказів. Розкриті процесуальні особливості збирання, перевірки, оцінки та використання результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Наведена характеристика прокурорського нагляду та судового контролю за проведенням таких дій та використанням їх результатів як засобів забезпечення їх законності, а також гарантування прав та свобод особи. Подано бачення напрямів використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. Визначено процесуальні особливості використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні та в інших цілях кримінального провадження. Проаналізовано закордонний досвід правового регулювання використання результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій та визначено можливості його застосування в України.
 • Документ
  Процесуальний порядок затримання особи без ухвали слідчого судді : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Маник, О. В.; Manyk, O. V.; Фоміна, Т. Г. - науковий керівник
  У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення наукового завдання, що має вагоме значення для подальшого розвитку та вдосконалення процесуального порядку затримання особи без ухвали слідчого судді. Визначаються теоретикоправові основи затримання особи без ухвали слідчого судді. Встановлюється процесуальний порядок затримання особи без ухвали слідчого судді. Надаються пропозиції щодо забезпечення законності під час затримання особи без ухвали слідчого судді.
 • Документ
  Концептуальні засади організації та планування розслідування кримінальних правопорушень : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Татарин, Н. М.; Tataryn, N. M.
  У дисертації вперше проведено комплексне дослідження концептуальних засад організації та розслідування кримінальних правопорушень.
 • Документ
  Методика розслідування умисного знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Чиж, А. П.; Chyzh, A. P.; Гусєва, В. О. - науковий керівник
  У дисертаційному дослідженні обґрунтовано, що розробка методики розслідування умисного знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу є актуальною та своєчасною. Визначено, що криміналістична методика розслідування умисного знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу за своїм видом є простою – видовою, оскільки має за мету дослідження одного rонкретного виду злочину.
 • Документ
  Використання спеціальних знань під час розслідування таємного викрадення чужого майна : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Гайдар, О. В.; Haidar, O. V.; Гусєва, В. О. - науковий керівник
  У дисертації за результатами наукових досліджень та положень чинного законодавства обґрунтовано низку теоретичних питань і наведено вирішення практичних проблем, що виникають під час використання спеціальних знань у процесі розслідування таємного викрадення чужого майна. Сформульовано теоретичні положення та практичні рекомендації, які можуть використовуватися під час побудови криміналістичних методик розслідування крадіжок, а також спрямовані на вдосконалення практичної діяльності дізнавачів і слідчих щодо різноманітних аспектів використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень цього виду.
 • Документ
  Теоретико-методологічні основи розслідування організованої злочинності у сфері господарської діяльності: дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Пашинська, І. В.; Pashynska, I. V.; Калганова, О. А. - науковий керівник
  У дисертації досліджено теоретико-методологічні основи розслідування злочинів, вчинених організованими злочинними угрупованнями у сфері господарської діяльності. Встановлено, що організовані групи, злочинні організації використовують великий діапазон сучасних цифрових технологій і віртуальних активів у сфері господарської діяльності, за допомогою яких злочинці: здійснюють приховування реальних доходів, а також доходів та прибутків їх підприємств шляхом виведення активів у криптовалюту; створення нелегального експорту капіталів за допомогою Інтернет–платформ (казино, лото тощо); одержують тіньові доходи шляхом прихованого вилучення з обігу різниці між офіційними та реальними цінами на товари і послуги; підпорядковують собі міжнародні і національні криптовалютні біржі, обмінні пункти тощо.
 • Документ
  Звернення до суду з клопотанням про застосування примусових заховів медичного характеру : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Туренко, Д. В.; Turenko, D. V.; Юхно, О. О. - науковий керівник
  У дисертації на монографічному рівні комплексно досліджено процесуальний порядок звернення до суду з клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру.
 • Документ
  Доказування у кримінальних провадженнях, пов’язаних із незаконним обігом вогнепальної зброї або боєприпасів : дисертація
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Козаченко, С. В.; Kozachenko, S. V.; Романюк, В. В. - науковий керівник
  У дисертації досліджено теоретичні та прикладні питання доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з незаконним обігом вогнепальної зброї або боєприпасів. Доведено, що в основі доказування у кримінальних провадженнях, пов’язаних із незаконним обігом вогнепальної зброї або боєприпасів, лежать основні положення теорії доказів: поняття доказування, його предмета та меж, складових доказування як процедури, поняття доказів та їх властивостей, стандартів кримінального процесуального доказування та ін. З’ясовано комплексні складові, що визначають поняття «злочини у сфері незаконного обігу вогнепальної зброї або боєприпасів». Наголошено, що досудове розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним обігом вогнепальної зброї або боєприпасів, розпочинається виключно з підстав і у порядку, визначеному кримінальним процесуальним законодавством. З’ясовано підстави для початку досудового розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним обігом вогнепальної зброї або боєприпасів. Встановлено групи обставин, що підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з незаконним обігом вогнепальної зброї або боєприпасів. Уточнено значення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. Акцентовано увагу на тому, що особливості криміналістичної характеристики незаконного обігу вогнепальної зброї або боєприпасів обумовлюють можливість виділення системи типових слідчих дій, де належне планування на початковому та наступних етапах розслідування, врахування тактики їх проведення сприяє отриманню належних, допустимих та достовірних доказів. Запропоновано заходи забезпечення кримінального провадження відносити до числа заходів, які забезпечують умови для дієвості збирання і дослідження доказів, а в певних випадках слугують засобами доказування.
 • Документ
  Доказування у кримінальних провадженнях про злочини у сфері економіки : дисертація
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Репчонок, А. Ю.; Repchonok, A. Yu.; Романюк, В. В. - науковий керівник
  Дисертаційнее дослідження присвячене проблемним аспектам здійснення доказування у кримінальних провадженнях про злочини у сфері економіки. Розглянуто тенденції розвитку наукових досліджень, присвячених доказуванню у кримінальних провадженнях про злочини у сфері економіки, за результатами чого встановлено існування двох основних напрямів досліджень проблем кримінального процесуального доказування у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері економіки. Перший напрям представлений науковими працями, спрямованими на подальший розвиток теоретичних основ доказування у кримінальному процесі в цілому, з урахуванням нових підходів, закладених законодавцем у КПК України 2012 р. Другий напрям досліджень представлений розробками процесуальних та криміналістичних проблем доказування власне у кримінальних провадженнях про злочини у сфері економіки. Констатовано, що наукові доробки відповідно до зазначених напрямів досліджень знаходяться у діалектичному взаємозв’язку, де перші становлять основу для наступних.
 • Документ
  Використання спеціальних знань під час розслідування вбивств : дисертація
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Вуйма, А. Г.; Vuima, A. H.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6215-5361; Степанюк, Р. Л. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних і практичних проблем використання спеціальних знань під час розслідування вбивств. За результатами проведеного наукового дослідження сформовано наукові положення та практичні рекомендації, що можуть використовуватися під час побудови криміналістичних методик, тобто у такій галузі юридичної науки як криміналістика, а також у галузях судової експертології, кримінального процесу, у практичній діяльності, зокрема під час розслідування вбивств.
 • Документ
  Процесуальне становище в кримінальному судочинстві України неповнолітнього, який скоїв злочин або суспільно небезпечне діяння : дис.
  (Харків, 2005) Голубов, А. Є.; Holubov, A. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8608-4206; Голубов, А. Е.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. У дисертації розглядаються теоретичний і практичний аспекти особливостей правового закріплення становища неповнолітніх, які скоїли злочин або суспільно небезпечне діяння, у кримінальному процесі України. Запропоновано модель кримінально-процесуального статусу таких неповнолітніх з урахуванням їхньої вікової специфіки. Розглянуто актуальні питання провадження у справах про злочини неповнолітніх та застосування до них примусових заходів виховного характеру. Приділено увагу дослідженню проблеми створення в Україні системи ювенальної юстиції. Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення кримінально-процесуальних норм, які регламентують процесуальний статус неповнолітніх під час провадження у кримінальних справах про їх злочини.