Право і безпека, 2009, № 1

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 38
 • Документ
  Право на працю та його захист заходами прокурорського реагування
  (Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 135-139., 2009) Татарінов, Р. В.; Tatarinov, R. V.
  У статті досліджується діяльність прокуратури України щодо захисту права людини на працю.
 • Документ
  Процесуальні проблеми перегляду судових рішень
  (Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 98-102., 2009) Слінько, Д. С.; Slinko, D. S.
  У статті розглядаються проблеми законності й обґрунтованості ухвалення процесуального рішення суддею за матеріалами кримінальної справи. Указуються процесуальні підстави ухвалення процесуального рішення. Розглядається механізм реалізації процесуальних рішень судді в апеляційному суді. Зачіпаються шляхи реформування апеляційного й наглядового провадження.
 • Документ
  Зміст наукової організації праці дільничного інспектора міліції
  (Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 89-94., 2009) Орел, О. В.; Orel, O. V.
  Відображено загальнотеоретичні положення, наукові та методичні основи організації праці й узагальнено досвід організації роботи дільничних інспекторів міліції. На підставі практичного досвіду й аналізу результатів обліку витрат робочого часу наголошується на проблемних питаннях і труднощах, які виникають на сучасному рівні наукової організації праці Рассмотрены научные и методические основы организации труда, а также практический опыт работы участковых инспекторов милиции. Подчеркнуты проблемные вопросы, возникающие на современном этапе научной организации труда. Problems of legal and administrative basis for the scientific organization of an administration officer’s work are found out.
 • Документ
  Перспективні напрямки взаємодії дільничих інспекторів міліції з населенням і громадськістю
  (Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 85-89., 2009) Тихоненко, Л. Л.; Tykhonenko, L. L.
  У статті визначаються правові та організаційні засади діяльності громадських помічників дільничних інспекторів міліції. Подаються пропозиції та рекомендації щодо активізації їх роботи. В статье определяються правовые и организационные основы деятельности общественных помощников милиции. Предлагаются предложения и рекомендации относительно активизации их роботы. In the article legal and organization principles of public assistants of district militia inspectors are found out. Suggestions and recomendations about activization of their activity are given.
 • Документ
  Поняття предмета доказування у кримінальних справах та його значення у криміналістичній методиці
  (Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 76-81, 2009) Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767
  У статті розкривається гносеологічний аспект предмета доказування, розглянуто позиції вчених стосовно визначення поняття «предмет доказування» в кримінальнопроцесуальному праві, розглядаються позиції вчених щодо співвідношення предмета доказування у кримінальних справах та криміналістичної характеристики злочинів із зазначенням власної позиції.
 • Документ
  Поняття економічних злочинів та їх види
  (Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 71-76., 2009) Савчук, Т. І.; Savchuk, T. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136
  Стаття присвячена питанню щодо удосконалення понятійного апарату, який використовується у криміналістичній літературі і відомчих нормативно-правових актах для позначення проблематики боротьби з економічною злочинністю. Акцентується увага на тому, що в криміналістичному аспекті важливим є врахування субординаційних зв’язків між окремими різновидами економічних злочинів. Статья посвящена вопросу усовершенствования понятийного аппарата, который используется в криминалистической литературе и ведомственных нормативно-правовых актах для обозначения проблематики борьбы с экономической преступностью. Акцентируется внимание на том, что в криминалистическом аспекте важным есть принятие к сведению субординационных связей между отдельными видами экономических преступлений. The article is devoted to the issue of improvement of the conceptual apparatus, which is used in the criminalistics and departmental law acts for designation the problematic of combating economic crimes. It is specified that it is very important to take into consideration subordination links in a criminalistics aspect between separate varieties of economic crimes.
 • Документ
  Методологічні засади кримінологічної експертизи нормативно-правових актів та їх проектів
  (Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 60-66, 2009) Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794
  У статті порушується вельми актуальна проблема щодо розроблення методологічних засад кримінологічної експертизи нормативно-правових актів і їх проектів. Автор пропонує власне бачення методологічної платформи останньої, яка обумовлена особливостями предмету зазначеного виду експертизи та диференційована за трьома рівнями. На філософському рівні пропонується використовувати методологію діалектичного детермінізму; на загальнонауковому – методи прогнозування та системний аналіз; на спеціально-галузевому (кримінологічному) – генеалогію злочинності. В статье поднимается достаточно актуальная проблема по разработке методологических начал криминологической экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов. Автор представляет собственное видение методологической платформы последней, которая обусловлена особенностями предмета указанного вида экспертизы и дифференцирована по трём уровням. На философском уровне предлагается использовать методологию диалектического детерминизма; на общенаучном – методы прогнозирования и системный анализ; на специально-отраслевом (криминологическом) – генеалогию преступности. The article is dedicated to the problem of methodological bases of criminological expertise of laws and its projects, witch had to tilling. The author has been proposing own viewing of criminological expertise’s of laws and its projects methodological aspects, witch based on it subject and has differenced on three levels. On a philosophical is proposed to use methodology of dialectical determinism; on a general-scientific – the methods of prognosis and system analyze; on a special-sprout (criminological) – genealogy of crime.
 • Документ
  Кримінально-правова характеристика суспільно-небезпечних наслідків психічного насильства
  (Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 47-54., 2009) Храмцов, О. М.; Khramtsov, O. M.
  Стаття присвячена кримінально-правовій характеристиці суспільно небезпечних наслідків психічного насильства. Розглядаються особливості фізичної та психічної шкоди при психічному насильстві. Вони повинні бути ураховані при кваліфікації таких злочинів і призначенні покарання.
 • Документ
  Побоювання як складова соціальних уявлень про міліцію: обґрунтування теоретико-методологічних засад
  (Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 255-259., 2009) Щербакова, І. В.; Shcherbakova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4779-1052
  Стаття присвячена концептуалізації побоювань як складової соціальних уявлень про міліцію та дослідженню евристичного потенціалу парадигми соціальних уявлень для вивчення громадської думки, емоцій та настроїв, зокрема побоювань щодо міліції. Окреслено теоретико-методологічні засади та напрями вивчення побоювань як складової соціальних уявлень щодо міліції. Статья посвящена концептуализации опасений как составляющей социальных представлений о милиции и исследованию эвристического потенциала парадигмы социальных представлений для изучения общественного мнения, эмоций и настроений, в частности опасений, относительно милиции. Очерчены теоретико-методологические основы и направления изучения опасений как составляющей социальных представлений о милиции. This article is devoted to conceptualization of fears as a part of social notions about militia and research of heuristic potential of social notions’ paradigm for studying public opinion, emotions and attitude, namely fears of militia. Theoretical and methodical grounds and directions of studying fears as a part of social notions about militia are outlined.
 • Документ
  Соціальні зв’язки міліції: понятійно-категорійний апарат
  (Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 235-240., 2009) Рущенко, І. П.; Rushchenko, I. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432
  У статті досліджується типологічна структура соціальних зв’язків міліції як суб’єкта соціальної діяльності. За основу типології та визначення відповідних понять приймається поділ на «зовнішні – внутрішні» зв’язки, «офіційні – неофіційні», «легальні – нелегальні». Пропонується типологічний ряд, що відображає зовнішні зв’язки. Уводиться поняття «реституційні зв’язки», що відображає продуктивні відносини з оточенням, які сприяють виконанню покладених на міліцію обов’язків. У свою чергу, виділяється три види реституційних зв’язків – «взаємодія», «співробітництво», «партнерство». В статье исследуется типологическая структура социальных связей милиции как субъекта социальной деятельности. В основе типологии и определения соответствующих понятий лежит деление на «внешние – внутренние», «официальные – неофициальные», «легальные – нелегальные» связи. Вводится понятие «реституционные связи», которое отображает продуктивные взаимодействия с окружением, которые помогают в выполнении возложенных на милицию обязанностей. В свою очередь, реституционные связи предлагается делить на три вида: «взаимодействие», «сотрудничество», «партнерство». In the article the typological structure of social connections of militia as a subject of social activity is analyzed. As the basis of the typology and definition of the correspondent terms the differentiation into «internal – external», «official – unofficial», «legal – illegal» connections is introduced. The term of «restitutional connections» is introduced that reflects productive interactions with the surroundings that help executing militia’s duties. At the same time «restitutional connections» are supposed to be divided into three kinds: «interaction», «cooperation», and «partnership».
 • Документ
  Міжнародний досвід використання підрозділів поліції для отримання оперативно-розшукової інформації
  (Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 24-28., 2009) Шендрик, В. В.; Shendrik, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8967-7223
  У статті визначається необхідність вивчення міжнародного досвіду діяльності підрозділів поліції щодо отримання оперативно-розшукової інформації, який може бути використаний оперативними підрозділами МВС у практичній діяльності. В статье подчеркивается необходимость изучения международного опыта деятельности подразделений полиции в получении оперативно-розыскной информации, который может быть использован оперативными подразделениями МВД. The article is devoted to studying the international experience of police activities in gathering detective information and its potential use by operational units of the Ministry of Internal Affairs.
 • Документ
  Актуальні питання індивідуальної відповідальності у міжнародному кримінальному праві
  (Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 19-24., 2009) Тітов, Є. Б.; Titov, Ye. B.
  Статтю присвячено розгляду окремих питань інституту індивідуальної відповідальності у міжнародному праві, зокрема, про суб’єктів відповідальності у міжнародному праві; про розвиток принципу індивідуальної відповідальності у міжнародному праві; про реалізацію принципу індивідуальної відповідальності у діяльності окремих міжнародних судових установ, у першу чергу, Міжнародного кримінального суду.
 • Документ
  Надання правової допомоги як вид соціальних послуг
  (Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 129-135., 2009) Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070
  У статті визначається поняття «правова допомога», з’ясовується зміст правової допомоги та особи, які мають право надавати правовому допомогу. В статье дается определение «правовой помощи», выясняется содержание правовой помощи и лица, имеющие право на предоставление правовой помощи. In the article the definition of term «legal aid» is given, the content of legal aid and persons who has the right to give the legal aid are found out.
 • Документ
  До питання розмежування понять адміністративно-правового захисту та адміністративно-правової охорони прав підприємців
  (Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 184-189., 2009) Риженко, І. М.; Ryzhenko, I. M.
  У статті на основі наукових поглядів учених-адміністративістів автор сформулював поняття «адміністративно-правова охорона прав підприємців» та «адміністративноправовий захист прав підприємців» і розкрив їх змістовні спільні і відмінні риси. В статье на основе научного исследования взглядов ученых-административистов автор сформулировал понятия «административно-правовая охрана прав предпринимателя» и «административно-правовая защита прав предпринимателя» и раскрыл их общие и отличительные черты. In the article the author formulated the notion of the administrative legal protection of businessmen’s rights and the administrative legal defense of businessmen and opened their meaty common and different features on the basis of scientific views of the administrative scientists.
 • Документ
  Про функції права громадян на звернення
  (Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 194-197., 2009) Костюкевич, О.К.
  У статті розглядаються питання, пов’язані з визначенням та характеристикою функції права громадян на звернення. Наводиться авторська позиція відносно переліку такого роду функцій, формулюються поняття функцій права на звернення. В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением и характеристикой функций права граждан на обращение. Приводится авторская позиция щодо перечня такого рода функций, формулируются понятия функций права на обращение. The article is devoted to the questions that are connected with the definition and characteristics of functions rights of citizens to complain. The author’s position is given as to of such kind of functions, formulation of the notion of function of rights to complain.
 • Документ
  Принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень суду
  (Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 198-205., 2009) Кройтор, В. А.; Kroitor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721
  У статті розглядається найменш досліджений у цивільному процесі принцип забезпечення апеляційного і касаційного оскарження рішення суду. Зазначається, що цей принцип заслуговує детального дослідження, оскільки його реалізація в нормах цивільного процесуального права має певні недоліки, що утруднює практику правозастосування. Вказується, що ефективність судового захисту прямо залежить від можливості повторного перегляду справи іншим складом суду, а також контролю за додержанням вимог закону під час ухвалення рішення з боку вищих судів. В статье рассматривается наименее исследованный в гражданском процессе принцип обеспечения апелляционного и кассационного обжалования решения суда. Указывается, что данный принцип заслуживает детального исследования, поскольку его реализация в нормах гражданского процессуального права имеет свои недостатки, что и затрудняет практику правоприменения. Констатируется, что эффективность судебной защиты напрямую зависит от возможности пересмотра дела иным составом суда, а также контроля за соблюдением требований закона во время постановления решения со стороны высшего суда. In the article principle of maintenance of the appeal and cassation appeal of the decision of court less investigated in civil process is considered. It is underlined, that the given principle deserves detailed research as its realisation in norms of a civil procedural right has the lacks, as complicates practice of legal usage. It is ascertained, that efficiency of judicial protection directly depends on possibility of revision of business by other structure of court, and also the control over observance of requirements of the law during the decision of the decision from the higher court.
 • Документ
  Проблема визначення обов’язків осіб, які беруть участь у справі
  (Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 205-211., 2009) Сапейко, Л. В.; Sapeiko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6911-8283
  У статті досліджується проблема визначення обов’язків осіб, які беруть участь у цивільній справі. На підставі аналізу норм законодавства уточнюється коло основних обов’язків учасників процесу та визначаються правові наслідки невиконання цих обов’язків. Обґрунтовується необхідність віднесення до обов’язків учасників процесу подання відводу судді або особі, що сприяє здійсненню правосуддя, у випадках, передбачених законом. В статье исследуется проблема определения обязанностей лиц, которые принимают участие в гражданском деле. На основании анализа норм законодательства уточняется круг основных обязанностей участников процесса и определяются правовые последствия невыполнения этих обязанностей. Обосновывается необходимость отнесения к обязанностям участников процесса заявления отвода судье или лицу, которое содействует осуществлению правосудия, в случаях, предусмотренных законом. In the article is probed problem of decision of duties of persons which take part on civil case. On the basis of analysis of norms of legislation basic duties of participants of process is specified, and the law consequences of non-fulfillment of these duties are determined. A necessity is grounded of attributing to the duties of participants of process of statement of taking a judge or person which assists realization of justice, in the cases determined by a law.
 • Документ
  Проблемні питання юридичної відповідальності за нецільове використання земель
  (Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 226-230., 2009) Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665
  Стаття присвячена проблемі забезпечення захисту земель від нецільового використання правовими (юридичними) засобами. Розкривається порядок правомірного використання земель, вказано на важливість правової охорони земель сільськогосподарського призначення, а також запропоновано посилити юридичну відповідальність за дане правопорушення шляхом встановлення кримінальної відповідальності. Статья посвящена проблеме обеспечения охраны земель от нецелевого использования правовыми (юридическими) средствами. Раскрывается порядок правомерного использования земель, указывается на важность правовой охраны земель сельскохозяйственного назначения, а также предложено усиление юридической ответственности за указанное правонарушение путем установления уголовной ответственности. The article is devoted to the defending problem of earth from abusing by law meanings. In this scientific article the lawful order of using earth is exposed. The importance of law defense of agriculture earth is underlined. Strengthening of legal responsibility for that crime by establishing criminal responsibility is suggested.
 • Документ
  Місцева державна адміністрація як строна в адміністративних справах щодо оскарження нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади
  (Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 166-170., 2009) Мкртчян, Р. С.; Mkrtchian, R. S.
  У статті на основі аналізу нормативних джерел та думок вчених–адміністративістів розкрито питання участі місцевої державної адміністрації в адміністративному судочинстві щодо оскарження нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади та на цій основі запропоноване авторське бачення вирішення проблем для покращення цього процесу. В статье на основе анализа нормативных документов и точек зрения учених– административистов раскрыт вопрос участия местной государственной администрации в административных делах по обжалованию нормативно-правовых актов местных органов исполнительной власти и на этом основании предложено авторское виденье решения проблем для улучшения этого процесса. In the article, some peculiarities of the proceedings of the cases about appealing of the normative-legal acts of local state administrative as part of administrative judiciary are mentioned on the basis of analysis of normative documents and opinions and on the basis of the thoughts of the scientists in administrative law. Possible ways of decision of the problems that arise during the given proceedings are proposed.
 • Документ
  Перспективи розвитку інституту аварійного комісара в Україні і його роль у спрощенні процедури оформлення страхового випадку
  (Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 222-225., 2009) Приходько, А. А.; Prykhodko, A. A.
  Проаналізованно основні положення чиного законодавства та практичний аспект інституту аварійного комісара; запропонованно процедуру спрощення оформлення страхового випадку за рахунок розробки законодавства, що регулює діяльність аварійних комісарів. Проанализованы основные положения действующего законодательства и практический аспект института аварийного комиссара; предложена процедура упрощения оформления страхового случая за счет развития законодательства, которое регулирует деятельность аварийных комиссаров. The original position of current legislation and practical aspect of institute of average adjuster are parsed; procedure of simplification of registration of accident insured is offered due to development of legislation, that regulates activity of average adjuster.