Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2018, № 2 (19)

Постійне посилання зібрання

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О.М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2018. - № 2 (19). - 262 с. - ISSN 2304-4756.

Новини

Сайт видання: http://www.visnikkau.org/

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 19 з 19
 • Документ
  Виборчий процес як форма реалізації принципів демократизації
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 224-236, 2018) Ільницький, М. С.; Ilnytskyi, M. S.
  Українське суспільство все ще продовжує жити демократичним вибором, а не демократією як способом життя чи мислення. Тому і серед основних проблем становлення української демократії залишаються актуальними зміцнення її конституційних засад і створення гарантій еволюційного розвитку, які б виключали можливість соціальних потрясінь; забезпечення сталого розвитку ринкової економіки із чіткими соціальними ознаками, обрання адекватної до суспільно-політичних і економічних реалій моделі демократичних перетворень тощо. Демократія як спосіб життя кожної особи та держави в цілому формується протягом досить тривалого часу, а відсутність в українському суспільстві реальних позитивних змін породжує соціальне напруження, нетерпіння, нігілістичне сприйняття основних її засад, що може призвести до посилення недемократичних тенденцій у суспільстві, породжувати кризові явища та інші негаразди.
 • Документ
  Діяльність Національної поліції в сфері забезпечення національної безпеки
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 237-244, 2018) Пономарьов, С. П.; Ponomarov, S. P.
  Розглядається правова основа діяльності Національної поліції України як невід’ємний елемент сектора безпеки. Розкрито питання необхідності взаємодії працівників Національної поліції з іншими правоохоронними органами. Наголошено на необхідності вдосконалення нормативно-правових актів, що регламентують діяльність Національної поліції, та їх запровадження з метою усунення невирішених питань і колізій у законодавстві. Висвітлено проблематику протидії корупції, в тому числі серед працівників Національної поліції України.
 • Документ
  Охорона прав фізичної особи-підприємця в Україні
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 245-254, 2018) Бандурка, С. С.; Bandurka, S. S.
  Розглянуто адміністративно-правову охорону фізичної особи-підприємця. Проаналізовано та визначено поняття адміністративно-правової охорони фізичної особи-підприємця, розмежовано адміністративно-правовий захист та адміністративно-правову охорону, визначено основні напрями вдосконалення правового регулювання цієї сфери, охарактеризовано внутрішні та зовнішні загрози господарській діяльності фізичних осіб-підприємців. Сформульовано сучасне бачення змісту та суб’єктності охорони прав фізичної особи-підприємця.
 • Документ
  Щодо природи криміналістичної науки
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 211-223, 2018) Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Лапта, С. П.; Lapta, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5401-5086
  Окреслено деякі проблеми теорії сучасної криміналістики в Україні. Підтримано оцінювання ситуації в криміналістичній науці як кризової, що значно ускладнює виконання нею своєї основної функції, зокрема обслуговування судочинства шляхом розроблення сучасних засобів, прийомів і методів, необхідних для застосування під час доказування на досудовому розслідуванні й у судовому провадженні. Здійснено історичний аналіз розвитку уявлень про природу криміналістичної науки, починаючи з її запровадження у Російській імперії й до сьогодення. Головною причиною занепаду криміналістичної техніки як розділу криміналістики названо радянський і пострадянський погляд на криміналістику як на суто юридичну науку. Запропоновано додатково вивчити можливість обґрунтування подвійної (юридичної та природничотехнічної) природи криміналістичної науки, серед іншого з урахуванням досвіду США та країн Європи.
 • Документ
  Дискурсивно-перцептивні механізми детермінації злочинності (Початок)
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 176-186, 2018) Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794
  Виділено та охарактеризовано два типи дискурсивно-перцептивних механізмів детермінації злочинності: інтроспективний та інтерактивний. Перший розвивається у носії елементів візуальної культури. Унаслідок укорінення фонетикоалфавітних перцептивних матриць домінуючою у системі пізнання виявляється інтроспекція, що формує такі девіантогенні чинники: переважаюча сукцесивність психічного відображення, індивідуалізованість соціальних акторів, знижені емпатія й субсидіарна відповідальність. У підґрунті інтерактивного механізму лежить залучення суб’єкта до сфери акустичних вербально-силових полів, зниження ступеня індивідуалізованості, стимуляція колективістських патернів.
 • Документ
  Стан та перспективи протидії негативному впливу інформації, що містить пропаганду вчинення дій проти громадського порядку
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 167-175, 2018) Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675
  Визначено стан і перспективи протидії негативному впливу інформації, що містить пропаганду вчинення дій проти громадського порядку. Проаналізовано практику притягнення до кримінальної відповідальності за статтями 293 «Групове порушення громадського порядку», 294 «Масові заворушення» та 295 «Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку» КК України. Виділено попередні та безпосередні заходи протидії негативному впливу інформації, що містить пропаганду вчинення дій проти громадського порядку, а також категорії осіб, на яких вона має бути спрямована.
 • Документ
  Корупційна схема: поняття, ознаки, види
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 101-108, 2018) Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794; Дундич, Л. В.; Dundych, L. V.
  Сформульовано поняття корупційної схеми. Дано її опис як стійкого, комплексного соціально-правового феномену, що виражається у системній діяльності, алгоритмізованій послідовності дій щодо готування та безпосереднього вчинення корупційних злочинів як мети та/або засобу задоволення інтересів у сфері економічних відносин із попереднім створенням юридичної бази прикриття чи без такого, але з використанням елементів механізму правового регулювання. Виділено ознаки та здійснено класифікацію корупційних схем, дано характеристику окремим її видам.
 • Документ
  Особливості відмежування складу злочину, передбаченого ст. 170 КК України, від складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 41-1 КУпАП
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2018. – №2 (19). – С. 83-92, 2018) Фоменко, М. В.; Fomenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6606-5769
  Сформовано та пояснено критерії відмежування складу злочину, передбаченого ст. 170 КК України, від складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 41-1 КУпАП. Доводиться необхідність здійснення відмежування за двома базовими критеріями: 1) об’єктивна перешкоджаюча властивість діяння; 2) спрямованість умислу. Установлено спільні та відмежувальні ознаки. Сформированы и объяснены критерии отграничения состава преступления, предусмотренного ст. 170 УК Украины, от состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 41-1 КУоАП. Обосновывается необходимость осуществления отграничения по двум базовым критериям: 1) объективное препятствующее свойство деяния; 2) направленность умысла. Установлены общие и отграничительные признаки. The article formulates and explains criteria for delimitation of corpus delicti provided in the Article 170 of the Criminal Code of Ukraine from corpus of administrative offence provided in the Article 41-1 of Ukrainian Code of Administrative Offences. The article substantiates delimitation according to two basic criteria: 1) objective preclusive characteristic of an action; 2) direction of criminal intent. It defines common and delimitative features.
 • Документ
  Індивідуальна профілактика сутеренства та втягнення особи в заняття проституцією
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 195-200, 2018) Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011
  У статті охарактеризовано заходи індивідуальної профілактики сутенерства та втягнення особи в заняття проституцією. Розглянуто основні напрямки цієї діяльності, її об’єкти, та елементи. Означено проблеми, які виникають в процесі здійснення індивідуальної профілактичної діяльності.
 • Документ
  Кримінологічна характеристика сучасної корупційної злочинності в Україні
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – № 2 (19). – 2018. – С. 141-154., 2018) Кондратов, Д. Ю.; Kondratov, D. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5426-4878
  Автором статті на основі сучасних наукових підходів до структури та змісту кримінологічних знань була розглянута кримінологічна характеристика сучасної корупційної злочинності, надана кримінологічна характеристика особи злочинця-корупціонера, а також встановлено причини та умови вчинення корупційних злочинів в Україні.
 • Документ
  Синхронізація понятійного апарату теорії протидії злочинності
  (Вісник Кримінологічно асоціації України. - 2018. - № 2(19). - С. 93-100, 2018) Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258
  Проаналізовано сучасний стан системи кримінологічних понять і категорій протидії злочинності. Визначено її особливості та проблемні моменти розуміння. Наведено додаткові аргументи на користь уніфікації наукової термінології, її логічного структурування та смислового навантаження.
 • Документ
  Обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство: порівняльний аналіз кримінального законодавства України і окремих європейських країн
  (Вісник Кримінологічної асоцііації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 35-45, 2018) Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487
  Стаття присвячена порівняльно-правовому аналізу законодавчої регламентації обмежувальних заходів, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство, у кримінальному законодавстві окремих Європейських країн і виробленню на цій підставі узагальнюючих висновків з огляду на перспективи запровадження таких заходів у розділі XIII-1 Загальної частини КК України згідно з Законом України від 06.12.2017 р. «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами». У статті зазначено, що у кримінальному законодавстві окремих європейських країн регламентована низка обмежувальних заходів кримінально-правового характеру. Ці заходи застосовуються або у випадках прямо передбачених кримінальним законодавством, або можуть бути застосовані до осіб, які вчинили злочини, пов’язані не лише з домашнім насильством (КК Королівства Іспанія, КК Французької Республіки, КК Республіки Польща). Підкреслено, що у разі вчинення домашнього насильства за КК Республіки Польща їх застосування є обов’язком, а не правом суду. Вказано, що обмежувальні заходи у випадках прямо передбачених кримінальним законодавством або з точки зору суддівського розсуду застосовуються (або можуть бути застосовані) до осіб, які вчинили злочини, пов’язані з домашнім насильством, як правило, на певний строк. За КК Королівства Іспанія, КК Французької Республіки, КК Республіки Польща обмежувальні заходи можуть бути застосовані або поряд з призначенням покарання або поряд зі звільненням від покарання або його відбування. При цьому, за КК Республіки Польща ці заходи обов’язково мають бути застосовані судом у разі засудження особи до позбавлення волі без умовного звільнення від його виконан¬ня за злочин проти статевої свободи або пристойності щодо мало¬літнього, а за КК Королівства Іспанія – можуть бути застосовані й у разі виключення кримінальної відповідальності. Наголошено, що за КК Королівства Іспанія обмежувальні заходи, у тому числі ті що можуть бути застосовані до осіб, які вчинили злочини, пов’язані з домашнім насильством, можуть також поставати у вигляді кримінальних покарань, що становлять групу покарань у виді позбавлення прав. У КК Республіки Польща такі заходи належать виключно до кримінальних мір, які суттєво відрізняються від покарань щодо фізичних осіб. Подібним чином репрезентований статус обмежувальних заходів, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство й у новій ст. 91-1 КК України. У цілому регламентація обмежувальних заходів у новій ст. 91-1 КК України є наслідком імплементації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. Адекватний стримувальний ефект у сфері протидії домашньому насильству може бути забезпечений лише реалізацією поряд з покаранням або замість нього альтернативних інших заходів кримінально-правового характеру. Цивілізований світ вважає, що виключно подібним чином можна захистити право людини на свободу від насильства. У зв’язку з цим, регламентація обмежувальних заходів саме у КК України не може викликати особливих заперечень.
 • Документ
  Щодо необхідності віктимологічної профілактики торгівлі людьми
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2018. – №2 (19). – С. 187-194, 2018) Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349; Авдєєв, О. О.; Avdeiev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4203-8165
  Розглянуто особливості здійснення віктимологічної профілактики торгівлі людьми в Україні. Висвітлено роль і місце віктимологічної профілактики в протидії злочинності. Розкрито поняття віктимності жертви торгівлі людьми. Визначено суб’єкти віктимологічної профілактики торгівлі людьми. Обґрунтовано власну позицію щодо специфіки проведення відповідних заходів у цій сфері.
 • Документ
  Криміналізація участі у «злодійському співтоваристві» та пропаганди «злодійського світу» як заходи протидії організованій і професійній злочинності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 120-131, 2018) Васильєв, А. А.; Vasiliev, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9480-7814; Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794; Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388
  Проаналізовано існуючі підходи, презентовано розробку й обґрунтування власних пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення положень Кримінального кодексу України з питань протидії організованій і професійній злочинності шляхом криміналізації участі у «злодійському співтоваристві» та пропаганди «злодійського світу». Розглянуто законодавство низки країн (Грузії, Російської Федерації), де вже встановлено кримінальну відповідальності за участь у «злодійському співтоваристві» та визнано статус особи як «злодій у законі».
 • Документ
  Підроблення документів як спосіб ухилення від військової служби (кримінально-правовий аналіз)
  (Вісник Кримінологічно асоціації України. - 2018. - № 2(19). - С. 77-86, 2018) Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335
  Статтю присвячено кримінально-правовому аналізу способу ухилення від військової служби шляхом підроблення документів. У межах наукового дослідження аналізується поняття підроблення документів і безпосередньо саме розуміння документа. Наголошується на важливості використання під час кримінальноправового аналізу та правозастосовчої практики поняття «офіційний документ». Пропонується вдосконалення цієї кримінальної норми шляхом заміни поняття «документ» на «офіційний документ».
 • Документ
  Сучасні тенденції економічної злочинності в Україні
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2018. – № 2. – С. 109-119, 2018) Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020; ResearcherID: D-1818-2016
  На підставі аналізу кількісних і якісних показників економічної злочинності в статті визначено сучасні тенденції економічної злочинності в Україні. Проаналізовано зміни у детермінаційному комплексі економічної злочинності в Україні за останні п'ять років. Робиться висновок щодо необхідності врахування встановлених тенденцій економічної злочинності під час розробки комплексної стратегії протидії цьому виду злочинності.
 • Документ
  Політика протидії злочинності: системно-структурний аналіз
  (Вісник кримінологічної асоціації України. – 2018. – №2 (19). – С. 16-23, 2018) Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018
  Проаналізовано сучасні підходи до розуміння політики у сфері протидії злочинності та її системноструктурного поділу на окремі складові елементи. Зроблено висновок про виняткове значення політичної складової у протидії злочинності, її вплив на стратегію й тактику антикриміногенного руху в Україні.
 • Документ
  Військова злочинність: аналіз та прогнозування
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2(19). - С. 132-140, 2018) Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7596-294X
  Проаналізовано абсолютні та відносні показники військової злочинності за останні п’ять років; досліджено структуру та динаміку вчинення злочинів військовослужбовцями; сформовано на їх підставі тенденцій розвитку зазначеного виду злочинності. Встановлено, що злочинність військовослужбовців крайнє негативно впливає не тільки на Збройні Сили України та військову дисципліну, але і на державу в цілому, являючись одним із внутрішніх індикаторів, за яким суспільство оцінює стан соціальної безпеки та мікроклімату.
 • Документ
  Сучасний стан і напрями протидії кіберзлочинності в Україні
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2(19). - С.155-166, 2018) Кравцова, М. О.; Kravtsova, M. O.
  Проаналізовано основні кількісні та якісні показники кіберзлочинності (рівень, географія, структура, динаміка). Сформульовано основні напрями протидії кіберзлочинності в Україні на загальносоціальному, спеціально-кримінологічному та індивідуальному рівнях.