Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2020, № 2 (23)

Постійне посилання зібрання

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О.М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2020. - № 2 (23). - 219 с. - ISSN 2304-4756.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 16 з 16
 • Документ
  Правова позиція
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2020. - № 2 (23). - С. 192-203, 2020) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет внутрішніх справ; Кафедра кримінального права і кримінології факультету № 1
  Доведено, що застосування спеціальної конфіскації, предметом якої є майно, здобуте легальним (правомірним) шляхом, ґрунтується на положеннях Конституції України та нормах міжнародно-правових документів. Порядок та критерії вилучення такого майна у власність держави визначений у відповідних положеннях кримінального і кримінального процесуального законодавства України. В окремих випадках реалізація спеціальної конфіскації зумовлює аналіз і оцінку положень інших галузей національного законодавства.
 • Документ
  Деякі аспекти застосування ст. 130 КУпАП у зв’язку із набранням чинності Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень»
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2020. - № 2 (23). - С. 32-40, 2020) Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487; Крижановський, М. В.; Kryzhanovskyi, M. V.
  Стаття присвячена аналізу чинного законодавства України, пов'язаного з державним реагуванням на випадки керування транспортним засобом в стані сп'яніння, а також під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції; вивчення практики його застосування з позиції вчення про дію нормативно-правових актів у часі. Відзначається, що в разі вчинення правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 130 КУпАП до 01.07.2020, провадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення (п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП). Звертається увага також на те, що в системі заходів державного реагування на випадки керування транспортним засобом в стані сп'яніння сьогодні спостерігається правова невизначеність, усунути яку можна лише шляхом прийняття законодавцем окремого закону України, який би юридично відновив і одночасно посилив адміністративну відповідальність за водіння транспортним засобом у стані сп'яніння і скасував наявну кримінальну відповідальність за таке протиправне діяння. The article is focused on the analysis of the current legislation of Ukraine related to the reaction of the state to cases of driving while alcohol intoxication, as well as driving while drugs intoxication that reduce attention and speed reaction, to the study of practice of its application, given the doctrine of the action of regulatory legal acts in the time. It is noted that in the case of committing an offense under Part 1 of the Article. 130 of the Code on Administrative Offenses until 07/01/2020, the proceeding in the case of an administrative offense can not start, whereas the proceeding has already started it must be terminated due to the absence of an administrative offense (clause 1, Part 1 of the Article 247 of the Code on Administrative Offenses). Attention is also drawn to the fact that there is legal uncertainty in the system of measures of the state response to the cases of driving while alcohol intoxication, where the elimination is possible if only a separate law of Ukraine is passed by the legislative authorities, which would legally restore and strengthen at the same time administrative liability for driving while alcohol intoxication and cancel the existing criminal liability for such act of offence. Статья посвящена анализу действующего законодательства Украины, связанного с государственным реагированием на случаи управления транспортным средством в состоянии опьянения, а также под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции; изучению практики его применения с позиции учения о действии нормативно-правовых актов во времени. Отмечается, что в случае совершения правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 130 КУоАП до 01.07.2020, производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит прекращению в связи с отсутствием состава административного правонарушения (п. 1 ч. 1 ст. 247 КУоАП). Обращается внимание также на то, что в системе мер государственного реагирования на случаи управления транспортным средством в состоянии опьянения сегодня наблюдается правовая неопределенность, устранить которую можно только путем принятия законодателем отдельного закона Украины, который бы юридически восстановил и одновременно усилил административную ответственность за вождение транспортным средством в состоянии опьянения и отменил имеющуюся уголовную ответственность за такое противоправное деяния.
 • Документ
  Traumastudies у фокусі кримінологічного аналізу (український контекст)
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2020. - № 2 (23). - С. 13-31, 2020) Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794
  Описано теоретичні передумови кримінологічного дослідження колективних травм. Охарактеризовані природа і типи колективних травм. Виявлено, описані і пояснені витіснені та фальсифіковані (заміщені), діалогічні і консолідуючі властивості колективних травм. Доведено їх зв'язок з відтворенням явища ресентимента, фронтірной злочинності та злочинів ненависті. Відстоюється думка про те, що подібні властивості використовуються в психотехніках сугестій і маніпуляції масовою свідомістю.
 • Документ
  Криптовалюта: проблеми правового регулювання
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2020. - № 2 (23). - С. 171-176, 2020) Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7596-294X; Дорош, А. О.; Dorosh, A. O.
  Автори розглядають аспекти правового регулювання криптовалюти в Україні, окремі особливості правового регулювання криптовалюти в зарубіжних країнах, а також визначають специфічні риси криптовалюти, що дозволяють відмежувати цей термін від інших,исхожих з ним. В роботі наведені різні точки зору вчених з приводу значення терміна «криптовалюта». The authors consider aspects of the legal regulation of cryptocurrency in Ukraine, as well as certain features of the legal regulation of cryptocurrency in foreign countries. They also determine the specific features of the cryptocurrency, which make it possible to distinguish this term from other similar ones. The paper presents various points of view of scholars regarding the meaning of the term of "cryptocurrency". Авторы рассматривают аспекты правового регулирования криптовалюты в Украине, отдельные особенности правового регулирования криптовалюты в зарубежных странах, а также определяют специфические черты криптовалюты, позволяющие отграничить этот термин от других, схожих с ним. В работе приведены различные точки зрения ученых по поводу значения термина «криптовалюта».
 • Документ
  Окремі категорії кримінально протиправного діяння та правові наслідки його вчинення
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2020. - № 2 (23). - С. 204-212, 2020) Алєксєєва-Даниленко, Ю. В.; Alieksieieva-Danylenko, Yu. V.
  Стаття присвячена аналізу приписів чинного кримінального законодавства України, пов'язаних з нормативної визначеністю кримінально протиправних діянь, осмислення доктринальних уявлень про їх різні форми, виділенню ознак окремих категорій таких діянь. Відзначено, що в системі національного кримінального законодавства «присутні» різні форми кримінально протиправних діянь - кримінальні правопорушення (злочини і кримінальні проступки), корупційні кримінальні правопорушення (злочини і кримінальні проступки), суспільно небезпечні діяння, зовні підпадають під ознаки кримінального правопорушення (злочину або проступку), передбаченого Особливою частиною КК. Підкреслено, що порушення кримінально-правових заборон в різних їх формах тягне за собою застосування різних за своєю суворістю заходів кримінально-правового характеру.
 • Документ
  Відображення елементів прогресивної тюремної системи в законодавстві України
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2020. - № 2 (23). - С. 147-154, 2020) Олійник, О. І.; Oliinyk, O. I.; Боднар, І. В.; Bodnar, I. V.; Кондратов, Д. Ю.; Kondratov, D. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5426-4878
  Розглянуто поняття прогресивної тюремної системи, а також її елементи, які відображаються в національному законодавстві України. Наведено класифікацію цих елементів, в її основу покладено характер заохочувальних норм і негативних обмежень, які можуть бути накладені на засудженого, враховуючи його поведінку під час відбування кримінальних покарань. До першої класифікаційної групи автори відносять можливість застосування до осіб, які відбувають покарання, заміни невідбутої частини покарання іншим, більш м'яким покаранням і застосування звільнення від відбування покарання. До другої класифікаційної групи належить можливість переведення засудженого до установи з іншим рівнем безпеки і зміни умов утримання шляхом переведення в інші структурні ділянки установи виконання покарань. The authors of the article consider the concept of a progressive prison system and the way its elements are reflected in the national legislation of Ukraine. Their classification is given, which is based on the nature of incentives and negative restrictions that may be imposed on the convict given his behavior while serving criminal sentences. The authors include the possibility of applying to persons serving a sentence the replacement of the unserved part of the sentence with another milder punishment and the application of parole to the first classification group. The authors include the possibility of transferring a convict to an institution with a different level of security and changing the conditions of detention by transferring to another structural unit of the penitentiary institution to the second classification group. Рассмотрены понятие прогрессивной тюремной системы, а также её элементы, которые отражаются в национальном законодательстве Украины. Приведена классификация этих элементов, в её основу положен характер поощрительных норм и негативных ограничений, которые могут быть наложены на осужденного, учитывая его поведение во время отбывания уголовных наказаний. К первой классификационной группе авторы относят возможность применения к лицам, отбывающим наказание, замены неотбытой части наказания другим, более мягким наказанием и применения освобождения от отбывания наказания. Ко второй классификационной группе относится возможность перевода осужденного в учреждение с другим уровнем безопасности и изменения условий содержания путем перевода в другие структурные участки учреждения исполнения наказаний.
 • Документ
  До питання про доцільнсть посилення кримінальної відповідальності за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2020. - № 2 (23). - С. 138-145, 2020) Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011; Грубнік, А. В.; Hrubnik, A. V.
  Публікація присвячена визначенню ролі кримінального законодавства у протидії поширенню на території Україна гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-COV-2. Акцентовано увагу на необхідності активізації наукових досліджень в напрямку пошуку шляхів протидії поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19 кримінально-правовими та кримінологічних засобами. Зроблено висновок про необхідність використання кримінологічно обґрунтованого, зваженого підходу законодавця до питань посилення кримінальної відповідальності за порушення санітарних правил і норм щодо попередження інфекційних хвороб та масових отруєнь. The publication is focused on determining the role of criminal law in counteracting the spread of acute respiratory disease, COVID-19 caused by coronavirus SARS-COV-2. The emphasis is made on the need to intensify scientific research in the direction of finding the ways to counteract the spread of acute respiratory disease COVID-19 in Ukraine by legal and criminological means. The need to use a criminologologically sound balanced approach of the legislator in matters of strengthening criminal liability for violation of sanitary rules and norms regarding the prevention of infectious diseases and mass poisonings is suspended. Публикация посвящена определению роли уголовного законодательства в противодействии распространению на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-COV-2. Акцентировано внимание на необходимости активизации научных исследований в направлении поиска путей противодействия распространению на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 уголовно-правовыми и криминологическими средствами. Сделан вывод про необходимость использования криминологически обоснованного, взвешенного подхода законодателя к вопросам усиления уголовной ответственности за нарушение санитарных правил и норм относительно предупреждения инфекционных болезней и массовых отравлений.
 • Документ
  Погроза вчиненням терористичного акту (ст. 258 КК України): проблема оцінки
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2020. - № 2 (23). - С. 121-128, 2020) Васильєв, А. А.; Vasiliev, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9480-7814; Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675
  Проаналізовано слідча і судова практики реєстрації вчинення терористичних актів та притягнення винних до кримінальної відповідальності. Виявлено низькі показники доведення кримінальних виробництв до логічного завершення за даними злочинів, в тому числі притягнення до кримінальної відповідальності за погрози їх вчиненням. Визначено інформацію, що містить загрозу вчиненням терористичного акту. Дано рекомендації по її оцінці. Investigative and judicial practices of registration of committing terrorist acts and bringing the perpetrators to justice are analyzed. Low rates of bringing criminal proceedings to a logical conclusion for these crimes, including criminal prosecution for threats to commit them, are revealed. Information containing the threat of committing a terrorist act is identified. Recommendations for its evaluation are given. Проанализированы следственная и судебная практики регистрации совершения террористических актов и привлечения виновных к уголовной ответственности. Выявлены низкие показатели доведения уголовных производств до логического завершения по данным преступлениям, в том числе привлечения к уголовной ответственности за угрозы их совершением. Определена информация, содержащая угрозу совершением террористического акта. Даны рекомендации по ее оценке.
 • Документ
  Безпека використання промислової продукції на прикладі автономних та автоматизованих транспортних засобів (кримінально-правовий аспект)
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2020. - № 2 (23). - С. 41-50, 2020) Павликівський, В. І.; Pavlykivskyi, V. I.; Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020
  Розглянуто проблемні питання, пов'язані з автономними і автоматизованими транспортними засобами як одним з видів промислової продукції. Проведено порівняльний аналіз цивільно-правового механізму відшкодування шкоди, заподіяної в результаті конструктивних недоліків транспортного засобу, і особливостей кримінальної відповідальності за введення в обіг небезпечної продукції і порушення правил, що стосуються безпеки використання промислової продукції. Зроблені пропозиції щодо вдосконалення законодавства в питанні забезпечення кримінально-правової охорони у сфері розробки, проектування, виготовлення, введення в обіг та експлуатації автономних і автоматизованих транспортних засобів. The article reviews issues of causing harm by autonomous and automated vehicles as a type of industrial production. It provides comparative analysis of civil and legal mechanism of compensation of damage caused by constructive deficiencies of vehicles and peculiarities of criminal liability for introducing dangerous products into circulation and violation of regulations connected with safe use of industrial production. It elaborates proposition for enhancement of legislation on ensuring criminal legal safety of construction, engineering, manufacturing, introducing into circulation and use of autonomous and automated vehicles. Рассмотрены проблемные вопросы, связанные с автономными и автоматизированными транспортными средствами как одним из видов промышленной продукции. Проведен сравнительный анализ гражданско-правового механизма возмещения ущерба, причиненного в результате конструктивных недостатков транспортного средства, и особенностей уголовной ответственности за введение в оборот опасной продукции и нарушение правил, которые касаются безопасности использования промышленной продукции. Сделаны предложения по усовершенствованию законодательства в вопросе обеспечения уголовно-правовой охраны у сфере разработки, проектирования, изготовления, введения в оборот и эксплуатации автономных и автоматизированных транспортных средств.
 • Документ
  Кримінологічне дослідження та кримінологічна інформація: сутність змістів та взаємозвʼязок між ними
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2020. - № 2 (23). - С. 109-120, 2020) Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335
  Розкривається сутність змісту таких понять, як «кримінологічне дослідження» і «кримінологічна інформація». Робиться наголос на важливості застосування в рамках кримінологічного дослідження програми і плану такого дослідження. Відзначається зв'язок між результатом дослідження і кримінологічної інформацією. Робиться висновок про те, що кримінологічне дослідження надає кінцевий результат; цей результат є, в свою чергу, джерелом кримінологічної інформації і лежить в її основі; кримінологічна інформація розглядається як вихідний матеріал для проведення нового кримінологічного дослідження. The author of the article reveals the essence of the content of such concepts as "criminological research" and "criminological information". The emphasis is placed on the importance of using the program and plan of such a study within the framework of criminological research. The relationship between the research result and criminological information is noted. It is concluded that criminological research provides the final result; this result, in turn, is a source of criminological information and underlies it; criminological information is considered as the source material for a new criminological research. Раскрывается сущность содержания таких понятий, как «криминологическое исследование» и «криминологическая информация». Делается ударение на важности применения в рамках криминологического исследования программы и плана такого исследования. Отмечается связь между результатом исследования и криминологической информацией. Делается вывод о том, что криминологическое исследование предоставляет конечный результат; этот результат является, в свою очередь, источником криминологической информации и лежит в её основе; криминологическая информация рассматривается как исходный материал для проведения нового криминологического исследования.
 • Документ
  Кримінально-правова охорона «інституту асоціацій» за законодавством країн ближнього зарубіжжя
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2020. - № 2 (23). - С. 51-60, 2020) Фоменко, М. В.; Fomenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6606-5769; Авдєєв, О. О.; Avdeiev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4203-8165;
  Проведено порівняльно-правовий аналіз національного та зарубіжного законодавства країн пострадянського простору щодо здійснення кримінально-правової охорони об'єднань громадян. Виявлено три різних напрямки у поглядах на забезпечення правового захисту таких об'єднань. У ряді досліджуваних законодавств відзначається розширення сфери дії кримінального закону, в інших - відмова законодавця від здійснення охорони об'єднань громадян кримінально-правовими засобами. Відзначено деякі позитивні моменти, які можуть бути враховані для подальших досліджень в цій області. The author of the article conducts comparative and legal analysis of the national and foreign legislation of post-soviet countries on criminal and legal protection of citizens associations. It outlines three different directions in the view on ensuring legal protection of such associations. We observe expanding scope of criminal law in a number of examined legislations, in other countries – legislator’s withdrawal of the protection of citizens associations with criminal and legal remedies. The author of the article emphasizes certain positive developments that can be taken into consideration in further research in this sphere. Проведен сравнительно-правовой анализ национального и зарубежного законодательства стран постсоветского пространства относительно осуществления уголовно-правовой охраны объединений граждан. Выявлены три разных направления во взглядах на обеспечение правовой защиты таких объединений. В ряде исследуемых законодательств отмечается расширение сферы действия уголовного закона, в других – отказ законодателя от осуществления охраны объединений граждан уголовно-правовыми средствами. Отмечены некоторые позитивные моменты, которые могут быть учтены для дальнейших исследований в этой области.
 • Документ
  Деякі особливості кримінально-правової охорони земель в зарубіжних країнах
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2020. - № 2 (23). - С. 69-76, 2020) Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349; Шевелев, К. Є.; Shevelev, K. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3501-5021
  Проаналізовано особливості кримінально правової охорони земель в зарубіжних країнах, оскільки в період становлення нашої законодавчої системи дуже важливим є аналіз сучасного законодавства зарубіжних країн у сфері земельних відносин. Використання позитивного досвіду дає можливість максимально убезпечити від протиправних посягань право приватної, комунальної та державної власності на землю, а також попередити незаконні дії посадових осіб органів державної влади, і саме таким шляхом, на нашу думку, слід рухатися українському законодавцеві. The article is focused on the analysis of the peculiarities of criminal law protection of lands in foreign countries, because it is very important to analyze the modern legislation of foreign countries in the field of land relations in the period of formation of our legislative system for using positive experience. The use of positive experience makes it possible to protect the right of private, communal and state ownership of land from illegal encroachments, as well as to prevent illegal actions of government officials, since in our opinion, it is the way the Ukrainian legislator should follow. Статья посвящена анализу особенностей уголовно правовой охраны земель в зарубежных странах, поскольку в период становления нашей законодательной системы очень важен анализ современного законодательства зарубежных стран в сфере земельных отношений для использования их опыта. Использование положительного опыта дает возможность максимально обезопасить от противоправных посягательств право частной, коммунальной и государственной собственности на землю, а также предупредить незаконные действия должностных лиц органов государственной власти, и именно таким путем, по нашему мнению, следует двигаться украинскому законодателю.
 • Документ
  Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом в розрізі українського законодавства
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2020. - № 2 (23). - С. 61-68, 2020) Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388
  Розглянуто основні терміни статті 249 «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом » і характеристика складу злочину. Особлива увага приділяється предмету злочину, «промислу» і об'єктивної сторони вищезгаданого складу злочину. The author of the article discusses the basic terms of the Article 249 (Illegal fishing, animal or other aquatic fishing) and the characteristics of the crime. Particular attention is paid to the subject of the crime, "trade" and the objective aspect of the above-mentioned corpus delicti. Рассматриваются основные термины статьи 249 «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом» и характеристика состава преступления. Особое внимание уделяется предмету преступления, «промыслу» и объективной стороне вышеупомянутого состава преступления.
 • Документ
  Диференціація кримінальних правопорушень у чинному Кримінальному кодексі України як приклад колізії кримінально-правовових норм
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2020. - № 2 (23). - С. 77-86, 2020) Лизогуб, Я. Г.; Lyzohub, Ya. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9824-0798
  Піддаються кримінально-правовому аналізу такі складові кримінальних правопорушень, як кримінальний проступок і злочин. Автор, керуючись діючими положеннями закону про кримінальну відповідальність, а також використовуючи приписи інших вітчизняних нормативно-правових актів, шляхом застосування різних способів тлумачення досліджує зміст таких видів покарання, як арешт і позбавлення волі на певний строк. В результаті такого дослідження він доводить доцільність віднесення арешту до видів покарань, які характеризуються елементом позбавлення волі. А це, в свою чергу, з урахуванням законодавчого підходу до визначення кримінального проступку, дає підставу для віднесення арешту до покарань, які детермінують злочин. При цьому дане розуміння арешту утворює юридичну колізію, адже положення, прописані в частині 1, вочевидь суперечать положенням частин 2, 3 і 4 статті 12 КК України. У підсумку автор пропонує можливий варіант подолання існуючої законодавчої колізії. The author of the article analyzes such components of criminal offenses as criminal misdemeanors and crimes. The author, from the point of view of the current provisions of the law on criminal liability, and the provisions of other domestic regulations, as well as by applying various methods of interpretation, studies the content of such punishments as arrest and deprivation of liberty for a specified period. According to the results of such a study, he proves the expediency of attribution of arrest to the types of punishments, which are characterized by the element of imprisonment. And this, in turn, given the legislative approach to the definition of a criminal offense, provides grounds for understanding the arrest as a punishment that determines the crime. At the same time, such comprehension of arrest constitutes a legal conflict, as the instructions set out in Part 1 clearly contradict the provisions of Parts 3, 4, and 5 of the Article 12 of the Criminal Code of Ukraine. In the summary of this paper, the author suggests a possible option to overcome the existing legislative conflict. Подвергаются уголовно-правовому анализу такие составляющие уголовных правонарушений, как уголовный проступок и преступление. Автор, руководствуюсь действующими положениями закона об уголовной ответственности, а также используя предписания иных отечественных нормативно-правовых актов, путем применения различных способов толкования исследует содержание таких видов наказания, как арест и лишение свободы на определенный срок. В результате такого исследования он доказывает целесообразность отнесения ареста к видам наказаний, которые характеризуются элементом лишения свободы. А это, в свою очередь, с учетом законодательного подхода к определению уголовного проступка, дает основание для отнесения ареста к наказаниям, которые детерминируют преступление. При этом данное понимание ареста образует юридическую коллизию, ведь положения, прописанные в части 1, очевидно противоречат положениям частей 2, 3 и 4 статьи 12 УК Украины. В итоге автор предлагает возможный вариант преодоления существующей законодательной коллизии.
 • Документ
  Кримінологічна футурологія: постановка проблеми
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2020. - № 2 (23). - С. 129-137, 2020) Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016
  Розглядаються особливості футурології - комплексу різних підходів як наукового, так і ненаукового характеру, спрямованих на формування образів майбутнього людства в цілому, а також окремих його підсистем і сторін життя. Обгрунтовуються можливість і необхідність створення футурологічного прогнозу, який розуміється як процес і результат цілеспрямованого дослідження перспектив розвитку кримінологічних явищ і являє собою оформлене уявлення про майбутнє як нового концепту кримінологічного дискурсу.
 • Документ
  Теорія ігор і проблеми кримінологічного аналізу
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2020. - № 2 (23). - С. 87-96, 2020) Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258
  Розглянуто умови формування аналітико-ігрових підходів до структурування і моделювання суспільних відносин, заснованих на суперництві інтересів і коаліціях співпраці, орієнтованих на досягнення приватних і колективних інтересів в процесі реалізації деяких загальних цілей кримінальних практик. Доведено, що конфліктна ситуація є невід'ємним елементом механізму здійснення злочину, криміналізації, віктимізації, механізму протидії злочинності, координації, взаємодії та конкуренції відповідних суб'єктів.