Право і безпека, 2012, № 4 (46)

Permanent URI for this collection

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. О. М. Головко. – Харків: 2012. - № 4 (46). - 1__ с. - ISSN 1727-1584.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Особливості використання мережі Інтернет та автоматизованих інформаційно-пошукових систем для забезпечення проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  (Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 126-129, 2012) Борозенний, І. О.; Borozennyi, I. O.; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
  Досліджено можливості використання мережі Інтернет, соціальних мереж та автоматизованих інформаційно-пошукових систем для забезпечення проведення негласних (розшукових) та слідчих дій, а також пошуку та отримання інформації про осіб, що становлять оперативний інтерес. Possibilities of use of the Internet network, social networks and the automated information retrieval systems for maintenance of carrying out of private (search) and investigatory actions, and also search and reception of the information on the persons representing the operative interest are researched. Исследованы возможности использования сети Интернет, социальных сетей и автоматизированных информационно-поисковых систем для обеспечения проведения негласных (розыскных) и следственных действий, а также поиска и получения информации о лицах, представляющих оперативный интерес.
 • Item
  Проблемні аспекти нового Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення статусу обвинуваченого
  (Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 192-195, 2012) Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
  Розкрито деякі проблеми нового Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення статусу обвинуваченого та порядку висунення обвинувачення. Запропоновано напрямки їх вирішення.
 • Item
  Мультикультуралізм у сучасній українській літературі
  (Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 319-322, 2012) Воропай, Т. С.; Voropay, T. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6170-5512; Тягло, К. О.; Tiahlo, K. O.
  Наголошено, що медіа-культура і масова культура є провідними засобами буття культури в сучасному суспільстві. Указано, що доцільно досліджувати феномени культури не в абстрактно-філософських категоріях, а в соціально і історично визначених контекстах, вивчати не лише «домінуючі» культурні моделі, а й маргінальні й опозиційні культурні практики, які традиційно відносять до категорії «інших».
 • Item
  Проблеми професіоналізації та професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ
  (Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 323-328, 2012) Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344
  Розглянуто питання поняття професіоналізації, в тому числі співробітників органів внутрішніх справ. Також розглянуто питання впливу професійної діяльності співробітника органів внутрішніх справ на розвиток процесів професійної деформації та виявлено негативні явища, які пов’язані з цими процесами. Надано пропозиції та практичні рекомендації щодо усунення або мінімізації негативного впливу професійної діяльності на співробітників органів внутрішніх справ та деякі шляхи психологічної профілактики і корекції професійної деформації.
 • Item
  Окремі проблеми укладання та зміни трудового договору
  (Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 228-232, 2012) Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234; Гоц, В. Я.; Hots, V. Ya.
  Досліджено проблеми законодавчого визначення поняття «трудовий договір», порядку застосування випробування та конкурсного відбору при прийнятті на роботу, а також окремі проблеми застосування переведень і переміщень. Надано рекомендації із вдосконалення відповідного законодавства.
 • Item
  Гендерні моделі поведінки злочинців
  (Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 352-355, 2012) Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134
  Викладено результати вивчення основних статево-рольових моделей поведінки чоловіків і жінок, які вчинили корисливі та насильницькі злочини. Надано психологічні характеристики виявлених гендерних типів. Розглянуто деякі змістовні характеристики гендерних стереотипів злочинців.
 • Item
  Причини, що викликають професійну деформацію працівників органів внутрішніх справ
  (Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 226-228, 2012) Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X
  Розглянуто основні причини, які виливають на професійну деформацію працівників органів внутрішніх справ.
 • Item
  Межі здійснення прав суб’єктами спадкових правовідносин
  (Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 272-276, 2012) Зайцев, О. Л.; Zaitsev, O. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9530-3941
  Проведено порівняння конструкцій «межі здійснення прав субєктами спадкових відносин» із конструкціями «прийняття спадщини» та «відмова від прийняття спадщини».
 • Item
  Механізм нормативно-правової детермінації злочинності
  (Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 173-179, 2012) Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794
  На основі аналізу динамічних та статичних компонентів правової системи та особливостей криміногенної детермінації зроблено висновок про існування двох відповідних типів нормативно-правової детермінації злочинності. Встановлено кримінологічно значущу кореляцію між відповідністю правових інновацій соціальним традиціям та злочинністю, а також юридико-технічними особливостями нормативно-правових актів і можливістю зловживання ними з метою вчинення злочинів.
 • Item
  Класифікація форм адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ
  (Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 57-61, 2012) Іванова, Л. Ю.; Ivanova, L. Yu.
  Проаналізовано низку наукових підходів щодо визначення поняття та особливостей форм адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ України. Досліджено їх правову природу, висловлено авторські погляди щодо їх класифікації.
 • Item
  Джерела міжнародно-правового регулювання праці та їх вплив на національне законодавство
  (Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 249-253, 2012) Чорноус, О. В.; Chornous, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1475-7990
  Розглянуто міжнародні нормативно-правові акти, стандарти та їх вплив на правове регулювання національного законодавства у сфері праці. Проаналізовано акти Міжнародної організації праці з питань встановлення стандартів у сфері праці і зайнятості.
 • Item
  Особливості формування та діяльності місцевих органів влади Української Держави (травень-грудень 1918 р.)
  (Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 18-21, 2012) Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418
  Досліджено умови формування та особливості функціонування місцевих органів влади Української Держави П. П. Скоропадського.