Монографії (Monographs). УДК 343.1

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 21
 • Документ
  Використання спеціальних знань під час розслідування таємного викрадення чужого майна: монографія
  (Харків : Факт, 2023. – 202 с., 2023) Гайдар, О. В.; Haidar, O. V.; Гусєва, В. О. - редактор
  У монографії обґрунтовано низку теоретичних питань і наведено вирішення практичних проблем, що виникають під час використання спеціальних знань у процесі розслідування таємного викрадення чужого майна. Сформульовано теоретичні положення та практичні рекомендації, які можуть використовуватися під час побудови криміналістичних методик розслідування крадіжок, а також спрямовані на вдосконалення практичної діяльності дізнавачів і слідчих щодо різноманітних аспектів використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень цього виду. Для науковців, практичних працівників, викладачів, курсантів, студентів і всіх, хто цікавиться питаннями протидії злочинності у правоохоронній сфері.
 • Документ
  Концептуальні засади організації та планування розслідування кримінальних правопорушень: монографія
  (Вінниця : ТВОРИ, 2023. – 332 с., 2023) Татарин, Н. М.; Tataryn, N. M.
  У монографії розкрито ґенезу нормативно-правового регулювання діяльності з організації та планування розслідування кримінальних правопорушень; охарактеризовано організацію та планування розслідування кримінальних правопорушень як об’єкт криміналістичного дослідження; визначено поняття, ознаки й окреслити значення організації розслідування кримінальних правопорушень; встановлено засади та рівні організації розслідування кримінальних правопорушень; виокремлено напрями та складові елементи організації розслідування кримінальних правопорушень; визначено сутність, ознаки та роль планування розслідування кримінальних правопорушень; розкрито принципи, завдання та функції планування розслідування кримінальних правопорушень тощо. Розрахована на практикуючих працівників правоохоронних органів, науковців, науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти юридичного профілю.
 • Документ
  Теоретико-правова парадигма доказування у кримінальному провадженні : монографія
  (Вінниця : ТВОРИ, 2022. - 140 с., 2022) Гнатенко, В. С.; Hnatenko, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1714-664
  Монографію присвячено комплексному аналізу теоретика-правової парадигми доказування у кримінальному провадженні. Визначено сучасний стан наукової розробки предмету та меж кримінального процесуального доказування, узагальнено зміст існуючих концепцій. Запропоновано поняття предмету та меж доказування, виявлено та систематизовано фактори, що впливають на їх визначення суб’єктами кримінального процесуального доказування. Розкрито залежність меж доказування від його теоретичних та методологічних основ. Охарактеризовано роль слідчого у формуванні та оцінці меж доказування, надані пропозиції з вдосконалення цього аспекту його діяльності. Виявлено зв’язки меж доказування та інституту допустимості доказів, запропоновано розширення дії інституту угоди між сторонами. Визначено роль у формуванні меж доказування учасників судочинства, що не мають в ньому інтересу. Виявлено особливості меж доказування судового розгляду та з’ясовано їх значення для обґрунтованості та вмотивованості судових рішень. Монографічне дослідження буде корисним для науковців, викладачів, студентів, а також для працівників правоохоронних органів та всіх, хто цікавиться питаннями кримінального та кримінального процесуального права.
 • Документ
  Застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні: проблеми теорії та практики : монографія
  (Харків : Панов, 2020. - 576 с., 2020) Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673
  Монографію присвячено вивченню і розв’язанню теоретикоприкладних проблем, пов’язаних із застосуванням запобіжних заходів. У роботі крізь призму правозастосовних реалій розкрито сутність та порядок застосування неізоляційних та ізоляційних запобіжних заходів. На підставі комплексного дослідження чинного кримінального процесуального законодавства виявлено недоліки правового регулювання процесуального порядку застосування запобіжних заходів та запропоновано шляхи їх усунення. Видання адресоване фахівцям у сфері кримінального процесу, викладачам, ад’юнктам, аспірантам, студентам і курсантам вищих юридичних навчальних закладів, а також юристампрактикам.
 • Документ
  Слідчі (розшукові) дії, що обмежують недоторканність житла чи іншого володіння особи: загальна характеристика та процесуальний порядок проведення : монографія
  (Харків : Факт, 2021. – 318 с., 2021) Салманов, О. В.; Salmanov, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9421-5085
  Монографію присвячено визначенню сутності та розкриттю особливостей процесуального порядку проведення слідчих (розшукових) дій, що обмежують недоторканність житла чи іншого володіння особи. Охарактеризовано слідчі (розшукові) дії як складову досудового розслідування, розкрито зміст конституційного права на недоторканність житла чи іншого володіння особи та визначено способи забезпечення його дотримання в кримінальному провадженні. Окреслено систему слідчих (розшукових) дій, що обмежують недоторканність житла чи іншого володіння особи, охарактеризовано підстави та порядок проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, особливості проведення слідчого експерименту та інших слідчих (розшукових) дій, проведення яких може бути пов’язане з обмеженням недоторканності житла чи іншого володіння особи. Сформульовано напрямки удосконалення слідчої практики щодо проведення слідчих (розшукових) дій, що обмежують недоторканність житла чи іншого володіння особи, у тому числі з урахуванням зарубіжного досвіду їх проведення. Для науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів і курсантів закладів вищої освіти, практичних працівників, а також усіх, хто цікавиться проблемами кримінально-процесуальної діяльності органів досудового розслідування.
 • Документ
  Визнання доказів недопустимими в кримінальному провадженні: аналіз слідчої практики крізь призму судових рішень: монографія
  (Київ: 7БЦ, 2021. – 425 с., 2021) Державний науково-дослідний інститут; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Дрозд, В. Г.; Drozd, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-7138; Цуцкірідзе, М. С.; Tsutskiridze, M. S.; Гаврилюк, Л. В.; Havryliuk, L. V.; Пономаренко, А. В.; Ponomarenko, A. V.; Ангеленюк, А.-М. Ю.; Anheleniuk, A.-M. Yu.; Дударець, Р. М.; Dudarets, R. M.; Бурлака, В. В.; Burlaka, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5202-9134; Климчук, В. П.; Klymchuk, V. P.; Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-7235; Романов, М. Ю.; Romanov, M. Yu.
  Монографію присвячено дослідженню теоретико-правових засад визнання доказів недопустимими в кримінальному провадженні, зважаючи на слідчу практику крізь призму судових рішень. Розглянуто наукові концепції визнання доказів недопустимими у кримінальному процесі та їх розвиток. Акцентовано на суттєвих порушеннях і хибах, допущених органами досудового розслідування під час збирання доказів, а також на визначенні критерію істотності допущених порушень прав і свобод людини при отриманні доказів під час досудового розслідування. Проаналізовано процесуальний порядок визнання доказів недопустимими за кримінальним процесуальним законодавством країн пострадянського простору та окремих європейських держав. Охарактеризовано тенденції застосування практики Європейського суду з прав людини у національній правозастосовній діяльності. Запропоновано й аргументовано необхідність унесення змін і доповнень до кримінального процесуального законодавства щодо вдосконалення процесу доказування у кримінальному провадженні з огляду на вимоги Конституції України, динаміку розвитку законодавства. Видання виконано з урахуванням останніх змін до законодавства станом на 10 червня 2021 року. Робота буде корисною як науковцям, працівникам правоохоронних органів (слідчих підрозділів Національної поліції України), викладачам, аспірантам, студентам юридичних закладів вищої освіти, так і всім тим, хто цікавиться питаннями допустимості доказів у кримінальному процесі.
 • Документ
  Неповнолітній потерпілий як учасник кримінального провадження : монографія
  (Харків : НікаНова, 2015. – 249 с., 2015) Кочура, О. О.; Kochura, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0638-2911; Юхно, О. О.
  Монографія присвячена дослідженню питань щодо неповнолітнього потерпілого як недостатньо захищеного учасника кримінального провадження. Здійснено аналіз кримінальних процесуальних гарантій по забезпеченню прав та законних інтересів неповнолітнього потерпілого, проведено узагальнення міжнародних правових актів, встановлено правові стандарти з цих питань. За результатами дослідження автором сформульовано низку наукових позицій,а також рекомендацій і пропозицій щодо внесення змін та доповнень до чинного КПК України, а також впровадження їх у практичну діяльність працівників органів досудового розслідування. Для науковців, практичних працівників, викладачів, ад’юнктів, аспірантів, курсантів, студентів юридичних навчальних закладів та тих, хто цікавиться розглянутими питаннями.
 • Документ
  Правове регулювання досудового розслідування: проблеми теорії та практики : монографія
  (Одесса: Видав. дім «Гельветика», 2018. - 448 c., 2018) Дрозд, В. Г.; Drozd, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-7138
  Монографію присвячено комплексному вивченню теоретичних, законодавчих і прикладних питань правового регулювання досудового розслідування, які є предметом гострих дискусій у науці кримінального процесу. У роботі розглянуто онтологічну та гносеологічну характеристику досудового розслідування; надано теоретико-правову характеристику загальних положень досудового розслідування; визначено сучасний стан забезпечення прав, свобод та законних інтересів особи на стадії досудового розслідування; охарактеризовано сучасну парадигму правового регулювання закінчення досудового розслідування. На підставі комплексного дослідження чинного кримінального процесуального законодавства України виявлено недоліки правового регулювання досудового розслідування та запропоновано шляхи їх усунення. Розраховано на науковців, практичних працівників правоохоронних органів, викладачів, ад’юнктів, аспірантів, студентів і курсантів вищих юридичних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться новітніми тенденціями розвитку сучасної юриспруденції в дослідженому напрямі.
 • Документ
  Забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування: монографія
  (Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 498 с., 2019) Дрозд, В. Г.; Drozd, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-7138; Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Пономаренко, А. В.; Ponomarenko, A. V.; Цуцкірідзе, М. С.; Tsutskiridze, M. S.; Климчук, В. П.; Klymchuk, V. P.; Бурлака, В. В.; Burlaka, V. V.; Гаврилюк, Л. В.; Havryliuk, L. V.; Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Дударець, Р. М.; Dudarets, R. M.
  У монографії вивчено та проаналізовано теоретико-правові засади забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування. Досліджено світовий досвід правового регулювання забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування. З цією метою проаналізовано законодавства країн Європейського Союзу та пострадянського простору. Проведено теоретичне дослідження процесуального механізму забезпечення конституційних прав та свобод особи під час провадження досудового розслідування, виявлено прогалини у правовому регулюванні в даній сфері з урахуванням вимог Конституції України, динаміки розвитку законодавства і досягнень кримінальної процесуальної науки, визначено шляхи їх усунення. Монографію виконано із урахуванням останніх змін до чинного законодавства станом на 1 червня 2019 р. Робота може бути корисна науковців, працівників правоохоронних органів (зокрема, слідчих підрозділів Національної поліції України), викладачів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів, а також для всіх тих, хто цікавиться питаннями забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування.
 • Документ
  Організаційно-правові засади діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України : монографія
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 352 с., 2020) Дрозд, В. Г.; Drozd, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-7138; Пономаренко, А. В.; Ponomarenko, A. V.; Климчук, В. П.; Klymchuk, V. P.; Цуцкірідзе, М. С.; Tsutskiridze, M. S.; Бурлака, В. В.; Burlaka, V. V.; Гаврилюк, Л. В.; Havryliuk, L. V.; Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Дударець, Р. М.; Dudarets, R. M.
  У монографії вивчено та проаналізовано організаційно-правові засади діяльності слідчих підрозділів Національної поліції. Досліджено міжнародний та зарубіжний досвід правового регулювання діяльності слідчих підрозділів, механізм взаємодії слідчих з іншими органами та підрозділами Національної поліції. Розглянуто проблемні питання контролю та нагляду за діяльністю слідчих підрозділів Національної поліції. Висвітлено теоретичні та прикладні проблеми реалізації повноважень слідчими Національної поліції, на основі чого запропоновано шляхи вдосконалення чинного законодавства України. Монографію виконано зі зважанням на останні зміни до чинного законодавства станом на 1 червня 2019 р. Робота може бути корисна для науковців (працівників правоохоронних органів, зокрема слідчих підрозділів Національної поліції України), викладачів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться проблемами організаційно-правових засад діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України.
 • Документ
  Проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні : монографія
  (Харків : В деле, 2015. – 560 с., 2015) Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311
  У монографії розглянуто найбільш актуальні проблеми проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні. Висвітлені наукові, правові та організаційно-тактичні засади підготовки та призначення судових експертиз, провадження експертного дослідження, оцінки висновку експерта й використання результатів експертиз під час досудового розслідування та судового розгляду. Уточнено поняття спеціальних знань, предмету, об’єктів, критерію розмежування судових експертиз, компетенції та компетентності експерта. Розглянуто процесуальний порядок судово-експертної діяльності та запропоновані зміни й уточнення щодо кримінального процесуального закону. Розкрито поняття тактики проведення судових експертиз, виокремленні експертні ситуації, що виникають у кримінальному проваджені, та вказані відповідні дії учасників кримінального провадження. Охарактеризоване поняття та наведені напрями використання судових експертиз у кримінальному проваджені, зокрема у кваліфікації злочинів та під час проведення тактичних операцій. Для науковців, викладачів, студентів, співробітників органів досудового розслідування, прокурорів, суддів.
 • Документ
  Тимчасовий доступ до речей і документів: теоретичні і прикладні проблеми : монографія
  (Харків : ФОП Панов А. М., 2019. - 348 с., 2019) Кузубова, Т. О.; Kuzubova, T. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6488-4971; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
  Монографію присвячено комплексному вивченню теоретичних, законодавчих і прикладних питань, пов’язаних із застосуванням тимчасового доступу до речей і документів. У роботі розглянуто та систематизовано його процесуальну форму, проаналізовано процесуальні гарантії учасників кримінального провадження при його застосуванні як стороною обвинувачення, так і стороною захисту. На підставі комплексного дослідження чинного кримінального процесуального законодавства України, зарубіжних країн та міжнародних договорів виявлено проблеми регламентації тимчасового доступу до речей і документів. Розроблено науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення чинного КПК України в частині дослідженого питання. Розраховано на науковців, юристів-практиків, викладачів, ад’юнктів, аспірантів, слухачів, студентів і курсантів вищих навчальних закладів юридичної спрямованості, а також усіх, хто цікавиться новітніми тенденціями розвитку сучасної юриспруденції в дослідженому напрямі.
 • Документ
  Теоретичні основи інституту реабілітації в кримінально-процесуальному праві
  (Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія/ За заг. ред. Ю.П. Аленіна; відпов. за вип. І.В. Гловюк. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – с.73-96, 2018) Наумова, А. О.; Naymova, A. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4273-8068
  Проблема захисту прав і свобод людини і громадянина займає особливе місце в системі кримінально-процесуального права, як правової науки, конституційному та кримінальному процесуальному законодавстві і в правозастосовній практиці. Слід зазначити, що чинний КПК не відповідають фундаментальним конституційним засадам, міжнародно-правовим нормам у сфері реабілітації, у зв’язку з цим визначення поняття реабілітації, її елементів, інституту реабілітації, його принципів, процесуального порядку реабілітації особи, невинуватої у вчинені злочину, на стадіях досудового і судового провадження, правовий механізм відшкодування фізичної, майнової та усунення моральної шкоди, удосконалення чинного КПК є актуальним. На основі аналізу чинного кримінального процесуального законодавства, практики його застосування, законодавчого, практичного і наукового досвіду окремих держав СНД розроблено комплекс теоретичних положень кримінально-процесуального інституту реабілітації як самостійного галузевого інституту, концепцію відповідальності держави за завдану фізичну шкоду реабілітованому; запропоновано унормування основних положень інституту реабілітації в Кримінальному процесуальному кодексі України.
 • Документ
  Реалізація даних про особу обвинуваченого у процесуальних рішеннях слідчого: монографія
  (Харків : СПДФО Чальцев О.В.- 2012.- 224 с., 2012) Chycha, R. P.; Чича, Р. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840
  Монографія присвячена актуальним теоретичним та практичним проблемам, пов'язаним з реалізацією фактичних даних про обставини, що характеризують особу обвинуваченого, у процесуальних рішеннях слідчого. Автором розглянуті питання вивчення, класифікації даних про особу обвинуваченого. Автор пропонує свій погляд на особливості застосування даних про особу обвинуваченого при прийнятті процесуальних рішень слідчим.
 • Документ
  Захист прав і законних інтересів потерпілого у кримінальному провадженні : монографія
  (Харків : Панов, 2015. – 240 с., 2015) Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
  Монографія присвячена комплексному вивченню теоретичних, законодавчих і прикладних питань, пов’язаних із захистом прав та законних інтересів потерпілого у кримінальному провадженні. У роботі розглянуто правове положення потерпілого у кримінальному провадженні, проаналізовано правовий механізм захисту його прав та законних інтересів як учасника кримінального провадження. На підставі проведеного дослідження виявлено пов’язані з цим проблеми та запропоновані можливі шляхи вдосконалення чинного кримінального процесуального законодавства України в частині піднятого питання. Розраховано на науковців, юристів-практиків, викладачів, ад’юнктів і студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, що цікавиться новітніми тенденціями розвитку сучасної юриспруденції у дослідженому напрямі.
 • Документ
  Захисник як учасник кримінального провадження : монографія
  (Харків: Панов, 2018. - 240 с., 2018) Єрохін, В. В.; Yerokhin, V. V.; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
  Монографія присвячена комплексному вивченню теоретичних, законодавчих і прикладних питань, пов’язаних із процесуальним статусом і повноваженнями захисника у кримінальному провадженні. Розглянуто генезис участі захисника, правові гарантії залучення, участі, відмови та заміни захисника у кримінальному судочинстві, а також міжнародно-правові стандарти та застосування практики Європейського суду з прав людини щодо участі захисника у кримінальному провадженні. За результатами проведеного монографічного дослідження виявлено низку законодавчих прогалин і розбіжностей, які негативно впливають на практичне застосування положень КПК України з окреслених питань і внесено науково обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення кримінального процесуального та іншого законодавства і практики його застосування. Розраховано на науковців, юристів-практиків, викладачів, ад’юнктів, слухачів і студентів вищих навчальних закладів юридичної спрямованості, а також усіх, що цікавиться новітніми тенденціями розвитку сучасної юриспруденції у дослідженому напрямі.
 • Документ
  Кримінальне провадження в суді присяжних : монографія
  (Харків: Панов, 2018. - 274 с., 2018) Щерба, М. В.; Shcherba, M. V.; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
  Монографія присвячена комплексному вивченню теоретичних, законодавчих і прикладних питань однієї із новел чинного КПК України та судочинства щодо запровадження і реалізаціїї інституту кримінальних проваджень в суді присяжних. У роботі розглянуто історичне становлення інституту присяжних, висвітлено процесуальний статус і відбір присяжних, порядок розгляду та вирішення кримінального провадження в суді присяжних. Висвітлено особливості кримінального провадження в суді присяжних за законодавством зарубіжних країн. Внесено пропозиції щодо вдосконалення кримінального процесуального законодавства України та практики його застосування з досліджених питань. Розраховано на науковців, юристів-практиків, викладачів, ад’юнктів, аспірантів, магістрів, курсантів і студентів вищих навчальних закладів юридичної спрямованості, а також усіх, хто цікавиться новітніми тенденціями розвитку сучасної юриспруденції та національного судочинства по розглянутим питанням.
 • Документ
  Тримання під вартою як запобіжний захід у кримінальному провадженні : монографія
  (Харків : ХНУВС ; Панов, 2017. – 238 с., 2017) Даль, А. Л.; Dal, A. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2775-2523; Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
  Монографію присвячено комплексному вивченню теоретичних, законодавчих і прикладних питань, пов’язаних із застосуванням тримання під вартою в кримінальному провадженні. У роботі розглянуто теоретико-методологічні основи інституту тримання під вартою, процесуальний порядок його застосування, проаналізовано правовий механізм захисту прав, свобод і законних інтересів особи, щодо якої обирається зазначений запобіжний захід. На підставі дослідження чинного кримінального процесуального законодавства України, а також ураховуючи практичний досвід авторів, виявлено наявні проблеми застосування тримання під вартою. Запропоновані можливі шляхи вдосконалення Кримінального процесуального кодексу України в частині піднятих питань. Розраховано на науковців, практичних працівників правоохоронних органів, викладачів, ад’юнктів, аспірантів, студентів і курсантів вищих юридичних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться новітніми тенденціями розвитку сучасної юриспруденції в дослідженому напрямі.
 • Документ
  Повноваження прокурора при застосуванні запобіжних заходів : монографія
  (Харків : Панов, 2016. – 224 с., 2016) Осадча, О. С.; Юхно, О. О.; Osadcha, O. S.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
  Монографія присвячена комплексному вивченню теоретичних, законодавчих і прикладних питань, пов’язаних із процесуальними повноваженнями прокурора при застосуванні запобіжних заходів у кримінальному провадженні. У роботі розглянуто правове положення, статус і процесуальні повноваження прокурора у досліджених питаннях, проаналізовано правовий механізм захисту прав, свобод та законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого при застосуванні запобіжних заходів. За результатами проведеного дослідження виявлено наявні проблеми і неузгодженності у чинному КПК України та запропоновані можливі шляхи вдосконалення чинного кримінального процесуального законодавства. Розраховано на науковців, юристів-практиків, викладачів, ад’юнктів, аспірантів, курсантів і студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться новітніми тенденціями розвитку сучасної юриспруденції у дослідженому напрямі.
 • Документ
  Затримання особи як захід забезпечення кримінального провадження : монографія
  (Харків : Панов, 2016. – 264 с., 2016) Лук’яненко, Ю. В.; Юхно, О. О.; Lukianenko, Yu. V.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
  Монографія присвячена комплексному вивченню теоретичних, законодавчих і прикладних питань, пов’язаних із затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення. У роботі розглянуто історичний розвиток правового інституту затримання особи в кримінальному процесі, висвітлено теоретико-правове розуміння поняття «затримання», визначено мету, підстави та момент затримання особи, охарактеризовані види затримання особи, визначені гарантії дотримання прав затриманої особи. На підставі проведеного дослідження виявлено низку законодавчих прогалин і розбіжностей, які негативно впливають на практичне застосування положень КПК України з окреслених питань. Внесено науково обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення кримінального процесуального законодавства та практики його застосування. Розраховано на науковців, юристів-практиків, викладачів, ад’юнктів, аспірантів, курсантів і студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться новітніми тенденціями розвитку сучасної юриспруденції у дослідженому напрямі.