Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2019, № 1 (20)

Постійне посилання зібрання

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О.М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2019. - № 1 (20). - 182 с. - ISSN 2304-4756.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  До проблеми визначення безпосереднього об’єкта грубого порушення угоди про працю (ст. 173 КК України)
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 135-143, 2019) Танаджі, В. Г.; Tanadzhi, V. H.
  Досліджено проблеми визначення безпосереднього об’єкту грубого порушення угоди про працю (ст. 173 КК України) та відмежування від суміжних злочинів, зокрема грубого порушення законодавства про працю (ст. 172 КК України); здійснено порівняння безпосередніх об’єктів зазначених складів злочинів і встановлено їх особливості.
 • Документ
  Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами: стан наукової розробки та напрями вдосконалення
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 161-168, 2019) Бесчастна, В. В.; Beschastna, V. V.
  Досліджено стан наукової розробки питання кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Проаналізовано вітчизняні роботи з указаної тематики, наукові дослідження часів СРСР і новітні дослідження країн пострадянського простору. Визначено напрями подальшого дослідження зазначеного питання та підкреслено необхідність урахування та критичного аналізу останніх законодавчих змін до ст. 286 КК України.
 • Документ
  Особливості суб’єктів права свободи світогляду та віросповідання за законодавством України
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 169-176, 2019) Бринчак, М. П.; Brynchak, M. P.
  Важливу роль у приватному праві відіграють особисті немайнові права, які забезпечують повноцінне існування людини в суспільстві. Право на свободу світогляду та віросповідання заслуговує на особливу увагу щодо його здійснення та використання в правовій, демократичній, незалежній Україні. Будь-яке особисте немайнове право має свої особливості. Структура права свободи світогляду та віросповідання складається з певного змісту, це право має свої предмет, об’єкт і суб’єкт. З’ясовано суб’єкт права на свободу світогляду та віросповідання, а також особливості суб’єкта в правоздатності та дієздатності, уточнено, з якого віку може здійснюватись право свободи світогляду та віросповідання.
 • Документ
  Дискурсивно-перцептивні механізми детермінації злочинності (Закінчення)
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 99-107, 2019) Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794
  Виділено й охарактеризовано два типи дискурсивно-перцептивних механізмів детермінації злочинності: інтроспективний та інтерактивний. Перший розвивається у носіїв елементів візуальної культури. Унаслідок укорінення фонетико-алфавітних перцептивних матриць, домінуючою у системі пізнання виявляється інтроспекція, що формує такі девіантогенні чинники: переважаюча сукцесивність психічного відображення, індивідуалізованість соціальних акторів, знижені емпатія та субсидіарна відповідальність. У підґрунті інтерактивного механізму – залучення суб’єкта до сфери акустичних вербально-силових полів, зниження ступеня індивідуалізованості, стимуляція колективістських патернів.
 • Документ
  Субʼєкти протидії злочинності як правоохоронні корпорації
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 90-98, 2019) Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016
  Проаналізовано сутності й ознаки суб’єктів протидії злочинності як корпорацій, що функціонують у сфері протидії злочинності. На основі синтезу знань про місце та ґенезу корпорацій у сучасному економічному середовищі, ознаки та характер протидії злочинності через призму синергетичного підходу запропоновано концептуальні підходи до побудови моделі вказаного типу об’єднання.
 • Документ
  Злочинність у сфері надрокористування: феномен та поняття
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 80-89, 2019) Максіменцев, М. Г.; Maksimentsev, M. H.
  Сформовано триєдине бачення феномену злочинності у сфері надрокористування, який складається з блоку основних (базових), а також акцесорних і супутніх кримінальних практик. Наведено аргументи на користь приналежності злочинності у сфері надрокористування до екологічної злочинності. Обґрунтовано специфіку її відтворення на інституціональному й політико-економічному прикордонні в кримінальноорганізованих формах. Запропоновано вузьке та широке розуміння поняття злочинності у сфері надрокористування.
 • Документ
  Стан стратегічного планування та програмного забезпечення у сфері протидії злочинності в сучасних умовах
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 66-79, 2019) Титаренко, О. О.; Tytarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3271-9402
  Проаналізовано сучасний стан стратегічного планування та програмного забезпечення протидії злочинності в Україні. Зроблено акцент на дослідженні розроблених та ухвалених упродовж 2015–2018 років безпекових державних стратегій, концепцій, програм і планів з протидії окремим видам злочинності (організована злочинність, тероризм, відмивання «брудних коштів», незаконна міграція, торгівля людьми) з урахуванням загроз, що виникли внаслідок збройного конфлікту в Донецькій та Луганській областях, та визначення недоліків під час їх формування. На підставі аналізу нового Закону України «Про національну безпеку» від 21.06.2018 року розглянуто перспективи формування стратегії громадської безпеки. Обґрунтовано необхідність розробки та затвердження єдиної державної стратегії протидії злочинності в Україні та розробки на її основі відповідної державної програми.
 • Документ
  Роль держави у подоланні криміналізму
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 40-48, 2019) Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258
  Проаналізовано сучасний стан системи протидії злочинності в Україні. Визначено її перспективи та проблемні моменти розвитку. Запропоновано комплекс економічних, соціальних, ідеологічних і виховних заходів подолання криміналізму в сучасному суспільстві.
 • Документ
  Особливості феномену наркозлочинності в Україні в сучасних умовах
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 56-65, 2019) Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016
  Статтю присвячено феномену наркозлочинності в сучасних українських реаліях та основним факторам, що обумовлюють її розвиток. Виділено три групи факторів, розуміння яких є важливим для формування ефективних стратегії й тактики протидії наркозлочинності. Це, по-перше, обставини, що зумовлюють поширення наркоманії. По-друге, це чинники, які спричиняють наркозлочинність у межах певної території. По-третє, це криміногенні фактори, супутні основним видам соціальної діяльності, реалізованої державою.
 • Документ
  Механізм моніторингу протидії злочинності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 13-21, 2019) Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018
  Проаналізовано основні елементи механізму кримінологічного моніторингу та його функціональні засади. На підставі аналізу запропоновано розширене тлумачення названої категорії, що враховує провідні сутнісні ознаки та характеристики.