Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2017, № 1 (15)

Постійне посилання зібрання

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О.М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2017. - № 1 (15). - __ с. - ISSN 2304-4556.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 13 з 13
 • Документ
  Роль і значення інтуїтивного пізнання у кримінології
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 1 (15). - С. 30-38, 2017) Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258
  Статтю присвячено аналізу сучасних підходів до встановлення ролі інтуїції як важливого пізнавального інструменту творчих процесів. Розглянуто визначення поняття «інтуїція». Особливу увагу приділено абстрактно-логічному і просторово-образному типам мислення, проблемі співвідношення дискурсивного (логічного) та інтуїтивного у процесі кримінологічного пізнання.
 • Документ
  Регламентація умовно-дострокового звільнення від відбування покарання у законодавствах зарубіжних країн
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 1 (15). - С. 39-48, 2017) Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7596-294X
  Аналіз законодавчого досвіду реалізації пенальної політики як України, так і зарубіжних країн свідчить, що її визначальною рисою на сьогодні є гуманізація кримінально-правової репресії. Встановлено, що загальними/спільними для законодавств усіх розглянутих держав є наявність дієвого механізму здійснення контролю за поведінкою умовно-достроково звільнених осіб, а також можливість покладання на них певних обов’язків під час невідбутої частини покарання.
 • Документ
  Методологія дослідження феноменології злочинності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 1 (15). - С. 67-74, 2017) Веприцький, Р. С.; Veprytskyi, R. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1843-3598
  Стаття присвячена проблемам наукового обґрунтування розвитку і вдосконалення методології дослідження феноменології злочинності, що зумовлене, з одного боку, демократизацією суспільного життя в Україні та демонополізацією методологічних підходів об’єктивного пізнання державно-правових процесів, а з іншого – специфікою юридично-правових явищ, які вивчає феноменологія злочинності. Окреслені особливості методології дослідження феноменології злочинності в регіоні та шляхи її удосконалення при розробці нових методик кримінологічних досліджень.
 • Документ
  Феноменологічний аналіз кримінальної агресії
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 1 (15). - С. 75-82, 2017) Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016
  Статтю присвячено аналізу визначення, елементів та змісту кримінальної агресії. Розглянуто специфіку психологічних механізмів формування та розвитку різних типів агресивної поведінки.
 • Документ
  Публічна безпека через призму основних загроз: феноменологічний вимір
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 1 (15). - С. 100-108, 2017) Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018
  У статті проаналізовано вірогідні загрози публічній безпеці в Україні. Виокремлено та охарактеризовано п’ять основних груп загроз публічній безпеці: політичні, природничі, техногенні, антропогенні, криміногенні. Запропоновано авторське визначення поняття «загрози публічній безпеці».
 • Документ
  Віктимологічні особливості жінок, які стали жертвами втягнення в заняття проституцією
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 1 (15). - С. 109-116, 2017) Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011
  У статті розглянуто деякі теоретичні аспекти віктимності жертв втягнення в заняття проституцією, а також досліджено окремі елементи структури особи жертви з точки зору об’єктивних та суб’єктивних умов вчинення щодо них злочинів. Зроблено висновок про доцільність подальшого глибокого і всебічного вивчення особи жертв втягнення в заняття проституцією як основи вироблення ефективних шляхів протидії злочинним посяганням на неї.
 • Документ
  Інформація, що містить пропаганду війни: кримінально-правовий та кримінологічний аспекти
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 1 (15). - С. 117-125, 2017) Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675
  Удосконалено дефініцію поняття «публічні заклики до агресивної війни або до розв’язування воєнного конфлікту». З позицій кримінального права та кримінології визначено інформацію, що містить пропаганду війни. Здійснено її розподіл на прямі (кримінально карані) та опосередковані (не є кримінально караними) звернення.
 • Документ
  Кримінально-правові та кримінологічні засади визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 1 (15). - С. 126-136, 2017) Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794
  Проаналізовано кримінально-правові та кримінологічні засади визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Виявлено зміни в елементах кримінально-правових відносин у зв’язку з таким визнанням, надано їх опис і пояснення. Доведено необхідність внесення змін і доповнень до закону про кримінальну відповідальність щодо адаптації вітчизняної правової системи до юрисдикції міжнародних судових установ, а також застосування окремих політико-кримінологічних заходів із метою припинення і запобігання окремим категоріям злочинів, забезпечення здійснення правосуддя.
 • Документ
  Проблема змішаної (складної) форми вини у злочинах, при вчиненні яких порушуються права на об’єкти інтелектуальної власності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 1 (15). - С. 146-158, 2017) Харченко, В. Б.; Kharchenko, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1214-0313
  Розглянуто питання щодо змісту та сутності змішаної (складеної) форми вини через характерний для неї розрив цілісного процесу психічної діяльності особи, що відображає єдине ставлення її свідомості і волі до суспільно небезпечного діяння, яке вона вчиняє. Зазначено, що в злочинах у сфері інтелектуальної власності у законодавця при вказівці на ступінь їх суспільної небезпечності відсутня будь-яка альтернатива, він просто має назвати наслідки таких діянь, які їм не властиві, але певним чином пов’язані з порушенням прав на об’єкти інтелектуальної власності.
 • Документ
  Підстави кримінальної відповідальності за незаконне переправлення осіб через державний кордон України
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 1 (15). - С. 167-177, 2017) Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869; Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349
  У статті розкрито суспільну небезпечність незаконного переправлення осіб через державний кордон України та акцентовано на актуальності цієї проблеми в сучасних умовах. Визначено, що юридичною підставою настання кримінальної відповідальності за ст. 332 Кримінального кодексу України є наявність у суспільно небезпечному діянні особи ознак даного складу злочину. Дана характеристика елементів даного складу злочину та проаналізовано правила перетинання державного кордону.
 • Документ
  Обставини, що виключають застосування кримінальної відповідальності та інших заходів кримінально-правового характеру
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 1 (15). - С. 178-187, 2017) Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487
  На підставі аналізу приписів чинного Кримінального кодексу України, а також практики застосування його деяких положень виокремлено і вивчено регламентовані законом обставини, що виключають можливість застосування кримінальної відповідальності та інших заходів кримінально-правового характеру. Враховуючи отримані результати, сформульовано власні узагальнюючі висновки.
 • Документ
  Відповідальність військовослужбовців за незаконне заволодіння зброєю, військовим майном та бойовими припасами за законодавством країн романо-германської правової сім’ї
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 1 (15). - С. 207-221, 2017) Русанова, Л. В.; Rusanova, L. V.
  У статті розглянуто питання відповідальності військовослужбовців за викрадення, привласнення, вимагання зброї, військового майна та бойових припасів у країнах, які належать до романо-германської правової сім’ї. Приділено увагу особливостям військово-кримінального законодавства. Встановлено, що більшість держав, які належать до цієї сім’ї, у своїх нормативно-правових актах не містить окремих норм, аналогічних ст. 410 Кримінального кодексу України.
 • Документ
  Права і свободи людини та інтереси держави як об’єкт публічно-сервісної діяльності Національної поліції України
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 1 (15). - С. 229-239, 2017) Троян, В. А.; Troian, V. A.
  Розглянуто основні підходи до встановлення співвідношення категорій «права людини» та «свободи людини». Обґрунтовано взаємозалежність прав і свобод людини та інтересів держави як складових об’єкта публічно-сервісної діяльності Національної поліції України крізь призму предмета адміністративного права. Сформульовано визначення поняття «права і свободи людини та інтереси держави як об’єкт публічно-сервісної діяльності Національної поліції».