Автореферати дисертацій (Abstracts of Thesis). УДК 342.9(043.3)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 112
 • Документ
  Адміністративно-правові засади здійснення нагляду (контролю) за якістю надання освітніх послуг закладами вищої освіти зі специфічними умовами навчання : автореферат дисертації
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Яценко, Ф. П.; Yatsenko, F. P.; Моргунов, О. А. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено визначенню сутності та особливостей адміністративно-правових засад здійснення нагляду (контролю) за якістю надання освітніх послуг закладами вищої освіти зі специфічними умовами навчання, розробленню пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення норм адміністративного законодавства, яке регулює відповідні відносини. Визначаються методологічні засади здійснення нагляду (контролю) за якістю надання освітніх послуг закладами вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Характеризується адміністративноправовий механізм організації та здійснення нагляду (контролю) за якістю надання освітніх послуг закладами вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Визначаються напрями удосконалення здійснення нагляду (контролю) за якістю надання освітніх послуг закладами вищої освіти зі специфічними умовами навчання.
 • Документ
  Адміністративно-правові засади реалізації державної політики у сфері підприємницької діяльності в Україні : автореферат дисертації
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Димидюк, К. Д.; Dymydiuk, K. D.; Рєзнік, О. М. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено визначенню сутності та особливостей адміністративно-правових засад реалізації державної політики у сфері підприємницької діяльності в Україні, а також виробленню пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення норм чинного адміністративного законодавства у зазначеній сфері. Визначаються методологічні засади реалізації державної політики у сфері підприємницької діяльності в Україні. Характеризується адміністративно-правовий механізм реалізації державної політики у сфері підприємницької діяльності в Україні. Визначаються напрями вдосконалення адміністративно-правових засад реалізації державної політики у сфері підприємницької діяльності в Україні.
 • Документ
  Гарантії незалежності прокуратури в Україні: адміністративно-правове закріплення та реалізація : автореферат дисертації
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2015) Колєснік, Т. Є.; Koliesnik, T. Ye.; Безпалова, О. І. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено визначенню особливостей адміністративноправового закріплення та реалізації гарантій незалежності прокуратури в Україні. Визначається зміст незалежності прокуратури в Україні. Характеризується специфіка адміністративно-правового забезпечення взаємодії органів прокуратури з органами державної влади в Україні. Формулюється поняття гарантій незалежності прокуратури в Україні та надається їх класифікація. Визначаються міжнародні стандарти забезпечення незалежності прокуратури та пропонуються шляхи їх впровадження в Україні. Розглядаються напрямки оптимізації механізму здійснення громадського контролю за діяльністю органів прокуратури України. Надаються пропозиції щодо вдосконалення адміністративного законодавства, яке регулює процедурні питання дотримання гарантій незалежності прокуратури в Україні.
 • Документ
  Правовий механізм адміністрування податків, зборів, платежів : автореферат дисертації
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2020) Медведєв, М. Ю.; Medvediev, M. Yu.; Безпалова, О. І. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено аналізу правового механізму адміністрування у державній податковій системі України, його змісту, системи та динаміки. Визначено стан наукового дослідження правового механізму публічного адміністрування у державній податковій системі, його поняття та характерні риси. Встановлено особливості правового механізму адміністрування у податковій системі, його суб’єктів, їх функції та повноваження. Розкрито сутність та надано класифікацію правових форм публічного адміністрування у податковій сфері, охарактеризовано особливості правових актів як визначальної форми адміністрування у податковій сфері, встановлено значення адміністративних послуг у правовому механізмі адміністрування податків, зборів, платежів. Надано рекомендації щодо удосконалення правового забезпечення механізму застосування заходів податкового примусу, а також запропоновано шляхи оптимізації правового регулювання методів податкового адміністрування за стандартами міжнародного права.
 • Документ
  Адміністративно-правові засади кінологічного забезпечення правоохоронної діяльності в Україні : автореферат дисертації
  (Суми, 2020) Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; Безпалова, О. І. - науковий консультант
  Дисертацію присвячено аналізу адміністративно-правових засад кінологічного забезпечення правоохоронної діяльності в Україні. У роботі встановлено закономірності становлення та розвитку службової кінології, охарактеризовано кінологічне забезпечення правоохоронної діяльності як об’єкта адміністративно-правового регулювання, встановлено його мету, завдання та принципи. Проаналізовано правові засади кінологічного забезпечення правоохоронної діяльності в Україні та з’ясовано місце в них адміністративного законодавства. Окреслено коло суб’єктів кінологічного забезпечення правоохоронної діяльності в Україні, уточнено коло їх завдань та функцій. Надано характеристику форм та методів використання службових собак з метою вирішення оперативно-службових завдань. Охарактеризовано стан кадрового забезпечення діяльності кінологічних підрозділів правоохоронних органів в Україні. Розкрито зміст матеріально-технічного забезпечення діяльності кінологічних підрозділів правоохоронних органів в Україні. Узагальнено зарубіжний досвід діяльності суб’єктів кінологічного забезпечення правоохоронної діяльності та визначено можливості його використання в Україні. Окреслено перспективні напрями удосконалення адміністративного законодавства, яке регламентує кінологічне забезпечення правоохоронної діяльності в Україні. Сформульовано пропозиції щодо розвитку форм та методів кінологічного забезпечення правоохоронної діяльності в Україні.
 • Документ
  Адміністративно-правове регулювання діяльності учасників операцій ООН з підтримання миру : автореферат дисертації
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012) Мещерякова, О. В.; Meshcheriakova , O. V.; Бандурка, О. М. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних та практичних проблем адміністративноправового регулювання діяльності учасників операцій ООН з підтримання миру. Охарактеризовано становлення, розвиток та сучасну організацію операцій ООН. Визначено поняття та види миротворчої діяльності ООН, адміністративно-правові засади організації операцій ООН з підтримання миру. З’ясовано сутність адміністративно-правового статусу учасників операцій ООН з підтримання миру та визначено його елементний склад. Розглянуто завдання та функції, компетенцію та повноваження учасників операцій ООН з підтримання миру. Особливу увагу приділено удосконаленню адміністративно-правового регулювання діяльності учасників операцій ООН з підтримання миру, зокрема адміністративно-правовому забезпеченню участі органів внутрішніх справ України в миротворчих операціях ООН, модернізації форм і методів діяльності, соціальним та правовим гарантіям учасників операцій ООН з підтримання миру.
 • Документ
  Адміністративно-правове регулювання охорони громадського порядку у регіоні : автореферат дисертації
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013) Голуб, М. В.; Holub, M. V.; Безпалова, О. І. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено аналізу теоретичних, адміністративно-правових та організаційних засад охорони громадського порядку у регіоні. Визначено сутність та значення охорони громадського порядку у регіоні, уточнено правовий зміст основних понять і категорій. Сформульовано стратегічні пріоритети державної регіональної політики у сфері охорони громадського порядку. Проаналізовано адміністративно-правовий статус суб’єктів охорони громадського порядку у регіоні. З’ясовано особливості організаційно-правового забезпечення охорони громадського порядку на регіональному рівні. Окреслено особливості організації охорони громадського порядку на прикордонних територіях України. Запропоновано перспективні напрямки використання закордонного досвіду організації охорони громадського порядку на регіональному та локальному рівнях. Обґрунтовано необхідність активізації участі громадськості в охороні громадського порядку на регіональному рівні. Визначено низку організаційно-правових заходів щодо підвищення ефективності діяльності органів внутрішніх справ у сфері охорони громадського порядку на регіональному рівні.
 • Документ
  Адміністративно-правовий механізм забезпечення виборчих прав громадян Україні : автореферат дисертації
  (Суми: Сумський державний університет, 2018) Шорський, П. О.; Shorskyi, P. O.; Безпалова, О. І. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено аналізу адміністративно-правового механізму забезпечення виборчих прав громадян Україні. В роботі характеризуються виборчі права громадян як об’єкт адміністративноправового забезпечення. Визначається сутність та особливості адміністративно-правового механізму забезпечення виборчих прав громадян в Україні. Окреслюється структура адміністративно-правового механізму забезпечення виборчих прав громадян. Характеризуються особливості правового регулювання забезпечення виборчих прав громадян в України та з’ясовується місце в ньому адміністративного законодавства. Встановлюється коло суб’єктів забезпечення виборчих прав громадян в Україні та розкриваються особливості їх адміністративно-правового статусу. Окреслюється поняття та особливості притягнення до адміністративної відповідальності за порушення виборчих прав громадян в Україні. Систематизуються напрями взаємодії суб’єктів забезпечення виборчих прав громадян в Україні. Узагальнюється зарубіжний досвід забезпечення виборчих прав громадян та визначаються можливості його використання в Україні. Пропонуються напрями удосконалення адміністративно-правового механізму забезпечення виборчих прав громадян в Україні.
 • Документ
  Адміністративно-правові засади протидії торгівлі жінками : автореферат дисертації
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Черненко, В. В.; Chernenko, V. V.
  Дисертаційну роботу присвячено визначенню сутності та особливостей адміністративно-правових засад протидії торгівлі жінками, а також розробленню пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення адміністративного законодавства у відповідній сфері.
 • Документ
  Адміністративно-правові засади діяльності Державної митної служби України як суб’єкта запобігання та протидії злочинності : реферат дисертації
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Черкасський, Р. А.; Cherkasskyi, R. A.
  У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми – визначення сутності, змісту та розкриття особливостей адміністративно-правових аспектів діяльності Державної митної служби України як суб’єкта запобігання та протидії злочинності, що лягло в основу вироблення відповідної концепції, а також пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення законодавства у цій сфері.
 • Документ
  Судові процедури в адміністративному судочинстві: питання теорії та практики : реферат дисертації
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Ільчишин, Н. В.; Ilchyshyn, N. V.
  Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних та практичних питань здійснення судових процедур в адміністративному судочинстві, опрацюванню відповідних правових засад їх реалізації, з урахуванням чого окреслено проблемні питання, пов’язані з їх реалізацією, та сформульовано низку нових концептуальних положень, висновків та пропозицій, спрямованих на їх вирішення. Сформовано методологію дослідження судових процедур в адміністративному судочинстві, визначено особливості правового регулювання та практичного здійснення цих процедур на стадії відкриття провадження в справі, на стадії підготовчого провадження та на стадії розгляду справи по суті, намічено перспективи вдосконалення нормативних засад та практики здійснення судових процедур в адміністративному судочинстві.
 • Документ
  Публічно-сервісна діяльність Національної поліції України: адміністративно-правові засади : автореферат дисертації
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Троян, В. А.; Troian, V. A.; Моргунов, О. А. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено аналізу сутності та особливостей публічно-сервісної діяльності Національної поліції України. Запропоновано авторський підхід до розуміння концепції «сервісної держави». Уточнено місце та особливості Національної поліції в системі суб’єктів публічно-сервісної діяльності. Окреслено ознаки органів Національної поліції, що визначають їх належність до суб’єктів публічно-сервісної діяльності. Доведено, що публічно-сервісна діяльність Національної поліції має широке та вузьке тлумачення. З’ясовано правові засади публічно-сервісної діяльності Національної поліції. Сформульовано авторське визначення поняття «суб’єкт публічно-сервісної діяльності». Окреслено основні завдання органів поліції як суб’єкта публічно-сервісної діяльності. Сформульовано перелік функцій органів поліції як суб’єктів публічної сервісної діяльності та надано їхню характеристику. Окреслено правові інструменти (форми та методи) публічносервісної діяльності Національної поліції. Розкрито особливості здійснення публічної-сервісної діяльності у зарубіжних країнах, а також визначено особливості взаємодії Національної поліції з міжнародними правоохоронними органами з питань публічносервісної діяльності. Надано пропозиції та рекомендації, спрямовані на удосконалення адміністративного законодавства, що регламентує публічно-сервісну діяльність Національної поліції.
 • Документ
  Адміністративно-правові засади юридичного забезпечення діяльності закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання : автореферат дисертації
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Староста, В. І.; Starosta, V. I.; Моргунов, О. А. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено визначенню сутності та розкриттю особливостей адміністративно-правових засад юридичного забезпечення діяльності закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, а також розробленню концептуальних засад, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення норм чинного адміністративного законодавства у відповідній сфері. Визначаються методологічні засади юридичного забезпечення діяльності закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Надається адміністративно-правова характеристика юридичного забезпечення діяльності закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Визначаються напрямки удосконалення адміністративноправових засад юридичного забезпечення діяльності закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання.
 • Документ
  Адміністративно-правові засади здійснення контролю та нагляду у сфері фізичної культури і спорту в Україні : автореферат дисертації
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Лукін, Б. П.; Lukin, B. P.; Лукин, Б. П.; Моргунов, О. А. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено визначенню сутності та особливостей адміністративно-правових засад здійснення контролю та нагляду у сфері фізичної культури і спорту в Україні, а також опрацюванню напрямів вдосконалення норм чинного адміністративного законодавства у відповідній сфері. Визначаються методологічні засади здійснення контролю та нагляду у сфері фізичної культури і спорту в Україні. Окреслюється адміністративно-правовий механізм організації та здійснення контролю та нагляду у сфері фізичної культури і спорту в Україні. Встановлюються напрямки удосконалення контролю та нагляду у сфері фізичної культури і спорту в Україні.
 • Документ
  Адміністративно-правове забезпечення взаємодії між органами публічного адміністрування та суб’єктами підприємницької діяльності в Україні : автореферат дисертації
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Іняхін, В. Є.; Iniakhin, V. Ye.; Моргунов, О. А. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено визначенню сутності та особливостей взаємодії між органами публічного адміністрування та суб’єктами підприємницької діяльності в Україні. Розкрито методологічні засади такої взаємодії, визначено її поняття та особливості. Окреслено коло принципів та завдань зазначеної взаємодії; надано характеристику її правових засад та встановлено місце серед них адміністративно-правового регулювання. Охарактеризовано адміністративно-правовий механізм взаємодії між органами публічного адміністрування та суб’єктами підприємницької діяльності в Україні, зокрема виокремлено її напрямки, розкрито рівні та межі, встановлено систему адміністративно-правових форм та методів зазначеної взаємодії. Сформульовано напрями вдосконалення адміністративно-правового забезпечення взаємодії між органами публічного адміністрування та суб’єктами підприємницької діяльності в Україні, у тому числі шляхом використання позитивного зарубіжного досвіду такої взаємодії.
 • Документ
  Адміністративно-правове забезпечення діяльності сектору безпеки і оборони України : автореферат дисертації
  (Дніпро, 2018) Пономарьов, С. П.; Ponomarov, S. P.; Бандурка, О. М. - науковий консультант
  У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми щодо визначення сутності й особливостей адміністративно-правового забезпечення сектору безпеки і оборони України, з’ясування кола публічно-правових відносин, які виникають у процесі цього регулювання; на цій основі вироблено відповідну концепцію, а також пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення зазначених засад. У дослідженні викладено сучасне розуміння адміністративно-правових засад функціонування сектору безпеки і оборони України. Доведено, що відносини, пов’язані з державним регулюванням сектору безпеки і оборони, є предметом адміністративного права, оскільки виникають між суб’єктами публічної влади, регламентуються адміністративно-правими нормами і мають управлінський, правоохоронний та публічно-сервісний характер. З’ясовано, що адміністративно-правові основи функціонування сектору безпеки і оборони реалізуються як форма державної політики та реальних дій держави, спрямованих на забезпечення національної безпеки, визначення політичних, соціальних, правових та фінансово-економічних основ діяльності суб`єктів сектору безпеки і оборони. Особливу увагу приділено розкриттю організації діяльності загальних та спеціальних суб’єктів забезпечення сектору безпеки і оборони України. Запропоновано конкретні пропозиції правового та організаційного характеру, спрямовані на перспективи реформування сектору безпеки і оборони України.
 • Документ
  Фінансові послуги в Україні: адміністративно-правове регулювання : автореферат дисертації
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2014) Солошкіна, І. В.; Soloshkina, I. V.; Ковальська, В. В. - науковий консультант
  Дисертацію присвячено з’ясуванню поняття, сутності, ознак, видів та класифікації фінансових послуг, охарактеризовано мету, форми та принципи державного регулювання ринків фінансових послуг, уточнено органи, які здійснюють таке регулювання у визначеній сфері та надано характеристику їх діяльності, з’ясовано поняття фінансових установ, їх компетенція та повноваження, а також окреслено підстави та порядок реєстрації, реорганізації та ліквідації фінансових установ, порядок ліцензування їх діяльності щодо надання фінансових послуг, надано характеристику правового регулювання фінансових послуг на ринках цінних паперів та банківської діяльності. У дисертації сформульовано напрями реформування адміністративно-правого регулювання сфери фінансових послуг в Україні, з’ясовано сутність та особливості відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з діяльністю щодо надання фінансових послуг.
 • Документ
  Адміністративно-правові засади контролю в сфері підприємницької діяльності : автореферат дисертації
  (Київ, 2019) Попова, Л. М.; Popova, L. M.; Джафарова, О. В. - науковий консультант
  Дисертація є комплексним дослідженням теоретико-правових аспектів контролю у сфері підприємницької діяльності. Розкрито сутність підприємництва як об’єкта адміністративно-правового регулювання та предмета контролю; основним принципом здійснення підприємництва визначено принцип служіння людині, суспільству та державі в цілому; досліджено етапи розвитку підприємництва та виділено завдання на сучасному етапі – поєднання управлінського аспекту й сучасного демократичного обслуговування суспільства для задоволення економічних, соціальних та екологічних потреб суспільства; з’ясовано роль державних та недержавних контролюючих суб’єктів у сфері підприємницької діяльності; розкрито види та напрями контролю у вказаній сфері. Значну увагу зосереджено на адміністративно-правовому регулюванні діяльності органів контролю у сфері підприємницької діяльності та адміністративних процедурах його здійснення. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення адміністративно-правових засад запобігання корупції, а також контролю у сфері соціального підприємництва. З урахуванням зарубіжного досвіду, запропоновано використовувати індивідуальний підхід при розробці на державному та регіональному рівнях відповідних положень щодо розвитку підприємницької діяльності в Україні та здійснення контролю у цій сфері. Обґрунтовано необхідність створення системи внутрішньої економічної безпеки для суб’єктів підприємництва.
 • Документ
  Адміністративно-правовий механізм справляння місцевих податків та зборів України в умовах децентралізації : автореферат дисертації
  (Тернопіль, 2019) Савченко, А. О.; Savchenko, А. О.; Попова, С. М. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено дослідженню адміністративно-правового механізму справляння місцевих податків та зборів України в умовах децентралізації. Визначено поняття та види місцевих податків та зборів та з’ясовано їх значення для розвитку місцевого самоврядування в Україні. Розкрито сутність та структуру механізму справляння місцевих податків і зборів. Визначено поняття та сутність децентралізації та виявлено її вплив на механізм справляння місцевих податків та зборів. Розкрито поняття та особливості адміністрування місцевих податків і зборів України в системі їх справляння. Обґрунтовано необхідність взаємодії органів Державної фіскальної служби України та органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації. Розкрито особливості та процедури адміністративноправового механізму справляння окремих місцевих податків і зборів та доведено необхідність внесення низки змін до чинного законодавства України. Досліджено контроль у системі справляння місцевих податків і зборів та виокремлено основні його складові. Визначено напрямки розвитку нормативно-правового регулювання справляння місцевих податків і зборів в Україні та запропоновано шляхи удосконалення діяльності суб’єктів щодо справляння місцевих податків та зборів України в умовах децентралізації. Досліджено зарубіжний досвід запровадження й справляння місцевих податків і зборів та окреслено можливості його використання в Україні.
 • Документ
  Адміністративно-правові засади запровадження міжнародних стандартів у сфері забезпечення захисту прав людини : автореферат дисертації
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Криворучко, Л. С.; Kryvoruchko, L. S.; Бандурка, О. М. - науковий консультант
  У дисертації розкриваються етапи становлення та розвитку адміністративно-правових засад забезпечення захисту прав людини. З’ясовується стан дослідження проблеми адміністративно-правового регулювання забезпечення захисту прав людини. Визначається поняття міжнародних стандартів щодо захисту прав людини. Характеризуються поняття та значення запровадження міжнародних стандартів у сфері забезпечення захисту прав людини. Опрацьовуються правові засади запровадження міжнародних стандартів у сфері забезпечення захисту прав людини та встановлюється місце серед них норм адміністративного права. Визначається поняття адміністративно-правового механізму запровадження міжнародних стандартів у сфері забезпечення захисту прав людини та з’ясовується його структура. Узагальнюються принципи запровадження міжнародних стандартів у сфері забезпечення захисту прав людини. Встановлюються форми та методи запровадження міжнародних стандартів у сфері забезпечення захисту прав людини. Пропонується поняття та розкриваються особливості суб’єктів запровадження міжнародних стандартів у сфері забезпечення захисту прав людини. Окреслюється коло суб’єктів запровадження міжнародних стандартів у сфері забезпечення захисту прав людини. Характеризується адміністративно-правовий статус суб’єктів запровадження міжнародних стандартів у сфері забезпечення захисту прав людини. Розкривається коло елементів адміністративно-правового статусу суб’єктів запровадження міжнародних стандартів у сфері забезпечення захисту прав людини. Встановлюється роль та особливості організаційно-правових засад запровадження міжнародних стандартів у сфері забезпечення захисту прав людини. З’ясовуються шляхи вдосконалення адміністративноправових засад контролю за дотриманням міжнародних стандартів у сфері забезпечення захисту прав людини. Опрацьовується зарубіжний досвід запровадження міжнародних стандартів у сфері забезпечення захисту прав людини та встановлюються можливості його використання в Україні. Пропонуються можливі шляхи імплементація в українське законодавство міжнародних стандартів захисту прав людини. Пропонуються шляхи вдосконалення адміністративно-правового забезпечення захисту прав людини в умовах Європейської інтеграція України. Формулюються концептуальні засади забезпечення захисту прав людини в Україні.