Право і безпека, 2015, № 3 (58)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. О. М. Головко. – Харків, 2015. - № 3 (59). - 172 с. - ISSN 1727-1584.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 27
 • Документ
  Питання інформаційної безпеки України на сучасному етапі
  (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 15–20., 2015) Войціховський, А. В.; Voytsihovskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5629-8852
  Досліджено сутність інформаційної безпеки України, засоби її реалізації, джерела загроз інформаційній безпеці України, шляхи забезпечення інформаційної безпеки України на сучасному етапі суспільного розвитку.
 • Документ
  До питання щодо територіальної організації влади у Канаді
  (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 11–15., 2015) Варунц, Л. Д.; Varunts, L. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0024-385X
  Досліджено питання територіальної організації влади у Канаді, розмежування компетенції федерального і провінційного рівнів на сучасному етапі суспільного розвитку.
 • Документ
  Сучасні наукові уявлення щодо взаємодії громадянського суспільства і поліцейських структур
  (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 103–108., 2015) Субота, С. І.; Subota, S. I.
  Проаналізовано сучасні наукові уявлення щодо взаємодії громадянського суспільства і поліцейських структур. Установлено, що в пошуках оптимальної моделі функціонування нової української поліції та взаємодії її з громадянським суспільством учені-правознавці підтримують єдину точку зору: модель «служіння суспільству» є найпридатнішою для сучасного етапу розвитку правової держави і громадянського суспільства.
 • Документ
  Особливості правозастосовного процесу в діяльності органів внутрішніх справ
  (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 97–102., 2015) Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X
  Досліджено правозастосовний процес як різновид юридичного процесу. Вивчено підходи до розгляду категорій «юридичний процес», «правозастосовний процес» та їх сутності, що склалися в юридичній науці. На підставі теоретичного аналізу юридичної літератури визначено особливості прояву правозастосовного процесу в діяльності органів внутрішніх справ.
 • Документ
  Гендерні особливості віктимності підлітків
  (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 166–169., 2015) Шевченко, Л. О.; Селіванова, О. І.; Shevchenko, L. A.; Selivanova, O. I.
  Проаналізовано психологічні чинники й особливості віктимної поведінки в підлітковому віці. Розглянуто внутрішні детермінанти віктимності. Особливу увагу приділено гендерній специфіці прояву віктимної поведінки в підлітковому віці. Висвітлено особливості щодо профілактичної роботи з попередження віктимності.
 • Документ
  Проблеми використання оціночних понять в адміністративно-деліктному законодавстві
  (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 62–67., 2015) Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160
  Досліджено теоретико-правові засади застосування оціночних понять в адміністративно-деліктному законодавстві. Розглянуто механізм використання оціночних понять та можливі шляхи удосконалення процесу захисту прав і свобод громадян від протиправних рішень посадових осіб органів державної влади. Визначено, що оціночні поняття в процесі застосування норм адміністративно-деліктного законодавства дозволяють здійснювати індивідуальне піднормативне регулювання суспільних відносин. Вони є об’єктивно необхідними, надають адміністративно-деліктному законодавству певний ступінь стабільності та регулятивної міцності, а у ряді випадків усувають протиріччя, що виникають в результаті нормативно-правового формалізму.
 • Документ
  До питання про генезис відповідальності за злочини проти осіб та установ, які мають міжнародний захист
  (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 93–97., 2015) Ральченко, І. М.; Ralchenko, I. M.
  Розглянуто розвиток принципу посиленого захисту осіб, які представляють суб’єктів міжнародного права, з найдавніших часів і до новітнього періоду розвитку міжнародного права й національного кримінального законодавства. Встановлено зв’язки заборони вчинення злочинів проти осіб та установ, що мають міжнародний захист, з інститутом гостинності та принципами права міжнародних зносин. Визначено періоди розвитку кримінального законодавства України, коли були здійснені спроби встановлення відповідальності за злочини проти осіб та установ, які мають міжнародний захист.
 • Документ
  Історичний аналіз діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення правопорядку в регіоні
  (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 87–93., 2015) Прокопенко, О. Ю.; Prokopenko, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5826-7830
  З метою дослідження діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення правопорядку в регіоні виокремлено такі періоди функціонування органів внутрішніх справ: період революції та громадянської війни, початок існування (20–30-ті роки) СРСР, період Великої Вітчизняної війни, післявоєнний період, кінець існування та розпад СРСР. Зазначено, що наведені етапи починають свій відлік від створення першого офіційного централізованого відомства управління внутрішніми справами – Міністерства внутрішніх справ у складі Російської імперії.
 • Документ
  Обрис проукраїнської державницької діяльності А. Шептицького
  (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 35–41., 2015) Прокоп, Н. М.; Prokop, N. M.
  Досліджено актуальні в сучасних умовах розвитку української держави погляди митрополита А. Шептицького та його суспільно-політичну та державну діяльність у період національно-визвольного руху на рубежі ХІХ–ХХ ст., становлення та занепаду УНР, затвердження більшовицької влади в Галичині. Акцентовано увагу на діяльності А. Шептицького, спрямованій на подолання розбіжностей в середовищі польського та українського національно-визвольних рухів, а також на єднання українського народу через об’єднання віруючих усіх християнських конфесій.
 • Документ
  Саморегуляція як професійно важлива якість працівника ОВС
  (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 150–154., 2015) Потапова, С. М.; Potapova, S. M.; Землянська, О. В.; Zemlianska, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6547-2621
  Висвітлено психологічні аспекти діяльності працівника ОВС на сучасному етапі розвитку суспільства. Підкреслено особливості професійної діяльності працівників у підрозділі правоохоронної системи. Проаналізовано поняття саморегуляції, її зміст та функції. Саморегуляцію розглянуто як професійно важливу якість особистості.
 • Документ
  Місце та зміст окремих термінів у сфері застосування техніки в оперативно-розшуковій діяльності
  (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 83–87., 2015) Пеньков, С. В.; Penkov, S. V.
  Проаналізовано зміст поняття «оперативна техніка», а також понять, які є дотичними до нього, та встановлено їх сутнісне співвідношення одне з одним. Виділено два підходи, які використовуються для об’єднання цих термінів в єдину систему. Зроблено висновок, що на сьогодні не існує єдиної думки щодо змісту поняття «оперативна техніка», яка є класичним засобом оперативно-розшукової діяльності. Встановлено, що терміни «спеціальна техніка», «оперативна техніка», «оперативно-технічні засоби», «спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв’язку, інші засоби негласного отримання інформації» не можна ототожнювати, натомість вони співвідносяться між собою, як єдине і частка.
 • Документ
  Новітні татуювання: види, особливості та криміналістичне значення
  (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 77–82., 2015) Пазинич, Т. А.; Лапта, С. П.; Pazynych, T. A.; Lapta, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5401-5086; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7635-1160
  Досліджено нові види татуювань, що користуються попитом серед населення України та інших країн. Здійснено класифікацію сучасних видів татуювань, визначено їх основні зовнішні і змістові особливості, а також розкрито значення інформації про новітні види татуювань для вирішення завдань розслідування злочинів.
 • Документ
  Адміністративно-деліктна законотворчість: поняття та функції
  (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 46–51., 2015) Небрат, О. О.; Nebrat, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2038-1467
  Під час дослідження адміністративно-деліктної законотворчості, її поняття та функції розглянуто проблему забезпечення правової якості адміністративно-деліктного законодавства, яка безпосередньо пов’язана із завданням забезпечення надійної правової захищеності особи у сфері адміністративної юрисдикції. Виявлено, що різного роду дефекти знижують ефективність адміністративної юрисдикції та провокують правозастосувальні помилки, які часто виражаються в порушеннях прав громадян. Наголошено, що наявність у законодавстві про адміністративні правопорушення прогалин та протиріч створює проблеми тлумачення і застосування правових норм, породжує високий рівень правозастосувальних помилок і відносно низький рівень правової захищеності громадян.
 • Документ
  Особливості віктимної поведінки неповнолітніх із неблагополучних сімей
  (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 142–146., 2015) Міцик, Т. О.; Mitsyk, T. A.
  Наведено результати емпіричного аналізу показників, що виступають у ролі особистих передумов віктимної поведінки неповнолітніх із неблагополучних сімей, та виявлено взаємозв’язок між розглянутими соціально-психологічними чинниками. Встановлено фактори, що впливають на формування віктимної поведінки особистості.
 • Документ
  Деякі проблеми часу в сучасному кримінальному праві України
  (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 72–77., 2015) Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O.
  Досліджено проблеми категорії часу в теорії кримінального права України, чинному вітчизняному законодавстві про кримінальну відповідальність та у практиці застосування норм кримінального права. В рамках загальної постановки питання про категорію часу в кримінальному праві, а також аналізу окремих випадків її використання у тексті Кримінального кодексу України встановлено, що категорія часу в сучасному кримінальному праві використана при визначенні атрибутів кримінального закону, ознак злочину або іншої поведінки, яка має кримінально-правове значення, темпорального виміру заходів кримінально-правового впливу та окремих їх елементів. Проаналізовано змістове навантаження словосполучення «під час …» в Особливій частині кримінального законодавства, вказано його типовий зміст і недоліки застосування.
 • Документ
  Становлення та розвиток системи покарань у Давньоримській державі
  (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 31–35., 2015) Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X
  Під час дослідження процесу становлення та розвитку системи покарань у Давньому Римі, розкрито мету покарань, показано особливості визначення покарання за злочини, запропоновано їх класифікацію. Зроблено висновок, що система покарань у період імперії еволюціонувала. Вона значно ускладнилася і ще більше диференціювала залежно від соціального стану винного і потерпілого. Встановлено, що покарання вирізнялися надзвичайною суворістю, вони мали на меті не тільки відплатити злочинцеві за скоєний злочин, а й залякати інших.
 • Документ
  Причини агресивної поведінки жінок у місцях позбавлення волі
  (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 146–150., 2015) Кожушко, А. Р.; Kozhushko, A. R.
  З метою виявлення особливостей агресивної поведінки жінок в місцях позбавлення волі вивчено підстави для агресивної поведінки жінок, які відбувають покарання у виправних установах. Наведені дані свідчать про те, що засуджені жінки мають низький рівень вираженості емпатійних тенденцій. На основі проведеного дослідження встановлено, що негативна (агресивна) поведінка обумовлена більше соціальними факторами, ніж особистісними.
 • Документ
  Сучасні підходи до застосування мотивації і стимулювання працівників
  (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 114–120., 2015) Колєснік, Т. В.; Kolesnik, T. V.
  Розглянуто шляхи підвищення дисципліни праці працівників. Визначено існуючі проблеми у сфері забезпечення дисципліни праці. Конкретизовано поняття «мотивація», «стимул» та «правовий стимул». Досліджено мотиваційний механізм людини, особливо структуру трудової мотивації працівника в сучасних умовах. Зроблено висновок про залежність дисципліни праці працівника від зовнішнього впливу на нього стимулу і заохочення.
 • Документ
  Сучасне розуміння сутності юридичної відповідальності в правовій думці
  (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 26–31., 2015) Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729
  Зроблено спробу удосконалити, уточнити знання про природу і сутність юридичної відповідальності. Обґрунтовано та висвітлено авторську позицію у контексті моністичного та дуалістичного підходів до її розуміння. Доведено, що у межах дуалістичного підходу до розуміння юридичної відповідальності, доцільно розрізняти широкий і вузький підходи до визначення поняття юридичної відповідальності.
 • Документ
  Використання результатів одорологічного дослідження як доказів у кримінальному провадженні
  (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 68–71., 2015) Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573
  На підставі аналізу слідчої практики та наукової літератури виявлено основні проблеми використання одорологічних досліджень у кримінальному провадженні та запропоновано шляхи їх вирішення.
Сторінка видання : http://pb.univd.edu.ua/