Право і безпека, 2010, № 3 (35)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  Номінаційна функція в системі функцій Верховної Ради України
  (Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 35-38, 2010) Назаренко, Я. М.; Nazarenko, Ya. M.
  Проаналізовано правову природу номінаційної функції законодавчого органу. Важливе місце відведено характеристиці співвідношення номінаційної та інших функцій Верховної Ради України.
 • Документ
  Прайвесі як право "бути залишеним у спокої"
  (Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 6-9, 2010) Серьогін, В. О.; Serohin, V. O.
  Здійснено спробу розгорнутої характеристики наукової концепції прайвесі як права «бути залишеним у спокої», з’ясування її змісту, конкретно-історичних умов формування і розвитку, вад і переваг з точки зору сучасних політико-правових реалій та порівняно з іншими концепціями даного права. Зроблено висновок, що зазначена концепція є історично першим і найбільш загальним підходом до розуміння даного політико-правового феномену.
 • Документ
  Правоохоронні органи: поняття, ознаки, функції, особливості діяльності
  (Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 145-150, 2010) Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363
  Досліджено поняття «правоохоронні органи», «правоохоронні функції», «правоохоронна діяльність». На основі аналізу чинного законодавства Укаїни та науково-теоретичних досліджень визначено основні ознаки та функції правоохоронного органу, а також місце й роль органів внутрішніх справ у системі правоохоронних органів. Визначені пріоритетні напрямки реформування системи правоохоронних органів України. The notions «law enforcement agencies», «law enforcement functions», «law enforcement activity » are researched. Basic features and functions of law enforcement agencies and also the place and role of police in law enforcement agencies’ system are determined on the basis of analysis of current legislation of Ukraine and scientific and theoretical researches. Priority directions of reforming law enforcement agencies’ system of Ukraine are determined. Исследованы понятия «правоохранительные органы», «правоохранительные функции», «правоохранительная деятельность». На основе анализа действующего законодательства Укаины и научно-теоретических исследований определены основные признаки и функции правоохранительного органа, а также место и роль органов внутренних дел в системе правоохранительных органов. Определены приоритетные направления реформирования системы правоохранительных органов Украины.
 • Документ
  Проблема неусвідомлюваного впливу на поведінку людини
  (Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 39-42, 2010) Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665
  З огляду на відповідну соціальну проблематику, звернуто увагу на необхідність прийняття закону про використання неусвідомлюваних елементів в аудіо- і відеопродукції (мета закону – забезпечення інформаційної безпеки людини). Taking into consideration social range of problems attention is paid to necessity of adopting the law about using unconscious elements in audio- and video products (the aim of this law is to ensure informational safety of the person). Учитывая соответствующую социальную проблематику, обращено внимание на необходимость принятия закона об использовании неосознаваемых элементов в аудио- и видеопродукции (цель закона – обеспечение информационной безопасности человека).
 • Документ
  Деякі питання щодо становлення та розвитку інституту відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду
  (Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 141-145, 2010) Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213
  Розглянуто деякі аспекти інституту відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями органів розслідування, суду. Подано рекомендації щодо вдосконалення кримінально- процесуального законодавства. Some aspects of the institution of trespass caused by illegal actions of investigation and court agencies are considered. Recommendations on improving criminal procedural legislation are made. Рассмотрены некоторые аспекты института возмещения вреда, причиненного незаконными действиями органов расследования суда. Даны рекомендации по усовершенствованию уголовно-процессуального законодательства.
 • Документ
  Захист від впливу інформації, що є шкідливою для особи, як принцип інформаційного права
  (Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 69-72, 2010) Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428
  Досліджено актуальні аспекти захисту особи від впливу шкідливої інформації як принцип інформаційного права в контексті інформаційної безпеки України. Current aspects of person’s protection from the influence of harmful information as a principle of informational law in the context of informational security of Ukraine are researched. Исследованы актуальные аспекты защиты личности от влияния вредной информации как принцип информационного права в контексте информационной безопасности Украины.
 • Документ
  Процедура звільнення зі служби в органах внутрішніх справ
  (Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 197-202, 2010) Кікінчук, В. Ю.; Kikinchuk, V. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7457-4507
  Досліджено стадії процедури звільнення зі служби в органах внутрішніх справ, висвітлено питання забезпечення прав та свобод працівника ОВС під час звільнення.
 • Документ
  Проблемні питання судово-медичного освідування у кримінальному процесі
  (Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 169-172, 2010) Бондаренко, О. О.; Bondarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6901-7298
  Визначено сутність судово-медичного освідування. Запропоновано процесуальний порядок призначення освідування та визначено статус осіб, які його проводять. The essence of forensic and medical examination is determined. Procedural order of appointment of examination is offered and status of people who conduct it is determined. Определена сущность судебно-медицинского освидетельствования. Предложен процессуальный порядок назначения освидетельствования и определен статус лиц, которые его проводят.
 • Документ
  Поняття «конкубінат»: проблемні питання, підстави виникнення
  (Право і безпека. - 2010. - № 3(35). - С. 221-224, 2010) Кириченко, Т. С.; Kirichenko, T. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8785-0475
  Досліджено питання про поняття та підстави виникнення конкубінату. Наведено позитивні й негативні правові наслідки співжиття.
 • Документ
  Особливості відновлення орендованого майна
  (Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 228-231, 2010) Мороз, О. В.; Moroz, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4154-1826
  Проаналізовано проблематику відновлення орендованого майна. Схарактеризовано обов’язки з проведення капітального, поточного ремонту та поліпшень майна, що передається у найм. Problems of lease property renewal are analyzed. Commitments on conducting capital routine repairs and improvements of property that is given into the lease are characterized. Проанализирована проблематика восстановления арендованного имущества. Охарактеризованы обязанности по проведению капитального, текущего ремонта и улучшений имущества, которое передаётся в найм.
 • Документ
  Кримінологічна стратегія як компонент стратегії національної безпеки України
  (Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 137-141, 2010) Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258
  Розглянуто проблемні питання імплементації засобів і методів впливу на злочинність у комплекс заходів забезпечення національної безпеки України. The problem questions of the facilities and the methods of the influence on the criminality implementation in the complex of measures of ensuring the national safety of Ukraine. Рассмотрены проблемные вопросы имплементации средств и методов воздействия на преступность в комплекс мер обеспечения национальной безопасности Украины.
 • Документ
  Система завдань судової міліції в Україні
  (Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 165-168, 2010) Шоптенко, С. С.; Shoptenko, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9786-5398
  На основі комплексного дослідження визначено основні завдання спеціального підрозділу судової міліції «Грифон», надано їх характеристику та внесено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в указаній сфері. The main tasks of special subdivision of court police «Grifon» are determined on the basis of complex research. Their characteristic is presented. Offers on improving legislation in the mentioned sphere are made. На основании комплексного исследования определены основные задания специального подразделения судебной милиции «Грифон», дана их характеристика и внесены пропозиции по усовершенствованию законодательства в указанной сфере.
 • Документ
  Проблеми класифікації контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні
  (Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 84-89, 2010) Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504
  З’ясовано значення класифікації контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні. Запропоновано практично значущі критерії його класифікації. Надано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства з досліджуваних питань. The meaning of classification of control after Ukrainian law enforcement agencies’ activity is determined. Meaningful criteria of its classification for practice are offered. Recommendations on improving legislation in force on researched problems are made. Определено значение классификации контроля за деятельностью правоохранительных органов в Украине. Предложена практически значимые критерии его классификации. Предоставлены предложения относительно усовершенствования действующего законодательства по исследуемым вопросам.
 • Документ
  Інтеграція як чинник еволюції регіональної правової системи: досвід ЄС
  (Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 30-34, 2010) Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X
  Розглянуто проблему впливу інтеграційних процесів на еволюцію регіональної правової системи (на прикладі Європейського Союзу). Визначено основні напрямки інтеграційних процесів у Європі та досліджено механізми їх взаємодії із елементами правової системи ЄС. Встановлено, що саме ускладнення систем та політик Євросоюзу є базовими чинниками еволюції регіональної правової системи, що забезпечує існування даної наднаціональної формації. Проаналізовано особливості еволюції правової системи Європейського Союзу та визначено її вплив на інтеграційні процеси у країнах-претендентах на вступ до ЄС.