Право і безпека, 2010, № 1 (33)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Стратегія кадрової політики організації як запорука її сталого розвитку
  (Право і безпека. - 2010. - № 1 (33). - С. 172-175, 2010) Петрова, І. А.; Petrova, I. A.; Фурса, В. А.; Fursa, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6325-0910
  Визначено, що створення в колективах морально-психологічної атмосфери, що мотивує добросовісну індивідуальну та колективну працю – головна проблема, яку необхідно вирішити в більшості організацій для їх успішної суспільно корисної діяльності і для подолання суспільно-політичної кризи в країні в цілому. It is stated that creation in teams of moral and psychological atmosphere, which explains conscientious individual and collective labor, is the main problem which must be solved in most organizations for their successful public and useful activity and for overcoming a social and political crisis in a country in the whole. Указано, что создание в коллективах морально-психологической атмосферы, которая мотивирует добросовестный индивидуальный и коллективный труд – главная проблема, которую необходимо решить в большинстве организаций для их успешной общественно полезной деятельности и для преодоления общественно-политического кризиса в стране в целом.
 • Документ
  Психологічні детермінанти стану готовності фахівців спеціальних підрозділів МВС України до виконання функціональних обов’язків
  (Право і безпека. - 2010. - № 1 (33). - С. 204-207, 2010) Бондаренко, Я. Г.; Bondarenko, Y. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8383-6502
  Розглянуто сутність і структуру формування психологічної готовності фахівців спеціальних підрозділів МВС України до виконання службових завдань відповідно до специфіки функціональних обов’язків. The essence and structure of psychological readiness formation of specialists of special units of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine to execute service tasks according to specific characters of functional duties are researched. Рассмотрена сущность и структура формирования психологической готовности специалистов специальных подразделений МВД Украины к выполнению служебных задач согласно специфике функциональных обязанностей.
 • Документ
  Правові умови діяльності Державного дворянського земельного банку в останнє десятиліття його існування
  (Право і безпека. - 2010. - № 1 (33). - С. 38-44, 2010) Кириченко, В. Є.; Kyrychenko, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X
  Розглянуто правове регулювання діяльності Державного дворянського земельного банку під час останнього десятиліття його існування. Досліджено зміни, що сталися в нормативній базі, а також урядові заходи, спрямовані на стабілізацію діяльності Дворянського банку між двома буржуазно-демократичними революціями та під час Першої світової війни. We consider law regulation of the State noble land bank activity during the last 10 years of its existence. We analyse the changes, which appeared in normative base and also the governmental measures, which were directed to the stabilization of the Noble bank activity between two revolutions of bourgeoisie and democracy and during the First World War. Рассмотрено правовое регулирование деятельности Государственного дворянского земельного банка во время последнего десятилетия его существования. Проанализированы изменения, произошедшие в нормативной базе, а также правительственные меры, направленные на стабилизацию деятельности Дворянского банка между двумя буржуазно-демократическими революциями и во время Первой мировой войны.
 • Документ
  Напрямки зміцнення енергетичної безпеки України
  (Право і безпека. - 2010. - № 1 (33). - С. 135-139, 2010) Ковальов, Є. В.; Kovalov, Ye. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8761-1071
  Розглянуто сутність світової енергетичної проблеми. Проаналізовано сучасне споживання Україною енергетичних ресурсів. Запропоновано напрямки зміцнення енергетичної безпеки країни. Essence of world energetic problem is considered. Modern consumption of energetic resources by Ukraine is analyzed. Directions for strengthening of energetic security of the state are offered. Рассмотрена сущность мировой энергетической проблемы. Проанализировано современное потребление Украиною энергетических ресурсов. Предложены направления укрепления энергетической безопасности страны.
 • Документ
  Гендерні особливості ціннісних орієнтацій правоохоронців
  (Право і безпека. - 2010. - № 1 (33). - С. 196-200, 2010) Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134; Романчук, Т. С.; Romanchuk, T. S.
  Викладено результати дослідження гендерних особливостей ціннісно-орієнтаційної сфери працівників органів внутрішніх справ. The results of research of gender features of law enforcement workers’ value orientation sphere are considered. Представлены результаты исследования гендерных особенностей ценностно-ориентационной сферы работников органов внутренних дел.
 • Документ
  Правове регулювання та проблеми ліцензування у сфері телекомунікацій
  (Право і безпека. - 2010. - № 1 (33). - С. 69-73, 2010) Невядовський, В. О.; Neviadovskyi, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3107-1464
  Розглянуто правове регулювання та проблеми ліцензування у сфері телекомунікацій. У ході аналізу було опрацьовано основну нормативну базу, що регулює ліцензування у сфері телекомунікацій, подано її загальну характеристику та вказано на певні суперечності норм, що містяться у нормативно-правових актах. Проаналізовано досвід країн Євросоюзу та Російської Федерації. Legal regulation and problems of licensing in the sphere of telecommunications are considered. The main normative base which regulates licensing in the sphere of connection in the process of analysis is researched. Its general characteristic is given. Attention is paid to some contradictions of norms which are contained in normative and legal acts. Experience of European Union states and Russian Federation is analyzed. Рассмотрено правовое регулирование и проблемы лицензирования в сфере телекоммуникаций. В процессе анализа исследована основная нормативная база, которая регулирует лицензирование в сфере связи, дана ей общая характеристика и акцентировано внимание на некоторых противоречиях норм, которые содержатся в нормативно-правовых актах. Проанализирован опыт государств Евросоюза и Российской Федерации.
 • Документ
  Основні напрямки оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ у попередженні вимагань і заходи щодо їх удосконалення
  (Право і безпека. - 2010. - № 1 (33). - С. 90-94, 2010) Шендрик, В. В.; Shendrik, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8967-7223; Крєпаков, І. О.; Kriepakov, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2335-5256
  Визначено проблеми оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ з попередження вимагань та запропоновано шляхи їх вирішення. Надано пропозиції щодо вдосконалення законодавства, яке регулює дану сферу оперативно-розшукової діяльності. Some problems of operative and search activity within internal affairs agencies on preventing extortion are determined; some ways of their solving are offered. Some propositions on improving the legislation, which regulates this sphere of operative and search activity are formulated. Определены проблемы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по предупреждению вымогательств и предложены пути их решения. Сформулированы пропозиции по усовершенствованию законодательства, которое регулирует данную сферу оперативно-розыскной деятельности.
 • Документ
  Конкурсний відбір до правоохоронних органів
  (Право і безпека. - 2010. - № 1 (33). - С. 115-120, 2010) Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234
  Розглянуто теоретичні підходи до розуміння категорії «результат конкурсу». Проаналізовано правове регулювання конкурсного відбору до правоохоронних органів. Надано рекомендації з удосконалення національного законодавства у цій сфері. Theoretical approaches to understanding of category «result of the content» are considered. Legal regulation of «content selection» to law enforcement agencies is analyzed. Recommendations on improvement of national legislation in this sphere are offered. Рассмотрены теоретические подходы к пониманию категории «результат конкурса». Проанализировано правовое регулирование конкурсного отбора в правоохранительные органы. Предложены рекомендации по усовершенствованию национального законодательства в этой сфере.
 • Документ
  Поняття та зміст законності діяльності публічної адміністрації
  (Право і безпека. - 2010. - № 1 (33). - С. 48-51, 2010) Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.
  З’ясовано причини й умови, які сприяють порушенню законності діяльності публічної адміністрації. Визначено систему гарантій законності діяльності публічної адміністрації. Уточнено система суб’єктів забезпечення законності діяльності публічної адміністрації. Розмежовано категорії «законність» та «дисципліна». Визначено особливості забезпечення законності діяльності публічної адміністрації, а також сформульовано її поняття.
 • Документ
  Особливості правового регулювання адміністративно-правового статусу судової міліції в Україні
  (Право і безпека. - 2010. - № 1 (33). - С. 60-65, 2010) Шоптенко, С. С.; Shoptenko, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9786-5398
  На основі комплексного аналізу загальнотеоретичних та адміністративно-правових положень визначено сутність та предмет правового регулювання адміністративно-правового статусу судової міліції в Україні, схарактеризовано нормативно-правову базу в цій сфері та визначено її основні недоліки. The essence and object of legal adjusting of administrative and legal status of judicial police in Ukraine is determined on the base of complex analysis of general theoretical and administrative law regulations. Characteristics of legislative and legal base in this sphere are presented; its main lacks are determined. На основании комплексного анализа общетеоретических и административно-правових положений определены сущность и предмет правового регулирования административно-правового статуса судебной милиции в Украине, дана характеристика нормативно-правовой базы в этой сфере и определены ее основные недостатки.