Право і безпека, 2018, № 1 (68)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. М. Ю. Бурдін. – Харків, 2018. - № 1 (68). - 72 с. - ISSN 1727-1584(Print).

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Соціальний інтелект поліцейських у контексті їх комунікативної компетентності
  (Право і безпека. – 2018. – № 1(68). – С. 31-38, 2018) Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277; Пономаренко, Я. С.; Ponomarenko, Ya. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930; ResearcherID: I-7336-2016
  Професійна діяльність поліцейських вимагає наявності певного рівня навичок комунікації. Недостатня сформованість таких комунікативних компетенцій робить їх уразливими під час несення служби. Тому метою статті є емпіричне дослідження особливостей соціального інтелекту майбутніх поліцейських із різним рівнем комунікативної толерантності. Було застосовано опитувальник «Загальна комунікативна толерантність» (В. В. Бойко) й тест «Соціальний інтелект» (Дж. Гілфорд в адаптації О. Михайлової). Вибірку склали 132 слухачі курсів первинної професійної підготовки поліцейських Харківського національного університету внутрішніх справ. Теоретично обґрунтовано, що комунікативна толерантність виступає в діяльності поліцейського необхідним внутрішнім регулятором спілкування та поведінки, а соціальний інтелект поліцейського у його професійній діяльності в контексті його комунікативної компетентності є своєрідним психологічним ресурсом професійного розвитку та саморозвитку. Зазначено, що професійна діяльність поліцейського повинна регламентуватися не лише професійними нормами та стандартами поведінки, але й етичними нормами, суспільною думкою й соціальними очікуваннями в суспільстві.
 • Документ
  Поведінкова діагностика агресивної поведінки працівників Національної поліції засобами психологічного тренінгу
  (Право і безпека. – 2018. – № 1(68). – С. 39-49, 2018) Ларіонов, С. О.; Larionov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3027-8535; Макаренко, П. В.; Makarenko, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9055-3287; Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793
  Подано результати емпіричного дослідження агресивної поведінки працівників Національної поліції. Виявлено показники тестометричної агресивності працівників поліції різної статі, проведено їх порівняльний аналіз. Здійснено стандартизацію психотренінгової вправи «Стілець» за шкалами, що відображають стратегії заперечення, заміщення, пошуку допомоги, агресії, регресу та співробітництва. Визначено критерії прояву та рівнів вираженості зазначених стратегій у поведінці учасників тренінгу. На підставі цього визначено показники поведінкової агресивності працівників поліції різної статі, проведено їх порівняльний аналіз. Зроблено співставлення показників тестометричної та поведінкової агресивності працівників поліції, на підставі чого зроблено висновки про принципову можливість використання психологічного тренінгу як засобу психологічної діагностики їх агресивної поведінки.
 • Документ
  Діяльність міліції щодо протидії злочинності в УСРР у середині 1930-х років
  (Право і безпека. – 2018. – № 1 (68). – С. 17-24, 2018) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0216-9470
  Розглянуто основні прояви злочинності в Українській СРР у середині 1930-х років. Увагу зосереджено на висвітленні головних аспектів діяльності міліції щодо протидії злочинності та ролі окремих її підрозділів у цьому процесі, проаналізовано певні досягнення та недоліки цього напряму роботи правоохоронних органів. У висновках також відзначено, що в цей період відбувалося помітне політизування злочинності, що було проявом посилення тоталітарного режиму в республіці.
 • Документ
  Legal principles of the budget management in Ukraine
  (Право і безпека. – 2018. – № 1(68). – С. 13-16, 2018) Shevnin, S. M.; Шевнін, С. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2195-3831
  Метою статті було дослідити дискусійні питання щодо бюджетного менеджменту в Україні, а також навести власне бачення правових основ бюджетного менеджменту та його складової в бюджетному процесі. Методи. При розгляді статті було використано теоретичні та емпіричні методи, такі як: аналіз, аналогія, моделювання, системний аналіз. Результати. Розглянуто теоретичні та практичні аспекти бюджетного менеджменту. Наголошено, що бюджетний менеджмент містить сукупність взаємопов’язаних дій, прийомів в методів, спрямованих на управління бюджетними ресурсами та відносинами, що виникають у процесі руху бюджетних потоків. Основним питанням, яке намагається вирішити бюджетний менеджмент, є таке: яким чином забезпечити найбільш ефективне управління цим рухом і відносинами, що виникають з цього приводу. Це реалізується у предметі бюджетного менеджменту – бюджетному процесі та управлінні ним. Система управління бюджетом тісно пов’язана з більш загальною категорією управління фінансами та фінансових відносин. Сам процес такого впливу здійснюється через функціонування фінансової політики. Відповідно однією зі складових системи управління фінансами є система управління бюджетом. Співставлено поняття бюджетного менеджменту та управління бюджетними коштами. Детально проаналізовано предмет бюджетного менеджменту й основні його ознаки. Значну увагу приділено бюджетному плануванню, оскільки від правильного визначення планових показників бюджету залежить якість його виконання. Розглянуто кошторисне планування, яке охоплює комплекс заходів з визначення обсягів і напрямів використання коштів бюджетних установ на плановий рік. Під таким плануванням автор розуміє процес складання, розгляду та затвердження кошторисів бюджетних установ; зазначено, що він є складовою бюджетного планування. Визначено роль Міністерства внутрішніх справ України у здійсненні ефективного управління бюджетними коштами, а також запропоновано шляхи вдосконалення управління бюджетними коштами в умовах децентралізації та демократизації держави. Висновки. Наголошено, що об’єктом бюджетного менеджменту є основний централізований державний фонд фінансових ресурсів, яким є бюджет держави. Предметом є бюджетний процес та управління ним. На підстав цього зроблено висновок, що бюджетний менеджмент є ідентичним поняттю управління бюджетними коштами. У свою чергу, управлінням бюджетними коштами визнається сукупність дій учасника бюджетного процесу відповідно до його повноважень, пов’язаних із формуванням і використанням бюджетних коштів. Запропоновано внести певні корективи до визначення «управління бюджетними коштами».