Навчальні видання (Educational edition)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Адміністративне судочинство (у схемах) : навчальний посібник
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; Моргунов, О. А.; Morhunov, O. A.; Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; Панова, І. В.; Panova, I. V.; Голуб, М. В.; Holub, M. V.; Мельник, В. А.; Melnyk, V. A.; Панов, І. О.; Panov, I. O.; Тихонова, Д. С.; Tihonova, D. S.; Токарєва, К. О.; Tokarieva, K. O.; Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; Іванов, А. О.; Ivanov, A. O.; Клубань, М. В.; Kluban, M. V.; Крут, К. О.; Krut, K. O.; Могілевська, Л. Г.; Mohilevska, L. H.; Стреляний, В. І.; Strelianyi, V. I.; Глушкова, Д. В.; Hlushkova, D. V.; Сиромятнікова, М. С.; Syromiatnikova, M. S.; Холдоєнко, А. В.; Kholdoienko, A. V.
  У навчальному посібнику у стислій та доступній формі розглянуто основні питання навчальної дисципліни «Адміністративне судочинство України», основні положення адміністративної юстиції як інституту судового захисту, повноваження адміністративних судів щодо розгляду справ адміністративної юрисдикції, порядок звернення до адміністративних судів. Використовуючи цей посібник для підготовки до заліку, можна в найкоротші строки систематизувати знання, отримані під час вивчення дисципліни, зосередити увагу на ключових поняттях, їх ознаках та особливостях. Також доцільно застосовувати посібник для дистанційного й заочного вивчення адміністративного права та адміністративного судочинства України. Для курсантів і студентів ЗВО юридичного профілю, викладачів, аспірантів та ад’юнктів, науковців, практичних працівників, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою адміністративного судочинства.
 • Документ
  Адміністративний процес: навчальний посібник
  (Харків : ХНУВС, 2022. – 412 с., 2022) Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; Завальний, М. В.; Zavalnyi, M. V.; Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Яценко, В. П.; Yatsenko, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3195-3627; Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749; Кириченко, О. Ю.; Kyrychenko, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6085-6175; Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344; Комзюк, А. В.; Komziuk, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2615-103X
  У навчальному посібнику розкрито поняття адміністративного процесу, співвідношення понять «адміністративний процес», «адміністративна процедура» й «адміністративне судочинство», надано характеристику окремих адміністративних процедур (проваджень) із звернень громадян, із надання адміністративних послуг, у справах про адміністративні правопорушення тощо, а також загальних засад і порядку здійснення адміністративного судочинства. Для курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів, аспірантів закладів вищої освіти юридичного профілю та всіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання, практичного здійснення і викладання адміністративного процесу.
 • Документ
  Кваліфікація адміністративних правопорушень [дистанційний навчальний курс]
  (Харків : ХНУВС, 2019) Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X; ResearcherID: D-1788-2016
  Надано гіперпосилання на інтернет-ресурс, на якому розміщено дистанційний навчальний курс «Кваліфікація адміністративних правопорушень». Метою дистанційного навчального курсу «Кваліфікація адміністративних правопорушень» є засвоєння курсантами (слухачами) основних правових положень, що стосуються змісту, особливостей та порядку здійснення кваліфікації адміністративних правопорушень. Дистанційний навчальний курс відповідає вимогам стандарту вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (затв. Наказом МОН України від 30.04.2020 р. №578); освітньо-професійній програмі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (затв. Вченою радою ХНУВС №6 від 26.06.2018 р.); положенню про організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті внутрішніх справ (затв. Наказ ХНУВС від 02.09.2019 р. № 534). Основними завданнями дистанційного навчального курсу «Кваліфікація адміністративних правопорушень» є формування у курсантів (слухачів) знань, умінь та навиків щодо кваліфікації адміністративних правопорушень та правильного складання документів під час провадження у справах про адміністративні правопорушення. Міждисциплінарні зв’язки: «Адміністративне право», «Адміністративна відповідальність», «Кримінальне право», «Конституційне право», «Адміністративне судочинство», «Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності». Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен - знати: теоретичні положення курсу «Кваліфікація адміністративних правопорушень»; правові висновки Верховного Суду; позицію правозастосовної практики щодо правової кваліфікації окремих видів посягань та діянь, які є злочинними та іншими видами правопорушень; норми чинного законодавства, що регламентують адміністративно-правову кваліфікацію та напрямки їх подальшого вдосконалення; - вміти: застосовувати Кодекс України про адміністративні правопорушення та інше законодавство в конкретних правових ситуаціях; тлумачити положення статей КУпАП; кваліфікувати конкретні адміністративні правопорушення; визначати підвідомчість окремих адміністративних проступків; правильно застосовувати заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення; складати відповідні адміністративно-процесуальні документи. Дистанційний навчальний курс «Кваліфікація адміністративних правопорушень» складається з описової частини (силабусу) та шести тем: 1. Кваліфікаційна характеристика адміністративних правопорушень. 2. Кваліфікаційна характеристика адміністративних правопорушень. 3. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. 4. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. 5. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність. 6. Адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення. Теми №№ 3-5 містять завдання у вигляді квесту: курсантам (слухачам) надається текст ситуації (фабула), яка доповнюється додатковими фактами під час виконання завдання. Виконання квесту залежить від обрання курсантами (слухачами) того чи іншого напряму вирішення справи. Курсанти (слухачі) повинні не лише здійснити юридичний аналіз ситуація (кваліфікацію), але й скласти необхідні процесуальні документи (бланки документів надаються у вигляді PDF-форм). Викладач надає консультації курсантам (слухачам) за допомогою e- mail, вбудованого в СДН «Moodle» он-лайн чату та відеоконференцій (відповідно до графіку). Концепція та матеріали курсу також можуть бути використані для проведення службової підготовки працівників патрульної служби поліції, дільничних офіцерів поліції тощо.
 • Документ
  Адміністративне право України. Загальна частина у схемах : навч. посіб.
  (Харків : ХНУВС, 2019. – 236 с., 2019) Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020; Глушкова, Д. Г.; Glushkovа, D. G.; Голуб, М. В.; Holub, M. V.; Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012; Крикун, В. В.; Krykun, V. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1089-555X; Крут, К. О.; Krut, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3027-4198; Лобова, Ю. К.; Lobova, Yu. K.; Мельник, В. А.; Melnyk, V. A.; Могілевська, Л. Г.; Mohilevska, L. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3312-9199; Панов, І. О.; Panov, I. O.; Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428; Сенчук, І. І.; Senchyk, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0025-8143; Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018; Стреляний, В. І.; Strelianyi, V. I.; Токарева, К. О.; Токарева, К. О.; Хань, О. О.; Khan, O. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9912-1547; Цибульник, Н. Ю.; Tsybulnyk, N. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5128-0511; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070; Сокуренко, В. В. - редактор
  У навчальному посібнику у вигляді структурно-логічних схем розкрито зміст норм загальної частини адміністративного права України: сутність публічного адміністрування, його принципи; предмет, метод, принципи і систему адміністративного права; систему суб’єктів адміністративного права; публічну службу та iнше. Для студентів, аспірантів, викладачів закладів різного рівня акредитації, наукових і практичних працівників та всіх, хто цікавиться питаннями адміністративного права.
 • Документ
  Інші види юридичної відповідальності за правопорушення у сфері міграції [: Глава 12]
  (Міграційне право України : підручник. - Харків : Дім реклами, 2016. - С. 243-248, 2016) Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; Пчелин, В. Б.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016
  Розглянуто основні питання міграційного права, зокрема його поняття та місце в правовій системі України, правовий статус суб’єктів міграційного права, правовий режим міграції в Україні, юридичну відповідальність у міграційній сфері, а також основи міграційного права зарубіжних країн.
 • Документ
  Адміністративне право України. Повний курс: підручник
  (Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 446 с., 2018) Галунько, В. В.; Армаш, Н.; Басс, В. О.; Берлач, А. І.; Біла, В. П.; Бойко, В.; Буханевич, О.; Бучинська, А. Й.; Васильченко, Н.; Гавловський, І. А.; Галіцина, Н.; Галунько, В. М.; Гречанюк, С.; Делія, Ю.; Дембіцька, С.; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Діденко, С. В.; Діхтієвський, П. В.; Дрозд, О. Ю.; Єщук, О. М.; Журавльов, Д.; Заярний, О. А.; Зима, О. Т.; Іванищук, А. А.; Карабін, Т. О.; Кічмаренко, С. М.; Коваленко, Л.; Коваль, А.; Ковальчук, А.; Костенко, І. В.; Крикун, В.; Кузьменко, О.; Курило, В. І.; Куркова, К.; Куценко, В. Д.; Лаговський, В. М.; Лазур, Я. В.; Легеза, Ю. О.; Манжула, А. А.; Марченкова, С.; Мацелик, Т.; Мацюк, В. Я.; Мкртчян, Р. С.; Орловська, І. Г.; Пашинський, В. Й.; Пєтков, С.; Пирожкова, Ю. В.; Пихтін, М.; Риженко, І.; Рогач, О. Я.; Рябченко, О.; Савранчук, Л.; Савюк, М.; Світличний, О.; Слюсаренко, С.; Соболь, Є. Ю.; Соловйова, О.; Стеценко, В.; Стеценко, С.; Циганок, С.; Чижмарь, К. І.; Шарая, А.; Шкарупа, К. В.; Шопіна, І.; Щавінський, В. Р.; Руснак, Л. М.
  У підручнику розкрито повний курс адміністративного права на основі однойменної основоположної галузі публічного права. За основу взято теоретичні положення та практику діяльності публічної адміністрації, що відповідає цінностям людиноцентристської ідеології, коли публічна адміністрація має якнайповніше задовольняти права, свободи й законні інтереси фізичних і юридичних осіб відповідно до стандартів ЄС. Підручник може бути використаний студентами в навчальному процесі, аспірантами та викладачами юридичних і гуманітарних вищих навчальних закладів та факультетів, науковцями, народними депутатами України, державними службовцями, посадовими особами органів місцевого самоврядування та апарату суду, активістами громадських об’єднань, а також усіма, хто цікавиться адміністративним правом. Підручник стане в нагоді під час підготовки до вступних випробувань і під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право», а також у підготовці до відповідних кваліфікаційних іспитів кандидатів на посади суддів, прокурорів, на здобуття свідоцтва про право на адвокатську діяльність.