Право і безпека, 2009, № 2

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. А. Т. Комзюк. – Харків: 2009. – № 2. – __ с.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 31
 • Документ
  Використання телекомунікаційної мережі для дистанційної освіти державних службовців заочної форми навчання
  (Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 247-250., 2009) Лановий, О. Ф.; Lanovyi, O. F.; Кобзев, І. В.; Kobzev, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7182-5814; ResearcherID: I-9046-2016; Петрова, О. І.; Petrova, O. I.
  У статті розглядаються питання побудови телекомунікаційної мережі для проведення дистанційного навчання державних службовців. Висвітлюються питання заочного навчання і використання нових інформаційних технологій при проведенні навчання. Як базова технологія передбачається використовувати віртуальні приватні мережі. Описані основні параметри і переваги таких мереж. В статье рассмотрены вопросы построения телекомуникационной сети для проведения дистанционного обучения государственных служащих. Рассмотрены вопросы заочного обучения и использования новых информационных технологий при проведении обучения. В качестве базовой технологии предполагается использовать виртуальные частные сети. Описаны основные параметры и преимущества таких сетей. In the article the questions of construction of telecommunication network are considered for the leadthrough of the controlled from distance teaching of civil servants. The questions of the extra-mural teaching and use of new information technologies are considered during the leadthrough of teaching. As base technology it is assumed to utillize virtual private networks. Basic parameters and advantages of such networks are described.
 • Документ
  Концепція кореспондуючих прав та обов'язків громадянина і працівника поліції у дореволюційній науці та законодавстві
  (Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 113-117, 2009) Сирота, Д. І.; Syrota, D. I.
  У статті обґрунтовується існування кореспондуючих прав та обов’язків громадянина і працівника поліції у дореволюційному поліцейському праві. Визначаються передумови формування концепції кореспондуючих прав та обов’язків громадянина і працівника міліції в Україні. В статье обосновывается существование корреспондирующих прав и обязанностей гражданина и работника полиции в дореволюционном полицейском праве. Определяются предпосылки формирования концепции корреспондирующих прав и обязанностей гражданина и работника милиции в Украине. In the article existing of corresponding rights and duties of citizen and police officer in police law of Russian Empire is motivated. Pruconditions of forming of corresponding rights and duties of citizen and police officer conception in Ukraine is determined.
 • Документ
  Урядовий контроль над акціонерними іпотечними банками після революції 1905-1907 р.р.
  (Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 107-112., 2009) Кириченко, В. Є.; Kyrychenko, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X
  У статті на досвіді українських губерній розглядається практика функціонування системи комерційного іпотечного кредиту в Російській імперії у посткризових умовах початку ХХ ст. Студіюються питання: контролю та впливу держави на мережу приватних комерційних банків довгострокового кредиту з метою їх стабільного функціонування в умовах економічного піднесення; співвідношення публічних та приватних витоків у функціонуванні банківської системи; конкурентне протистояння державних та акціонерних іпотечних кредитних установ. В статье на опыте украинских губерний рассматривается практика функционирования системы коммерческого ипотечного кредита в Российской империи в посткризисных условиях начала ХХ в. Анализируются проблемы: контроля и влияния государства на систему частных коммерческих банков долгосрочного кредита с целью их стабильного функционирования в условиях экономического подъема; соотношение публичного и частого начал в функционировании банковской системы; конкурентное противостояние государственных и акционерных ипотечных кредитных учреждений. In the article we consider the practice of system functioning of mortgage commercial credit according to the experience of Ukrainian provinces in the Russian Empire in conditions of postcrisis in the beginning of XXth century. We analyze problems of state control and influence on the private commercial banks system of long-term credits with the aim of their constant functioning in conditions of economical upturn; correlation of public and private in the bank system functioning; competitive opposition of state and joint-stock mortgage and credit institutions
 • Документ
  Теорії права власності
  (Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 91-94., 2009) Мандрика, Л. М.; Mandryka, L. M.
  Автор статті аналізує і класифікує основні позиції вчених стосовно теорій права власності. Визначення домінуючої теорії права власності дозволяє визначити перспективи розвитку сучасного законодавства. Автор статьи анализирует и классифицирует позиции ученных относительно теорий права собственности. Определение доминирующей теории права собственности позволяет определить перспективы развития современного законодательства. The author of the article analyses and classifies the positions taught comparatively theory of ownership. The determination to dominant theory of ownership allows defining the prospect of the development of modern legislation.
 • Документ
  Інформаційно-пошукова картка як засіб фіксації результатів попередніх балістичних досліджень
  (Право і безпека. - 2009. - № 2. - С. 86-90., 2009) Торопов, С. О.; Toropov, S. O.
  У статті розглядається проблема фіксації результатів попередніх балістичних досліджень, які проводяться на місці події в ході його огляду. Дані, викладені в інформаційно-пошуковій карті, використовуються для оперативного пошуку злочинця, вогнепальної зброї, встановлення обставин пострілу.
 • Документ
  Координаційна діяльність місцевих державних адміністрацій у галузі забезпечення законності та правопорядку
  (Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 68-73., 2009) Стороженко, С. М.; Storozhenko, S. M.
  Статтю присвячено дослідженню сутності координаційної діяльності місцевих державних адміністрацій у галузі забезпечення законності і правопорядку на місцевому рівні. На підставі аналізу наукових точок зору та відповідних нормативно-правових актів розроблено авторське бачення координаційної діяльності останніх та шляхи її удосконалення. Статья посвящена исследованию сущности координационной деятельности местных государственных администраций в сфере обеспечения законности и правопорядка на местном уровне. На основе анализа научных точек зрения и соответствующих нормативно-правовых актов разработано авторское видение координационной деятельности последних и пути её усовершенствования. The article is devoted research of essence of co-ordinating activity of local state administrations in the field of providing of legality and law and order at local level. On the basis of analysis of scientific points of view and proper normatively-legal acts the author seeing of coordinating activity of the last and way of its improvement is developed.
 • Документ
  Криміналістична класифікація економічних злочинів, що вчиняються у сфері банківської діяльності
  (Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 80-86, 2009) Корнієнко, В.В.; Korniienko, V.V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7682-1281
  У статті подається поняття та класифікація економічних злочинів у сфері банківської діяльності. Автор доводить ідею про існування комплексів взаємопов’язаних злочинів у цій сфері, які можна класифікувати, виходячи з таких критеріїв: за суб’єктним складом, за механізмом здійснення певних фінансових операцій у сфері банківської діяльності, за структурою злочинних дій (основні та допоміжні злочини) та за технологіями злочинного збагачення.
 • Документ
  Кваліфікація катування, що спричинило смерть потерпілого
  (Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 73-79., 2009) Поліщук, Ю. О.; Polishchuk, Yu. O.
  Досліджено проблему однозначної кваліфікації катування, яке заподіяло смерть; проведено розмежування понять «смерть» та «загибель»; обґрунтована позиція щодо наявності в складі катування такої особливо обтяжуючої обставини, як смерть потерпілого; запропоновано внесення змін до статті 127 КК України. Исследована проблема однозначной квалификации пытки, причинившей смерть; проведено разграничение понятий «смерть» и «гибель»; обоснована позиция относительно наличия в составе пытки такого особо отягчающего обстоятельства как «смерть потерпевшего»; предложено внесения изменений в статью 127 УК Украины. The problem of unambiguous qualification of the torture which has caused death is investigated; differentiation of concepts «death» and «loss» is carried out; the thought of concerning presence as a part of torture of especially aggravating circumstance «victim death» is proved; making changes is offered in disposition of Article 127 of the Criminal Code of Ukraine.
 • Документ
  Експерт в адміністративному судочинстві
  (Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 64-68, 2009) Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241
  У статті на основі чинного законодавства України та наукових розробок дано характеристику правового статусу експерта в адміністративному судочинстві В статье на основе действующего законодательства Украины и научных розработок дана характеристика правового статуса эксперта в административном судопроизводстве In the article on the basis of valid Ukrainian legislation and scientific researches the legal status of expert in administrative law is characterized.
 • Документ
  Професійна мотивація співробітників органів внутрішніх справ: особливості інституційного впливу
  (Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 206-211., 2009) Андрєєва, Г. В.; Andrieieva, H. V.
  У статті проаналізовані особливості впливу соціальних інститутів на ступінь розвитку професійної мотивації співробітників ОВС. На основі соціологічних досліджень автор статті виділяє ті фактори, що позитивно впливають на розвиток професійної мотивації міліціонерів. В статье проанализированы особенности влияния социальных институтов на степень развития профессиональной мотивации сотрудников ОВД. На основании социологических исследований автор статьи выделяет факторы, позитивно влияющие на развитие профессиональной мотивации милиционеров. Peculiarities of social institutes influence on the level of internal affairs officers’ professional motivation development are analyzed in the article. On the basis of sociological researches the author of the article picks out the factors which influence in a positive way on the development of professional motivation of police officers.
 • Документ
  Взаємозв'язок наркотизму та злочинності: дослідження серед ув'язнених в Україні
  (Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 185-192., 2009) Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Марковська, Г. О.; Markovska, A.
  У статті розглядаються питання взаємозв’язку злочинної поведінки та споживання алкоголю й наркотиків. Наводиться суспільна думка ув’язнених стосовно алкогольних та наркотичних проблем. Досліджуються особливості, структура та мотивація споживання алкоголю і наркотиків серед осіб, що скоїли майнові, насильницькі злочини та злочини у сфері незаконного обігу наркотиків. Досліджуються особливості впливу наркотизму на скоєння різного типу злочинів. В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи потребления алкоголя и наркотиков с преступным поведением. Представлены данные общественного мнения заключенных об алкогольных и наркотических проблемах. Рассматриваются особенности, структура и мотивация потребления наркотиков и алкоголя среди лиц, совершивших имущественные, насильственные преступления и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Изучаются особенности влияния наркотизма на совершение различных преступлений. The article describes results of research among convicted offenders in Ukraine. The research use a prisoner survey to study patterns of drug and alcohol misuse among convicted offenders in Ukraine. In the article specifically analysed the prisoners’ self-evaluation of the role of drug and alcohol use in their careers. The research identify the relationships between patterns of drug and alcohol misuse and different types of criminal activity (property, violence and drug related crimes).
 • Документ
  Центральні органи виконавчої влади у системі суб'єктів забезпечення євроінтеграційних процесів в Україні
  (Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 30-36., 2009) Пономаренко, Є. В.; Ponomarenko, Ye. V.
  Аналізуються місце та особливості діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері євроінтеграції. Обгрунтовується пропозиція щодо доцільності створення Міністерства з питань європейської інтеграції України як центрального органу виконавчої влади, відповідального виключно за забезпечення реалізації євроінтеграційних планів держави. Анализируются место и особенности деятельности центральных органов исполнительной власти в сфере евроинтеграции. Обосновывается предложение о целесообразности создания Министерства по вопросам европейской интеграции Украины как центрального органа исполнительной власти, ответственного исключительно за обеспечение реализации евроинтеграционных планов государства.
 • Документ
  Регулювання імунітету суддів Конституційного суду України та країн СНД: порівняльно-правовий аналіз
  (Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 20-24., 2009) Кожевников, А. Ю.; Kozhevnikov, A. Y.
  У статті проведено порівняльно-правовий аналіз практики нормативного регулювання імунітету суддів Конституційного Суду України і країн СНД. Запропоновано низку теоретичних висновків та практичних рекомендацій, які спрямовані на вдосконалення правової основи забезпечення недоторканності суддів Конституційного Суду України. В статье проведен сравнительно-правовой анализ практики нормативного регулирования иммунитета судей Конституционного Суда Украины и стран СНГ. Предложен ряд теоретических выводов и практических рекомендаций, которые направлены на усовершенствования правовой основы обеспечения неприкосновенности судей Конституционного Суда Украины. In the article comparative-legal analysis of practice of normative regulation of Constitutional Court of Ukraine and CIS judges immunity is made, it is proposed some theoretical conclusions and practical recommendations for improvement of legal basis of ensuring Constitutional Court of Ukraine judges immunity
 • Документ
  Грошова застава як обмеження виборчих прав
  (Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 41-45., 2009) Гейда, О. В.; Heida, O. V.
  У статті розглядається правова природа виборчої застави в України, внесення якої є обов’язковою умовою для участі у виборах до органів державної влади. Наводяться положення, що характеризують виборчу заставу як один із виборчих цензів, а саме майновий ценз, запровадження якого є грубим порушенням виборчого права. В статье рассматривается правовая природа избирательного залога, внесение которого является обязательным условием для участия в выборах в органы государственной власти. Приводятся положения, которые характеризуют избирательный залог как один из избирательных цензов, а именно имущественный ценз, введение котрого является грубым нарушением Legal origin of electoral pledge, contribution of which is obligatory condition for participating in elections to state power bodies, is viewed in this article. Positions that characterizes electoral pledge as one of voting qualification, namely property qualification, which implementation is flagrant violation of suffrage, are presented.
 • Документ
  Зловживання пасивним правом у виборчому процесі
  (Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 37-41., 2009) Шестаков, С. В.; Shestakov, S. V.
  У статті аналізується зміст пасивного виборчого права, що дозволяє визначити найбільш суттєві види зловживань виборцями його складниками, пропонуються правові та організаційні заходи щодо недопущення зазначених суспільно шкідливих діянь. В статье анализируется содержание пассивного избирательного права, что позволяет определить наиболее существенные виды злоупотреблений избирателями его составляющими, предлагаются правовые и организационные меры по недопущению указанных общественно вредных деяний. The content of passive suffrage that allows to define the most essential types of abuses by electors is analyzed in the article. Legal and organizational measures on exclusion such social harmful actions are offered
 • Документ
  Поняття «громадська безпека" та "громадський порядок» у німецькій та українській науці і законодавстві
  (Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 24-30, 2009) Мельник, Р. С.; Melnyk, R. S.
  На підставі аналізу німецького та українського законодавства про діяльність правоохоронних органів, а також наукових праць з поліцейського та адміністративного права проводиться дослідження понять «громадська безпека» та «громадський порядок». Розроблено рекомендації, спрямовані на поглиблення доктринального дослідження названих категорій. На основе анализа немецкого и украинского законодательства о деятельности правоохранительных органов, а также научных работ по полицейскому и административному праву проводится исследование понятий «общественная безопасность» и «общественный порядок». Разработаны рекомендации, направленные на углубление доктринального исследования названных категорий. According to the analysis of German and Ukrainian legislation on law enforcement agencies activity and also scientific works on police and administrative law the research of definitions «public safety» and «public order» is made. The recommendations directed on profound doctrinal research of already mentioned categories are elaborated.
 • Документ
  Митні правовідносини як вид правових відносин
  (Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С.11-16, 2009) Панов, І. О.; Panov, I. O.
  У статті на основі існуючих теоретичних розробок як учених-адміністративістів, так і науковців, які займаються дослідженням питань митного права, визначаються поняття та особливості митних правовідносин. В статье на основе существующих теоретических разработок как ученыхадминистративистов, так и ученых, занимающихся исследованием вопросов таможенного права, определяются понятие и особенности таможенных правоотношений In the article on the basis of existing theoretical elaborations of administrative scientists who research questions of customs law, the notion and peculiarities of customs jural relation are defined.
 • Документ
  Взаємозв'язок психологічних детермінант емоційної стійкості співробітників ризиконебезпечних професій
  (Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 212-216, 2009) Черкашин, А. І.; Cherkashyn, A. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4929-6706; Анікеєнко, М. І.; Anikeienko, М. І.
  У статті відображений змістовний аналіз взаємозв’язку в показниках психологічних факторів, що детермінують емоційну стійкість фахівців підрозділів розвідки та громадської безпеки. Матеріал статті допоможе більш точно визначити провідні складники емоційної стійкості співробітників ризиконебезпечних професій, що, у свою чергу, відкриє нові шляхи у формуванні й закріпленні адекватних форм реагування в екстремальних ситуаціях. В статье отображен содержательный анализ во взаимосвязях показателей психологических факторов, которые определяют эмоциональную устойчивость сотрудников подразделений разведки и гражданской безопасности. Материал статьи поможет более точно определить составляющие эмоциональной устойчивости сотрудников экстремальных профессий. In article the substantial analysis in distinctions of indicators of psychological factors which define emotional stability of employees of divisions of investigation and civil safety is displayed. The material of the article will help to define more precisely components of emotional stability of employees of hazardous to health trades.
 • Документ
  Особливості батьківства та материнського ставлення до дітей у сім'ях працівників органів внутрішніх справ
  (Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 238-243., 2009) Макаренко, П. В.; Makarenko, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9055-3287; Прасол, М. І.; Prasol, M. I.
  Дана стаття висвітлює особливості виховання та ставлення матері – працівника міліції до дитини. Досліджується неусвідомлене емоційне ставлення до родини у працівників органів внутрішніх справ. Данная статья освещает особенности воспитания и отношения матери – работника милиции к ребенку. Исследуется неосознанное эмоциональное отношение к семье у работников органов внутренних дел. The article lights up the features of upbringing and mother’s attitude to the child in families of workers of organs of internal affairs. Also awareless emotional attitude of police officers to the family is researched.
 • Документ
  Особливості посмертної судово-психологічної експертизи
  (Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С.233-238., 2009) Землянська, О. В.; Zemlianska, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6547-2621
  Даний вид судово-психологічної експертизи (СПЕ) можна віднести до найбільш складних і відповідальних, тому що експерти позбавлені можливості проведення очного експериментально-психологічного обстеження. Людини вже немає серед живих, але постає завдання відтворити її «психологічний портрет», «особливості» її особистості, стійкі мотиви поведінки, інтереси, ціннісні орієнтації, охарактеризувати емоційновольову сферу і можливості інтелекту, розглянути коло міжособистісних стосунків і способи вирішення конфліктів, що виникали. Данный вид судебно-психологической экспертизы (СПЭ) можно отнести к наиболее сложным и ответственным, так как эксперты лишены возможности проведения очного экспериментально-психологического обследования. Человека уже нет в живых, но стоит задача воспроизвести его «психологический портрет», «особенности» его личности, стойкие мотивы поведения, интересы, ценностные ориентации, охарактеризовать эмоционально-волевую сферу и возможности интеллекта, рассмотреть круг межличностных отношений и способы разрешения возникающих конфликтов. The given kind of judicial-psychological expertise (JPE) is possible to attribute to more composite and accountable, as the experts refused of realization direct experimentallypsychological examination. The person already no in alive, but there is a problem of reproduction of his «psychological portrait», «features» of his person, non-perishable motives of behaviour, concerns, valuable orientations, to describe an emotional-strong-willed orb and capabilities of intellect, to consider a circle of interpersonal attitudes and ways of the solution of the arising conflicts.