Право і безпека, 2020, № 4 (79)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. О. І. Безпалова. – Харків, 2020. - № 4 (79). - 148 с. - ISSN 2617-2933 (Online). - DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2019.1

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 20
 • Документ
  Право і безпека, 2020, № 4 (79)
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2020) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs;
  «Право і безпека» – це науковий журнал із відкритим доступом, метою якого є поширення результатів наукових досліджень як теоретичного, так і практичного характеру в галузях права та безпеки. Завданнями видання є сприяння дослідникам у здійсненні наукової діяльності, поширення новітніх наукових знань, оприлюднення досліджень з актуальних питань права і юридичної психології, протидії злочинності, забезпечення національної безпеки та прав людини, захисту інтелектуальної власності, кібербезпеки, реформування законодавства тощо.
 • Документ
  Відповідність професіограми адвоката чинному законодавству
  (Право і безпека. - 2020. - № 4 (79). - С. 137-142, 2020) Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070
  Досліджено актуальні теоретичні, нормативно-правові та практичні аспекти професіограми адвоката. Проаналізовано основні підходи до визначення поняття «професіограма» . Визначено структурні елементи професіограми адвоката. Надано характеристику чинного законодавства у сфері адвокатської діяльності та встановлено конкретні якості, якими має володіти адвокат.
 • Документ
  Правоохоронні органи у сфері економічної безпеки: українські реалії та перспективи
  (Право і безпека. - 2020. - № 4 (79). - С. 130-136, 2020) Парфентій, Л. А.; Parfentii, L. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8896-4928;
  Досліджено основні функції та повноваження правоохоронних органів України у сфері економічної безпеки на підставі аналізу, систематизації та узагальнення нормативних і наукових джерел. Зазначено проблеми, пов’язані з функціонуванням у цій сфері кількох правоохоронних органів. Обґрунтовано необхідність створення в Україні єдиного правоохоронного органу у сфері економічної безпеки. Проаналізовано законопроєкт «Про Бюро економічної безпеки України» No 3087-д, ухвалений Верховною Радою України у першому читанні, та надано рекомендації щодо його вдосконалення. The main functions and powers of law enforcement agencies of Ukraine in the field of economic security are studied on the basis of analysis, systematization and generalization of normative and scientific sources. Problems related to the functioning of several law enforcement agencies in this area have been identified. The necessity of creation of a single law enforcement body in the field of economic security in Ukraine is substantiated. The draft law "On the Bureau of Economic Security of Ukraine" No. 3087-d, approved by the Verkhovna Rada of Ukraine in the first reading, was analyzed, and recommendations for its improvement were provided. Исследованы основные функции и полномочия правоохранительных органов Украины в сфере экономической безопасности на основании анализа, систематизации и обобщения нормативных и научных источников. Указаны проблемы, связанные с функционированием в данной сфере нескольких правоохранительных органов. Обоснована необходимость создания в Украине единого правоохранительного органа в сфере экономической безопасности. Проанализирован законопроект «О Бюро экономической безопасности Украины» No 3087-д, принятый Верховной Радой Украины в первом чтении, и даны рекомендации по его совершенствованию.
 • Документ
  Здійснення права приватної власності на окремі види нерухомого майна за законодавством України
  (Право і безпека. - 2020. - № 4 (79). - С. 122-129, 2020) Лисенко, А. М.; Lysenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0780-2148; Лисенко, І. В.; Lysenko, I. V.; Гаряєва, Г. М.; Hariaieva, H. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4061-1987;
  Проаналізовано проблеми здійснення права приватної власності на нерухоме майно за законодавством України. На підставі дослідження конституційних і цивільно-правових норм, а також наукових праць із цієї тематики окреслено загальні засади та принципи реалізації власником своїх майнових прав щодо нерухомого майна, яке йому належить. The problems of exercising the right of private ownership of real estate for legislation of Ukraine. Based on a study of constitutional and civil law norms, as well as scientific works on this topic outlined general principles and principles realization by the owner of his property rights in relation to the real estate belonging to him. Проанализированы проблемы реализации права частной собственности на недвижимое имущество в соответствии с законодательством Украины. Благодаря исследованию конституционных и гражданско-правовых норм, а также ряда доктринальных исследований по этой тематике определены основные принципы и основания реализации собственником его имущественных прав на принадлежащее ему недвижимое имущество.
 • Документ
  Тлумачення юридичної термінології Конституційним Судом України
  (Право і безпека. - 2020. - № 4 (79). - С. 116-121, 2020) Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497
  Визначено основні засади діяльності Конституційного Суду України. Наголошено на основних проблемах відсутності єдиного підходу до тлумачення юридичного терміна. Зазначено шляхи подолання помилок і непорозумінь, пов’язаних з неоднозначним підходом до розуміння юридичної термінології. Визначено сутність офіційного тлумачення, яке застосовується Конституційним Судом України. Запропоновано видову класифікацію офіційного тлумачення. Наголошено на тому, що офіційне тлумачення не змінює зміст терміна, а, навпаки, шляхом тлумачення з’ясовується його дійсний зміст.
 • Документ
  Нормативно-правова складова українсько-європейської співпраці в галузі охорони та збереження історико-культурної спадщини України
  (Право і безпека. - 2020. - № 4 (79). - С. 110-115, 2020) Гончаренко, Л. Л.; Honcharenko, L. L.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0750-7344; Балан, К. В.; Balan, K. V.;
  Досліджено нормативно-правову складову українсько-європейської співпраці в галузі охорони та збереження історико-культурної спадщини України. Проаналізовано загальноєвропейську нормативно-правову базу основ співпраці, визначену міжнародно-правовими документами, ратифікованими Україною. Розглянуто основні договори між Україною та окремими європейськими країнами в галузі охорони та збереження історико-культурної спадщини України. The normative-legal component of Ukrainian-European cooperation in the field of protection and preservation of historical and cultural heritage of Ukraine is studied. The pan-European regulatory framework for the basics of cooperation, defined by international legal instruments ratified by Ukraine, is analyzed. The main agreements between Ukraine and some European countries in the field of protection and preservation of historical and cultural heritage of Ukraine are considered. Исследована нормативно-правовая составляющая украинско-европейского сотрудничества в области охраны и сохранения историко-культурного наследия Украины. Проанализирована общеевропейская нормативно-правовая база основ сотрудничества, определенная международно-правовыми документами, ратифицированными Украиной. Рассмотрены основные договоры между Украиной и отдельными европейскими странами в области охраны и сохранения историко-культурного наследия Украины.
 • Документ
  Властивості кримінологічного законодавства України
  (Право і безпека. - 2020. - № 4 (79). - С. 97-103, 2020) Шабельніков, С. К.; Shabelnikov, S. K.;
  Статтю присвячено виявленню, науковому опису та поясненню властивостей кримінологічного законодавства України. Установлено та надано характеристику таким із них, як конструктивістська природа, об’єктивна здатність до обструкції криміногенних факторів, функціональна динамічність, міжгалузевий, надсистемний (метасистемний) характер, мережева організація, функціональна інтегрованість у механізм протидії злочинності, конвенційність, стійкість, підвищена потенційна симулятивність та криміногенність. The article is devoted to the identification, scientific description and explanation of the properties of criminological legislation of Ukraine. The characteristics of such as constructivist nature, objective ability to obstruct criminogenic factors, functional dynamics, intersectoral, supersystemic (metasystemic) character, network organization, functional integration into the mechanism of counteraction to crime, conventionality, stability, increased potential are established and given. criminogenicity. Статья посвящена выявлению, научному описанию и объяснению свойств криминологического законодательства Украины. Установлены и охарактеризованы такие из них, как конструктивистская природа, объективная способность к обструкции криминогенных факторов, функциональная динамичность, межотраслевой, сверхсистемный (метасистемный) характер, сетевая организация, функциональная интегрированность в механизм противодействия преступности, конвенциональность, устойчивость, повышенная потенциальная симулятивность и криминогенность.
 • Документ
  Система органів та установ із попередження і протидії злочинності неповнолітніх осіб (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії)
  (Право і безпека. - 2020. - № 4 (79). - С. 92-96, 2020) Стороженко, І. О.; Storozhenko, I. O.;
  Досліджено функціональні особливості та правовий статус системи органів та установ із попередження і протидії злочинності неповнолітніх осіб на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії. Проаналізовано та виокремлено особливості завдань і компетенції окремих органів та установ, діяльність яких була так чи інакше пов’язана із протидією злочинності неповнолітніх. Особливу увагу в зазначеному контексті приділено Міністерству внутрішніх справ, а також функціонуванню благодійних установ та організацій. The functional features and legal status of the system of bodies and institutions from prevention and counteraction of juvenile delinquency on the materials of the Ukrainian provinces as part of the Russian Empire. The peculiarities of tasks and competences of separate bodies and institutions, the activity of which was in one way or another connected with counteraction to juvenile delinquency, are analyzed and singled out. Special attention in this context is paid to the Ministry of Internal Affairs, as well as the functioning of charitable institutions and organizations. Исследованы функциональные особенности и правовой статус системы органов и учреждений по предупреждению и противодействию преступности несовершеннолетних лиц на материалах украинских губерний в составе Российской империи. Проведен анализ и выделены особенности задач и компетенции отдельных органов и учреждений, деятельность которых была так или иначе связана с противодействием преступности несовершеннолетних. Особое внимание в выбранном контексте уделено Министерству внутренних дел, а также функционированию благотворительных учреждений и организаций.
 • Документ
  Запобігання кримінальним правопорушенням як одне із завдань кримінального судочинства
  (Право і безпека. - 2020. - № 4 (79). - С. 86-91, 2020) Рось, А. В.; Ros, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7021-3672; Балац, Р. М.; Balats, R. M.; ORCID.http//orcid.org/0000-0003-2145-9593;
  Розглянуто актуальну проблему запобігання кримінальним правопорушенням як завдання кримінального судочинства. Вивчено історичний розвиток запобігання злочинам на різних етапах розвитку суспільства. Проаналізовано нормативно-правові акти України, в яких закріплено завдання щодо запобігання кримінальним правопорушенням у кримінальному провадженні. Визначено окремі терміни, зокрема «запобігання», «попередження», «профілактика» і «припинення кримінальних правопорушень», та їх співвідношення між собою. Сформульовано поняття «запобігання кримінальним правопорушенням під час досудового розслідування». The topical problem of prevention of criminal offenses as a task of criminal proceedings is considered. The historical development of prevention is studied crimes at different stages of development of society. Regulatory and legal are analyzed acts of Ukraine, which set the task of preventing criminal offenses in criminal proceedings. Certain terms are defined, in particular, "prevention", "prevention", "prevention" and "cessation of criminal offenses", and their relationship between them. The concept of "prevention of criminal offenses during the pre-trial investigation" is formulated. Рассмотрена актуальная проблема предотвращения уголовных правонарушений как задача уголовного судопроизводства. Изучено историческое развитие предупреждения преступлений на разных этапах развития общества. Проанализиованы нормативно-правовые акты Украины, в которых закреплена задача по предотвращению уголовных правонарушений в уголовном производстве. Определены отдельные термины, в частности «предотвращение», «предупреждение», «профилактика» и «пресечение уголовных правонарушений», и их соотношение между собой. Сформулировано понятие «предотвращение уголовных правонарушений во время досудебного расследования»
 • Документ
  Проблемні процесуальні питання запобігання кримінальним правопорушенням на пасажирському автотранспорті
  (Право і безпека. - 2020. - № 4 (79). - С. 79-85, 2020) Піддубна, А. В.; Piddubna, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1244-2263;
  Досліджено стан діяльності органів досудового розслідування і дізнання підрозділів Національної поліції України та прокуратури з питань превентивної діяльності щодо встановлення причин та умов, які сприяли вчиненню кримінальних правопорушень, зокрема порушень правил безпеки дорожнього руху й експлуатації на пасажирському автотранспорті, та необхідних заходів з їх усунення. Проаналізовано погляди вчених – представників різних наукових шкіл щодо досліджуваних питань і сформульовано наукову позицію автора. На підставі результатів дослідження запропоновано пропозиції і рекомендації з удосконалення чинного кримінального процесуального законодавства. The state of activity of pre-trial investigation and inquiry bodies of the National Police of Ukraine and the Prosecutor's Office on preventive activities to establish the causes and conditions that contributed to criminal offenses, including violations of traffic safety rules and operation of passenger vehicles, and necessary measures to eliminate them. The views of scientists - representatives of different scientific schools on the researched issues are analyzed and the scientific position of the author is formulated. Based on the results of the study, proposals and recommendations for improving the current criminal procedure legislation are proposed. Исследованы вопросы состояния деятельности органов досудебного расследования и дознания подразделений Национальной полиции Украины и органов прокуратуры относительно превентивной деятельности в части установления причин и условий, которые способствовали совершению уголовных правонарушений, в частности нарушений правил безопасности дорожного движения и эксплуатации на пассажирском автотранспорте, и необходимых мероприятий по их устранению. Осуществлен анализ точек зрения представителей различных научных школ по данным вопросам и сформулирована научная позиция автора по этому поводу. На основании изложенного и результатов исследования даны предложения и рекомендации относительно усовершенствования действующего уголовного процессуального законодательства.
 • Документ
  Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства: криміналістичні аспекти
  (Право і безпека. - 2020. - № 4 (79). - С. 73-78, 2020) Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581;
  Визначено такі криміналістичні аспекти забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, як техніко-криміналістичний, тактико-криміналістичний і методико- криміналістичний. Проаналізовано нормативні документи, наукову літературу та сучасний світовий і вітчизняний досвід забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства. Визначено складові елементи кожного з виділених криміналістичних аспектів забезпечення такої безпеки. Сформульовано напрямки подальших наукових досліджень з метою вдосконалення криміналістичної техніки, криміналістичної тактики та криміналістичної методики (або методики розслідування окремих видів злочинів). Such forensic aspects of ensuring the safety of participants in criminal proceedings as technical-forensic, tactical-forensic and methodological forensic. The normative documents, scientific literature and modern world and domestic experience of ensuring the safety of criminal participants are analyzed. litigation. The constituent elements of each of the selected forensic aspects of ensuring such security are identified. Определены такие криминалистические аспекты обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства, как технико-криминалистический, тактико-криминалистический и методико-криминалистический. Проанализированы нормативные акты, научная литература и современный мировой и отечественный опыт обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства. Определены составляющие элементы каждого из выделенных криминалистических аспектов обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства.
 • Документ
  Особливості картографування злочинних проявів
  (Право і безпека. - 2020. - № 4 (79). - С. 66-72, 2020) Манжай, О. В.; Manzhai, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5435-5921; Потильчак, А. О.; Potylchak, A. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0973-1120;
  Досліджено інструменти, організації і тактику проведення картографування злочинних проявів. Визначено головні цілі, яких досягають з використанням картографування (візуалізація криміногенних осередків, побудова географічних профілів злочинців, прогнозування злочинів). Розкрито особливості створення простих точкових мап, картографування на основі ядерного оцінювання густини з використанням пропорційних символів. Проаналізовано актуарні й експертні стратегії, які застосовуються для картографування з метою прогнозування злочинності. Вивчено феномен пов’язаних повторних моделей. The tools, organizations and tactics of mapping criminal manifestations are studied. The main goals achieved with the use of mapping (visualization of criminogenic cells, construction of geographical profiles of criminals, crime forecasting) are defined. Features of creation of simple point maps, mapping on the basis of nuclear estimation of density with use of proportional symbols are opened. Actuarial and expert strategies used for mapping to predict crime are analyzed. The phenomenon of related replicate models has been studied. Исследованы инструменты, организация и тактика проведения картографирования преступных проявлений. Определены главные цели, которые достигают с использованием картографирования (визуализация криминогенных очагов, построение географических профилей преступников, прогнозирование преступлений). Раскрыто особенности создания простых точечных карт, картографирования на основе ядерного оценивания плотности с использованием пропорциональных символов. Проанализированы актуарные и экспертные стратегии, которые применяются для картографирования с целью прогнозирования преступности. Изучен феномен связанных повторных моделей.
 • Документ
  Зміст слідчих ситуацій початкового етапу розслідування примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, учиненого організованою злочинною групою
  (Право і безпека. - 2020. - № 4 (79). - С. 54-60, 2020) Зозуля, Є. В.; Zozulya, E. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1444-0408;
  Розглянуто низку питань, які стосуються сутності слідчої ситуації, необхідності всебічного вивчення її складових елементів і взаємозв’язків між ними, напрямків розвитку, підстав вибору і реалізації дій як способу вирішення складної ситуації під час розслідування примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, вчиненого організованою злочинною групою, а також переходу від однієї ситуації до іншої. Досліджено процеси, що відбуваються в системі взаємозв’язку слідчої ситуації із певним порядком дій. Розглянуто конкретні слідчі ситуації та порядок дій, що їм відповідає, під час розслідування примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, вчиненого організованою злочинною групою. A number of issues concerning the essence of the investigative situation, the need for a comprehensive study of its constituent elements and the relationships between them, areas of development, the grounds for choosing and implementing actions as a way to resolve a difficult situation during the investigation of coercion to fulfill or non-fulfillment of civil obligations committed by an organized criminal group, as well as the transition from one situation to another. The processes that take place in the system of interrelation of the investigative situation with a certain course of action are studied. The specific investigative situations and the procedure that corresponds to them are considered during the investigation of coercion to fulfill or non-fulfillment of civil obligations committed by an organized criminal group. Рассмотрен ряд вопросов, касающихся сущности следственных ситуаций при расследовании принуждения к исполнению либо неисполнению гражданско-правовых обязательств, совершенного организованной преступной группой, необходимости всестороннего изучения ее составных элементов и их взаимосвязи, направления развития, предпосылки к их выбору и реализации действий как способа решения и преодоления сложных ситуаций и перехода от одной следственной ситуации к другой. Исследованы процессы, которые происходят в системе взаимосвязи следственной ситуации с определенным порядком действий. Рассмотрены конкретные следственные ситуации и соответствующий им порядок действий при расследовании принуждения к исполнению либо неисполнению гражданско-правовых обязательств, совершенного организованной преступной группой.
 • Документ
  Адміністративно-правові засади діяльності Національної поліції України щодо запобігання та протидії булінгу
  (Право і безпека. - 2020. - № 4 (79). - С. 48-53, 2020) Сорочан, Д. А.; Sorochan, D. A.;
  Наголошено, що значних змін потребують як система освіти, так і адміністративно-правові засади діяльності поліції щодо запобігання та протидії булінгу. Серед інших суб’єктів реагування у разі настання випадку булінгу (цькування) в закладах освіти виокремлено територіальні органи Національної поліції України. Установлено, що ефективність боротьби з таким явищем, як булінг, найбільшою мірою залежить від стану взаємодії органів поліції (ювенальної превенції) та закладів освіти (дитячих садків, шкіл, гімназій, ліцеїв). It was emphasized that both the education system and the administrative and legal framework of police activities to prevent and combat bullying need significant changes. Among other subjects of response in case of bullying (harassment) in educational institutions, the territorial bodies of the National Police of Ukraine have been singled out. It is established that the effectiveness of combating such a phenomenon as bullying largely depends on the state of interaction between the police (juvenile prevention) and educational institutions (kindergartens, schools, gymnasiums, lyceums). Отмечено, что значительных изменений потребует как система образования, так и административно-правовые основы деятельности полиции по предотвращению и противодействию буллингу. Среди других субъектов реагирования в случае наступления случая буллинга (травли) в учебных заведениях выделены территориальные органы Национальной полиции Украины. Установлено, что эффективность борьбы с таким явлением, как буллинг, в наибольшей степени зависит от состояния взаимодействия органов полиции (ювенальной превенции) и учебных заведений (детских садов, школ, гимназий, лицеев).
 • Документ
  Особливості правового регулювання місцевих податків і зборів
  (Право і безпека. - 2020. - № 4 (79). - С. 44-47, 2020) Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344;
  Розглянуто положення Податкового кодексу України, що визначають особливості праового регулювання місцевих податків і зборів. Відзначено, що правове регулювання місцевих податків і зборів здійснюється одночасно на загальнодержавному і місцевому рівнях. Наведено окремі особливості правового регулювання місцевих податків і зборів, зокрема те, що органи місцевого самоврядування не мають права встановлювати власні податки і збори на своїй території, існування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в Україні тощо. Наголошено на необхідності збільшення питомої ваги місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів. The provisions of the Tax Code of Ukraine, which determine the features of the legal regulation of local taxes and fees, are considered. It is noted that the legal regulation of local taxes and fees is carried out simultaneously at the national and local levels. There are some features of the legal regulation of local taxes and fees, in particular the fact that local governments do not have the right to set their own taxes and fees on their territory, the existence of a simplified system of taxation, accounting and reporting in Ukraine and more. The need to increase the share of local taxes and fees in local budget revenues was stressed. Рассмотрены положения Налогового кодекса Украины, определяющие особенности правового регулирования местных налогов и сборов. Отмечено, что правовое регулирование местных налогов и сборов осуществляется одновременно на общегосударственном и местном уровнях. Представлены отдельные особенности правового регулирования местных налогов и сборов, в частности то, что органы местного самоуправления не имеют права устанавливать собственные налоги и сборы на своей территории, существование упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности в Украине и т.п. Отмечена необходимость увеличения удельного веса местных налогов и сборов в доходах местных бюджетов.
 • Документ
  Зарубіжний досвід організації співробітництва поліції з громадськістю
  (Право і безпека. - 2020. - № 4 (79). - С. 39-43, 2020) Комзюк, А. В.; Komziuk, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2615-103X; Комзюк, М. А.; Komziuk, M. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7656-1061;
  Проаналізовано зарубіжний досвід взаємодії поліції та громадськості в правоохоронній діяльності. Зроблено висновок, що досягти ефективності охорони громадського порядку і боротьби з правопорушеннями можна лише за умови участі у цій справі широких верств населення. Запропоновано запозичити програми зарубіжних колег і поступово впроваджувати модель поліцейської діяльності, що ґрунтується на згоді населення, використання якої може покращити стан забезпечення правопорядку та боротьби з правопорушеннями в державі. The foreign experience of interaction between the police and the public in law enforcement is analyzed activities. It is concluded that the achievement of effective protection of public order and the fight against crime is possible only with the participation of the general population in this case. It is proposed to borrow the programs of foreign colleagues and gradually introduce a model of policing based on the consent of the population, the use of which can improve the rule of law and combat crime in the country. Проанализирован зарубежный опыт взаимодействия полиции и общественности в правоохранительной деятельности. Сделан вывод об эффективности охраны общественного порядка и борьбы с правонарушениями лишь в случае участия в этом деле широких слоев населения. Предложено заимствовать программы зарубежных коллег и постепенно внедрять модель полицейской деятельности, основанную на согласии населения, использование которой может улучшить состояние обеспечения правопорядка и борьбы с правонарушениями в государстве.
 • Документ
  Особливості правового регулювання діяльності Національної поліції України у сфері забезпечення інформаційної безпеки в Україні
  (Право і безпека. - 2020. - № 4 (79). - С. 32-38, 2020) Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749; Яценко, В. П.; ; ;
  Визначено й охарактеризовано зміст і складові інформаційної безпеки в Україні. Проаналізовано сучасний стан правового регулювання організації та діяльності підрозділів кіберполіції Національної поліції України. Звернено увагу на певні недоліки українського законодавства у сфері забезпечення поліцією інформаційної безпеки в сучасних умовах. З урахуванням специфіки завдань та функцій кіберполіції надано пропозиції щодо вдосконалення їх структури та напрямків діяльності в інформаційній сфері. The content and components of information security in Ukraine are defined and characterized. The current state of legal regulation of the organization and activity of cyberpolice units of the National Police of Ukraine is analyzed. Attention is drawn to certain shortcomings of Ukrainian legislation in the field of police information security in modern conditions. Taking into account the specifics of the tasks and functions of the cyberpolice, proposals were made to improve their structure and activities in the information sphere. Охарактеризованы содержание и составляющие компоненты информационной безопасности в Украине. Проанализировано современное состояние правового регулирования организации и деятельности подразделений киберполиции Национальной полиции Украины. Обращено внимание на определенные недостатки украинского законодательства в сфере обеспечения полицией информационной безопасности в современных условиях. С учетом специфики задач и функций киберполиции даны предложения по совершенствованию их структуры и направлений деятельности в информационной сфере.
 • Документ
  Адміністративно-правовий статус кінологічних підрозділів Національної поліції України: сутність і зміст
  (Право і безпека. - 2020. - № 4 (79). - С. 26-31, 2020) Гармаш, В. В.; Garmash, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4342-8771;
  Досліджено наукові підходи до розуміння таких понять, як «правовий статус», «адміністративно-правовий статус», та «адміністративно-правовий статус кінологічних підрозділів Національної поліції України». З метою визначення адміністративно-правового статусу кінологічних підрозділів Національної поліції України виокремлено й охарактеризовано структурні елементи цього статусу. Scientific approaches to understanding such concepts as "legal status", "administrative-legal status", and "administrative-legal status of cynological units of the National Police of Ukraine" are studied. In order to determine the administrative and legal status of canine units of the National Police of Ukraine, the structural elements of this status have been identified and characterized. Освещены научные подходы к пониманию таких понятий, как «правовой статус», «административно-правовой статус» и «административно-правовой статус кинологических подразделений Национальной полиции Украины». С целью определения административно-правового статуса кинологических подразделений Национальной полиции Украины выделены и охарактеризованы его структурные элементы.
 • Документ
  Питання юридичної природи Мінських домовленостей (міжнародно-правовий аналіз)
  (Право і безпека. - 2020. - № 4 (79). - С. 20-25, 2020) Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X; ; Voytsihovskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5629-8852;
  Досліджено міжнародно-правові аспекти юридичної природи Мінських домовленостей. Проаналізовано різне розуміння сторонами цих домовленостей їх юридичної природи, визначено настання можливих юридичних наслідків у випадку невиконання сторонами цих міжнародно-правових документів, а також з’ясовано роль і місце Мінських домовленостей у процесі мирного врегулювання конфлікту на Сході України. Зроблено науково обґрунтовані висновки щодо правильного розуміння і тлумачення Мінських домовленостей як специфічного виду міжнародно-правових актів. The international legal aspects of the legal nature of the Minsk agreements are studied. The parties understand different understandings of their legal nature, determine the possible legal consequences in case of non-compliance with these international legal documents, and clarify the role and place of the Minsk agreements in the process of peaceful settlement of the conflict in eastern Ukraine. Scientifically substantiated conclusions have been made regarding the correct understanding and interpretation of the Minsk Agreements as a specific type of international legal acts. Исследованы международно-правовые аспекты юридической природы Минских договоренностей. Проанализировано разное понимание сторонами этих договоренностей их юридической природы, определено наступление возможных юридических последствий в случае невыполнения сторонами этих международно-правовых документов, а также выяснены роль и место Минских договоренностей в процессе мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины. Сделаны научно обоснованные выводы относительно правильного понимания и толкования Минских договоренностей как специфического вида международно-правовых актов.
 • Документ
  Проблеми кримінально-правової кваліфікації домашнього насильства
  (Право і безпека. - 2020. - № 4 (79). - С. 13-19, 2020) Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794
  Розглянуто проблеми кримінально-правової кваліфікації домашнього насильства. Акцентовано увагу на труднощах однозначного тлумачення і юридичного оцінювання ознак суспільно небезпечного діяння, передбаченого статтею 126-1 КК України, ознаки «систематичність», установлення суспільно небезпечних наслідків і причинного зв’язку та розмежування домашнього насильства із суміжними складами кримінальних правопорушень. Сформульовано рекомендації щодо вирішення виявлених проблем.