Право і безпека, 2020, № 3 (78)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. О. І. Безпалова. – Харків, 2020. - № 3 (78). - 136 с. - ISSN 2617-2933 (Online). - DOI: :10.32631/pb.2020.3.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 13 з 13
 • Документ
  Право і безпека, 2020, № 3 (78)
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2020) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  «Право і безпека» – це науковий журнал із відкритим доступом, метою якого є поширення результатів наукових досліджень як теоретичного, так і практичного характеру в галузях права та безпеки. Завданнями видання є сприяння дослідникам у здійсненні наукової діяльності, поширення новітніх наукових знань, оприлюднення досліджень з актуальних питань права і юридичної психології, протидії злочинності, забезпечення національної безпеки та прав людини, захисту інтелектуальної власності, кібербезпеки, реформування законодавства тощо.
 • Документ
  Перспективи використання сучасних засобів фото- та відеозйомки під час розслідування злочинів
  (Право і безпека. - 2020. - № 3 (78). - С. 103-108, 2020) Перлін, С. І.; Perlin, S. I.; Лозова, С. М.; Lozova, S. M.
  Розглянуто перспективи використання сучасних засобів фото- та відеозйомки під час розслідування злочинів. Проаналізовано технічні характеристики таких сучасних технічних засобів, як action-камери та ендоскопи. Розглянуто аction-камери як цифрові пристрої, що можуть значно розширити можливості фото- та відеофіксації перебігу і результатів слідчих (розшукових) дій. Для пошуку та фіксації доказової інформації в ускладнених умовах запропоновано використання ендоскопів. Надано пропозиції щодо упровадження зазначених засобів у криміналістичну діяльність для пошуку і фіксації доказової та орієнтуючої інформації під час проведення слідчих (розшукових) дій.
 • Документ
  Правочини у сфері банківської діяльності: історико-правовий аналіз (на прикладі ХІХ–ХХ ст.)
  (Право і безпека. - 2020. - № 3 (78). - С. 127-131, 2020) Подолян, Ю. О.; Podolian, Yu. O.
  Досліджено особливості та правову природу правочинів у сфері здійснення банківської діяльності з точки зору історико-правового осмислення. Зроблено висновок, що правове регулювання банківських операцій забезпечувало правомочності для кожного виду банківських установ лише окремими правочинами та сукупністю операцій, зміст яких визначався, перш за все, функціями того чи іншого виду банківських установ. Визначено основоположні засади державної політики у сфері здійснення банківської діяльності й банківських операцій.
 • Документ
  Copyright Norms, Copyright Infringements and Remedies in Ukraine and Jordan: What Interesting Complexities Tell of Two Jurisdictions?
  (Право і безпека. - 2020. - № 3 (78). - С. 22-31, 2020) Malkavi, Bashar; Малкаві, Б.; Ablamskyi, S. Ye.; Абламський, С. Є.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985
  Метою статті є вивчення наслідків порушення авторських прав в Україні та Йорданії. Відповідаючи на фундаментальне запитання щодо аспекта порушення авторських прав в обох країнах, порівняльне дослідження було визнано необхідним для вивчення того, чи мають обидві країни однакові труднощі внаслідок порушення авторських прав. Зроблено висновок, що проблема порушення авторських прав є загальною проблемою, хоча обидві країни мають надійне законодавство, тому зазначено, що дослідження такого масштабу є необхідним для забезпечення й гарантування захисту авторських прав.
 • Документ
  Поняття і сутність переведень та переміщень державних службовців
  (Право і безпека. - 2020. - № 3 (78). - С. 121-126, 2020) Лисицька, Т. Г.; Lysytska, T. H.
  Розглянуто точки зору науковців щодо категорій «переведення на іншу роботу» та «переміщення на інше робоче місце» в межах досліджень загальної теорії трудового права. Досліджено норми Закону України «Про державну службу» щодо переведень і переміщень державних службовців. Надано авторські визначення понять «переведення державного службовця» та «переміщення державного службовця».
 • Документ
  Правове регулювання боротьби проти пияцтва в 1920-ті роки в УСРР та в сучасній Україні: порівняльний аналіз
  (Право і безпека. - 2020. - № 3 (78). - С. 114-120, 2020) Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Марцеляк, С. М.; Martseliak, S. M.
  Здійснено порівняльний аналіз правового регулювання попередження алкоголізму в 1920-ті роки в Українській СРР та 100 років по тому в незалежній Україні. Правове регулювання попередження алкоголізму в 1920-ті роки здійснювалося шляхом обмеження виробництва та продажу алкоголю (до 1925 р.), боротьби із самогоноварінням, залучення міліції для затримання пияків і тих, хто скоїв злочин у стані сп’яніння. Певне значення мали рішення щодо посилення просвітницької роботи та демонстрування шкідливості вживання алкоголю. На сучасному етапі для попередження алкоголізму використовуються адміністративні та профілактичні заходи, проведення яких покладається на поліцію.
 • Документ
  Проблеми та перспективи криміналістичного дослідження слідів дактилоскопічного походження
  (Право і безпека. - 2020. - № 3 (78). - С. 109-113, 2020) Савчук, Т. І.; Savchuk, Т. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136; Костюкова, Т. С.; Kostiukova, T. S.; Грецьких, І. А.; Hretskykh, I. A.
  Проаналізовано сучасний стан проблем дослідження слідів дактилоскопічного походження. Визначено основні проблеми виявлення, фіксації та упакування слідів рук, які обумовлюються як об’єктивними, так і суб’єктивними чинниками. Надано пропозиції щодо вирішення проблем дослідження слідів дактилоскопічного походження. Виділено перспективні напрямки роботи зі слідами рук.
 • Документ
  PR-аспект та основні фактори негативного впливу інформації на діяльність правоохоронних органів
  (Право і безпека. - 2020. - № 3 (78). - С. 80-84, 2020) Сенчук, І. І.; Senchyk, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0025-8143
  Досліджено сучасну практику поширення інформації про діяльність органів влади, зокрема у правоохоронній сфері, з метою з’ясування ролі та впливу інформації про діяльність правоохоронних органів на підвищення їх авторитету та довіри серед населення і забезпечення належного виконання правоохоронних функцій відповідними посадовими особами. Виокремлено й охарактеризовано три основні фактори негативного впливу інформації на діяльність правоохоронних органів. Дослідження таких факторів дозволяє розробити та науково обґрунтувати правові механізми зменшення або нівелювання їх шкідливого інформаційного впливу на діяльність органів влади, державний суверенітет та забезпечення правопорядку в країні.
 • Документ
  Адміністративно-правові засади ліцензування охоронної діяльності МВС України
  (Право і безпека. - 2020. - № 3 (78). - С. 58-63, 2020) Колісніченко, В. В.; Kolisnichenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4896-7889; Соколов, О. А.; Sokolov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9738-5378
  Стаття має оглядовий характер та присвячена особливостям правового регулювання ліцензування охоронної діяльності. Наведено нормативно-правові акти, які регулюють ліцензування охоронної діяльності. Установлено перелік документів, які подаються для отримання ліцензії. Досліджено особливі кадрові, організаційні, технологічні вимоги до охоронних фірм.
 • Документ
  Поняття та види дисциплінарних стягнень, що застосовуються до поліцейських
  (Право і безпека. - 2020. - № 3 (78). - С. 52-57, 2020) Жеребцов, Д. Є.; Zherebtsov, D. Ye.
  Досліджено позиції науковців щодо категорії «дисциплінарне стягнення». Проаналізовано національне законодавство, яке закріплює види дисциплінарних стягнень. Надано власне визначення поняття «дисциплінарне стягнення, що застосовується до поліцейського», під яким запропоновано розуміти захід правового покарання поліцейського за порушення ним службової дисципліни з метою стимулювання його ефективної діяльності та виховання в нього свідомого ставлення до якісного виконання службових обов’язків і дотримання службової дисципліни. Обґрунтовано пропозиції та рекомендації з удосконалення переліку видів дисциплінарних стягнень, що застосовуються до поліцейських, та інших положень нормативно-правових актів у відповідній сфері.
 • Документ
  Розвиток корпоративного менеджменту в системі управління персоналом
  (Право і безпека. - 2020. - № 3 (78). - С. 45-51, 2020) Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007
  Обґрунтовано підходи до формалізації окремих етапів системи управління персоналом як складової корпоративного менеджменту суб’єкта господарювання. Визначено основні загрози системі корпоративного управління персоналом та мотиваційні фактори щодо участі працівників у прийнятті й реалізації управлінських рішень; використанню максимально ефективного стилю керівництва, а також формуванню організаційної культури в умовах трансформації управлінських форм впливу. Доведено необхідність реформування системи корпоративного менеджменту в системі управління персоналом та визначено напрямки вдосконалення його форм і методів.
 • Документ
  Критерії прийнятності індивідуальних заяв до Європейського суду з прав людини
  (Право і безпека. - 2020. - № 3 (78). - С. 38-44, 2020) Розумовський, О. С.; Rozumovskyi, O. S.
  Розглянуто питання права на індивідуальне звернення фізичною та юридичною особою до Європейського суду з прав людини. Проведено аналіз підстав для звернення осіб із індивідуальною заявою до Європейського суду з прав людини. Досліджено базові умови прийнятності індивідуальної заяви, яка повинна відповідати вимогам, щоб заява заслуговувала на її розгляд Європейським судом з прав людини. Надано пропозиції щодо вирішення окремих ситуацій, які допоможуть особам упевнено звертатись до Європейського суду з прав людини за захистом своїх порушених прав під час реалізації положень національного законодавства.
 • Документ
  Особливості географічного профілювання у правоохоронних органах
  (Право і безпека. - 2020. - № 3 (78). - С. 13-21, 2020) Манжай, О. В.; Manzhai, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5435-5921; Потильчак, А. О.; Potylchak, A. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0973-1120
  Проаналізовано інструменти, організацію і тактику проведення географічного профілювання за серійними злочинами. Окреслено теоретичне підґрунтя для складання географічних профілів та стисло розкрито його зміст. Зазначено необхідність урахування місцевих факторів для правильного складання географічного профілю, проаналізовано придатність застосування географічного профілювання для різних категорій злочинів. Вивчено окремі програмні рішення для реалізації завдань географічного профілювання. Наведено приклади.