Право і безпека, 2015, № 2 (57)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. О. М. Головко. – Харків: 2015. - № 2 (57). - 240 с. - ISSN 1727-1584.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 36
 • Документ
  Інформаційна взаємодія Державної фіскальної служби України з іншими суб’єктами податкових правовідносин під час адміністрування податку на майно
  (Право і безпека. - 2015. - № 2 (57). - С. 46-50., 2015) Вікторчук, М. В.; Viktorchuk, M. V.
  Розглянуто теоретичні аспекти взаємодії Державної фіскальної служби України з іншими суб’єктами податкових правовідносин під час адміністрування податку на майно. Проаналізовано чинне податкове законодавство України з питань, що розглядаються. Охарактеризовано елементи структури податкових інформаційних відносин, що виникають під час адміністрування податку на майно.
 • Документ
  Особистісні трансформації і деформації ціннісно-смислової сфери співробітників підрозділів громадської безпеки
  (Право і безпека. - 2015. - № 2 (57). - С. 182–185., 2015) Віденєєв, І. О.; Videneev, I. O.
  Визначено найбільш суттєві ціннісно-смислові бар’єри як індивідуальні перешкоди у професійній самореалізації та показано способи їх подолання в реальній практиці діяльності співробітників підрозділів громадської безпеки органів внутрішніх справ, виявлено найістотніші відмінності в готовності до професійної діяльності як ціннісно-смислової установки у співробітників підрозділів громадської безпеки в умовах різного професійного регламенту і професійного стажу, показано залежність самореалізації від професійно-смислових установок і ціннісних орієнтацій.
 • Документ
  Динаміка життєстійкості осіб із різним рівнем антиципаційної спроможності в період кризових подій у країні
  (Право і безпека. - 2015. - № 2 (57). - С. 232–237., 2015) Штриголь, Д. В.; Горбик, Н. К.; Shtrygol, D. V.; Horbyk, N. K.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7346-2677
  Досліджено взаємозв’язок антиципаційної спроможності та життєстійкості. Розглянуто зміни життєстійкості за річний період спостереження під час початку кризових подій у країні. Встановлено, що в осіб з антиципаційною спроможністю в період кризи спостерігається підвищення рівня життєстійкості. В осіб з антиципаційною неспроможністю спостерігається зниження рівня життєстійкості, що можна розцінювати як віддзеркалення несприятливого процесу пристосування до критичної ситуації. Отримані результати можна використовувати при диференційованому проведенні профілактичної, психокорекційної роботи та кризисного консультування з урахуванням антиципаційної спроможності клієнтів.
 • Документ
  Применение интеллектуальной системы криминального анализа в реальном времени (ricas) для аналитического сопровождения оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования
  (Право і безпека. - 2015. - № 2 (57). - С. 132–139., 2015) Узлов, Д. Ю.; Струков, В. М.; Григорович, А. Б.; Петрусенко, А. И.; Доскаленко, С. Н.; Uzlov, D. Y.; Strukov, V. M.; Grigorovich, A. B.; Petrusenko, A. I.; Doskalenko, S. N.
  Досліджено проблему підвищення ефективності інформаційно-аналітичної роботи в органах внутрішніх справ шляхом створення інтелектуального технологічного інструментарію нового покоління. Проаналізовано сучасний стан інформаційно-аналітичного забезпечення органів внутрішніх справ України та сформульовано його характерні особливості. Виконано огляд зарубіжних автоматизованих засобів інформаційно-аналітичної роботи, виділено їхні переваги і недоліки. Як вирішення сформульованих проблем запропоновано використовувати геоінформаційну інтелектуальну систему кримінального аналізу в реальному часі – Real-time Intelligence crime analytics system (RICAS). Описано її призначення, функціональні можливості, методики виконання кримінального аналізу засобами системи, переваги в порівнянні з існуючими аналогами і новизну.
 • Документ
  Правове регулювання відсторонення від роботи державних службовців
  (Право і безпека. - 2015. - № 2 (57). - С. 144–147., 2015) Чавикіна, Т. І.; Chavykina, T. I.
  Розглянуто проблеми правового регулювання відсторонення від роботи державних службовців. Обґрунтовано, що відсторонення від роботи не можна вважати припиненням трудового договору, адже трудові відносини тривають, хоча працівник і не виконує трудову функцію. Надано наукові рекомендації щодо вдосконалення ст. 22 «Відсторонення від виконання повноважень за посадою» закону України «Про державну службу».
 • Документ
  Психолого-правові чинники ресоціалізації наркозалежної особистості
  (Право і безпека. - 2015. - № 2 (57). - С. 227–232., 2015) Штейн, Н. Г.; Shteyn, N. G.; Землянська, О. В.; Zemlianska, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6547-2621
  Висвітлено проблему детермінації процесу ресоціалізації наркозалежної особистості, представлено різні погляди науковців на цю проблематику. Розкрито програму дослідження ресоціалізації наркозалежних. Показано, що ресоціалізація особистості детермінується певною системою об’єктивних (соціальних) і суб’єктивних (психологічних) чинників, що здійснюють процеси сприйняття і засвоєння соціальної інформації та регуляції поведінки людини. Емпірично уточнено психолого-правові чинники, що сприяють або перешкоджають ресоціалізації наркозалежних.
 • Документ
  Особливості сприйняття представників сил охорони правопорядку студентською молоддю
  (Право і безпека. - 2015. - № 2 (57). - С. 186–193., 2015) Воробйова, І. В.; Мацегора, Я. В.; Vorobyova, I.V.; Matsehora, Y.V.
  Зроблено спробу пошуку ресурсів для відновлення сприятливого іміджу правоохоронців. Проведене дослідження дозволило виявити особливості сприйняття правоохоронців студентською молоддю. Визначено, що професіоналізм правоохоронців у поєднанні з низькою моральністю і осмисленістю буття сприймається молоддю як небезпека. Ідеальний образ правоохоронця відбиває вимоги сучасного суспільства до гуманізації і психологізації даної професії. На основі отриманих результатів запропоновано перспективні напрямки оптимізації іміджу правоохоронця.
 • Документ
  Особливості професійного становлення особистості в процесі професійної підготовки
  (Право і безпека. - 2015. - № 2 (57). - С. 202-207., 2015) Жидецька, С. В.; Zhydetska, S. V.; Землянська, О. В.; Zemlianska, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6547-2621
  Проаналізовано особливості професійного становлення особистості (професіогенезу) в контексті професійної підготовки у вищих навчальних закладах. Зазначено, що професіогенез можна розглядати як інтеграцію двох процесів – розвитку особистості в онтогенезі (протягом всього життя) та її професіоналізації (з початку періоду професійного самовизначення до завершення активної трудової діяльності). Рушійною силою професійного розвитку особистості є кризи, виходи з яких дозволяють привести у відповідність можливості, потреби суб’єкта діяльності та вимоги конкретних умов професійної діяльності.
 • Документ
  Особливості Державної фіскальної служби України як суб’єкта державного управління
  (Право і безпека. - 2015. - № 2 (57). - С. 59–66., 2015) Зозуля, І. В.; Шулатова, І. С.; Zozulia, I. V.; Shulatova, I. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012
  Показано, що поняття «суб’єкт державного управління» та «суб’єкт-об’єктні відносини» є засадничими в науці адміністративного права та державного управління, а Державна фіскальна служба України є суб’єктом державного управління, наділеним певними компетенціями і державно-владними повноваженнями. Встановлено, що суспільні відносини, які виникають у процесі управлінської діяльності Державної фіскальної служби України, є об’єктом її діяльності як суб’єкта державного управління.
 • Документ
  Факторна структура опановуючої поведінки осіб з різним рівнем адиктивної ідентичності
  (Право і безпека. - 2015. - № 2 (57). - С. 221–227., 2015) Шиліна, А. А.; Греса, Н. В.; Shylina, A. A.; Gresa, N. V.
  Розглянуто особливості опановуючої поведінки як механізму адаптації людини до соціальних умов, що змінюються. Низький адаптивний потенціал особистості припускає використання стратегій адиктивної поведінки, які ще більше посилюють дезадаптацію в суспільстві. Подано структуру опановуючої поведінки осіб з різним рівнем адиктивної ідентичності як регулятивну систему стабілізації особистості.
 • Документ
  Суб’єкти відносин, пов’язаних з персональними даними
  (Право і безпека. - 2015. - № 2 (57). - С. 171–176., 2015) Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.
  Охарактеризовано суб’єктів відносин, пов’язаних з персональними даними, та визначено особливості їх правового статусу. Сформульовано авторське визначення суб’єкта персональних даних. Запропоновано поділяти суб’єктів відносин, пов’язаних із персональними даними, на основні, участь яких є обов’язковою, та факультативні. Обґрунтовано необхідність доповнення ст. 2 закону України «Про захист персональних даних» терміном «неналежний володілець» та визначення його статусу.
 • Документ
  Політичне переслідування як соціально-правовий феномен: кримінологічний аспект
  (Право і безпека. - 2015. - № 2 (57). - С. 120-126., 2015) Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794
  Досліджено політичні переслідування як кримінологічно значущі фактори та форми відтворення політичної злочинності. Запропоновано авторське поняття категорії «політичне переслідування». Відстоюється думка, що воно може бути двох видів: політико-правове та політико-дискримінаційне. Викладено вузьке та широке розуміння останнього. Перше відображає діяльнісну природу переслідування, друге – структурно-функціональну. Політико-дискримінаційне переслідування диеренційоване на цілераціональне, цінніснораціональне та корпоративно-узвичаєне.
 • Документ
  Підривні соціальні технології у структурі гібридної війни
  (Право і безпека. - 2015. - № 2 (57). - С. 12-16., 2015) Рущенко, І. П.; Rushchenko, I. P.
  Предметом статті, присвяченої осмисленню подій російсько-української гібридної війни 2014–2015 рр., є «підривні соціальні технології» (авторський термін, скорочено – ПСТ), що можна розглядати як специфічний різновид соціальних технологій. Зазначено, що специфіка ПСТ у тому, що на території театру воєнних дій використовується тактика «керованого хаосу», розгортаються масові антиурядові акції під прикриттям тези щодо реалізації демократичних прав громадян. Агресор заздалегідь розробляє відповідні технології, створює управлінські контури, використовує ресурсну базу – соціальну, фінансову, організаційну. ПСТ мають слабкі місця і можуть бути зруйновані за умов, що протилежна сторона застосовує засоби ранньої діагностики, виявляє «критичні точки», відбувається координація зусиль державних інституцій та патріотичних кіл. Запропоновано залучати спеціалістів соціально-гуманітарного профілю для розв’язання проблем національної безпеки.
 • Документ
  Право дитини на освіту: забезпечення реалізації можливостей та автономності
  (Право і безпека. - 2015. - № 2 (57). - С. 38-45., 2015) Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484
  Розглянуто рівень автономності дітей при забезпеченні реалізації ними конституційного права на освіту. Особливу увагу приділено відмінностям, що характерні для різних вікових груп, залежно від виду освіти.
 • Документ
  Адміністративно-правовий статус адвокатури в Україні на сучасному етапі розвитку
  (Право і безпека. - 2015. - № 2 (57). - С. 80-85., 2015) Шкребець, Є. Ф.; Shkrebets, Y. F.
  На підставі аналізу наукових точок зору та відповідних нормативно-правових актів розроблено авторське бачення статусу адвокатури України як об’єкта адміністративно-правового забезпечення. Встановлено, що правова допомога, яка надається адвокатами, повинна розглядатись законодавством як кваліфікована, з обов’язковим закріпленням даної дефініції на законодавчому рівні.
 • Документ
  Проблема ідентичності та визначення психологічних основ її вивчення
  (Право і безпека. - 2015. - № 2 (57). - С. 217–221., 2015) Посохова, Я. С.; Posokhova, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930; ResearcherID: I-7336-2016
  Проаналізовано теоретичні підходи до визначення поняття «ідентичність», зроблено спробу визначення ідентичності правоохоронців. З метою дослідження методологічних, концептуальних і методичних підходів, які обумовили різні тлумачення поняття ідентичності в психологічній науці, обґрунтовано природу ідентичності, зумовлену глибокою потребою людини у визнанні з боку інших, у самореалізації та очікуванні позитивного оцінювання з боку інших. Розглянуто основні погляди дослідників на ідентичність; зазначено, що ідентичність розглядається як один з найважливіших психологічних механізмів особистості та ін. Практична значущість статті полягає в можливості використання результатів теоретичного дослідження у викладанні лекційних курсів із психології та як методологічного підґрунтя емпіричних досліджень різних аспектів ідентичності.
 • Документ
  Питання встановлення особи в діяльності Національної поліції України
  (Право і безпека. - 2015. - № 2 (57). - С. 126–132., 2015) Процких, О. Ю.; Protskykh, O. Y.
  Викладено напрямок удосконалення адміністративної діяльності Національної поліції України, пов’язаний зі створенням досконалих методів і форм правового регулювання та забезпечення ефективності її діяльності щодо встановлення особи.
 • Документ
  До питання щодо зарубіжного досвіду протидії кіберзлочинності
  (Право і безпека. - 2015. - № 2 (57). - С. 107–113., 2015) Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X
  Досліджено особливості злочинів у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій, звернуто увагу на основні проблеми щодо їх виявлення, розкриття та розслідування. Розкрито напрямки міжнародної взаємодії у сфері протидії кіберзлочинності, що базуються на міжнародних нормативно-правових актах. Висвітлено певний зарубіжний досвід організації діяльності підрозділів поліції та нормативного регулювання у Співдружності націй та Європейському Союзі в означеній сфері. Наголошено на необхідності вивчення досвіду зарубіжних країн щодо організації діяльності підрозділів боротьби з кіберзлочинністю. Проаналізовано досвід діяльності поліції Канади в цьому напрямку. Виділено рівні взаємодії оперативних підрозділів внутрішніх справ з метою оперативного документування злочинів у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій та види співробітництва органів внутрішніх справ з правоохоронними органами інших держав. Зауважено, що удосконалення адміністративно-правового забезпечення протидії кіберзлочинності в Україні має відбуватися з урахуванням національних особливостей на підставі детального наукового аналізу міжнародного законодавства та досвіду інших країн.
 • Документ
  Особливості агентурної роботи уповноважених суб’єктів у Радянській державі в 1922 році
  (Право і безпека. - 2015. - № 2 (57). - С. 102-106., 2015) Манжай, О. В.; Manzhai, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5435-5921; ResearcherID: J-6761-2016
  Проаналізовано особливості агентурної роботи органів громадської та державної безпеки у 1922 р. Розкрито окремі елементи оперативної обстановки того часу, розглянуто особливості нормативно-правового регулювання негласної роботи та перелік її суб’єктів. Приділено особливу увагу аналізу застосування агентурного методу карним розшуком та Державним політичним управлінням. Наведено супутні статистичні відомості, описано окремі категорії конфідентів. Висвітлено проблемні питання, які виникали в роботі з конфідентами. Проведено паралелі тогочасної агентурної роботи із сьогоденням. Зроблено висновок, що в досліджуваний час почала стверджуватися соціалістична модель негласної роботи правоохоронних органів у протидії злочинності.
 • Документ
  Криміналістична характеристика особи злочинця та злочинних груп у сфері банківської діяльності
  (Право і безпека. - 2015. - № 2 (57). - С. 98–102., 2015) Корнієнко, В.В.; Korniienko, V.V.
  Проаналізовано злочинну діяльність посадових осіб банківської сфери. На основі аналізу наукових джерел та слідчої практики надано криміналістичну характеристику особи злочинців, що діють у банківській сфері. Запропоновано визначення та розроблено класифікацію суб’єктів злочинів і злочинних груп у сфері банківської діяльності.
Сторінка видання : http://pb.univd.edu.ua/