Право і безпека, 2020, № 1 (76)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. О. І. Безпалова. – Харків, 2020. - № 1 (76). - 192 с. - ISSN 2617-2933 (Online). - DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2020.1

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 20
 • Документ
  Право і безпека, 2020, № 1 (76)
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2020) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  «Право і безпека» – це науковий журнал із відкритим доступом, метою якого є поширення результатів наукових досліджень як теоретичного, так і практичного характеру в галузях права та безпеки. Завданнями видання є сприяння дослідникам у здійсненні наукової діяльності, поширення новітніх наукових знань, оприлюднення досліджень з актуальних питань права і юридичної психології, протидії злочинності, забезпечення національної безпеки та прав людини, захисту інтелектуальної власності, кібербезпеки, реформування законодавства тощо.
 • Документ
  Морально-психологічна стійкість працівника поліції в системі його професійно важливих якостей
  (Право і безпека. - 2020. - № 1 (76). - С. 19-25, 2020) Клименко, І. В.; Klymenko, I. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3552-2277
  У статті морально-психологічну стійкість працівника поліції розглянуто як складову цілісної системи його професійно важливих якостей. Проаналізовано умови та чинники, що призводять до порушень поліцейськими принципів діяльності поліції, визначених Законом України «Про Національну поліцію» та Правилами етичної поведінки поліцейських. Запропоновано наукові засади та організаційні шляхи підвищення моральнопсихологічної стійкості поліцейських як важливої детермінанти довіри населення до роботи поліції. Issues related to the assessment of the professionalism of police officers are inevitably intertwined with the increasing role of the moral foundations of their activities. The implementation of generally accepted rules of conduct, which are formed in the legal consciousness of the individual, reflects the level of his moral and legal thinking. In our context, the peculiarity of morality is that it is manifested not only in the content of the police, but also in the form of its implementation, playing the role of the most important factor in assessing the work of the police by society. Moral and psychological stability is considered as a determining factor of public confidence in the police. The author has singled out psychological structure of this characteristic. The reasons of the existing problems in realization of moral principles of professional activity of police officers are defined. The ways of formation of high moral and psychological stability of police officers, first of all, through departmental education are offered. В статье морально-психологическую устойчивость работника полиции рассмотрено как составляющую целостной системы его профессионально важных качеств. Проанализированы условия и факторы, приводящие к нарушениям полицейскими принципов деятельности полиции, определенных Законом Украины «О Национальной полиции» и Правилами этического поведения полицейских. Предложены научные основы и организационные пути повышения морально-психологической устойчивости полицейских как важной детерминанты доверия населения к работе полиции.
 • Документ
  Тимчасовий доступ до документів, які містять лікарську таємницю (кримінальний процесуальний аспект)
  (Право і безпека. - 2020. - № 1 (76). - С. 173-178, 2020) Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591
  Досліджено процесуальний порядок тимчасового доступу до документів у контексті окремих положень ст. 162 КПК України. Опрацьовано понятійний апарат, який застосовується як у національному, так і в закордонному праві. Проаналізовано проблеми доступу до лікарської таємниці та інформації про стан здоров’я особи у кримінальному провадженні. Доведено, що правовою підставою доступу до такої інформації у кримінальному провадженні є ухвала слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів. Виявлено розбіжності у процесуальному та галузевому законодавстві, пов’язані з розголошенням відомостей, що становлять лікарську таємницю, під час виконання слідчим/прокурором вимог ст. 290 КПК України, та запропоновано шляхи оптимізації.
 • Документ
  Сценарні тенденції професіогенезу слідчих органів досудового розслідування Національної поліції України
  (Право і безпека. - 2020. - № 1 (76). - С. 153-161, 2020) Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736
  У статті наведено результати ґрунтовного аналізу зарубіжних і вітчизняних підходів щодо розгляду особливостей професійного становлення особистості та формування сценарних тенденцій саморозгортання в особистісному та професійному полі, на основі яких виокремлено та обґрунтовано існування та надано характеристику п’яти основних типів сценаріїв професіогенезу слідчих: стрімкозростаючого (поступове зростання показників усіх базових психологічних характеристик); зростаючого (зростання показників однієї або двох базових психологічних характеристик); усередненого (відсутність змін у показниках базових психологічних характеристик, наявність середніх показників базових психологічних характеристик); спадаючого (зниження показників однієї або двох базових психологічних характеристик) та стрімкоспадаючого (поступове зниження показників усіх базових психологічних характеристик). Визначено перелік можливих переваг та ризиків розвитку професіогенетичних сценаріїв слідчих. The author of the article has presented results of a thorough analysis of international and domestic approaches to consider specific features of professional development of individuals and formation of scenario tendencies for self-deployment within personal and professional fields. В статье представлены результаты детального анализа зарубежных и отечественных подходов к рассмотрению особенностей профессионального становления личности и формирования сценарных тенденций саморазвертывания в личностном и профессиональном поле, на основе которых выделено и обосновано существование и охарактеризованы пять основных типов сценариев профессиогенеза следователей.
 • Документ
  Професійна самореалізація правоохоронців на етапі фахової підготовки
  (Право і безпека. - 2020. - № 1 (76). - С. 162-166, 2020) Твердохлєбова, Н. Є.; Tverdokhliebova, N. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3139-4308
  Визначено ключові поняття, які сприяють відображенню сутності процесу професійної самореалізації працівників поліції. Розглянуто доцільність формування ціннісних регуляторів поведінки та мотиваційної сфери правоохоронців на етапі фахової підготовки, що сприятиме підвищенню ефективності їх професійної діяльності та самореалізації в сучасних умовах. The key concepts that assist to reflect the essence of the process of professional self-realization of police officers have been determined. It has been noted that the key stages of professional self-realization’s formation are: choice of educational institution, place of work (professional self-determination), subsequent choice of the type and direction of activity, formation within the chosen profession, professional growth, which reflects the effectiveness of professional self-realization. Thus, successful self-realization within the profession is based on a reasonable choice of place of study and future profession, continuous professional self-growth and self-development within labor activity, as well as satisfaction with the way of professional life and career. It has been studied that the development of the value sphere of the personality of law enforcement officers contributes to the optimization of their behavior and self-realization in such spheres of life as profession, family life, relationships, hobbies. The motivational component is one of the basic in the system of moral regulation of activities and behavior of professionals and includes a positive attitude to the chosen type of professional activity, the desire for self-realization and achievement, moral and professional attitudes and interests. Определены ключевые понятия, которые способствуют пониманию сущности процесса профессиональной самореализации сотрудников полиции. Рассмотрена целесообразность формирования ценностных регуляторов поведения и мотивационной сферы будущих правоохранителей на этапе профессиональной подготовки, которая будет способствовать повышению эффективности их профессиональной деятельности и самореализации в современных условиях.
 • Документ
  Тренінгові технології як засіб формування професійної ідентичності працівників поліції протягом професіогенезу
  (Право і безпека. - 2020. - № 1 (76). - С. 167-171, 2020) Шломін, О. Ю.; Shlomin, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3682-6387
  Розглянуто результати дослідження ефективності впливу тренінгових процедур на динаміку професійної ідентичності курсантів. Виявлено, що тренінг розширює знання курсантів з питань професійної ідентичності поліцейських, сприяє поглибленню їх знань щодо передумов професійного становлення та розвитку, окреслює їх пріоритети у професійній діяльності. Установлено, що після тренінгу є позитивна динаміка зростання рівня як професійної ідентичності курсантів у цілому, так і її окремих компонентів, зокрема зазнали змін проєктно-поведінковий та мотиваційно-ціннісний компоненти професійної ідентичності. One of the modern technologies for training and developing individuals is a variety of trainings, including professionally-oriented ones. Since the training of modern police officers in higher educational institutions with specific learning conditions should focus on professional self-development of personality, formation and development of professional identity and other necessary personal and professional qualities, the aim of the study was to identify the effectiveness of training procedures on the dynamics of professional identity. Modern concepts of professional genesis, psychological theory of activity and the concept of genetic development of personality became the methodological basis of the study. Рассмотрены результаты исследования эффективности влияния тренинговых процедур на динамику профессиональной идентичности курсантов. Выявлено, что тренинг расширяет знания курсантов по вопросам профессиональной идентичности полицейских, способствует углублению их знаний об условиях профессионального становления и развития, определяет их приоритеты в профессиональной деятельности. Установлено, что после тренинга фиксируется положительная динамика как роста уровня профессиональной идентичности курсантов в целом, так и ее отдельных компонентов, в частности изменились проектно-поведенческий и мотивационно-ценностный компоненты профессиональной идентичности.
 • Документ
  Визначення поняття та структури криміналістичної характеристики вбивств, учинених у зв’язку з домашнім насильством
  (Право і безпека. - 2020. - № 1 (76). - С. 118-122, 2020) Шаповал, К. А.; Shapoval, K. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1826-5261
  У статті розглянуто визначення поняття криміналістичної характеристики вбивств, учинених у зв’язку з домашнім насильством. Визначено її структурні елементи й обов’язкові ознаки, які спонукають до виокремлення окремої групи вбивств. Проаналізовано роль криміналістичної характеристики під час розслідування злочинів. Описано джерела формування інформації, що становлять криміналістичну характеристику вбивств, учинених у зв’язку з домашнім насильством. Ukraine continues to work actively to combat domestic violence. The purpose of the work is to define the concept, forensic characteristics of murders committed in connection with domestic violence, and its constituent elements. The general to partial method is used to establish the elements of the forensic characteristics of murders committed in connection with domestic violence. The forensic characteristics of all intentional homicides were taken as the basis. Besides, the author has carried out analysis of the main elements that assisted to distinguish these murders into a separate group, their mandatory features, namely family ties, the place of murder’s commission and the systematic use of domestic violence. В статье рассмотрено понятие криминалистической характеристики убийств, совершенных в связи с домашним насилием. Определяются ее составляющие элементы и обязательные признаки, которые побуждают к выделению отдельной группы убийств и разработке их криминалистической характеристики. Описаны источники формирования информации, составляющей криминалистическую характеристику убийств, совершенных в связи с домашним насилием. Анализируется роль криминалистической характеристики при расследовании преступлений.
 • Документ
  Поява та розвиток службової кінології на території сучасної України
  (Право і безпека. - 2020. - № 1 (76). - С. 89-94, 2020) Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484
  У статті проведено аналіз історичних подій та діяльності окремих осіб у сфері становлення та розвитку службової кінології на території сучасної України. Наведено періодизацію цього процесу, критерієм для якої визначено особливі форми та способи використання собак у службовій діяльності. Акцентовано увагу на постаті Г. М. Рудого, який вважається родоначальником поліцейської кінології. Також наголошено на важливості використання собак у сучасному світі в контексті використання собак-детекторів. The history of the origin and formation of service cynology in Ukraine has quite interesting aspects. The author of the article has also studied the historical stages of the development of cynology, which are offered to be divided according to the criteria of methods of using dogs, as well as new turning points in training. The emphasis has been placed on the peculiarities of the next stage in the development of cynology, which is associated with the development of odor methods of selection and preservation of odors, as well as the emergence of dogs-detectors who are further used in odor examination. It has been noted that the current stage of development of cynology is very diverse, i.e. service dogs are used in almost all areas of law enforcement activity. В статье проведен анализ исторических событий и деятельности отдельных лиц в сфере становления и развития служебной кинологии на территории современной Украины. Приведена периодизация этого процесса, критерием для которой определены особые формы и способы использования собак в служебной деятельности. Акцентировано внимание на фигуре Г. М. Рудого, который считается родоначальником полицейской кинологии. Также отмечается важность использования собак в современном мире в контексте использования собак-детекторов.
 • Документ
  Сутність і зміст правового компромісу та податкової амністії
  (Право і безпека. - 2020. - № 1 (76). - С. 95-100, 2020) Сиромятнікова, М. С.; Syromiatnikova, M. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3861-1400
  Статтю присвячено визначенню сутності і змісту правового компромісу та податкової амністії. Вивчено сфери застосування правового компромісу в різних галузях права. Визначено основні ознаки, порядок і підстави застосування податкової амністії. Наведено конкретні заходи, які можуть бути вжиті в порядку податкової амністії. The article is focused on defining the essence and content of legal settlement and tax amnesty. The main features and areas of applying legal settlement in various fields of law have been studied. The legal principles of reaching a legal settlement in civil, labor, tax and criminal procedural law have been studied. The author has suggested own definition of a legal settlement. The content of a legal settlement has been defined as the achievement of mutual concessions of the parties within the legal norms. The main features, procedure and grounds for tax amnesty have been determined. The author has provided specific measures that can be taken under the tax amnesty. The procedure for legalization of funds and release of the perpetrator of violations of tax legislation from legal liability under the tax amnesty has been highlighted. The author has presented conclusions of researchers who studied the practice of tax amnesty in different countries. The author has suggested own definition of tax amnesty. Статья посвящена определению сущности и содержания правового компромисса и налоговой амнистии. Изучены сферы применения правового компромисса в различных отраслях права. Определены основные признаки, порядок и основания применения налоговой амнистии. Приведены конкретные меры, которые могут быть приняты в порядке налоговой амнистии.
 • Документ
  Сучасні наукові підходи щодо визначення адміністративного проступку
  (Право і безпека. - 2020. - № 1 (76). - С. 83-88, 2020) Панасюк, О. В.; Panasiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1621-687X
  Охарактеризовано співвідношення термінів «адміністративний проступок» і «адміністративне правопорушення», проаналізовано правову дефініцію «протиправне діяння» як основну складову змісту адміністративного проступку, класифіковано основні законодавчі ознаки адміністративного проступку, охарактеризовано кожну з них. Наголошено, що діянню притаманні такі законодавчі ознаки, як: суспільна шкідливість, протиправність, винність, адміністративна караність. Доведено, що адміністративний проступок є специфічним різновидом адміністративного правопорушення. The correlation of the terms of “administrative misdemeanor” and “administrative offense” has been characterized; the legal definition of “illegal act” as the main component of the content of an administrative misdemeanor has been analyzed; the main legislative features of an administrative misdemeanor have been classified, each of them has been characterized. Охарактеризовано соотношение терминов «административный проступок» и «административное правонарушение», проанализирована правовая дефиниция «противоправное деяние» как основная составляющая содержания административного проступка, классифицированы основные законодательные признаки административного проступка, охарактеризован каждый из них. Отмечено, что деянию присущи такие законодательные признаки, как: общественная вредность, противоправность, виновность, административная наказуемость. Доказано, что административный проступок является специфической разновидностью административного правонарушения.
 • Документ
  Структура криміналістичної характеристики вбивств заручника або викраденої людини
  (Право і безпека. - 2020. - № 1 (76). - С. 101-106, 2020) Білик, Т. В.; Bilyk, T. V.
  У статті висвітлено основні дослідження наукової літератури та практика органів досудового слідства щодо встановлення і розкриття структури елементів криміналістичної характеристики вбивств заручника або викраденої людини. Проаналізовано наукові думки, які розкривають поняття криміналістичної характеристики та її елементи, визначено конкретні елементи криміналістичної характеристики вбивств заручника та викраденої людини. The concept and structure of forensic characteristics of crimes against human life and health have been analyzed. Based on the conducted study, the author has offered to define the forensic characteristics of a crime as the system of information about certain types of crimes with a structure consisting of a set of forensically significant elements that help the fastest investigation of the crime. The purpose of this work is to analyze research and to build a structure of forensic characteristics of the murder of hostages or kidnapped persons. В статье освещены основные исследования научной литературы и практика органов досудебного следствия по установлению и раскрытию структуры элементов криминалистической характеристики убийств заложника или похищенного человека. Проанализированы научные мысли, которые раскрывают понятие криминалистической характеристики и ее элементы, определены конкретные элементы криминалистической характеристики убийств заложников и похищенного человека.
 • Документ
  Правові засади використання спеціальних знань під час розслідування вбивств
  (Право і безпека. - 2020. - № 1 (76). - С. 107-111, 2020) Вуйма, А. Г.; Vuima, A. H.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6215-5361
  У статті здійснено аналіз положень Кримінального процесуального кодексу України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність експертів. Визначено та проаналізовано засади використання спеціальних знань експертів під час розслідування вбивств. Встановлено, що визначення засад використання спеціальних знань експертів, що застосовуються під час розслідування вбивств, передбачають аналіз положень нормативно-правових актів, які регламентують діяльність указаних суб’єктів. Реалізація вказаних засад можлива за рахунок законодавчо закріплених прав та обов’язків експертів і залежить від безпосередньої форми використання спеціальних знань. Based on the analysis of the Constitution of Ukraine and the Criminal Procedural Code of Ukraine, the author has established the relationship between the general principles of criminal proceedings and some provisions of the Basic Law of Ukraine. It has been established that the purpose of involving an expert in criminal proceedings is to clarify the circumstances relevant to criminal proceedings, for the solution of which special knowledge is required. The author has substantiated the provisions, according to which the involvement of an expert in criminal proceedings requires the existence of two grounds: legal and factual, the content of which is revealed in the provisions of the article. The formulated conclusions are theoretical categories that determine the direction and content of the activities of experts and law enforcement officers in case of the application of special knowledge in criminal proceedings, in particular during the investigation of murders. The practical significance of the obtained results is to ensure a prompt, complete and impartial investigation and is one of the guarantees of the tasks of criminal proceedings. В статье определены и проанализированы принципы использования специальных знаний экспертов при расследовании убийств. Осуществлен анализ положений уголовного процессуального законодательства и других нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность экспертов. Установлено, что определение принципов использования специальных знаний экспертов, применяемых при расследовании убийств, предполагает исследование нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность указанных субъектов. Соблюдение этих принципов обеспечивается благодаря регламентации прав и обязанностей экспертов и зависит от непосредственной формы использования этих специальных знаний.
 • Документ
  Поняття та класифікація функцій державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки держави
  (Право і безпека. - 2020. - № 1 (76). - С. 67-73, 2020) Кошиков, Д. О.; Koshykov, D. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2546-0965
  Досліджено феномен функцій держави як основних напрямків її діяльності для виконання завдань і мети її існування у конкретний період розвитку, визначено їх особливості та види. На підставі аналізу наукових праць щодо здійснення державної політики у сфері економіки та соціально-гуманітарній сфері сформульовано авторське визначення функцій державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки, а також визначено їх ознаки. Наголошено на подвійній природі функцій державної політики у сфері економічної безпеки, що дозволило сформулювати авторський підхід до їх класифікації залежно від загальносистемних та процесних підстав. The phenomenon of the state’s functions as the main directions of its activity for the fulfillment of tasks and the purpose of its existence in a specific period of development, their peculiarities and types have been studied. Based on the analysis of scientific works on the implementation of state policy in the sphere of economy and social and humanitarian sphere, the author has defined own definition of the functions of state policy in the sphere of economic security. Исследован феномен функций государства как основных направлений его деятельности для выполнения задач и достижения цели его существования в конкретный период развития, определены их особенности и виды. На основании анализа научных работ по осуществлению государственной политики в сфере экономики и социально-гуманитарной сфере сформулировано авторское определение функций государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, а также определены их признаки. Отмечено двойственную природу функций государственной политики в сфере экономической безопасности, что позволило сформулировать авторский подход к их классификации в зависимости от общесистемных и процессных оснований.
 • Документ
  Мета, завдання та принципи державної політики у сфері протидії кіберзлочинності
  (Право і безпека. - 2020. - № 1 (76). - С. 53-59, 2020) Діденко, А. С.; Didenko, A. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5048-4803
  У статті розглянуто основні наукові праці сучасних учених у сфері державної політики та пріоритетні засади державної політики галузі протидії кібезлочинності. Проаналізовано наукові думки, які розкривають поняття державної політики. Сформульовано авторське бачення термінів «державна політика» та «державна політика у сфері протидії кіберзлочинності». Окреслено мету, завдання та принципи державної політики у сфері протидії кіберзлочинності. The author of the article considers the scientific works of foreign and domestic scholars who have studied the concept of politics and the concept of state policy in a broad sense. The author has formulated own vision of the terms of “state policy” and “state policy in the field of combating cybercrime”. The study found out that the purpose of state policy in the field of combating cybercrime is to create conditions for the safe operation of cyberspace and its effective use in the interests of individuals, society and the state. В статье рассмотрены основные научные труды современных ученых в области государственной политики и приоритетные принципы государственной политики в сфере противодействия киберпреступности. Проанализированы научные взгляды, которые раскрывают понятие государственной политики. Сформулировано авторское видение терминов «государственная политика» и «государственная политика в сфере противодействия киберпреступности». Указаны цели, задачи и принципы государственной политики в сфере противодействия киберпреступности.
 • Документ
  Педагогічні працівники як об'єкти булінгу
  (Право і безпека. - 2020. - № 1 (76). - С. 139-145, 2020) Погорілець, О. В.; Pohorilets, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4739-4441
  У статті приділено увагу аналізу основних видів булінгу, від яких потерпають педагогічні працівники, зокрема наведено типові ознаки та переважні форми цькування, характеристики учасників булінгу тощо. Проведено аналіз судової практики щодо притягнення осіб до адміністративної відповідальності за здійснення булінгу та відповідних недоліків при закріпленні органами поліції доказової бази для притягнення булерів до адміністративної відповідальності. Запропоновані заходи щодо порядку та обов’язковості закріплення доказів органами поліції, у відповідності до приписів діючого законодавства, у разі звернення педагогічних працівників до правоохоронних органів, як потерпілих від булінгу та заходи щодо створення безпечного освітнього середовища в навчальних закладах.
 • Документ
  Генезис державної соціальної політики України: адміністративно-правовий аспект
  (Право і безпека. - 2020. - № 1 (76). - С. 60-66, 2020) Кацалап, Л. С.; Katsalap, L. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2740-1376
  У статті досліджено та систематизовано сукупність наявних наукових надбань з питань виникнення, становлення і розвитку державної соціальної політики України. Здійснено історичний аналіз нормативно-правової бази соціальної сфери української держави з моменту ухвалення Декларації про державний суверенітет України дотепер. Прослідковано хронологічну послідовність утворення соціальних інститутів та законодавчого регулювання суспільних відносин у державі, що зумовило сучасний стан соціальної політики. Висвітлено складний шлях становлення сучасної соціальної політики України, її досягнення, слабкі сторони та перспективні напрямки розвитку. Визначено пріоритетні напрямки майбутніх наукових пошуків в означеній сфері.
 • Документ
  Галузь авіаційного транспорту як об’єкт державного регулювання
  (Право і безпека. - 2020. - № 1 (76). - С. 46-52, 2020) Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020
  Акцентовано увагу, що авіаційна галузь є високотехнологічною галуззю економіки будь-якої держави, динамічний розвиток якої вимагає впорядкування національного законодавства у цій сфері, розширення міжнародного співробітництва, оновлення правових інструментів, які використовують уповноважені органи державної влади під час державного регулювання галузі авіаційного транспорту. У зв’язку з цим наголошено, що ефективність галузі авіаційного транспорту безпосередньо залежить від стану державного регулювання діяльності в галузі авіації. Аргументовано, що сьогодні важливого значення набуває забезпечення дієвої державної підтримки, наприклад, шляхом оновлення існуючої до цього часу системи дієвих державних преференцій і стимулів для планування та вироблення авіаційного транспорту. Встановлено, що держава, усвідомлюючи важливість державної підтримки щодо планування та вироблення сучасного інноваційного високотехнологічного авіаційного транспорту, здійснює відповідні кроки у цьому напрямку; окреслено вказані кроки. Сформульовано специфічні риси, притаманні галузі авіаційного транспорту як об’єкту державного регулювання.
 • Документ
  Адміністративно-правовий статус органів Національної поліції України як суб’єкта реалізації державної політики у сфері забезпечення прав і свобод людини
  (Право і безпека. - 2020. - № 1 (76). - С. 32-38, 2020) Танько, А. В.; Tanko, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8425-2202
  Стаття присвячена дослідженню феномену адміністративно-правового статусу органів Національної поліції як суб’єкта реалізації державної політики України у сфері забезпечення прав і свобод людини. Висвітлено сутність та зміст адміністративно-правового статусу Національної поліції України через призму провідних категорій «права» і «свободи», що становлять орієнтир для розгортання демократичних процесів в українському суспільстві. Адміністративно-правовий статус Національної поліції України розглянуто як сукупність закарбованих у законодавстві держави характеристик і повноважень цього органу, комплекс складників його діяльності (цільовий, організаційний, компетенційний).
 • Документ
  Запровадження проєкту «Поліцейський офіцер громади» як крок у напрямі зміцнення місцевої інфраструктури безпеки
  (Право і безпека. - 2020. - № 1 (76). - С. 13-18, 2020) Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016
  Акцентовано увагу на тому, що основною метою проєкту «Поліцейський офіцер громади» є забезпечення тісної взаємодії поліцейських з об’єднаною територіальною громадою, орієнтація діяльності поліцейських, у першу чергу, саме на потреби громади. Розкрито особливості цього проєкту. Окреслено ключові етапи реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади». Охарактеризовано особливості підготовки поліцейських офіцерів громади, оскільки саме від цього безпосередньо залежить ефективність виконання ними покладених на них обов’язків та стан публічного порядку і безпеки в межах конкретної об’єднаної територіальної громади. Наголошено на важливості розробки положення з організації роботи поліцейських офіцерів громади та вироблення дієвого механізму розробки навчальних програм для підготовки поліцейських офіцерів громади.
 • Документ
  Особливості діяльності державних експертів з питань таємниць Державної кримінально-виконавчої служби України
  (Право і безпека. - 2020. - № 1 (76). - С. 112-117, 2020) Денищук, Д. Є.; Denyshchuk, D. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0285-8831
  У дослідженні розглянуто зміст Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць. Проаналізовано зміни у кількісному та якісному складі державних експертів, діяльність яких зосереджена на органах Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВС). Наукова робота наголошує на впливі, який був завданий інтенсивним реформуванням системи ДКВС на склад відповідних державних експертів. Результати проведеного дослідження демонструють особливості діяльності держекспертів у ДКВС, що обумовлені спрямованістю та структурою зазначених органів. Дослідження обґрунтовує пропозиції щодо оптимізації складу держекспертів відповідно до викликів, пов’язаних із подальшим реформуванням системи ДКВС України.