Право і безпека, 2019, № 1 (72)

Permanent URI for this collection

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. О. І. Безпалова. – Харків, 2019. - № 1 (72). - 172 с. - ISSN 2617-2933 (Online).

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Окремі аспекти розвитку інституту конфіденційного співробітництва на території України в радянський період
  (Право і безпека. – 2019. – № 1 (72). – С. 58-64, 2019) Давидюк, В. М.; Davydiuk, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-9909
  Здійснено ретроспективний аналіз організаційно-правового забезпечення роботи з конфідентами на території сучасної України в радянський період. Окреслюється нормативно-правове регулювання цієї роботи в роки правління різних радянських керівників. Відзначено серйозний вплив особистостей керівників Радянської держави на розвиток системи негласної роботи в цілому та роботу з конфідентами зокрема. Розкрито окремі організаційно-тактичні прийоми роботи з конфідентами в різні роки, виокремлено їх спільні та відмінні риси. Констатовано, що протягом усього часу існування радянської влади робота з конфідентами регулювалася виключно нормативно-правовими актами обмеженого доступу та мала чітку ідеологічну основу. Окреслено недоліки та переваги роботи з негласним апаратом протягом певних часових проміжків, наведено окремі приклади.
 • Item
  Органи Національної поліції України як суб’єкт запобігання та протидії корупції в Україні
  (Право і безпека. – 2019. – № 1 (72). – С. 72-77, 2019) Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016
  Розглянуто правовий статус органів Національної поліції України як суб’єкта запобігання та протидії корупції. Обґрунтовано доцільність використання єдиної конструкції «суб’єкт запобігання та протидії корупції». З’ясовано, що поліція як такий суб’єкт реалізує свої повноваження як у внутрішньовідомчих відносинах, так і у зовнішніх. Описано авторське бачення сутності поліції України як суб’єкта запобігання та протидії корупції. Установлено недоліки правового регулювання правового статусу поліції як суб’єкта запобігання та протидії корупції та запропоновано шлях вирішення деяких із цих проблем.
 • Item
  Проблемні питання професійного розвитку слідчих органів досудового розслідування Національної поліції України
  (Право і безпека. – 2019. – № 1 (72). – С. 104-110, 2019) Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736
  Зазначено, що професійний розвиток слідчих органів досудового розслідування Національної поліції є багатогранним процесом, який містить у собі як офіційні обов’язкові заходи, врегульовані нормативно, та належний професійно-психологічний супровід, так і самоосвіту й самовдосконалення фахівця. Виділено низку проблемних питань, що стосуються: 1) психологічного супроводження проходження слідчими послідовних професіогенетичних сходинок у межах стадії професійного розвитку від етапу професійної адаптації до звільнення з лав поліції; 2) організаційно-методичного забезпечення професійного розвитку працівників слідчих підрозділів після закінчення фахового навчання.
 • Item
  Вплив соціального інтелекту на особливості поведінки курсантів ЗВО зі специфічними умовами навчання в ситуаціях фрустрації та стресу
  (Право і безпека. – 2019. – № 1 (72). – С. 111-116, 2019) Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892
  Висвітлено результати дослідження взаємозв’язків здібностей соціального інтелекту й особливостей поведінки курсантів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання в ситуаціях фрустрації та стресу. Виявлено, що більш високий рівень соціального інтелекту курсантів сприяє перешкодно-домінантному реагуванню в ситуації фрустрації та прояву стратегії «імпульсивні дії» в стресовій ситуації. З’ясовано, що знижений рівень соціального інтелекту курсантів пов’язується з екстрапунітивною реакцією в ситуації фрустрації й такими стратегіями поведінки в стресовій ситуації, як «непрямі дії» та «асоціальні дії».
 • Item
  Розуміння покарання в філософських і політико-правових ученнях Стародавнього Китаю
  (Право і безпека. – 2019. – № 1 (72). – С. 65-71, 2019) Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X; Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418
  На підставі аналізу філософських і політико-правових учень Стародавнього Китаю розкрито особливості розуміння сутності покарання в давньокитайському суспільстві. Розкрито чинники, що впливали на становлення та розвиток інституту покарання в Китаї. Визначено основні принципи застосування покарань.
 • Item
  Нормативно-правове забезпечення діяльності поліцейських комісій: стан і перспективи розвитку
  (Право і безпека. – 2019. – № 1 (72). – С. 47-52, 2019) Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016
  Розглянуто сучасний стан нормативно-правового забезпечення діяльності поліцейських комісій. Зосереджено увагу на проблемах, пов’язаних із їх формуванням, зокрема на відсутності єдиного підходу до формування поліцейських комісій міжрегіональних територіальних органів поліції. Наголошено на необхідності перегляду наявного стану, за якого обов’язковим є конкурс лише в разі призначення на посаду в Національній поліції вперше. Запропоновано врегулювати повноваження поліцейських комісій щодо визначення пріоритетів поліцейської діяльності відповідних територіальних органів поліції.
 • Item
  Приймальники-розподільники для дітей: основні виклики сьогодення
  (Право і безпека. – 2019. – № 1 (72). – С. 41-46, 2019) Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X
  Розглянуто умови функціонування приймальників-розподільників для дітей органів Національної поліції України. Сформульовано підстави перебування неповнолітніх у вказаних закладах органів Національної поліції України, охарактеризовано компетенцію уповноважених осіб, що безпосередньо працюють із дітьми, які потрапляють до приймальників-розподільників, а також визначено проблемні аспекти функціонування зазначених закладів.
 • Item
  Деякі основні аспекти діяльності міліції УСРР у 1933 р.
  (Право і безпека. – 2019. – № 1 (72). – С. 35-40, 2019) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Россіхін, В. В.; Rossikhin, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3423-8896
  Розглянуто основні напрями діяльності міліції щодо паспортизації населення та роль міліції у здійсненні хлібозаготівель 1933 р. в Україні, що призвели до голоду. Проаналізовано причини паспортизації, заходи щодо її проведення, завдання міліції в її здійсненні та перші результати. Висвітлено також деякі аспекти участі міліції у вилученні зерна й інших продуктів у селян, убезпечення самих працівників органів внутрішніх справ від голоду та випадків розслідування людоїдства під час Голодомору.
 • Item
  Crimes against the electoral rights of citizens in Ukraine: the peculiarities of their committing and investigation
  (Право і безпека. – 2019. – № 1 (72). – С. 78-83, 2019) Matiushkova, T. P.; Матюшкова, Т. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581
  Досліджено злочини проти виборчих прав громадян як такі, що мають транснаціональний характер і вчиняються з використанням інформаційних технологій. Описано різні підходи до визначення злочинів проти виборчих прав громадян. Указано на суттєві відмінності у кількості злочинів, зафіксованих Департаментом інформаційного забезпе-чення та координації діяльності поліції, кількості злочинів, виявлених Національною поліцією України, а також у кількості відкритих кримінальних проваджень та кількості кримінальних проваджень, переданих до суду.Визначено види несанкціонованого втручання у базу даних Державного реєстру виборців. Виокремлено зовнішніх та внутрішніх суб’єктів учинення злочинів проти виборчих прав громадян, що вчинюються з використанням інформаційних технологій. Показано вплив нових виборчих технологій на кількість злочинів проти виборчих прав громадян. Указано на такі способи використання інформаційних технологій, як: створення спам-розсилок із погрозами на адресу конкретних осіб; здійснення безготівкових розрахунків; розміщення на сайтах відомих провайдерів, громадських організацій, політичних партій, засобів масової інформації спеціальних політичних рекламних оголошень, пропагандистських текстів і політичних новин на користь конкретного кандидата, чи/і неправдивих інформаційних повідомлень, спрямованих на дискредитацію окремих кандидатів, у тому числі через мережу спеціально створених чи придбаних облікових записів, шляхом активного використання бот-мереж, інструментів інтернет-троллінгу, посилань на сторонні ресурси тощо.Розкрито певні проблеми у розслідуванні досліджуваних злочинів, для подолання яких, на думку автора, необхідний комплексний підхід. Зокрема, такими проблемними питаннями є: бланкетний характер норм, якими передбачено відповідальність за вчинення електоральних злочинів; відсутність відповідних навчальних курсів у структурі підготовки правоохоронців; недосконалість кримінального процесуального законодавства для ефективного й оперативного розслідування досліджуваних злочинів, що вчинюються з використанням інформаційних технологій; складність процедур міжнародної правової взаємодії; необхідність співпраці різних правоохоронних органів та громадських організацій під час їх розслідування.
 • Item
  Особливості професійної Я-концепції патрульних поліцейських залежно від наявності попереднього досвіду роботи в МВС
  (Право і безпека. – 2019. – № 1 (72). – С. 78-83, 2019) Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344
  Наголошено, що однією з важливих складових професіоналізації поліцейських (професіоналізація розглядається як цілісний безперервний процес становлення особистості фахівця, який починається з моменту вибору майбутньої професії) є формування сприятливої для ефективної професійної діяльності Я-концепції. Виходячи з нього, працю присвячено вивченню професійної Я-концепції патрульних поліцейських та особливостям цієї концепції залежно від наявності попереднього досвіду роботи в системі МВС України. Розкрито поняття Я-концепції, самооцінки, свідомості та самосвідомості особистості. Подано результати емпіричного дослідження, в якому взяли участь поліцейські, поділені на 2 групи – ті, які раніше служили в органах внутрішніх справ, і ті які не мали досвіду роботи в міліції. Під час дослідження вивчалися уявлення поліцейських про себе та про ідеал поліцейського, рівні самооцінки поліцейських, особливості їх кар’єрних орієнтацій та самоефективності.