Право і безпека, 2021, № 4 (83)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. В. В. Сокуренко. – Харків, 2021. – № 4 (83). – 240 с. – ISSN 2617-2933 (Online). – DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2021.4.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 22
 • Документ
  Право і безпека, 2021, № 4 (83)
  (2021) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  «Право і безпека» – це науковий журнал із відкритим доступом, метою якого є поширення результатів наукових досліджень як теоретичного, так і практичного характеру в галузях права та безпеки. Завданнями видання є сприяння дослідникам у здійсненні наукової діяльності, поширення новітніх наукових знань, оприлюднення досліджень з актуальних питань права і юридичної психології, протидії злочинності, забезпечення національної безпеки та прав людини, захисту інтелектуальної власності, кібербезпеки, реформування законодавства тощо.
 • Документ
  Загальна характеристика відомчої правотворчої діяльності МВС України
  (Право і безпека. – 2021. – № 4 (83). – С. 185-190, 2021) Корнієнко, В. В.; Korniienko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7338-0794
  Вивчено проблеми визначення поняття «правоутворення» в сучасному правознавстві як ключового аспекту для поглиблення наукового розуміння категорій «правотворчість», «відомча правотворчість» і «відомчий нормативний акт». Визначено основні вимоги, яким мають відповідати як відомча правотворчість МВС України, так і її кінцевий результат, а саме відомчий нормативний акт.
 • Документ
  Теоретико-правові проблеми атестації працівників Національної поліції України
  (Право і безпека. – 2021. – № 4 (83). – С. 197-206, 2021) Гарбузюк, К. Г.; Harbuziuk, K. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6714-5074; Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086
  З’ясовано сутність та зміст поняття «атестація», розкрито низку загальнотеоретичних підходів до тлумачення вказаної наукової категорії. Обґрунтовано, що в контексті зазначеної проблематики цей термін найбільш доцільно розглядати у широкому та вузькому розуміннях. Виокремлено перелік ключових ознак, які характеризують поняття «атестація працівників поліції». Констатовано, що правові засади атестації працівників поліції наразі є недосконалими та глибоко суперечливими, а тому потребують комплексного доопрацювання. Сформульовано низку пропозицій і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення загального та спеціального трудового законодавства, яке визначає правові засади атестації працівників поліції.
 • Документ
  Участь захисника у спеціальному досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень
  (Право і безпека. – 2021. – № 4 (83). – С. 207-214, 2021) Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985
  Проаналізовано питання, що стосуються особливостей участі захисника у спеціальному досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень. Окреслено особливості участі захисника у спеціальному досудовому розслідуванні, що дало змогу виокремити такі законодавчі неузгодженості: суперечливість положень закону щодо початкового моменту залучення захисника, недосконалість процесуального механізму залучення захисника, невизначеність строків направлення слідчим суддею ухвали про залучення захисника до регіональних центрів вторинної правової допомоги, можливості заміни адвоката тощо. Надано пропозиції з усунення окреслених проблемних питань.
 • Документ
  До питання про систему принципів наукового пізнання дигіталізації державної влади
  (Право і безпека. – 2021. – № 4 (83). – С. 191-196, 2021) Наджафлі, Е. М.; Nadzhafli, E. M.
  Досліджено системи принципів наукового пізнання дигіталізації державної влади. Наголошено, що комплексність (всебічність) як принцип наукового пізнання дигіталізації державної влади означає, що розглядувана категорія має бути пізнана й осмислена у тісному зв’язку з іншими формами, видами й напрямами дигіталізації, які, зі свого боку, можуть впливати на дигіталізацію державної влади або ж, своєю чергою, самі зазнаватимуть впливу з боку процесів такої дигіталізації. Зазначено, що принцип системності передбачає розуміння процесів дигіталізації державної влади як складного системного утворення, що, в свою чергу, є складовою системного утворення більш високого рівня – дигіталізації суспільства в цілому.
 • Документ
  Вивчення деяких особливостей діяльності підрозділів поліції спеціального призначення зарубіжних країн
  (Право і безпека – 2021. – № 4 (83). – С. 167-177, 2021) Боровик, М. О.; Borovyk, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0943-6735
  Проаналізовано діяльність спеціальних підрозділів поліції таких країн, як Польща, Німеччина та США. Визначено пріоритетних напрями формування особистості бійця вітчизняних підрозділів поліції особливого призначення. Охарактеризовано поліцейські функції спеціальних підрозділів поліції, розглянуто умови створення та визначено чинники їх реорганізації. Подано відомості щодо етапів відбору, організаційної структури і матеріально-технічного забезпечення, виокремлено загальні тенденції, характерні для спеціальних підрозділів поліції зазначених країн. Установлено спільні особистісні якості, вдосконалення яких дасть змогу підрозділам поліції особливого призначення ефективно виконувати завдання, що на них покладаються. The activity of special police units of such countries as Poland, Germany and the USA has beenanalyzed. The analysis has beencarried out in order todetermine the priority areas of the do-mestic special police units member’spersonalityformation, as well as in the extreme combat conditions.In the process of theoretical analysis, the basic principles of training police officers serving in special police units of foreign countries have been determined.The study of special literature has made it possible to state that the training of future officers of the special police unit will consist of two key structural elements, namely basic training, includ-ing physical, psychological, medical and fire training, and special training, the essence of which is to acquire and improve skillsrelated to the profile of the special police unit.The latter involves the acquisition of knowledge of mine action, techniques for using a radio station, tech-niques of forced entry into the building and release of hostages, skills of extreme control and techniques of aiming fire at the vehicle, scuba diving techniques and express interrogation methods.A general description of the police functions of special police units in countries such as Poland, Germany and the United States is given.The conditions that prompted the creation of new po-lice units with special functions in these countries are considered, the factors of their reorgani-zation from the beginning to the present are determined.Information on the stages of selec-tion, organizational structure and logistics is provided.The general tendencies characteristic of special police divisions of the mentioned countries are singledout, among which there are in-creased requirements and strictly regulated selection, special status within the branch de-partment and identical functional responsibilities.Taking into account the requirements for special forces, they will be able to perform tasks ef-fectively if they have certain qualities, including, in our opinion, persistence, self-control, inde-pendence and determination.The se paration of these qualities in the future will allow to consider the implementation of the latest tools and methods in the training of members of domestic special police units. Проанализирована деятельность специальных подразделений полиции таких стран, как Польша, Германия и США. Определены приоритетные направления формирования личности бойца отечественных подразделений полиции особого назначения. Охарактеризованы полицейские функции специальных подразделений полиции, рассмотрены условия и определены факторы их реорганизации. Представлены сведения об этапах отбора, организационной структуры и материально-технического обеспечения, выделены общие тенденции, характерные для специальных подразделений полиции указанных стран. Установлены общие личностные качества, совершенствование которых позволит подразделениям полиции особого назначения эффективно выполнять возлагаемые на них задачи.
 • Документ
  Право дружини на утримання під час вагітності та в разі проживання з нею дитини у віці до трьох років
  (Право і безпека – 2021. – № 4 (83). – С. 156-166, 2021) Євко, В. Ю.; Yevko, V. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5871-803X
  Розглянуто проблеми здійснення вагітною жінкою та жінкою, з якою проживає дитина у віці до трьох років, свого права на утримання від чоловіка. Досліджено чинне сімейне законодавство, яке регулює права та обов’язки подружжя з утримання. Проаналізовано практику розгляду судами справ про надання утримання вагітній дружині та дружині, з якою проживає дитина у віці до трьох років. Визначено коло проблем, що виникають під час здійснення вагітною дружиною та жінкою, з якою проживає дитина у віці до трьох років, свого права на утримання від чоловіка – батька дитини, запропоновано їх рішення. The problems of exercising the right to maintenance from a man for a pregnant woman and a woman who a child under the age of three lives with were examined.The p urpose of the study is to formulate theoretical provisions and practical recommendations for the application of norms governing the exercise of a woman's right to maintenance.A comp arative legal method of research was used to determine the procedure for apregnant wife and the wife who the child under the age of three lives with to exercise the right to maintenance from the child's fa-ther -husband.The analysis of court cases on the recovery of alimony for the maintenance of a pregnant wife and / or wife who a child under the age of three lives with was carried out using the method of systematic analysis.A study of the current family law of Ukraine, which regu-lates the rights and obligations of spouses with respect to maintenance, and an analysis of the pra ctice of the courts in cases involving maintenance for a pregnant wife and a wifewho the child under three years lives with, concluded that the provisions of Art. 5 st. 84 of the FC of Ukraine makes it impossible for a pregnant wife to exercise her right to maintenance from her husband during pregnancy.It was emphasized that the court should assess the husband's abil-ity to provide financial assistance to his wife on the basis of astudy of a number of legal facts that characterize his financial situation.The author believes that all types of maintenance of family members and relatives, provided by the family legislation of Ukraine, have the same le-gal nature and require the same legal regulation.In view of this, it has been concluded that fail-ure by a husband to pay maintenance to a pregnant wife or a wife living with a child under three years oldmay be punished by liquidated damages (penalty), Art. 196 FC of Ukraine The lack of criminal liability for evasion of alimony for the maintenance of a pregnant wife and / or wife who the child under the age of three lives with is a gap in current legislation that should be eliminated by amending Art. 164 of the Criminal Code of Ukraine. Рассмотрены проблемы осуществления беременной и женщиной, с которой проживает ребенок в возрасте до трех лет, своего права на содержание от мужчины. Исследовано действующее семейное законодательство, регулирующее права и обязанности супругов по содержанию. Проанализирована практика рассмотрения судами дел о предоставлении содержания беременной жене и жене, с которой проживает ребенок в возрасте до трех лет. Определен круг проблем, возникающих при осуществлении беременной женой и женщиной, с которой проживает ребенок в возрасте до трех лет, своего права на содержание от мужа – отца ребенка, предложено их решение.
 • Документ
  Правосуб’єктність юридичних осіб: окремі проблемні аспекти
  (Право і безпека – 2021. – № 4 (83). – С. 149-155, 2021) Чалий, Ю. І.; Chaliy, Y. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3641-0760
  Визначено поняття та елементи правосуб’єктності юридичних осіб . Зазначено, що такими елементами слід визнавати як правоздатність, так і дієздатність. Правоздатність визначає правове буття юридичних осіб і вказує на обсяг можливостей їх участі в цивільних чи інших правовідносинах. Аргументовано, що за своєю спрямованістю правоздатність юридичних осіб некоректно визначати через категорії «загальна» («універсальна») чи, навпаки, «спеціальна» («цільова»). Також зауважено , що функціональне призначення дієздатності полягає у встановленні кола осіб(органів, посадових осіб, учасників тощо), волею та волевиявленням яких суб’єктна правова потенція юридичних осіб може бути реалізована. The concepts and elements of legal personality of legal entities are defined. This research emphasis is explained by the fact that legal entities do not have a bodily substrate. Recognition of the participation of legal entities in civil legal relations is through the external realization of the legal personality of these persons. This circumstance explains the urgency of addressing the issues of legal personality of legal entities. The category of "legal personality", when disclosed in the context of defining the subjectivity of legal entities, can be understood in two senses: 1) as a legal consequence of an act of legislation (in the form of state registration), which entails the recognition of the qualities of the subject by a certain organization or, that is, the recognition by the organization of the status of "legal entity"; 2) as a detailed description of the qualities of the subject, indicating not only his legal ability to have rights and responsibilities in the future (legal capacity), but also the ability to independently form the will and express it externally by implementing legally significant acts of conduct (capacity). The application of the formal-legal (dogmatic) method made it possible to conclude that the elements of legal personality of legal entities should be recognized as legal capacity and legal capacity. Legal capacity determines the legal existence of legal entities and indicates the extent of their participation in civil or other legal relations. It is argued that the legal capacity of legal entities is incorrect to determine through the categories of "general (universal)" or, conversely, "special (target)". It is emphasized that the functional purpose of the legal capacity of legal entities is not to determine the limits of their active legal personality, as in the case of the legal capacity of individuals, but to establish the range of persons (bodies, officials, participants), by the will and expression of which the subjective legal potential of legal entities can be realized. Определены понятия и элементы правосубъектности юридических лиц. Указано, что такими элементами следует признавать как правоспособность, так и дееспособность. Правоспособность определяет правовое бытие юридических лиц и указывает на объем возможностей их участия в гражданском или ином правоотношении. Аргументировано, что по своей направленности правоспособность юридических лиц некорректно определять по категориям «общая» («универсальная») или, наоборот, «специальная» («целевая»). Также отмечено, что функциональное назначение дееспособности заключается в установлении круга лиц (органов, должностных лиц, участников и т.п.), волей и волеизъявлением которых субъектная правовая потенция юридических лиц может быть реализована.
 • Документ
  Сутність та особливості нормативно-правової регламентації структури Національної поліції України
  (Право і безпека – 2021. – № 4 (83). – С. 139-148, 2021) Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; Кікінчук, В. Ю.; Kikinchuk, V. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7457-4507
  Досліджено сутність і особливості нормативно-правової регламентації структури Національної поліції України. Проаналізовано сукупність нормативно-правових актів, на підставі положень яких здійснюється нормативно-правова регламентація структури Національної поліції України за функціональним призначенням. Визначено окремі нормативно-правові акти та їх норми, які потребують внесення відповідних змін для підвищення ефективності нормативно-правової регламентації структури Національної поліції України. The essence and peculiarities of normative legal regulation of the structure of the National Police of Ukraine have been determined. Based on the analysis of approaches to understanding the essence of the concept of "structure" contained in professional sources, the author's vision of the structure of the National Police of Ukraine has been formed. It has been determined that the structure of the National Police of Ukraine is complex and multifaceted, as it contains a significant number of components, taking into account the functional orientation of the structural components of the National Police of Ukraine. A set of normative legal acts has been established and analyzed, on the basis of the provisions of which the normative legal regulation of the structure of the National Police of Ukraine by functional purpose has been carried out. It has been determined that the structural components of the National Police of Ukraine regulated by the current national legislation do not cover all areas of functioning of this central executive body. At the same time, subdivisions of the National Police of Ukraine have been identified, the meaning of the functional purpose of which does not correspond to the areas of their activity regulated by normative legal acts. It has been substantiated that as a separate structural component of the National Police of Ukraine it is necessary to define police support units, which should include units of this central executive body, which in general ensure its activities in certain clearly defined areas: personnel, informational analytical, financial support and more. It has been given an approximate list of units of the National Police of Ukraine that should be included in the units of police support as a structural unit of this central executive body according to functional criteria. It is substantiated that as a separate structural component of the National Police of Ukraine should be considered preventive police, the main functional purpose of which is the implementation of preventive policing in relevant areas. It is proposed to define the preventive police as a structural component of t Certain normative legal acts and their norms have been identified, which require appropriate changes to increase the effectiveness of normative legal regulations of the structure of the National Police of Ukraine. Исследованы сущность и особенности нормативно-правовой регламентации структуры Национальной полиции Украины. Проанализирована совокупность нормативно правовых актов, на основании положений которых осуществляется нормативно правовая регламентация структуры Национальной полиции Украины по функциональному назначению. Определены отдельные нормативно правовые акты и их нормы, требующие внесения соответствующих изменений для повышения эффективности нормативно правовой регламентации структуры Национальной полиции Украины.
 • Документ
  Квінтесенція правосвідомості як чинника девіантної поведінки
  (Право і безпека – 2021. – № 4 (83). – С. 128-138, 2021) Певко, С. Г.; Pevko, S. H.; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-1488-9715
  Розглянуто ціннісне значення правосвідомості як чинника злочинної поведінки. Зазначено, що правосвідомість притаманна будь-якій фізичній особі у правових державах, її рівень може визначатися як в об’єктивному сенсі (розглядаючи її ступінь на державному рівні, враховуючи як мірило рівень злочинності),так і в суб’єктивному (розглядаючи рівень правосвідомості окремої особи через її поведінку). За допомогою аналізу теоретичної складової та судової практики визначено чинники впливу на правосвідомість. Запропоновано шляхи подолання негативних наслідків, що допоможуть підвищити рівень правосвідомості осіб.
 • Документ
  Аморальний проступок, не сумісний з продовженням роботи, як підстава розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
  (Право і безпека – 2021. – № 4 (83). – С. 118-127, 2021) Сичова, В. В.; Sychova, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3031-4994
  З’ясовано правовий зміст аморального проступку як підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Проаналізовано законодавчі положення, спрямовані на правове регулювання вказаної проблематики. Висвітлено й узагальнено наукові погляди, що склалися у правовій науці з приводу розірвання трудового договору на вказаній підставі.
 • Документ
  Щодо проблемних питань притягнення особи до адміністративної відповідальності: організаційно-правові засади
  (Право і безпека – 2021. – № 4 (83). – С. 111-117, 2021) Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273
  Розглянуто проблему притягнення особи до адміністративної відповідальності. Акцентовано, що окремих змін потребує нормативне закріплення провадження у справах про адміністративні правопорушення, яке здійснюється органами поліції, зокрема це стосується порядку встановлення особи правопорушника, доказування його вини, фіксації та надання доказів і здійснення адміністративного затримання. Issues of bringing a person to administrative responsibility have always been relevant. Along with a large number of amendments to the Code of Ukraine on Administrative Offenses, many problematic issues remain. There are some comments on the legal and organization regulation of the procedure for establishing the identity of the offender, proving his or her guilt, recording and providing evidence, administrative detention, and more. Insufficient attention of the legislator to bringing individuals to administrative responsibility leads to an increase in the number of these offenses, which, in turn, become the basis for further criminal offenses and instilling in the mind of the offender a sense of impunity. All these aspects lead to the deterioration of the protection of human rights and freedoms, the fight against crime and the maintenance of public safety and order. The purpose of this study is to substantiate theoretically the essence of administrative responsibility, analysis of legal and organization regulation of the offender, prove his or her guilt, record and provide evidence and administrative detention, as well as develop proposals to improve their effectiveness. Scientific novelty is to identify promising areas for improving the procedure for bringing a person to administrative responsibility on the basis of a comprehensive analysis of national legislation, departmental orders of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and research in various fields on these topics. Both general scientific and special methods of cognition were used in the research. All this together provides a systematic approach and a comprehensive study of the issue of bringing a person to administrative responsibility. General methods of scientific knowledge, such as comparison, analysis, observation and deduction, were used in the study of certain aspects of administrative offenses. .They have become a tool for determining specific material for research. It is emphasized that effective counteraction and prevention of various types of administrative offenses is an important direction of legal policy of any modern state. It is determined that the state guarantees the inviolability of human and civil rights and freedoms. To ensure this, the competent authorities, in particular the National Police, are responsible for maintaining law and order and protecting rights, freedoms and legitimate interests. It is argued that the National Police occupies a central place in the system of bodies that counteract and prevent administrative offenses. It is emphasized that certain changes require regulatory consolidation of the proceedings, which is carried out by the police, in particular on the procedure for establishing the identity of the offender, proving his or her guilt, recording and providing evidence and administrative detention. Рассмотрена проблема привлечения лица к административной ответственности. Акцентировано, что отдельных изменений требует нормативное закрепление производства по делам об административных правонарушениях, осуществляемого органами полиции, в частности касательно порядка установления личности правонарушителя, доказывания его вины, фиксации и предоставления доказательств и осуществления административного задержания.
 • Документ
  Адаптація скринінгового опитувальника п’яти факторів особистості BFI-10 та перевірка його діагностичних властивостей на прикладі осіб, які вживають наркотики
  (Право і безпека – 2021. – № 4 (83). – С. 100-110, 2021) Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; Базима, Б. О.; Bazyma, B. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1005-1920
  Описано процес адаптації, перевірки конструктної валідності та діагностичних властивостей скринінгового опитувальника BFI-10 для експрес-діагностики п’яти факторів особистості. Валідізація проводилась у вигляді заповнення паралельних форм опитувальника 5PFQ (валідізований варіант А. Б. Хромова, N = 2492), опитувальника LBP (валідізований варіант Л. Ф. Бурлачука і Д. К. Корольова, N = 246) та опитувальника BFI-10. Коефіцієнти кореляції Пірсона між результатами вимірювань 5PFQ, LBP та BFI-10 виявилися значущими на рівні p < 0,01 для всіх шкал, альфа Кронбаха коливається у межах 0,64–0,88. Адаптований нами варіант BFI-10 показав свою діагностичну придатність у дослідженні осіб, які вживали і не вживали наркотики (N = 4723), виявивши між ними статистично достовірні відмінності за чотирма з п’яти факторів «великої п’ятірки», найбільші за фактором «С» – Свідомість (t = –8,504; p < 0,01). Extended annotation. The large number of questions from the most common and cited in the scientific literature questionnaires of the "Big Five" makes them unsuitable for surveys of large samples of poorly motivated respondents. It is described the process of adaptation, validation and diagnostic properties of the five-factor BFI-10 Express Diagnostic Screening Questionnaire, which contains only 10 questions and has shown high reliability in large comparative crosscultural studies using a web methodology. Validation was performed by filling in parallel forms of the 5PFQ questionnaire for 75 questions (validated version of A.B. Khromov, N = 2492), LBP questionnaire for 25 questions (validated version of L.F. Burlachuk and D.K. Korolev, N = 246) and questionnaire BFI-10. The validation of the BFI-10 has showed that our adapted version of the questionnaire measured the same constructs as the 5PFQ and BFL questionnaires. There is a positive correlation between the total values of the scales of all three questionnaires of the "big five", significant at the level of p <0.01. The highest values of the linear correlation coeffi- cient of the BFI-10 scales are observed for factors "N" - neuroticism (BFL r = 0.620, 5PFQ r = 0.466) and "E" - extraversion (BFL r = 0.688, 5PFQ r = 0.441). The internal consistency characteristics of the 5PFQ, BFL, and BFI-10 questionnaire scales show that the Cronbach's alpha is increased when BFI-10 questions are added to the original 5PFQ and BFL scales. For BFL and BFI-10, Cronbach's alpha ranges from 0.64 to 0.85. For 5PFQ and BFI-10, Cronbach's alpha ranges from 0.76 to 0.88. The BFI-10 adapted variant has showed its diagnostic applicability in a study of drug and non-drug users (N = 4723). The results of the comparison of the average values of the BFI-10 scales (t-test) show that there are statistically significant differences between young people who used and did not use drugs in the 12 months before the survey. The greatest diagnostic significance has been shown by factor "C" - consciousness (t = -8,504; p <0,01). Statistically significant differences have not been detected only by factor "E" (extraversion). Thus, young people who have confessed to drug use can be described as less conscious (responsible), more conflicted (hostile), more neurotic, but also more creative and prone to experimenting and gaining new experiences. The obtained results prove that the proposed adaptation of BFI-10 meets the criteria of diagnostic reliability and validity, and can be recommended for express diagnosis of personality in terms of mass sample surveys and express individual screening of personality traits in the Ukrainian-speaking environment. Описан процесс адаптации, проверки конструктной валидности и диагностических свойств скринингового опросника BFI-10 для экспресс-диагностики пяти факторов личности. Валидизация проводилась путем заполнения параллельных форм опросника 5PFQ (валидизированный вариант А. Б. Хромова, N = 492), опросника LBP (валидизированный вариант Л. Ф. Бурлачука и Д. К. Королева, N = 246) и опросника BFI-10. Коэффициенты корреляции Пирсона между результатами измерений 5PFQ, LBP и BFI-10 оказались значимыми на уровне p < 0,01 для всех шкал, альфа Кронбаха колеблется в пределах 0,64–0,88. Адаптированный нами вариант BFI-10 показал свою диагностическую пригодность в исследовании лиц, которые употребляли и не употребляли наркотики (N = 4723), обнаружив между ними статистически достоверные различия по четырем из пяти факторов большой пятерки, наибольшие по фактору «С» – сознательность (t = –8,504; p < 0,01).
 • Документ
  Organizational and forensic aspects of the electronic evidence handling
  (Право і безпека – 2021. – № 4 (83). – С. 91-99, 2021) Manzhai, O. V.; Манжай, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5435-5921; Potylchak, A. O.; Потильчак, А. О.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0973-1120; Manzhai, I. A.; Манжай, І. А.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2664-4472
  This paper outlines the ways of handling the electronic (digital) evidence based on the experience of the Ukrainian law enforcement bodies. It focuses mainly on the issues related to formalization and examination of the content of the electronic crime traces. Particular attention is paid to improving the arrangement of work with electronic evidence. The authors substantiate their position that the ordinary police officers need to attain the skills and knowledge how to handle the electronic evidence. The authors maintain that the nature and the mechanism of formation of electronic data are such that one may consider them as a separate kind of evidence, and the forms of registration thereof defined in applicable laws of Ukraine are far from perfect at the present time. Therefore, the article focuses on specific features pertinent to handling of the responses of institutions, enterprises, organizations; the extracted images and data from media; data banks and combinations of the aforementioned. The proposed solutions take into account the experience accrued at the time of participation in the project from interaction between the higher educational institutions and the police in the context of crime investigations. На прикладі українського досвіду роботи правоохоронних органів проаналізовано особливості роботи з електронними (цифровими) доказами. Увагу зосереджено на питаннях, пов’язаних із формалізацією та вивченням змісту електронних слідів злочину. За допомогою кількісних та якісних методів запропоновано шляхи вирішення проблемних питань у сфері роботи з електронними даними. Як емпіричні дані використано результати анкетування поліцейських, працівників прокуратури та науково-педагогічного складу закладів вищої освіти системи МВС України, а також проміжні результати пілотного проєкту щодо протидії злочинам у кіберсфері, який реалізується в одному із закладів вищої освіти у взаємодії з регіональними підрозділами кіберполіції та регіональними управліннями поліції у двох областях України. Проміжні результати участі у проєкті свідчать, що навіть проста автоматизація окремих процесів обробки й аналізу інформації в електронному вигляді здатна суттєво скоротити час розслідування. Окрему увагу приділено покращенню організації роботи з електронними доказами. Обґрунтовано позицію про необхідність набуття навичок і знань роботи з електронними доказами пересічними правоохоронцями. Зазначено, що природа та механізм формування електронних даних дозволяють розглядати їх як окремий вид доказів, а визначені в чинному українському законодавстві форми їх фіксації сьогодні не є досконалими. На основі опрацьованих результатів показано, що правоохоронцям під час розслідування злочинів все частіше доводиться стикатися з даними великого об’єму. Акцентовано увагу на особливостях роботи з відповідями установ, підприємств, організацій, вилученими образами та даними з носіїв, банками даних, комбінаціями переліченого. Запропоновані рішення враховують досвід, набутий під час участі в проєкті зі взаємодії представників закладів вищої освіти та поліції щодо розслідування злочинів. На примере украинского опыта работы правоохранительных органов проанализированы особенности работы с электронными (цифровыми) доказательствами. Особое внимание сфокусировано на вопросах, связанных с формализацией и изучением содержания электронных следов преступления, а также на улучшении организации работы с электронными доказательствами. Обоснована позиция о необходимости приобретения навыков и знаний работы с электронными доказательствами обычными правоохранителями. Обозначено, что природа и механизм формирования электронных данных позволяют рассматривать их как отдельный вид доказательств, а определенные в действующем украинском законодательстве формы их фиксации в настоящее время не являются совершенными. Акцентировано внимание на особенностях работы с ответами учреждений, предприятий, организаций, изъятыми образами и данными с носителей, банками данных, комбинациями перечисленного. Предложенные решения учитывают опыт, приобретенный во время участия в проекте по взаимодействию представителей высших учебных заведений и полиции по расследованию преступлений.
 • Документ
  Особливості нормативно-правової регламентації діяльності закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Національної поліції України
  (Право і безпека – 2021. – № 4 (83). – С. 80-90, 2021) Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956
  Проаналізовано особливості нормативно-правової регламентації діяльності закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для поліції. Установлено, що така нормативно-правова регламентація здійснюється значною кількістю актів законодавства, які у своїй сукупності можна уявити як систему. З’ясовано загальне значення нормативно-правової регламентації діяльності закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, а також установлено роль окремо взятого акта законодавства в цій сфері. Доведено, що систематизація національного законодавства в цій сфері матиме позитивний ефект для діяльності як поліції в цілому, так і закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для неї.
 • Документ
  Інструментальні інтелектуальні платформи для кримінального аналізу
  (Право і безпека – 2021. – № 4 (83). – С. 64-79, 2021) Струков, В. М.; Strukov, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4722-3159; Узлов, Д. Ю.; Uzlov, D. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3308-424X; Гнусов, Ю. В.; Gnusov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635
  Проаналізовано відомі зарубіжні і вітчизняні платформи інтелектуального аналізу даних для кримінального аналізу. Сформульовано перелік функціональних складових аналітичних інструментів кримінального аналітика, які наразі застосовуються в різноманітних інтелектуальних платформах кримінального аналізу та у практичній діяльності правоохоронних органів. Виокремлено типові особливості інтелектуального програмного забезпечення правоохоронних органів у цілому та кримінального аналізу зокрема. Зроблено порівняльний огляд функціоналу аналітичних інструментів інтелектуального програмного забезпечення правоохоронних органів зарубіжних країн та вітчизняних розробок, на підставі якого сформульовано вимоги до функціональних характеристик інтелектуальних систем автоматизованого аналізу для потреб кримінального аналізу. The aim of the work is a comparative analysis of the most well-known foreign and domestic intelligent data mining platforms for criminal analysis. The relevance of this work is due to the peculiarities of the Fourth Industrial Revolution, the processes of which are rapidly unfolding at the present stage and have a critical impact on all areas, including law enforcement. Such features include: 1) "information explosion", which is intensifying, 2) accelerating the pace of development of modern technologies; 3) the cost of high-tech tools, which is rapidly declining, and such tools become available to ordinary citizens (including criminals). The consequences of illegal actions of perpetrators with the use of modern high-tech tools are analyzed. It is determined that the consequences of such actions can be large-scale, forcing law enforcement agencies around the world to move from a reactive to a predicative model of activity. A fundamentally important condition for the implementation of the predicative model is the use of highly intelligent tools to prevent crime. An analytical review of the most modern intellectual platforms used for the needs of criminal analysis and meeting modern requirements for such systems is given. Based on the review of existing platforms of criminal analysis and practical experience, a list of functional components of analytical tools of criminal analyst, which are currently used in various intellectual platforms of criminal analysis and in the practice of law enforcement was formulated. Typical features of intelligent software of law enforcement agencies in general and criminal analysis in particular are highlighted. A comparative overview of the functionality of analytical tools of intelligent software of law enforcement agencies of foreign countries and domestic developments is given. Features of functional components of intellectual systems of criminal analytics are named. Based on the study, the requirements for the functional characteristics of intelligent systems of automated analysis for the needs of criminal analysis are formulated. Using the results of this study will provide an opportunity at the stage of choosing the necessary platform to formulate requirements for its functional content. Проанализированы известные зарубежные и отечественные платформы интеллектуального анализа данных для криминального анализа. Сформулирован перечень функциональных составляющих аналитических инструментов криминального аналитика, которые в настоящее время применяются в различных интеллектуальных платформах криминального анализа и в практической деятельности правоохранительных органов. Выделены типичные особенности интеллектуального программного обеспечения правоохранительных органов в целом и криминального анализа в частности. Выполнен сравнительный обзор функционала аналитических инструментов интеллектуального программного обеспечения правоохранительных органов зарубежных стран и отечественных разработок, на основе которого сформулированы требования к функциональным характеристикам интеллектуальных систем автоматизированного анализа для нужд криминального анализа.
 • Документ
  Можливості використання досвіду країн ЄС у сфері здійснення поліцією превентивної діяльності в Україні
  (Право і безпека – 2021. – № 4 (83). – С. 56-63, 2021) Прокопенко, О. Ю.; Prokopenko, O. Y.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5826-7830; Булатін, Д. О.; Bulatin, D. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0200-2822; Кушніренко, Р. О.; Kushnirenko, R. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3190-5964
  Розглянуто особливості превентивної діяльності у країнах Європейського Союзу. Визначено підходи дослідників до розуміння поняття «превенція». Зазначено, що у вітчизняній юридичній думці відсутній єдиний підхід до розуміння цього поняття. Приділено увагу відомим методам превентивної роботи поліцейських зарубіжних країн, які дають змогу попереджати злочини і затримувати злочинця, який ще тільки готується вчинити злочин. Окреслено моделі забезпечення превентивної діяльності, які використовуються у країнах континентальної Європи. Звернено увагу на особливості здійснення превенції окремими членами Європейського Союзу, зокрема на профілактику польською поліцією рецидиву з боку осіб, які вже вчиняли правопорушення.
 • Документ
  Процесуальні особливості допиту неповнолітнього, який підозрюється у вчиненні вбивства
  (Право і безпека – 2021. – № 4 (83). – С.48-55, 2021) Заворіна, О. П.; Zavorina, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7477-3570
  Статтю присвячено аналізу процесуальних особливостей проведення допиту неповнолітнього, який вчинив кримінальне правопорушення, зокрема вбивство. Проаналізовано процесуальний порядок і тактичні особливості проведення допиту неповнолітньої особи, визначені в міжнародному законодавстві. Розглянуто критерії, певні правила проведення допиту, а також вимоги до проведення такої процесуальної дії. Установлено необхідність подальшого вдосконалення національного законодавства відповідно до міжнародних стандартів у галузі кримінального процесуального забезпечення досудового розслідування. Звернуто увагу на відсутність законодавчо регламентованої процедури допиту неповнолітніх за методом «Зеленої кімнати» та невідповідність національного законодавства України вимогам Конвенції про права дитини (1991 р.), що висуваються до осіб, які допитують неповнолітніх. The article is devoted to the analysis of procedural features of interrogation of a juvenile who has committed a criminal offense, in particular murder. The procedural order and tactical features of the interrogation of a juvenile, defined in international law, are analyzed. Criteria, certain rules of interrogation, as well as requirements for such procedural action are given. The need for further improvement of national legislation in accordance with international standards in the field of criminal procedural support of pre-trial investigation is identified. Attention is drawn to the lack of a legally regulated procedure for interrogation of juveniles by the Green Room method and the inconsistency of national legislation of Ukraine with the requirements of the Convention on the Rights of the Child (1991) for interrogators of juveniles. To address these inconsistencies, it is proposed to introduce refresher courses for juvenile investigators, interrogators, prosecutors and judges. According to the results of studying the experience of foreign countries, the practice of using structured interrogation protocols in the pre-trial investigation of this category of criminal proceedings was established, namely the international protocol for interviewing children - NICHD, and it is proposed to implement such developments in the practice of juvenile investigators. One of the features of criminal proceedings for murders committed by juveniles is that at the initial stage of the investigation, the investigator usually has no information that the crime was committed by a juvenile. Therefore, the main task of the initial stage of the investigation of murders committed by juveniles is to gather as much information as possible on all elements of the crime: the identity of the killer, victim, accomplices, witnesses, purpose, motives, mechanism of the crime and more. The study of the components of the procedural order of interrogation of a juvenile (age and duration of interrogation, the composition of participants in the investigative (search) action, etc.) provides an opportunity to conclude that in Ukraine, unfortunately, there are problems with the involvement of teachers or psychologists, determination (change) of legal representatives and video recording of interrogation. Статья посвящена анализу процессуальных особенностей допроса несовершеннолетнего, совершившего уголовное преступление, в том числе убийство. Проанализированы процессуальный порядок и тактические особенности допроса несовершеннолетнего лица, закрепленные в международном законодательстве. Рассмотрены критерии, определенные правила проведения допроса, а также требования к проведению такого процессуального действия. Обращено внимание на необходимость дальнейшего совершенствования национального законодательства в соответствии с международными стандартами в области уголовного процессуального обеспечения досудебного расследования. Указано на отсутствие законодательно регламентированной процедуры допроса несовершеннолетних по методу «Зеленой комнаты» и несоответствие национального законодательства Украины требованиям Конвенции о правах ребенка (1991 г.), которые предъявляются к лицам, допрашивающим несовершеннолетних.
 • Документ
  Діяльність міліції Української РСР щодо протидії злочинності в кінці 1950-х років
  (Право і безпека – 2021. – №4 (83). – С.38-47, 2021) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
  Досліджено головні аспекти діяльності міліції Української РСР, пов’язані з боротьбою проти кримінальної злочинності у кінці 1950-х років. Висвітлено сутність кримінально- правової політики держави у перші роки десталінізації та загальний стан кримінальної злочинності у цей же період, проаналізовано форми і методи керівництва протидією злочинності з боку МВС республіки, зокрема зміст і спрямованість директив МВС та орієнтувань МВС, їх відмінності, особливості перевірок оперативно-службової діяльності окремих УВС областей з подальшим розглядом їх результатів на колегії МВС та значення всіх цих заходів у поліпшенні роботи місцевих органів міліції. The main aspects of the activity of the police of the Ukrainian SSR related to the fighting against crime in the late 1950s have been studied. Historiography of this problem is virtually absent, Ukrainian scholars, historians of law, have not directly studied this topic and period. The essence of the criminal law policy of the state in the first years of de-Stalinization has been highlighted. Since the mid-1950s, legislative activity in Ukraine has become more intense, the number of new regulations has increased rapidly, and their quality has improved. The death penalty – execution by firing squad - was declared an exceptional measure of punishment. Its application was allowed only for the most serious and dangerous for the state crimes specified in the law. The maximum term of imprisonment has sharply decreased from 25 to 15 years. Statistics on the general state of criminal crime in this period are given. Forms and methods in combating crime management by the Ministry of Internal Affairs of the Republic are analyzed, in particular the content and direction of directives and orientations of the Ministry of Internal Affairs, their differences, features of inspections of operational and service activities of individual police departments of the regions with further consideration of its results at the board of the Ministry of Internal Affairs and the importance of all these measures in improving the work of local police. The state of crime in certain areas and indicated measures to improve the work of local police in this area are analyzed in the directives. Orientations in their structure and content were slightly less administrative than directives, as they were not signed by the Minister of the Interior, but by the Deputy Minister of Police and at the same time the Head of the Police Department of the Ministry of Internal Affairs of the Ukrainian SSR or one of the Interior Ministry departments. They also had a little more specificity on examples of crimes. There were some shortcomings in the work of the police, primarily due to staff shortages. Yes, there were people among the traffic inspectors who did not have driver's license and could not drive a car. But in general, the results of police work in these years have been positive. By 1959, the criminogenic situation had improved, the number of serious crimes had decreased, and police officers had used a wide arsenal of tools to combat crime, including active search and investigative work using the secret service. Исследованы главные аспекты деятельности милиции Украинской ССР, связанные с борьбой против уголовной преступности в конце 1950-х годов. Освещены сущность уголовно-правовой политики государства в первые годы десталинизации и общее состояние уголовной преступности в этот же период, проанализированы формы и методы руководства противодействием преступности со стороны МВД республики, в частности содержание и направленность директив МВД и ориентиров МВД, их отличия, особенности проверок оперативно-служебной деятельности отдельных УВД областей с последующим рассмотрением их результатов на коллегии МВД и значение всех этих мер в улучшении работы местных органов милиции.
 • Документ
  Статус жінки в античному світі: особливості шлюбно-сімейних відносин у Стародавніх Афінах
  (Право і безпека – 2021. – №4 (83). – С. 28-37, 2021) Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418; Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X
  Досліджено основні критерії соціальної диференціації жінок у Стародавніх Афінах. Розглянуто особливості шлюбно-сімейних відносин у полісі. Визначено причини масової проституції та охарактеризовано її наслідки. Зроблено відповідні узагальнення та висновки, де зазначено, що жінок різних соціальних груп об’єднувала відсутність будь-яких громадянських та майнових прав. Водночас у Стародавній Греції формуються перші уявлення про гармонійне співіснування чоловічого і жіночого начала, з’являються перші сумніви в біологічній природі нерівності, що в майбутньому зумовило формування ключових положень гендерних теорій. The status of women in Ancient Athens has been studied, the main criteria of their social differentiation have been determined. The main social groups of women have been characterized, their common and distinctive features have been revealed. The contemporary understanding of the nature of women have been shown. Features of marital and family relations in ancient Athens have been considered. The influence of the state on the development of marital and family relations in the policies of Greece has been analyzed. The causes of mass prostitution have been considered and its consequences described. Relevant generalizations and conclusions were made stating that women of different social groups were united by the absence of any civil and property rights. At the same time, in ancient Greece, the first ideas about the harmonious coexistence of male and female origins were formed, and the first doubts about the biological nature of inequality arose, which in the future led to the formation of key provisions of gender theories. Исследованы основные критерии социальной дифференциации женщин в Древних Афинах. Рассмотрены особенности брачно-семейных отношений в полисе. Раскрыты причины массовой проституции и показаны её последствия. Сделаны соответствующие обобщения и выводы, где отмечено, что женщин разных социальных групп объединяло отсутствие каких-либо гражданских и имущественных прав. Даже свободная женщина Афин, кроме мужчин своего рода, находилась под тотальным контролем государства, поскольку оно было заинтересовано в количественном и здоровом пополнении своих граждан, способных принимать участие в управлении полисом и обеспечить его безопасность. В то же время в Древней Греции формируются первые представления о гармоничном сосуществовании мужского и женского начал, появляются первые сомнения в биологической природе неравенства, что в будущем обусловило формирование ключевых положений гендерных теорий.