Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 1882
 • Документ
  Напрями внутрішньоорганізаційної діяльності правоохоронних органів та особливості застосування дискреційних повноважень під час їх реалізації
  (Вісник Пенітенціарної асоціації України. - 2023. - № 3. - С. 77-85, 2023) Присяжнюк, О. А.; Prysiazhniuk, O. A.
  У статті аналізуються основні напрями внутрішньоорганізаційної діяльності правоохоронних органів. Такими напрямками визначено організаційну діяльність щодо: кадрового забезпечення; інформаційноаналітична робота; планування роботи та прийняття управлінських рішень; діяльність щодо організації внутрішньовідомчого контролю; налагодження взаємодії між підрозділами; фінансове та матеріально-технічне забезпечення тощо. Наголошено, що, виходячи із юридичної сутності дискреційних повноважень у рамках внутрішньоорганізаційної діяльності правоохоронних органів, можливість їх застосовувати у більшості ситуацій належить керівникам структурних підрозділів різних рівнів, особливо під час здійсненні організації кадрової роботи.
 • Документ
  Теоретико-правова характеристика адміністративно-правового статусу Національної поліції України як суб’єкта здійснення превентивної діяльності
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2023. - Вип. 6. - С. 171-176, 2023) Шевченко, В. М.; Shevchenko, V. M.
  Статтю присвячено теоретико-правовому дослідженню категорії «адміністративно-правовий статус Національної поліції України як суб’єкта здійснення превентивної діяльності». Зроблено висновок, що адміністративно-правовий статус Національної поліції України як суб’єкта здійснення превентивної діяльності є складною юридичною категорією, яка: 1) має багатоелементну блокову структуру, визначені адміністративно-правовими нормами функціонально-цільові, структурно-організаційні, компетенційні, обмежувально-забезпечуючі елементи якої цілісно та системно формують його зміст, виступаючи значимими та індивідуалізуючими властивостями та характеристиками Національної поліції України як суб’єкта здійснення превентивної діяльності; 2) визначає місце, роль та функціональне призначення Національної поліції як суб’єкта здійснення превентивної діяльності, що вирізняє її з-поміж інших центральних органів виконавчої влади та реалізується шляхом виконання визначених завдань в межах її компетенції за конкретними напрямами діяльності (функціями) задля досягнення мети функціонування у сферах забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності; 3) відображає характер правових зв’язків та особливості взаємодії Національної поліції як суб’єкта здійснення превентивної діяльності з органами правопорядку, іншими органами державної влади, населенням.
 • Публікація
  Peculiarities of Public Service Under the Legal Regime of Martial Law
  (International Journal of Religion. – 2024. – Vol. 5, № 5. – P. 494-500, 2024) Salmanova, O. Yu.; Салманова, О. Ю.; Aristova, I. V.; Bodnar, S.; Prysyazhnyuk, O.; Shovkun, Yu. I.; Шовкун, Ю. І.
  Дослідження покликане проаналізувати особливості проходження державної служби в умовах правового режиму воєнного стану, які виникають у світлі сучасних безпекових викликів російської агресії. У статті використовуються такі методи, як аналіз, синтез, дедукція, індукція, логіко-юридичний метод. У рамках дослідження було зазначено, що першою особливістю державної служби в умовах правового режиму воєнного стану, яка випливає зі стандартів, сформованих на рівні міжнародної спільноти, є цифровізація державних послуг. Другою надзвичайно важливою ознакою державної служби в умовах воєнного стану є відновлювальний характер державної служби на деокупованих територіях, обмежені матеріальні та людські ресурси, відсутність на таких територіях належних робочих приміщень та інфраструктури, робочого обладнання та інших необхідних засобів. Проблемні питання щодо особливостей проходження державної служби в умовах правового режиму воєнного стану зумовлені реструктуризацією найважливіших напрямів реалізації державної політики, насамперед у сфері безпеки і оборони. Комплекс цих аспектів визначає актуальність теми. У вітчизняних реаліях питання цифрових послуг також розглядається з точки зору безпеки та своєчасності їх надання в умовах воєнного стану, постійної повітряної небезпеки, що спричиняє тривалі перебої у роботі органів державної влади.
 • Публікація
  Legal And Economic Principles of Activity of Public Authorities Under the Legal Regime of Martial Law
  (International Journal of Religion. – 2024. – Vol. 5, № 3. – P. 160-165, 2024) Vitvitskyi, S.; Rusetskyi, A. A.; Русецький, А. А.; Hovorov, V. S.; Говоров, В. С.; Vashchenko, S. S.; Ващенко, С. С.; Hanenko, I.
  У сучасному суспільстві правові та економічні засади діяльності органів державної влади є пріоритетними. В умовах дії режиму воєнного стану перед органами державної влади постає низка нових викликів, вирішення яких потребує виважених та комплексних рішень як правового, так і економічного характеру. Сьогодні специфічні умови воєнного стану, поряд із соціально-економічними проблемами, актуалізують безпекові виклики, які мають першочергове значення як серед населення України загалом, так і в діяльності органів державної влади. Взаємодія з громадськістю з питань безпеки є потужним інструментом підвищення іміджу органів державної влади. Не менш важливим питанням у сфері державної влади є питання протидії сепаратизму на державній службі в умовах воєнного стану. Вирішення цієї проблеми полягає не лише у вдосконаленні процесів притягнення винних до відповідальності, а й у вдосконаленні національної стратегії національно-патріотичного виховання, законодавства, що регулює державну службу, освіту, громадську активність тощо.
 • Публікація
  Особливості взаємодії Національної поліції України з іншими державними інституціями та громадськістю в сучасних безпекових умовах
  (Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти : матеріали VІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Дніпро, 15 берез. 2024 р.) : у 2-х ч. – Дніпро : ДДУВС, 2024. – Ч. І. – С. 30-32, 2024) Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.
  Розкрито особливості взаємодії Національної поліції України з іншими державними інституціями та громадськістю в сучасних безпекових умовах.
 • Публікація
  Національна поліція України в системі суб’єктів забезпечення національної безпеки
  (Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти : матеріали VІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Дніпро, 15 берез. 2024 р.) : у 2-х ч. – Дніпро : ДДУВС, 2024. – Ч. І. – С. 36-38, 2024) Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; Лещенко, Д. О.; Leshchenko, D. O.
  Доведено, що Національна поліція України є одним з ключових відомств, що бере участь в забезпеченні національної безпеки на всіх її рівнях і напрямах. Від ефективності виконання поліцейськими своїх повноважень залежать обороноздатність, правопорядок всередині країни, захищеність прав і свобод людини і громадянина.
 • Публікація
  Особливості взаємодії Національної поліції України з іншими правоохоронними органами щодо запобігання незаконному перетинанню державного кордону і ухиленню від мобілізації в умовах воєнного стану
  (Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти : матеріали VІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Дніпро, 15 берез. 2024 р.) : у 2-х ч. – Дніпро : ДДУВС, 2024. – Ч. І. – С. 75-77, 2024) Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.
  Розглянуто особливості взаємодії Національної поліції України з іншими правоохоронними органами щодо запобігання незаконному перетинанню державного кордону і ухиленню від мобілізації в умовах воєнного стану.
 • Публікація
  Modern Threats to The National Security of the State and Ways to Overcome Them: Reassessment of Views in The Context of Armed Aggression
  (International Journal of Religion. – 2024. – Vol. 5, № 5. – P. 632-640, 2024) Kobko, Ye.; Martovytska, O. V.; Мартовицька, О. В.; Burlakov, S.; Nazymko, O.; Hanenko, I.
  Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем національної безпеки держави, науковому дослідженню та обґрунтуванню можливих шляхів їх подолання в умовах збройної агресії Російської Федерації. Основна увага дослідження зосереджена на питанні з’ясування актуальних загроз національній безпеці України, які наявні та негативно проявляються в умовах збройної агресії, спричиненої повномасштабним вторгненням та поведінкою російських військ на території м. суверенна, незалежна Україна. Визначено, що першочерговим показником ефективної протидії загрозам національній безпеці є запровадження ефективного механізму забезпечення національної безпеки, який являє собою систему нормативно-правових, організаційних, управлінських, фінансових, інформаційних та інших інструментів. Такі інструменти використовуються державою для забезпечення нормального функціонування суспільних відносин, які мають принципове значення для національної безпеки держави. Серед перспективних напрямків подолання ризиків національній безпеці можна назвати: вдосконалення законодавства, що регулює зовнішньополітичну діяльність держави у сфері національної безпеки; створення міжнародної програми взаємодії суб'єктів національної безпеки з іншими відомствами; підвищення ефективності трудових відносин безпосередньо в окремих суб’єктах національної безпеки України; удосконалення державної політики у сфері національної безпеки; працювати з HR системою в представленому контексті; покращення фінансового та матеріально-технічного забезпечення тощо.
 • Документ
  Реформування виконавчої влади на місцях в умовах децентралізації влади в Україні
  (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2018. - Вип. 48, т. 1. - С. 66-70, 2018) Чорнописький, П. Б.; Chornopyskyi, P. B.
  Стаття присвячена проблемі децентралізації влади в Україні й удосконаленню вітчизняного механізму публічної влади. У ній піднімається питання про необхідність реформування виконавчої влади на місцях і розкривається правова природа такої нової для України інституції, як префект. Робляться висновки щодо основних напрямів модернізації виконавчої влади на місцях в умовах децентралізації влади в Україні.
 • Документ
  Адаптація форм та методів публічного адміністрування до умов воєнного стану
  (Вісник Луганського навчально-наукового інституту імені Е.О. Дідоренка. – 2024. – № 1 (105). – С. 176-185, 2024) Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; Наконечна, Г. Я.; Nakonechna, H. Ya.
  Статтю присвячено дослідженню глибинних трансформацій форм та методів публічного адміністрування в умовах воєнного стану у світлі нових організаційно-управлінських та безпекових реалій. Акцентовано увагу на тому, що адаптація форм та методів публічного адміністрування в умовах воєнного стану заснована на необхідності забезпечення національної безпеки. Окремо наголошено на тому, що в сучасному демократичному українському суспільстві даний пріоритет важливо розглядати крізь призму його стратегічного спрямування на захист базових прав людини. З’ясовано, що потреба забезпечення національних інтересів та територіальної цілісності в умовах воєнного стану породжує проблему унормування не лише суспільних відносин, що фактично функціонують у тих чи інших регіонах (областях) в умовах воєнного стану, але й потенційно можливих загроз для даних суспільних відносин. Зазначено, що адаптація форм та методів публічного адміністрування в умовах воєнного стану розглядається нами як вимушений, тимчасовий процес пристосування тих чи інших сфер життєдіяльності суспільства, а також держави, її інституцій та окремих осіб до специфічних умов воєнного стану, стрижнем та базисом яких виступає національна безпека, з подальшою стратегічною орієнтацією та спрямуванням на захист базових прав людини. У контексті адаптації до умов воєнного стану було ретельно проаналізовано такі форми, як наради, збори та обговорення, прес-конференції, інструктажі, тренінги. Розглянуто метод планування крізь призму індивідуального планування роботи працівника / працівниці на день та застосування цифрових технологій у ході планування роботи.
 • Документ
  Удосконалення нормативно-правового забезпечення взаємодії в охороні правопорядку органів поліції і місцевого самоврядування
  (Наше право. - 2024. - № 1. - С. 111-118, 2024) Новіченко, А. В.; Novichenko, A. V.
  Зазначено, що для ефективної реалізації взаємодії поліції та різних громадських формувань необхідним є нормативно-правове забезпечення їх діяльності. З поступовими змінами до чинного законодавства України доцільним стає питання щодо удосконалення нормативно-правової бази взаємодії правоохоронних органів та територіальних громад щодо охорони та забезпечення правопорядку.
 • Документ
  Окремі теоретичні питання сутності адміністративно-правових повноважень публічної влади
  (Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Серія: "Право". - 2024. - Вип. 39. - С. 19-26, 2024) Комзюк, А. В.; Komziuk, A. V.
  Досліджено окремі аспекти теоретико-правового визначення сутності адміністративно-правових повноважень публічної влади в сучасних умовах з урахуванням темпоральних змін суспільно-правових реалій. Зазначено, що адміністративно-правові повноваження визначають межі і умови здійснення діяльності органами публічної влади, тобто обґрунтовують впровадження взаємообумовлених заходів системного характеру, спрямованих на забезпечення реалізації функцій органів публічної влади з урахуванням нормативних вимог щодо здійснення контролю у відповідній сфері. Через повноваження здійснюються та гарантуються права людини та громадянина, і вони використовуються для забезпечення правових режимів та додержання державного порядку. Визначено, що як інститут, адміністративно-правові повноваження запобігають виникненню конфліктних ситуацій у суспільстві та здатні стимулювати економічний та соціальний розвиток шляхом створення умов для реалізації інновацій.
 • Документ
  Роль громадських об’єднань у національно-патріотичному вихованні персоналу МВС України
  (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 22-23, 2024) Ільницький, О. М.; Ilnytskyi, O. M.
  Наголошено на необхідності вдосконалення патріотичного виховання персоналу системи Міністерства внутрішніх справ України. Окреслена діяльність Всеукраїнської правозахисної громадської організації «Громада і Закон».
 • Документ
  Управління у галузі національної безпеки
  (Наука в умовах воєнного стану: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (м. Дніпро, 3 трав. 2023 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2023. – С. 267-268, 2023) Титаренко, А. В.; Tytarenko, A. V.
  Відзначено, що управління у галузі національної безпеки є складним та багатоаспектним процесом, який вимагає взаємодії різних державних органів та використання різноманітних методів та інструментів. Для успішного забезпечення безпеки країни необхідно визначити загрози та розробити стратегії їх протидії, контролювати дотримання законодавства, забезпечити кібербезпеку та захист інформації від несанкціонованого доступу, розвивати та застосовувати сучасні технології, розробляти плани екстреного реагування.
 • Документ
  Особлива роль правоохоронних органів в приватноправових відносинах
  (Наука в умовах воєнного стану: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (м. Дніпро, 3 трав. 2023 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2023. – С. 259-260, 2023) Ротань, К. О.; Rotan, K. O.
  Наголошено, що правоохоронні органи в приватноправових відносинах відіграють важливу роль у забезпеченні правопорядку та захисту прав та інтересів громадян. Євроінтеграційні тенденції вимагають від правоохоронних органів виконання високих стандартів щодо захисту прав людини, прозорості та відповідальності, що вимагає системних змін у діяльності цих органів.
 • Документ
  Характеристика принципів діяльності та проходження служби в слідчих підрозділах Національної поліції України
  (Актуальні питання у сучасній науці. - 2024. - № 3(21). - С. 636-646, 2024) Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; Масленникова, С. А.; Maslennykova, S. A.
  Надано власне визначення принципів проходження служби в слідчих підрозділах Національної поліції, під якими слід розуміти сукупність основоположних, керівних ідей, що нормативно закріплені, та визначають сутність та призначення професійної діяльності поліції як органу виконавчої влади, та на основі яких формуються певні правила поведінки працівників слідчих підрозділів під час проходження служби в поліції та здійсненні правоохоронної функції держави. Проаналізовано зміст основних принципів діяльності Національної поліції України, які визначені в Законі України «Про національну поліцію», з’ясовано їх сутність та надана власна класифікація принципів діяльності та проходження служби в слідчих підрозділах Національної поліції. Вказано на розподіл принципів проходження служби в слідчих підрозділах поліції на три групи, а саме: конституційно-правові принципи; загальні (або основні), визначені в спеціальних законах, якими врегульовано діяльність Національної поліції; спеціальні принципи, які визначені в відомчих нормативно-правових актах України, і якими врегульовано функціонування та порядок проходження служби в слідчих підрозділах поліції.
 • Документ
  Компетенція та повноваження керівника територіального управління Державного бюро розслідувань
  (Європейські перспективи. - 2023. - № 1. - С. 236-241, 2023) Курепін, Р. Ю.; Kurepin, R. Yu.
  Виокремлено ключові повноваження керівника територіального управління Державного бюро розслідувань, на основі чого відзначено, що саме вони відображають їх місце та значення у різноманітних відносинах, які виникають в діяльності підпорядкованих їм відомств, зокрема: проходження стажування, складення присяги, провадження внутрішнього контролю, тощо. Також керівники виконують роль представників тих територіальних управлінь ДБР, які вони очолюють, у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та громадськими об’єднаннями. Відзначено, що компетенція та повноваження керівника територіального управління ДБР є тими елементами, які разом із завданнями та функціями, розкривають зміст його адміністративно-правового статусу.
 • Документ
  Зміст та особливості правоохоронної діяльності територіального управління Державного бюро розслідувань
  (Право.ua. - 2023. - № 1. - С. 242-247, 2023) Курепін, Р. Ю.; Kurepin, R. Yu.
  Розкрито сутність та зміст поняття «правоохоронна діяльність». Здійснено аналіз норм чинного законодавства, норми якого спрямовані на регулювання правового статусу територіальних управлінь Державного бюро розслідувань. Виокремлено ключові особливості діяльності органів управління Державного бюро розслідувань.
 • Документ
  До характеристики місця та особливостей Державного бюро розслідувань у системі правоохоронних органів України
  (Наше право. - 2021. - № 2. - С. 211-216, 2021) Курепін, Р. Ю.; Kurepin, R. Yu.
  У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених, надано характеристику системі правоохоронних органів України. Розкрито положення норм чинного законодавства, які спрямовані на регулювання діяльності Державного бюро розслідувань як особливого правоохоронного органу України. Виокремлено ключові особливості ДБР, які характеризують дане відомство як правоохоронний орган.
 • Документ
  Взаємовідносини Національної поліції та громади під час воєнного стану
  (Право.ua. - 2024. - № 1. - С. 86-93, 2024) Новіченко, А. В.; Novichenko, A. V.
  Досліджено взаємовідносини між Національною поліцією та громадою під час воєнного стану. Сучасні реалії, а саме збройна агресія та напад на Україну з боку збройних сил Російської Федерації, зумовили впровадження воєного стану на всій території держави та внесення змін до чиного законодавства України. Ці зміни також торкнулись правоохоронної діяльності. Введення режиму воєнного стану обумовлено особливою увагою з боку держави, щодо аспектів взаємодії правоохоронних органів, зокрема поліції, із громадськими об’єднаннями, окремими громадянами з питань охорони громадського порядку, розбудови партнерської моделі взаємин між ними в умовах воєнного стану.