Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 342.9

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Науково-практичний посібник «Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією»
  (Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 1032-1112, 2017) Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; Борко, А. Л.; Borko, A. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5498-1620; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Христинченко, Н. П.; Khrystynchenko, N. P.; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114; Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; Кавун, С. М.; Kavun, S. M.; Моргунов, О. А.; Morhunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620; Рєзнік, О. М.; Reznik, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4569-8863; Рєзнікова, С. С.; Rieznikova, S. S.; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X
  У практичному посібнику проаналізовані положення чинного законодавства України, які регулюють питання адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень пов’язаних із корупцією та здійснений науково-практичний коментар глави 13-А Кодексу України про адміністративні правопорушення «Адміністративні правопорушення пов’язані із корупцією». Окрему увагу авторами приділено висвітленню питань застосування судовими органами законодавства про адміністративну відповідальність при розгляді справ про адміністративні правопорушення пов’язані із корупцією.
 • Item
  Науково-практичний коментар Митного кодексу України [станом на 5 квіт. 2018 р.]
  (Київ : Видав. дім «Професіонал», 2018. – 688 с., 2018) Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Гриценко, В. Г.; Hrytsenko, V. H.; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ; Додін, Є. В; Dodin, Ye. V.; Журавльов, Д. В.; Zhuravlov, D. V.; Калаянов, Д. П.; Kalaianov, D. P.; Комісаров, О. Г.; Komisarov, O. H.; Кувакін, С. В.; Kuvakin, S. V.; Кунєв, Ю. Д.; Kuniev, Yu. D.; Ліпинський, В. В.; Lipynskyi, V. V.; Мазур, А. В.; Mazur, A. V.; Михайлов, Р. І.; Mykhailov, R. I.; Пєтков, С. В.; Pietkov, S. V.; Приймаченко, Д. В.; Pryimachenko, D. V.; Соболь, Є. Ю.; Sobol, Ye. Yu.; Стукаленко, В. А.; Stukalenko, V. A.; Стукаленко, О. В.; Stukalenko, O. V.
  Науково-практичний коментар Митного кодексу України подано з урахуванням останніх змін та доповнень станом на квітень 2018 року. Видання пропонується для працівників органів доходів і зборів, спеціалістів митної справи, підприємців, правників та інших осіб.
 • Item
  Науково-практичний коментар Митного кодексу України [станом на 17 січ. 2017 р.]
  (Київ: Центр учб. літ., 2017. – 488 с., 2017) Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Гриценко, В. Г.; Hrytsenko, V. H.; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ; Додін, Є. В.; Dodin, Ye. V.; Журавльов, Д. В.; Zhuravlov, D. V.; Калаянов, Д. П.; Kalaianov, D. P.; Комісаров, О. Г.; Komisarov, O. H.; Кувакін, С. В.; Kuvakin, S. V.; Кунєв, Ю. Д.; Kuniev, Yu. D.; Ліпинський, В. В.; Lipynskyi, V. V.; Мазур, А. В.; Mazur, A. V.; Михайлов, Р. І.; Mykhailov, R. I.; Пєтков, С. В.; Pietkov, S. V.; Приймаченко, Д. В.; Pryimachenko, D. V.; Соболь, Є. Ю.; Sobol, Ye. Yu.; Стукаленко, В. А.; Stukalenko, V. A.; Стукаленко, О. В.; Stukalenko, O. V.
  Науково-практичний коментар Митного кодексу України подано з урахуванням останніх змін та доповнень станом на січень 2017 року. Видання пропонується для працівників органів доходів і зборів, спеціалістів митної справи, підприємців, правників та інших осіб.
 • Item
  Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України [станом на 1 верес. 2016 р.]
  (Київ: Центр учб. літ., 2016. – 384 с., 2016) Армаш, Н. О.; Armash, N. O.; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; ; Васильєва, Н. С.; Vasylieva, N. S.; Віхрова, В. С.; Vikhrova, V. S.; Денисюк, Т. С.; Denysiuk, T. S.; ; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ; Додін, Є. В.; Dodin, Ye. V.; Дрозд, О. Ю.; Drozd, O. Yu.; Журавльов, Д. В.; Zhuravlov, D. V.; Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749; ; Калаянов, Д. П.; Kalaianov, D. P.; Калюжний, Р. А.; Kaliuzhnyi, R. A.; ; Колпаков, В. К.; Kolpakov, V. K.; ; Короєд, С. О.; Koroied, S. O.; ; Левченко, А. М.; Levchenko, A. M.; ; Лошицький, М. В.; Loshytskyi, M. V.; Макаренко, О. Ю.; Makarenko, O. Yu.; Миколенко, О. І.; Mykolenko, O. I.; Наконечна, Г. Я.; Nakonechna, H. Ya.; Ніколайчук, С. В.; Nikolaichuk, S. V.; Олефір, В. І.; Олефір, В. І.; Оріщенко, М. М.; Оріщенко, М. М.; Пахомов, В. В.; Пахомов, В. В.; Пєтков, С. В.; Pietkov, S. V.; Прудивус, О. В.; Prudyvus, O. V.; Пухтецька, А. А.; Pukhtetska, A. A.; Рєзнікова, С. С.; Rieznikova, S. S.; Савченко, Л. А.; Савченко, Л. А.; Сергієнко, К. А.; Serhiienko, K. A.; Слюсаренко, С. В.; Sliusarenko, S. V.; Соболь, Є. Ю.; Sobol, Ye. Yu.; Соколенко, О. Л.; Sokolenko, O. L.; Стукаленко, О. В.; Stukalenko, O. V.; Пєтков, С. В.
  У науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Кодексу адміністративного судочинства України з урахуванням змін і доповнень, внесених до нього станом на вересень 2016 року. Детально розглянуто усі 8 розділів коментованого Кодексу, особливу уваг-приділено аналізу положень, присвячених новелам апеляційного і касаційного прова дження в адміністративних справах та підставам і порядку перегляду судових рішень Верховним Судом України, виходячи з нової системи судоустрою України. Додаються тексти і витяги з текстів нормативно-правових актів з питань організації адміністрати¬вного судочинства, широко аналізується судова практика щодо застосування окремих положень КАСУ. Мета коментаря - дати чітке системне уявлення про адміністративний юрисдикційний процес як врегульовану нормами адміністративного процесуального права діяльність суду, що здійснюється в установленому законом порядку та визначається системою взаємопов'язаних адміністративних процесуальних прав, обов'язків і адміністративних процесуальних дій суду та учасників процесу з їх реалізації. Видання розраховано на суддів та працівників суду, адвокатів та інших практикуючих юристів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями організації і вирішення судами справ в порядку адміністративного судочинства.
 • Item
  Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення [станом на 1 верес. 2017 р.]
  (Київ: Центр учб. літ., 2017. – 544 с., 2017) Армаш, Н. О.; Armash, N. O.; Артеменко, О. В.; Artemenko, O. V.; Беззубов, Д. О.; Bezzubov, D. O.; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Блудова, С. В.; Bludova, S. V.; Денисюк, Д. С.; Denysiuk, D. S.; ; Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114; Додін, Є. В.; Dodin, Ye. V.; Дрозд, О. Ю.; Drozd, O. Yu.; Журавльов, Д. В.; Zhuravlov, D. V.; Ізбаш, К. С.; Izbash, K. S.; Кавун, С. М.; Kavun, S. M.; Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749; Калаянов, Д. П.; Kalaianov, D. P.; Калюжний, Р. А.; Kaliuzhnyi, R. A.; Кобзєва, Т. А.; Kobzieva, T. A.; Ковбасюк, В. В.; Kovbasiuk, V. V.; Коломоєць, О. Д.; Коломоєць, О. Д.; Колпаков, В. К.; Kolpakov, V. K.; Куліш, А. М.; Kulish, A. M.; Макушев, П. В.; Makushev, P. V.; Миколенко, О. І.; Mykolenko, O. I.; Мхитарян, А. М.; Mkhytarian, A. M.; Олефір, В. І.; Olefir, V. I.; Панова, М. С.; Panova, M. S.; Пєтков, В. П.; Pietkov, V. P.; Пєтков, С. В.; Pietkov, S. V.; Прокопенко, О. Ю.; Prokopenko, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5826-7830; Рум’янцев, Ю. В.; Rumiantsev, Yu. V.; Соболь, Є. Ю.; Sobol, Ye. Yu.; Сопілко, І. М.; Sopilko, I. M.; Філоретова, М. В.; Filoretova, M. V.; Філютович-Герасименко, В. С.; Filiutovych-Herasymenko, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3310-0684; Чернецький, О. Л.; Chernetskyi, O. L.; Чорна, А. М.; Chorna, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0519-7300; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Шурупова, К. В.; Shurupova, K. V.
  У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Кодексу України про адміністративні правопорушення з урахуванням останніх змін і доповнень станом на 5 вересня 2017 року.
 • Item
  Попередження адміністративних правопорушень у сфері охорони навколишнього природного середовища : наук.-метод. рек.
  (Харків : ХНУВС, 2011. - 67 с., 2011) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції; Науково-дослідна лабораторія з проблем профілактики правопорушень та взаємодії з населенням; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Безпалова, О. І. - керівник теми; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016
  Розглянуто види адміністративних правопорушень у сфері охорони навколишнього природного середовища. Аналізується діяльність ОВС (міліції) та громадських формувань щодо профілактики та припинення адміністративних правопорушень у зазначеній сфері.
 • Item
  Адміністративна відповідальність за правопорушення пов’язані із корупцією : наук.-практ. посіб.
  (Харків: ХНУВС, 2016. - 100 с., 2016) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Кафедра адміністративної діяльності поліції; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X
  У практичному посібнику проаналізовані положення чинного законодавства України, які регулюють питання адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень пов’язаних із корупцією та здійснений науково-практичний коментар глави 13-А Кодексу України про адміністративні правопорушення «Адміністративні правопорушення пов’язані із корупцією». Окрему увагу авторами приділено висвітленню питань застосування судовими органами законодавства про адміністративну відповідальність при розгляді справ про адміністративні правопорушення пов’язані із корупцією.